Proroctwo 153

 

 

SŁUCHAJ IZRAELU I ŚWIECIE, JA, JAHWEH EL-SZADAJ MÓWIĘ:

COVID–19 W LABORATORIUM ZROBIONY – ZAINSPIROWANY PRZEZ SZATANA!

 

Wypowiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ
poprzez Apostoł i Prorok Eliszewę Elijahu, 20 kwietnia 2020.

 

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się słowami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Począwszy od wydania III (1976), w ponad 6000 miejscach imię „Jahwe” zastąpiono imieniem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

Uwaga! W sierpniu 2021 roku, JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział Prorok Eliszewie, że ‘Pan’ to imię demona.  

Objaśnienie w sprawie słowa ‘Pan’.
Słowo ‘Pan’ ma kilka znaczeń w języku polskim. Słownik PWN daje nam następujące znaczenia: „W mitologii greckiej jest to imię boga pasterzy, opiekuna stad”. Encyklopedie i Wikipedia przedstawiają Pana jako demona, męskiego osobnika, gołego z rogami i z nogami zwierzęcia, z racicami. Pozostałe znaczenia słowa ‘pan’: 1. Mężczyzna 2. Oficjalna forma grzecznościowa przy zwracaniu się do mężczyzny. 3. Ten, kto ma władzę nad kimś lub czymś. 4. Bogacz 5. Mężczyzna stojący na czele domu 6 Pracodawca w stosunku do służby. 7. Pan „Bóg” 8. Nauczyciel 9. Właściciel zwierzęta domowego. 9. Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na powszechność.
Wniosek: Imię demona ‘pan’ wprowadził kościół katolicki do języka polskiego w średniowieczu, a do Biblii Tysiąclecia w XX wieku.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”. W Polsce powszechnie znanym imieniem jest „Jezus Chrystus”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

JDD – skrót od „JAHUSZUA Deptacze Demonów” (Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA) – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, pokrywający Prorok Eliszewę Elijahu i Misję Ostatniej Szansy w modlitwach. 

Panna Obwieszczająca - Prorok Obwieszczająca Słowo BOŻE jako Prorokini i osoba wydająca okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i panna z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Tytuł ten został nadany Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewie Elijahu.

Nawrócenie – tłumaczenie angielskiego słowa „Repentance”. Oznacza ukorzenie się przed BOGIEM ADONAI: JAHWEH, JAHUSZUA, i DUCHEM ŚWIĘTYM IMMAJAH, w żalu za popełnienie grzechów przeciw BOGU [a nie kościołom, teologom, gdyż kościoły ogólnie pouczają zmienioną ewangelię]. Dalej ‘Nawrócenie’ z Proroctwa 95 oznacza przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA, proszenie o przebaczenie grzechów, aby JAHUSZUA żył w naszym wnętrzu, aby odebrał złe pożądania w nas, aby oczyścił nas SWOJĄ Krwią. Nawrócenie oznacza, że przychodzimy do JAHUSZUA w pokorze, żalu za grzechy z nawróconym sercem, i staramy się już nie grzeszyć, ale być posłusznymi, zadowalać BOGA, wielbić GO i przedkładać GO na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiemy, że jest złe. Nawrócenie nie jest pokutą.

Żyd | Rodowy Izraelita | Hebrajczyk | Judejczyk – potomek Jakuba, którego imię zmienił BÓG na ‘Izrael.’ Zostali oni rozproszeni po całym świecie, gdzie nazywają ich różnie, np. Hebrajczycy, Judejczycy, po angielsku ‘Jew’. W Polsce rozpoczęto w średniowieczu nazywać ich Żydami. Ale Żyd to nie jest oryginalne, biblijne słowo. Tłumacze biblii na język polski nadali rodowym Izraelitom imię „Żyd” w średniowieczu bezpodstawnie. Na przykład w Biblii Tysiąclecia napisanej w 20 wieku, SYN BOŻY JAHUSZUA jest nazwany ‘Królem Żydowskim’, zobaczcie w Ewangelii św. Mateusza 27:11 pisze „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»”.  Jednakże wtedy nie istniało w Izraelu słowo ‘Żyd’, ani języka polskiego jeszcze nie było. W dodatku, to słowo ‘Żyd’ ma dziś w Polsce negatywne, niewłaściwe, pogardliwe znaczenie, jest raczej przezwiskiem i tu w Proroctwach BOŻYCH to potoczne słowo nie pasuje, np. w Słowniku Polskim ‘Żyd’ jest określany jako: 1. Człowiek narodowości żydowskiej 2. Wyznawca judaizmu 3. Potocznie, pogardliwie: osoba skąpa 4. Potocznie: osoba chytra, sprytna, zawsze patrząca na swój interes. Czy takich ludzi królem jest JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezus)? Nie, nie takich osób, ale nawróconych, którzy przyjęli JAHUSZUA do serc, jako KRÓLA Królów, czy to z Izraela czy też i z poza Izraela. Również dziś w Izraelu nie każdy mieszkaniec Izraela, o narodowości izraelskiej jest rodowym Izraelitą, potomkiem Jakuba, gdyż jest wielu Arabów, wyznawców obcych bogów i nie potomków Jakuba, nie z rodu Izraelitów. My należymy do Nowego Izraela opisanego krótko przez Apostoła Pawła w następujący sposób: List do Rzymian 2:29 ale prawdziwym Izraelitą/Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od BOGA.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

 

II Księga Kronik 36:16  

„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Wstęp: — Ze „Świętymi językami” Prorok Eliszewy, tak jak DUCH BOŻY wymawia (Dz 2: 3-4) w językach niebiańskich lub ziemskich (1 Ko 13,1). Mówi językami, dostarczając Proroctwo (1 Co 14: 6).

 

 

******** Proroctwo ********

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Eliszewa, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Czy nie wiecie, MOJE Dzieci, że JA miłuję i cenię i ochraniam to, co wy czynicie?

Tak, imię Kaleb jest ciągle w jej językach [Eliszewy], ponieważ ty wciąż miłujesz i wciąż cenisz tę dobrą część, którą on niegdyś był. JA nie przekroczę JEGO woli, MOJE Dzieci. JA ostrzegłem was o tym.

To, co było prorokowane, wszystko jest związane z posłuszeństwem:

Czy przestrzegają warunków?

Czy Izrael jest ziemią świętą, gdzie oni organizują największą paradę gejowską i popisują się nią prowokując MNIE!?

(Eliszewa: Ojej…)

O Izraelu, o Izraelu, o Izraelu!!! Wy gniewacie MNIE! Wy napełniacie MNIE furią!
Wy czytacie części Tory.

Wy macie nakaz pozostania w domu nawet pod groźbą śmierci – nigdy wcześniej tak nie było i nigdy nie będzie – ale, wy napełniacie MNIE furią za wasze potajemne grzechy, które popełniacie wewnątrz domów, w których jesteście zamknięci!!!

Och, wy pamiętacie o Szabacie, wy pamiętacie o Chanuce, wy pamiętacie o Sukkot; wy pamiętaliście po części o Purim, ale upiliście się!!! Imprezowaliście, jakby to był ‘mardi gras’!

(komentarz: ‘Mardi Gras’ jest to tzw. ‘tłusty wtorek’, niebiblijny karnawał z pijaństwem i rozpustą.)

Gdzie było oddawanie czci?!

Gdzie było wychwalanie?!

O IZRAELU, WY WYPEŁNIACIE JA, JAHWEH, FURIĄ! – WŚCIEKŁOŚCIĄ, GNIEWEM I FURIĄ!!!

Co? Wy myślicie, że JA nie mam prawa?

Czy już zapomnieliście o Korachu?

Te błogosławieństwa, które JA zarezerwowałem dla Izraela, były dla Izraela, który byłby ziemią świętą, który oddawałby cześć i wychwalałby MNIE, i byłby odłączony od reszty oraz byłby przykładem dla całej ziemi, i nie wstydziłby się tego!

Wy jesteście tak dumni z faktu, że możecie cytować Torę, że możecie cytować Tanach. Wielu z was potrafi. Jesteście tak dumni z faktu, że możecie oddzielić się od reszty i włożyć kipę (jarmułkę) na głowę, której JA nigdy nie przykazałem. To oddziela was jak czarne od białego!

Och wy, kliko, czy wy wiecie jak bardzo JA was nienawidzę?!!!
Czy wy nie myślicie, że JA widzę, kto stoi za tym wszystkim?
Wy nie myślicie, że JA wiem – JA, JAHWEH, OJCIEC STWORZENIA.
Czy wy myślicie, że MOJE oczy oślepły, ponieważ upłynęło już tyle tysięcy lat?
Czy wy myślicie, że JA, JAHWEH, ogłuchłem, ponieważ upłynęło już tyle tysiącleci?
Wy myślicie, że MOJE Ramię jest za krótkie, że JA nie mogę was skarcić w sposób, w który nigdy jeszcze nie byliście skarceni, którym będzie czas udręki Jakuba?

Tak samo też, MOJE Ramię nie jest za krótkie do objęcia was teraz, tak jak MOJE Oczy nie są zbyt słabe, abym JA nie mógł spojrzeć teraz na was z adoracją. MOJE Ramiona pragną objąć was ponownie, tak jak JA obejmowałem Abrahama, Izaaka i Jakuba, tak, jak JA trzymałem MOJEGO Jednorodzonego SYNA JAHUSZUA HA MASZIJACH. JA trzymam GO teraz, podczas gdy wypowiadam to Słowo z Eliszewy Elijahu ponownie w czasie, kiedy ona modliła się na temat czegoś zupełnie innego i nie spodziewała się tego Słowa.

O Izraelu, przestańcie wypełniać MNIE furią, przestańcie MNIE pytać, dlaczego śmierć przyszła do domów, kiedy wy rościcie sobie ochronę obiecaną w Psalmie 91. - Czy wy jesteście posłuszni Psalmowi 91, czy też wstydzicie się Imienia JAHWEH?! - Odpowiedzcie na to pytanie!

Dlaczego nie mogą ci, którzy twierdzą, że są MOIMI Wierzącymi, i są, i nazywają siebie Mesjańskimi Żydami – zostali wszczepieni w WINOROŚL JAHUSZUA, który jest MESJASZEM, – dlaczego oni obawiają się wzywać Imienia JAHUSZUA, i mają śmiałość wypowiadać Imię Je-szua?

JA nie zapisuję JEGO Imienia J-e-s-z-u-a.
JA powiedziałem to raz za razem poprzez tę Apostoł i Prorok. JA ostrzegałem raz za razem, a pomimo to oni nie słuchają, nawet ci, którzy twierdzą: „Ja znam hebrajski.” I oni nawet zgodzą się, że to Imię oznacza „JAH ZBAWIA”!

Gdzie jest MOJE Imię [JAH] w Imieniu J-e-s-z-u-a?!

Imię MOJEGO SYNA nosi MOJE Imię ‘JAH’! 

Czy JAHUSZUA nie powiedział, że mógł ON jedynie czynić cuda, które widział jak JEGO OJCIEC czyni? (Jana 5:19) - ON jedynie szedł za przykładem SWEGO OJCA! Na pewno nie myślicie, że był nim Józef?!

ON powiedział: „OJCIEC w Niebie, JA JESTEM, KTÓRY JESTEM”!

JAHUSZUA HA MASZIJACH powiedział: „JA JESTEM, KTÓRY JESTEM”! (Jana 8:58)

O Izraelu, JA płaczę za wami. JA nakazałem JAHUSZUA HA MASZIJACH, MOJEMU Jednorodzonemu SYNOWI, przyjść poprzez ród Dawida, linię rodu Dawida i, aby tak się stało, JA musiałem wyzwolić was, i użyłem Estery do tego, tej, którą nazwalibyście po prostu ‘zwyczajną kobietą’.

Nawet teraz wy drwicie i mówicie: „Och, ja nie akceptuję jej [Eliszewy] w klubie Proroków, ona nie jest dobrze znanym Prorokiem, ona jest zwyczajną kobietą.” 
A jednak JA przez 26 lat krzyczałem to głośno i krzyczałem to wyraźnie: To nie jest zwyczajna kobieta! - Ona potrafi słyszeć z Nieba.
JA posłałem anielskie wizyty.
JA ustanowiłem orędowników modlitewnych jak żadnych innych. Oni są zwani „JAHUSZUA Deptaczami Demonów”, ponieważ oni DEPCZĄ po wszystkim, co z piekła i złe! Oni to demaskują!

Ta Misja jest Misją przestrzegającą Przykazań.
Ta Misja wymaga Świętości, ponieważ JA, JAHWEH, jestem BOGIEM Świętości!

JA JESTEM BOGIEM.

JA nigdy nie dopuszczę grzechu do Nieba!
Bądźcie Święci tak, jak JA JESTEM ŚWIĘTY i przestańcie mówić: „My żyjemy w czasach Łaski!” Och wy, Mesjańscy Żydzi [i Chrześcijanie]!

Wasza ŁASKA została zawieszona na tamtym krzyżu!
Czy wy przyjęliście MOJEGO SYNA JAHUSZUA HA MASZIJACH oraz Krew, którą to kosztowało?
Nawet sama JEGO siła życiowa została zabrana i został złożony w grobie!

Kiedy ON powstał ponownie z martwych wobec świadków i ON chodził po tej ziemi i dokonał więcej cudów po całej ziemi w czasie tych 40 dni na oczach świadków.

I ON wstąpił z powrotem do Nieba, ale powiedział: „Gdzie JA idę, wy także pójdziecie, wy, którzy podążacie za MNĄ i jesteście MI posłuszni.” (Jana 14:3)

ON nie wołał do tych, którzy byli niewierzącymi, do bezbożników, do faryzeuszów, mówiąc: „Chodźcie, wszyscy jesteście mile widziani. Nie ważne jest, czy jesteście Święci. JA zapłaciłem za was cenę. JA zostałem ukrzyżowany na tym krzyżu. Nie ma znaczenia, że przyjmujecie to za rzecz oczywistą. Nie ma znaczenia, czy powiesz: ‘TY zapłaciłeś cenę za mnie. TY byłeś ukrzyżowany za mnie. Ja wiem, że bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechu ale TY zapłaciłeś tę cenę. TY stałeś się dla mnie grzechem. Teraz mogę grzeszyć tak, jak chcę i nie pójdę do piekła, bo TY nawet poszedłeś dla mnie do piekła.’”

– Wy głupi, głupi kaznodzieje! JA pociągnę was do większej odpowiedzialności za nie mówienie Prawdy, którą JA przekazałem Eliszewie Elijahu i tej Misji! JA obarczę was większą odpowiedzialnością.

Czy usłyszeliście MNIE?

Czy wy pamiętacie pieśń „Obywatel Piekła”?
Czy pamiętacie mężczyznę, który zgrzeszył?
JA dałem tę pieśń Eliszewie Elijahu: „Obywatel Piekła” - upadłego kaznodziei, który nigdy nie powrócił do Zbawienia przez TEGO, którego ona (Eliszewa) niegdyś nazywała JEZUSEM CHRYSTUSEM, ale teraz zna prawdziwe Imię ‘JAHUSZUA HA MASZIJACH’.

To był jego grzech: On głosił o „łasce”. On głosił o „miłosierdziu”, ale nauczał: „Nie przejmujcie się nawróceniem. STWÓRCA wie, że nikt nie jest doskonały, tak, więc idźcie i grzeszcie. Nie martwcie się proszeniem o przebaczenie z żalem i łzami.” - JA mówię do was, o Izraelu tak samo jak do reszty świata! –  To nie jest ta Ewangelia, która mówi, że Krew JAHUSZUA HA MASZIJACH związana była z wielkim kosztem! 

ON wyszedł z samego Tronu, jako STWÓRCA, do ciała z krwi i kości.
ON wyszedł z Tronu jako WSPÓŁ-STWÓRCA na krzyż, aby zostać ukrzyżowanym i wydrwionym, a wy, o Izraelu, nie mogliście zdjąć z krzyża słów „KRÓL Izraela”, albowiem w rzeczywistości ON jest KRÓLEM tej ziemi oraz wszystkiego, co leży pomiędzy.

Wy, o Izraelu, i wy, o upadli kaznodzieje, jeśli nie nawrócicie się i nie upadniecie na swoje twarze oraz wy, grzesznicy słuchający teraz, którzy nazywacie siebie Chrześcijanami i chodzicie do kościoła w każdą niedzielę – wy nie czujecie przekonania o winie, ponieważ kaznodzieje, którzy stoją za kazalnicami, są OBRZYDLIWOŚCIĄ DLA MNIE I ŻYJĄ W OBRZYDLIWOŚCI, i ośmielają się nie uczyć prawdy o nawróceniu!

Wy chcecie wiedzieć, dlaczego ta plaga, która idzie w ciemności, która jest niewidoczna, STWORZONA W LABORATORIUM…

Och, oni mogą zaprzeczać temu jak tylko chcą, ale JA widziałem i JA wiem, co czeka ten świat.

Kiedy ta szczepionka nadejdzie – ale och, MOJE Dzieci, MOI kochani, MOJE skarby, MOI ukochani, umiłowani, którzy prawdziwie wielbicie JAHUSZUA HA MASZIJACH w DUCHU i w Prawdzie, wy nie weźmiecie tej szczepionki. Wasz umysł nie będzie kontrolowany przez żadnego satelitę.

To, co oni myślą, że mają, JA to wszystko odwrócę!

JA sprawię, że pożałują i ci upadli kaznodzieje, jeśli nie nawrócą się i nie przyznają, że ze Zbawieniem musi iść nawrócenie, a wyznanie grzechów jest na równi z nawróceniem.

Nawrócenie jest Zbawieniem, ale wy musicie kontynuować kroczenie w Świętości. Wy musicie być gotowi na oddzielenie, musicie być gotowi nie być już z tego świata, mimo że jesteście na tym świecie. Czy chcecie to uczynić?

O Izraelu, Księga już została napisana. Czas Udręki Jakuba nadchodzi i będzie gorzej. Wasze parady dumy gejowskiej stają się coraz większe i większe, i mają być największe w historii.

Cenzura zabrania MI mówić o tym więcej. Cenzura, która jest prawdziwie dyktowana przez upadłych aniołów, kiedy oni starają się uciszyć MOICH prawdziwych Proroków i Apostołów.

Poczekajcie, a zobaczycie, co JA zrobię w waszym dniu celebracji! - Cała ta obrzydliwość!

Ohyda nad ohydą, nad ohydą!

JA, JAHWEH, i JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, i JA, RUACH HA KODESZ – MY, WSPÓŁSTWÓRCY odmawiamy przeprosin Sodomy i Gomory oraz siedmiu miast zniszczonych w tym samym czasie!

Czy widzicie, co w tej chwili dzieje się na świecie?
Czy zdajecie sobie sprawę, że nawet plaga szarańczy nadeszła?
Czy ktokolwiek w ogóle słucha, co dzieje się w Afryce, Nairobi?
Czy zdajecie sobie sprawę, że jaja zostały złożone, aby gorsza szarańcza mogła nadejść?
Czy rozumiecie to, że komary GMO (genetycznie modyfikowane) uczynią więcej, niż tylko was ukąszą?
Czy rozumiecie, że to są wynalazki, które pochodzą z piekła, z samych ust szatana?
- On mówi tajemnice upadłym, tym, którzy nazywają siebie elitą tego świata – i JA nie wymienię ich nazwisk – tym, którzy są miliarderami tego świata, ale JA nie wymienię ich nazwisk. Oni myślą sobie, że są bogiem. Oni myślą, że rządzą tą ziemią.

Oni śmieją się teraz ze świata, kiedy to, co zostało zamieszczone w tak wielu filmach – i  ludzie oglądali je – i zaprogramowali ich umysł za pomocą stacji podających wiadomości, które są niczym więcej niż marionetkami, a ci, którzy odmawiają mówienia ich słów, są zabijani! Oni niespodziewanie umarli lub po prostu zostali zwolnieni. Bądź też stają się zbyt chorzy, aby dłużej przemawiać, lub ich umysł był pod kontrolą czegoś daleko znacznie gorszego niż jakikolwiek program MK-Ultra.

Czy wy patrzycie na stacje informacyjne w telewizji i widzicie je na waszych telewizorach, monitorach, na waszych telefonach? - Nawet nie zdajecie sobie sprawę jak wielu jest robotami i jak wielu jest klonami!

Wy nawet nie rozumiecie - miliardy upadłych aniołów, które mogą przyjąć wizerunek ludzi. Kiedy jest powiedziane o jednej trzeciej (Ap/Obj 12:4), to wy nie jesteście nawet w stanie wyobrazić sobie liczby miliardów upadłych aniołów, które chcą zniszczyć każdą odrobinę ludzkości na tej ziemi, która została stworzona na MÓJ obraz, na obraz STWÓRCÓW, na obraz RUACH HA KODESZ.

Jak myślicie, na kogo obraz Ewa została stworzona?
JA mówię jej (Eliszewie) od siedmiu lat, z materiałami dowodowymi na poparcie tego, ale Żydzi już wiedzą, czym jest słowo RUACH HA KODESZ. Oni nie są zdziwieni; oni są tchórzami i pozwalają, aby to wychodziło z jej ust.

O Izraelu, JA tęsknię za wami, abyście powrócili. JA tęsknię za wami.

JA poślubiłem was i rozwiodłem się z wami, ale powiedziałem wam, że się nie poddaję.

Istnieje resztka, jest Oblubienica w Izraelu.

Jest Oblubienica w Egipcie. Jest Oblubienica JAHUSZUA HA MASZIJACH. Istnieje Oblubienica.

JA mówię o Oblubienicy JAHUSZUA HA MASZIJACH, która jest ukryta, chroniona, która jest posłuszna JA, JAHWEH, JAHUSZUA HA MASZIJACH, i wypełniona MOJĄ RUACH HA KODESZ aż do przepełnienia.

W Izraelu jest Oblubienica JAHUSZUA HA MASZIJACH, a co jest JEGO, jest MOJE.

JA powiedziałem, że jest Oblubienica ukryta w Strefie Gazy.

Jest Oblubienica ukryta w Iranie. Jest jedynie resztka, jest jedynie resztka Oblubienicy JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Och, MOJE maleństwa, czy chcecie wiedzieć, czy wy jesteście Oblubienicą JAHUSZUA HA MASZIJACH?
Czy chcecie wiedzieć, czy ON przychodzi, aby zabrać was przed czasem Udręki Jakuba, zwanym Wielkim Uciskiem?

Będziecie chcieli teraz upaść na kolana i powiedzieć: „Och JAHUSZUA HA MASZIJACH, poczytaj mnie godnym bycia TWOJĄ Oblubienicą. Nie zostawiaj mnie tutaj na czas wielkiej rozpaczy Jakuba, kiedy krew popłynie aż do samej góry nóg końskich.” 

Krew będzie płynąć po całym Izraelu!

Oni myślą: „Dlatego że możemy wziąć wodę morską i zamienić ją w wodę naturalną, to nie będziemy pragnąć. Księga Objawienia nie może się spełnić.”
- JA mam niespodziankę dla was: Krew będzie w wodzie!

O Izraelu, nie będzie już więcej litości nad wami, kiedy to się rozpocznie, aż zawołacie: „Błogosławiony TEN, który przychodzi w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH, naszego WŁADCY, Jednorodzonego SYNA JAHWEH, WSPÓŁ-STWÓRCY, SŁOWA, które stało się Ciałem!”.

O Izraelu, o Izraelu, padnijcie przede MNĄ na wasze twarze!

JA umieściłem super księżyc na niebie. JA miałem jednego z MOICH młodzieńców, młodego mężczyznę, wołającego i ostrzegającego was, i ten film jest na różnych kanałach YouTube i w mediach społecznościowych, kiedy za nim jest wielki super księżyc, który nigdy nie był widziany w takiej chwale.

Wy lepiej módlcie się, aby nie było was tutaj i abyście byli zaliczeni do Oblubienicy JAHUSZUA HA MASZIJACH. Albowiem kiedy ten księżyc zmieni się w krwawą czerwień, (Joel 2:31; Dz Ap 2:20) a to co widzieliście to znak, to wtedy biada, biada, biada, biada temu światu!

BIADA!
Biada, biada, biada!

JA płaczę nad wami. Jak myślicie, kogo łzy były wylane z oczu JAHUSZUA HA MASZIJACH w ogrodzie Getsemani? - Były to łzy JA, JAHWEH, były to łzy RUACH HA KODESZ, jak również JAHUSZUA.
Popłynęły łzy krwi.

JA ukazałem Eliszewie Elijahu otwartą wizję, jak JAHUSZUA zstąpił z Tronu i nawet w Niebie, zanim przyszedł na ziemię, ON płakał łzami krwi za ten świat.

JA dałem wam wolny wybór.

Każdy, kto jest człowiekiem, miał wolny wybór:
Czy będą MI służyć?
Czy będą oddawać MI cześć?
To wszystko zaczęło się od Nieba i wy dokonaliście swojego wyboru tam, jako dusza, kiedy wszystkim - szatan powstał i powiedział: „Ja ogłoszę siebie samego teraz, jako stwórcę. Wszystkie pieśni uwielbienia będą mi śpiewane, wszelka cześć będzie mi dana.” - I JA dałem wam, wszystkim duszom na ziemi, wybór. Za kim pójdziecie? Za jaką wojną się opowiecie?

Tak samo jak było to symbolizowane z Mojżeszem, że ci, którzy są po stronie JAHWEH, któremu on służył, wy pójdziecie na tę stronę, a ci, którzy chcą się buntować jak Korach, pójdą na inną stronę – to jest to, co JA zrobiłem w Niebie. Wszystko, co jest teraz odgrywane ponownie – JA daję wam jeszcze raz wybór.
Po której jesteście stronie?

JA zamykam kościoły.

Rządy myślą, że to ich pomysł na własne motywacje.

JA, JAHWEH, zamykam kościoły - one są tak zanieczyszczone, tak skorumpowane! One są obrzydliwością! Słowo „Amalek” jest napisane na ich drzwiach!
- Tam nie znajdzie się już dłużej obecności BOGA STWORZENIA i MESJASZA,… w tak niewielu, w nielicznych.

Wy potrzebujecie swojej własnej relacji, waszej własnej, pełnej miłości i posłuszeństwa relacji z waszymi ŚWIĘTYMI STWÓRCAMI – JA, JAHWEH, JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, oraz RUACH HA KODESZ, DUCHEM ŚWIĘTYM!

Przestańcie polegać na innych!

Wy podjęliście waszą własną decyzję w Niebie zanim zostaliście zrodzeni na tej ziemi, tak jak JA powiedziałem Jeremiaszowi: ‘Znałem cię zanim zostałeś uformowany w łonie matki’ (Jer 1:5).

Więc również mówię każdemu, kto słyszy ten przekaz: JA znałem cię zanim zostałeś/ uformowany/a w łonie matki. JA wiedziałem, po której stronie się opowiesz, kiedy urodzisz się na tej ziemi niegodziwości. JA wiedziałem, czy zaakceptujesz MOJEGO SYNA JAHUSZUA HA MASZIJACH. I zanim podstawy tej ziemi zostały nawet stworzone, istniała BARANKOWA Księga Życia, w której zapisane są imiona.

Dlatego właśnie Pismo mówi, że wy wszyscy zabiegacie o swoje własne Zbawienie z bojaźnią i drżeniem. (Fil 2:12)

Każdego dnia budzicie się - jakiego dokonaliście wyboru?
- Czy podjęliście decyzję, aby celowo żyć w grzechu i stać się obrzydliwością dla MNIE, i wziąć MOJE Pismo Święte i rzucić je z powrotem w MOJĄ Twarz?
- Czy też, zadecydowaliście zabawiać się w hipokrytę, faryzeusza – „Róbcie tak, jak ja mówię, ale nie róbcie tak, jak ja robię”?
- Lub też, czy zdecydowaliście: „Nie ma BOGA, przed którym trzeba odpowiadać. Nie ma Nieba, nie ma Piekła, tak, więc mogę grzeszyć jak tylko chcę.”

Kiedy anty-mesjasz nadejdzie, on przyjdzie i powie: „Nie ma niczego takiego jak grzech! Rób, co tylko chcesz, co by cię uszczęśliwiało, nawet, jeśli to jest zamordowanie twojej rodziny.”

JA przybywam po MOJĄ Oblubienicę!

JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, przychodzę po MOJĄ Oblubienicę!

Im bardziej ten świat, który widzicie, staje się niegodziwszy, tak bardzo, że aż MOJE Dzieci wołają, którzy są nie tylko MOJĄ Oblubienicą, ale i Goście, którzy będą na Weselnej Wieczerzy BARANKA wołają.
JA słyszę ich płacz. Słyszę, jak się rozglądają dookoła i widzą rzeczy i słyszą rzeczy, które nigdy nie sądzili, że zobaczą lub usłyszą.

Ale JA ostrzegłem was poprzez Proroctwo, które Eliszewa dała, i kazałem wam oglądać filmy – oni mówią wam z wyprzedzeniem, aby programować wasze umysły, tak abyście nie byli zaskoczeni, kiedy zobaczycie, jak przychodzą na was te rzeczy i odczucia, jakie mieliście oglądając ten film, strach, który czuliście oglądając te filmy, tak, nawet o wirusie, który przejmuje świat.

Pomyślcie, jak czuliście się wtedy. I filmy o zombie (żywych trupach) i gry o zombie. Pomyślcie, jak się czujecie, kiedy gracie w te gry i oglądacie te filmy – w taki sposób zareagujecie w jakimś momencie.

Ale ci, którzy wzięli Proroctwa na poważnie, które JA dałem Eliszewie Elijahu, oni będą wiedzieć, co robić. Oni będą wiedzieć, do kogo wołać.

W Proroctwie „Gabrielu przygotuj się na okrzyk”
(CZY JESTEŚCIE GOTOWI NA SZOK? GABRIEL JUŻ ZADĄŁ W SWÓJ RÓG! Proroctwo 21)
JA już o tym prorokowałem. JA prorokowałem o tym dwukrotnie. Raz na starszym filmie, raz na nowszym filmie. Nowszego nie ma nawet na twoim kanale Eliszewo, musisz go z powrotem tam umieścić na nowych kanałach, ponieważ JA powiem ci coś. Kiedy najgorsza ze szczepionek przyjdzie, a wiązka satelitarna wyśledzi coś bezprzewodowego na głowie, ludzie nie będą już kontrolować swoich myśli, własnych działań, a wraz z tym będzie to, co spowoduje śmierć ludzi i ponowne ich powstanie,… i oni będą tym, co nazywacie „Zombie”.

JA nie mówię tego, aby was przerazić. JA mówię to, dlatego, że ci, którzy znają Pismo Święte, wiedzą, że JA ochronię tych, którzy są MOIMI. Przeczytajcie ponownie Psalm 91.

Księga Psalmów jest pełna Proroctw i pełna Obietnic, a Imię MOJEGO SYNA JAHUSZUA jest od Księgi Rodzaju do Księgi Apokalipsy/Objawienia. Gdziekolwiek widzicie słowo „wybawiony” lub „zbawiony/ocalony”, umieśćcie tam Imię MOJEGO SYNA JAHUSZUA - JAH ZBAWIA.

ON był tam przez cały czas. JAHUSZUA HA MASZIJACH przyszedł w formie SKAŁY, ON wylał Żywą Wodę, tak, aby dzieci Izraela nie umarły z pragnienia. (1 Kor 10:4)

Mosze, którego nazywacie Mojżeszem, nie wiedział o tym, kiedy uderzył tę Skałę, dlatego JAHUSZUA HA MASZIJACH w przyszłości miał mieć SWOJĄ Twarz uderzaną.

Widzicie, Tora jest zapowiedzią, historią tego, co miało nadejść.

JA już ostrzegłem i uzbroiłem tych, którzy posłuchają i tych, którzy będą posłuszni.

JA nie oczekuję perfekcji – możecie jedynie osiągnąć to poprzez Imię i Krew JAHUSZUA HA MASZIJACH – ale, JA spodziewam się, że szybko nawrócicie się z grzechów i nie będziecie ich powtarzać raz za razem, oczekując: „Och, po prostu zostanie mi ponownie odpuszczone.”
- Gdzie jest żal w tym?!

Proście JAHUSZUA HA MASZIJACH o przebaczenie! Biegnijcie z powrotem w JEGO ramiona zanim rozpocznie się czas najgorszego smutku nad smutkami!

Już się rozpoczął!

Szarańcza była waszym znakiem, klęski głodu ludzi, którzy umierają na całym świecie. Tylko, dlatego, że wasze żołądki są pełne… jak wielu umarło z głodu?

Szarańcza pożera jedzenie, złożyła jaja. Miliardy latały, w przeciwieństwie do innych szarańczy, jakie kiedykolwiek widzieliście.

JA ostrzegłem was o szarańczy w Księdze Apokalipsy/Objawienia. JA ostrzegłem was o głodzie w zapowiedzi.

Ostrzegłem was, …kiedy Salomon miał przyniesione dziecko i dwie matki kłóciły się, do kogo to dziecko należało, bo zamierzały je zjeść tej nocy.

JA powtórzyłem to samo w księdze Objawienia: matki będą zjadać własne dzieci.

Jak myślicie, co to znaczy, kiedy teraz matki – te tzw. celebrytki – smażą swoje własne łożysko? I one chwalą się tym, jak bardzo jest ono odżywcze, a to było tym, co dostarczało pokarm dziecku, i one to jedzą, a teraz nawet lekarze oferują to matce: „Czy chcesz swoje łożysko, żebyś je mogła zabrać do domu i zjeść? Czy chciałabyś je w formie kapsułki?” - Wy kanibale!

 JA mówię do kanibali tego świata.

- Wy wiecie, kim jesteście, wy wiecie, co uczyniliście dzieciom.
- Wy wiecie, wy wampiry! Wy już dłużej nie jesteście filmami, czyż nie? Wy najpierw pokazujecie to na filmach, aby przygotować ludzi, i oni myślą, że to tylko film, a teraz skoro udowadniacie, to jest nawet rzeczywistość całego hellywoodu, i JA powiedziałem ‘piekło’!
[‘hell’ to po ang. ‘piekło’]

Hollywoodzie, wasz los jest przesądzony!

Aktorzy i aktorki, wasz los jest przesądzony!

Tak niewielu z was już będzie istnieć.
Wy pochodzicie prosto z piekła!
Sprzedaliście swoje dusze za kontrakty na sławę i fortunę, aby wasze nazwiska były znane – piekło je spisało. Ono czeka na was.
Teraz wy jesteście w zamknięciu.
Jak wielu z was upadło na kolana i nawróciło się?
Och, wy myślicie, że już macie lekarstwo?
Och, macie odpowiedź: Pójdziecie ukryć się w swoich luksusowych podziemnych bunkrach, jak Bill Gates to zrobił!

Och, JA mam dla ciebie wiadomość, panie Gates oraz wy miliarderzy razem z nim, którzy mieliście cokolwiek do czynienia z tym, co nadchodzi, i wy myślicie, że wyludnicie ziemię, tak abyście nie musieli patrzeć na innego człowieka, który został uczyniony na Obraz STWÓRCY…

A Donald J. Trump, JA dałem Eliszewie Elijahu Proroctwo dla ciebie. To nie był Mark Taylor, on nie jest nawet Prorokiem!

Czy wy w ogóle wiecie, kim jest Prorok?

JA zapowiedziałem, że on wygra te wybory, Donald J. Trump, przez tego Proroka, przemawiającą teraz, i to jest udowodnione w formacie wideo, każdy może to zobaczyć, i nawet to jak zacięty będzie wyścig [o prezydenturę].

JA zapowiedziałem to, oraz jak on użyje jakby węża strażackiego, aby zmyć krew z białego domu.
On uratował życia milionów dzieci.
On zatrzymał handel dziećmi.
On zagroził tym, o których wie, że robili te rzeczy, i powiedział: „Albo staniesz przed sądem za to, co zrobiłeś, i pójdziesz do więzienia, albo po prostu niespodziewanie przejdziesz na emeryturę.”

JA mówię MOJE tajemnice MOIM Prorokom.

Ty, Donaldzie J. Trump, jesteś otoczony przez zło.

Jak wielu osobom można naprawdę zaufać?
Ty po prostu wierzysz w słowa, które oni mówią.

Pozwól MI powiedzieć ci Prawdę.
Módlcie się wszyscy abym JA naprawdę do niego przyszedł!

Módlcie się, aby on miał odwiedziny JAHUSZUA HA MASZIJACH!

Tak samo pewnie jak JA wysłałem JAHUSZUA do Eliszewy, tak samo z pewnością wyślę JAHUSZUA do ciebie, Donaldzie J Trump, ale wtedy ty będziesz odpowiedzialny za posłuszeństwo, a to oznacza, że będziesz musiał zwolnić tak wielu, którym, jak myślisz, teraz możesz ufać.

JA ostrzegłem was, ostrzegłem was o falach eteru w dawnych Proroctwach.
Ostrzegłem was o powietrzu, którym oddychacie.
Ostrzegłem was o pożywieniu, które jedliście.
Ostrzegłem was o wodzie, którą piliście.
Ostrzegłem was nawet o ubraniach, które nosicie.
Ostrzegłem was o nadchodzących szczepieniach.
Ostrzegłem was poprzez Proroctwa!
Ostrzegłem was, że dzieci będą własnością państw, że prawa rodziców zostaną odebrane.

Ostrzegłem was i powiedziałem: „Zabierajcie swoje dzieci z nor antychrysta, z publicznych szkół!” JA pozwoliłem, aby one wszystkie zostały zamknięte, ale w czasie, kiedy one są zamknięte, zło dzieje się za kulisami!

I tak JA mówię do tych, do których przemówię w przypowieści, a mianowicie: ci, którzy mają cokolwiek wspólnego z 5G. Wy tylko wiedzcie to, że z każdą wieżą, jaką postawicie, słowo/wieść się rozniesie.
Albowiem wy wiecie, że JA wiem, że chodzi o więcej, niż tylko o szybszy Internet.
Ludzie wołali: „Nasz Internet jest za wolny!”- diabeł powiedział: „Ja mam na to odpowiedź, i ja wiem także, jak dokonać depopulacji w tym samym czasie!”

Ale wy nie chcieliście słuchać.

JA ostrzegłem was przez Eliszewę, że głód nadejdzie.

Ja ostrzegłem was, abyście przygotowali swoje torby na uciekanie.

Widzicie, JA mówię MOJE tajemnice MOIM prawdziwym Prorokom, którzy mają dowody na poparcie Proroctw, nie po prostu komukolwiek, kto pojawia się w Internecie i mówi: „Jestem prorokiem i zeszłej nocy miałem sen.”
Gdzie jest twój dowód?
Dlaczego nie prosicie o dowód?

To są słowa, które JA muszę powiedzieć.

JA JESTEM ABBA JAHWEH.

JA JESTEM OJCEM stworzenia, wszystkiego co jest, wszystkiego co było i kiedykolwiek będzie, a MÓJ SYN JAHUSZUA HA MASZIJACH jest MOIM Jednorodzonym SYNEM WSPÓŁSTWÓRCĄ, który był SŁOWEM, które stało się ciałem, jedynym MESJASZEM, jedynym Imieniem, przez które ktokolwiek może być zbawiony i jakimkolwiek sposobem, przez który JA odpowiem na ich modlitwy, to jest przez JEGO imię i JEGO krew.

A RUACH HA KODESZ jest DUCHEM ŚWIĘTYM, i ONA jest wizerunkiem, na który została stworzona Ewa:„Chodźcie, uczyńmy ludzkość na NASZ obraz.”

A to doprowadza MNIE do ostatniego punktu: JA zmuszę każdego do zapłaty, każdego, kto nazywa JAHUSZUA ‘Synem Człowieka’. Nazywało się to: ‘Ludzkości’.

Miriam była JEGO rodzącą GO matką, JEGO NIEBIAŃSKA MATKA umieściła GO w jej łonie.
Nie widzicie różnicy?
Jak myślicie, na obraz kogo została stworzona kobieta?

I mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia wam, którzy myślicie, że możecie po prostu zmienić płeć, chociaż JA stworzyłem was, abyście byli mężczyzną i dałem wam cały osprzęt seksualny, aby to udowodnić, plus DNA, hormony. A wy, kobiety, które mówicie: „Chcę być mężczyzną”. - JA mam dla was tajemnicę: Pojawicie się przed OJCEM Stworzenia w płci, w której, jak JA zadeklarowałem mieliście być od momentu wszczepienia jej do środka, jako jajo w to łono matki. Nie oszukacie NIEBA!

Nawróćcie się, póki możecie, bo nie oszukujecie NIEBA. Możecie oszukać ziemię, możecie oszukać siebie, ale nie oszukujecie swojego STWÓRCY.

Mówię temu światu, aby nawrócił się, bo czas zmartwień Jakuba już się rozpoczął.

Wysłałem szarańczę, jako znak - wy zignorowaliście to.

Pożary w Australii – wy zignorowaliście to.

Posłałem tyle znaków dookoła świata – postanowiliście to zlekceważyć. Wolicie raczej wierzyć, jak mówi Donald J. Trump, w „fałszywe wiadomości”.
Dlaczego? - Ponieważ szatan jest ojcem wszystkich kłamców.

JA daję wam teraz szansę, padnijcie na kolana z wielkim smutkiem, z wielkim płaczem. Wyznawajcie swoje grzechy przed JAHUSZUA HA MASZIJACH, a JA będę wierny i wybaczę wam, wysłucham waszych modlitw, i JA uzdrowię wasze ziemie!

Przywódca Paragwaju – czy ktoś zadał sobie trud wysłuchania jego modlitw?!
Dlaczego nie było tego w wiadomościach krajowych?!

On jest MOIM synem. Nie wstydził się! Wie, żeby wołać w imieniu JEZUSA CHRYSTUSA, ponieważ nie zna hebrajskiego imienia, ale zacytował Pismo Święte! To RUACH HA KODESZ, SŁODKI DUCH ŚWIĘTY złożył to na jego serce i dotyczy to każdego, kto to zrobił. Każdy z was to wie, ci, którzy nie wstydzą się ŚWIĘTEJ TRÓJCY, i ABBA JAHWEH, JAHUSZUA HA MASZIJACH, nazywanego JEZUSEM CHRYSTUSEM, i RUACH HA KODESZ, DUCHA ŚWIĘTEGO i ostrzegali, chociaż ludzie mają palce w uszach i odmawiają słuchania, wiedzcie tylko, że NIEBO usłyszało, i nagrody pójdą za wami do NIEBA, jeśli będziecie kontynuować tę drogę.

Och, Izraelu nawróćcie się! Nawróćcie się!

Co zamierzacie zrobić, gdy nadejdzie Dzień Przebłagania? - Teraz on nie jest daleko. Następnie nadejdzie Szawuot [Pięćdziesiątnica].

Co zamierzacie zrobić?
Co zamierzacie zrobić?

Och, JA wiem! Macie odpowiedź. Będziecie pościć w ten jeden dzień i przeczytacie Torę. Już macie zaznaczone Pismo Święte, a następnego dnia będziecie żyli tak, jakbyście znowu żyli w piekle.

Wy jesteście faryzeuszami. Słyszycie MNIE?

Wy, rabini, odpowiecie!  Wy pasterze odpowiecie JA, JAHWEH, bo zamiast karmić owce, głodziliście je z niedostatku prawdy.

Ta Misja uczy prawdy. Tylko strażnicy przykazań czytają Księgę Objawienia/Apokalipsy i o kobiecie na pustyni. Taka jest ta Misja, która nie boi się powiedzieć: „Musicie być strażnikami przykazań, a nie łamaczami przykazań”.

JA, JAHWEH, napisałem prawa MOIM własnym ognistym palcem! JA, JAHWEH, dałem tablice z kamienia, a kamień pochodził z MOJEGO własnego tronu.

Och, Izraelu, JA wasz STWÓRCA, proszę was o to. Mówicie, że służycie BOGU Abrahama Izaaka i Jakuba – oni byli MI posłuszni. Czy możecie powiedzieć, że wy jesteście?

Czy możecie powiedzieć, że jesteście przykładem świętości dla świata?

Wy, liderzy, JA będę was obarczać odpowiedzialnością za wzięcie Izajasza 53 i przekręcanie go do tego, co to nie znaczy, lub po prostu zignorowanie go, wiedząc, że to jest JAHUSZUA HA MASZIJACH, JEDYNY, do którego może się on odnosić.

Istnieją poziomy piekła i wy, nauczyciele, którzy myślicie, że nauczacie prawa, ale wy nie nauczacie prawdy. A kiedy JA mówię o prawie, JA mam na myśli, że JAHUSZUA powiedział, - i JA mówię teraz nawet do tych, którzy nazywają siebie naśladowcami, uczniami, mesjańskimi Żydami - „Dlaczego nazywacie MNIE LORDEM, a nie słuchacie MNIE?” (Łukasza 6:46)

Oznacza to, że uznają GO za STWÓRCĘ. Ale oni nie byli MU posłuszni.
Inni, którzy nazywają siebie chrześcijanami, będziecie to czytać - a niektóre z waszych wersji mówią, że słowa te są napisane na czerwono w niektórych z Biblii - JAHUSZUA przemówił i powiedział, TEN, którego nazywacie JEZUSEM CHRYSTUSEM: „Dlaczego mówicie, że MNIE miłujecie, a nie słuchacie MNIE?"
(Jana 14:15)

Wasza łaska i wasze miłosierdzie zawisły na tym krzyżu, więc nie mówcie, że żyjecie w czasach łaski i miłosierdzia, chyba, że biegniecie z powrotem do tego krzyża, padając u stóp tego krzyża, czołgając się u stóp JAHUSZUA HA MASZIJACH i żebrząc o przebaczenie w wielkim smutku i prosząc GO, aby uwolnił was od grzechów, abyście nie poszli do piekła i mieli dostęp do modlitw OJCA.

Krew MEGO SYNA stała się dostępna wielkim kosztem.

A wszystko zaczęło się, gdy Kain zabił Abla. Krew Abla krzyknęła, dlatego nie ma przebaczenia grzechu bez przelania krwi. I nie byłem już zadowolony ze zwierząt i jagniąt. Grzechy ludu za bardzo wzrosły. Mosze ostrzegł was, że Stare Przymierze Krwi zostanie zniesione. To tylko zapowiedź, którą macie przeczytać i uświadomić sobie, że bez historii nie byłoby przyszłości, a jest nią Nowe Przymierze Krwi.

JAHUSZUA HA MASZIJACH to JEGO Imię!

Tak zostało wypowiedziane tego dnia 20 kwietnia 2020 r. zaraz po znaku Super Księżyca.

Jest nadprzyrodzony księżyc. JA zamieściłem go na niebie i powiedziałem wam, że nadejdzie, ale ilu zignorowało powód, dlaczego.

Och, MOJE umiłowane dzieci, teraz kończę to z wami, MOIMI umiłowanymi, MOIMI umiłowanymi, MOIMI ukochanymi, MOIMI słodkimi, MOIMI skarbami. Wy nie zdradziliście MNIE w Niebie. Nie możecie zdradzić MNIE na ziemi. Nie musicie obawiać się, że przypadkowo przyjmiecie znak bestii. Nigdy nie pozwoliłbym na coś takiego.

Och, MOI kochani, którzy czcicie MNIE w duchu i w prawdzie, MOI synowie i MOJE córki, wy czcicie JAHUSZUA HA MASZIJACH. Wiedzcie to, kiedy zobaczycie zdjęcie na obrazie JAHUSZUA HA MASZIJACH obejmującego Eliszewę Elijahu, który JA powiedziałem jej, aby zastąpiła w miejsce, gdzie kiedyś był jej mąż, którego już nie ma, JA jestem waszym prawdziwym OBLUBIEŃCEM! JESTEM waszym MESJASZEM!

Nie każdy może być Oblubienicą - Nie wszyscy są gotowi zapłacić cenę ażeby być tak wyróżnionymi, aby być tak odważnymi. Ale błogosławieni są wszyscy zaproszeni na Wieczerzę Weselną BARANKA. Po prostu nie zapierajcie się MNIE, bo jeśli zaprzecie się JAHUSZUA HA MASZIJACH, ON mówi, że ON zaprze się was przed Niebiańskim OJCEM JA, JAHWEH i aniołami w Niebie.

Nie zapierajcie się, och, Goście, którzy będziecie na Wieczerzy Weselnej BARANKA, nawet, jeśli to oznacza, że wasze życie zostanie zabrane, wiedzcie o tym, JAHUSZUA przyjdzie i wyrwie waszego ducha prosto z ciała, i kat nie będzie zadowolony z waszego śmiertelnego jęku.

Będziecie w ramionach JAHUSZUA HA MASZIJACH, aby nie cierpieć więcej i och, MOJA cenna Oblubienico Objawienia 14 i Objawienia 7, to są Objawienia, które nadeszły z Nieba do Eliszewy Elijahu, które JA osobiście dałem, wypowiedziane w 7 grzmotach do niej w latach 80-tych. Te 7 grzmotów przemówiło, a teraz ona poprzez Proroctwa mówi to, co mówiło 7 grzmotów.

(Apokalipsy 10:3-4

I zawołał donośnym głosem tak, jak ryczy lew, A kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym głosem. Skoro przemówiło siedem gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z Nieba: «Zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało, i nie pisz tego!»)

Przeczytajcie Proroctwa a będziecie wiedzieć, i jest jeszcze wiele więcej do nadejścia.

Chcieliście wiedzieć, kim są te 7 grzmotów, czym są te 7 grzmotów, - jeśli znacie swoje Pismo Święte, te Proroctwa są tym, co było w 7 grzmotach, które przemawiały, i podłoga trzęsła się, a ona spała. I ona była wtedy sama we wodnym łóżku. A wodne łóżko trzęsło się tak mocno, że o mało co wytrząsnęłoby ją zaraz z łóżka.

JA przypominam jej, jak nawet teraz mówię, że zapomniała. Ona myślała, że miało miejsce trzęsienie ziemi, i to było w Indianie, gdzie nie znali dużych trzęsień ziemi.

A kiedy wstała, pobiegła i dotknęła podłogi, podbiegła do okna, żeby zobaczyć, co się dzieje: „Z pewnością musi być najgorsza burza.” - Zamiast tego było lato i słońce nigdy nie świeciło jaśniej. Wróciła do łóżka i wróciła do snu, a JA zrobiłem to 7 razy i za każdym razem ona widziała to samo i czuła to samo. Nie otrzymała odpowiedzi.

Zadzwoniła do przyjaciółki i powiedziała: „Co się dzieje? Czy czułaś trzęsienie ziemi?”
A przyjaciółka przez telefon powiedziała: „Nie ma trzęsienia ziemi. Nie ma burzy”.

I przez tak wiele lat, dopóki Kaleb nie pojawił się w 2016 roku, JA zacząłem wyjaśniać, jak przemówiło do niej 7 grzmotów. Były one zamknięte w Proroctwie i to zamknięte w zapieczętowanym, a JA już zacząłem dawać jej sen. Powiedziałem już jej, czego nie można było powiedzieć.

Widziała już urywek układanki i nie tylko ten, który teraz widzisz, ponieważ jest jedna część, o której pozwoliłem jej wspomnieć - a jeśli poszukacie, to przekonacie się, że to było powiedziane w dniu jej urodzin – że nie będzie ani jednej osoby na całym świecie, która by nie znała kogoś, kto by nie zmarł lub nie został dotknięty przez tę tragedię. W ten sposób wiecie, kto jest prawdziwym Prorokiem. Oni przepowiadają rzeczy z dużym wyprzedzeniem.

Tak jak na Florydzie mieli już zombie i to było tak wiele lat temu i obwiniali je za ‘bath salts’, ale ona powiedziała to najpierw w Proroctwie. Rząd nawet wyśmiewał następnego dnia, nazywając to Apokalipsą zombie – „Lepiej przygotujcie się”.

[komentarz: Makabryczne sceny, jakie w maju 2012 roku rozegrały się w Miami, przykuły uwagę całego świata. 31-letni Rudy Eugene został zastrzelony, kiedy zjadał twarz bezdomnego mężczyzny. Według świadków, 31-latek warczał na próbujących go powstrzymać policjantów, a z jego ust wystawały kawałki ciała ofiary. Bezdomny mężczyzna stracił 75 proc. twarzy. Przeżył, ale jest niewidomy i wymaga stałej opieki medycznej. Policjanci oddać musieli do napastnika cztery strzały, aby powstrzymać krwawy atak.

Wkrótce po makabrycznej zbrodni pojawiły się pytania: kto przy zdrowych zmysłach mógłby dopuścić się tak okrutnego czynu? Wiadomo, że Rudy Eugene nie był chory psychicznie. Lubił za to eksperymentować z używkami. Według policji były wśród nich substancje nazywane potocznie „bath salts” i będące odmianą LSD, dostępne na rynku pod takimi nazwami jak „Cloud Nine” czy „Vanilla Sky

Doktor Howard Mell z Ohio przyznaje, że kiedy tylko usłyszał o dziwnym zachowaniu kanibala z Miami, pierwsza myśl jaka przyszła mu do głowy to: „bath salts”. W ciągu ostatniego roku lekarz miał do czynienia z siedmioma przypadkami młodych ludzi, którzy zachowywali się dziwny sposób po zażyciu syntetycznych narkotyków: majaczyli, byli agresywni i wykazywali niezwykłą siłę fizyczną. Wszyscy zmarli w wyniku zatrucia organizmu znajdującymi się w „bath salts” substancjami.

Syntetyczne narkotyki według specjalistów powodują silne halucynacje, napady psychozy oraz wyzwalają w zażywającej je osobie dużą siłę i agresję. Zawarte w nich substancje prowadzą do wzmożonej akcji serca, wysokiego ciśnienia krwi i przegrzewania organizmu. Osoby będące pod ich wpływem tracą kontrolę nad swym zachowaniem i zdolne są do popełnienia najgorszych przestępstw oraz wyrządzenia krzywdy samym sobie.]

Uważaj ty, który nazywasz siebie „prorokiem”!
- JA zamierzam pociągnąć cię do odpowiedzialności, jeśli przepowiadasz tylko dla podania swojego imienia i nazwiska widzom lub subskrybentom na YouTube! Nie możesz sobie nawet wyobrazić kary, którą JA ci dam, ponieważ istnieje cena za nazywanie się Prorokiem. Jest cierpienie, a Największym ze wszystkich Proroków, którzy cierpieli, był JAHUSZUA HA MASZIJACH, KTÓRY jest Duchem Proroctwa, KTÓRY jest Proroctwem samym w sobie.

Nie sądzicie, że to jest cierpieniem, aby musieć odłożyć mężczyznę, którego nazywała mężem?
Po raz pierwszy poznała miłość mężczyzny, chociaż była mężatką, a potem on zdradza ją i wraca do ortodoksyjnego judaizmu i kabały i okultyzmu bez przeprosin dla MNIE, dla niej, dla świata! I to tylko niewielka próbka w ciągu 26 lat, kiedy była w Internecie.

Zrodziłem tę Misję w dniu jej urodzin. Kiedy spojrzysz na liczbę w języku hebrajskim, co oznacza liczba 4, to zrozumiesz, dlaczego, i złożysz 4/4 razem, a połączysz Malachiasza 4 razem i 5, zrozumiesz – dlaczego? I dlaczego JA nazywam ją Panną Obwieszczającą.

[komentarz: Biblia Gdańska ma ponumerowanie jak, powyżej, ale Kościół Katolicki zmienił ponumerowanie z Biblii KJV, tzn. Króla Jakuba, i zamieścił w Biblii Tysiąclecia powyżej wspomniane wersety w rozdz. 3. Tym wersetom dano numery 3:22-23.]

Ona jest odpowiedzialna za pokrywanie w modlitwach Oblubienicy Objawienia 14 i Oblubienicy Objawienia 7 i żadna większość z was, którzy to usłyszycie, nigdy wcześniej tego nie słyszeliście, bo nie byliście pod opieką tej Misji.

144 000 to Oblubienica, i oni są ‘Apokalipsą 14’ i ‘Apokalipsą 7’ – czytajcie to!

Kiedy Dwoje Świadków powstanie, i ci w grobach, którzy zostali umęczeni powstaną i ci, którzy nie przyjęli znaku bestii, wtedy ‘Apokalipsa 7’ wzniesie się razem z nimi wszystkimi. Ale ‘Apokalipsa 7’ będzie miała ponadnaturalne moce i nadprzyrodzone ciała, które przyszły z Nieba i są chronieni.

Teraz wy już wiecie. Idźcie się uczyć i okażcie się zaaprobowani. Usłyszeliście dziś od prawdziwego Proroka.

JA przyszedłem do niej twarzą w twarz.

Czytajcie świadectwa.

Gdy nawet w 2005 r., gdzie nie było modlitewnego wstawiennictwa, nie śmiała nikomu ufać. Wszyscy zdradzili ją jak judasz, więc przeczytajcie, co było konieczne dla Michała Archanioła uczynić, aby przyjść i walczyć, by być tam u jej boku.

Jak małe dziecko, bawiła się jego skrzydłami i przeczesywała palcami jego pióra i słuchała, jak Gabriel wymawia imię JAHUSZUA Deptaczy demonów, którzy byliby orędownikami modlitewnymi, jak nikt inny.

O tak, przyszły podróbki. O tak, przyszli nawet w postaci dziecka w pieluszkach, ale nie mogli kontynuować.

Prawdziwa Oblubienico JAHUSZUA HA MASZIJACH, jeśli wierzysz, że te słowa pochodzą od JA, JAHWEH, skontaktuj się z nią teraz, bez względu na to, gdzie jesteś na świecie, skontaktuj się z nią. Poinformuj ją, że osłaniasz ją w modlitwie i bądź jej przyjacielem. Bądź jej bratem!

Ona ma synów na całym świecie! Ma córki na całym świecie! Ma wiele milionów w ciągu tych 26 lat, tych, którzy nazywają ją „mamą”, bo uczyniłem ją podobną matce Proroków.

Ona jest Matką nie tylko dla Proroków, ale dla Dzieci i Oblubienicy i Wybrańców i Wyselekcjonowanych, ale och, tak niewielu braci może porzucić swoją arogancję i dumę, a zwłaszcza, wy urodzeni w Judzie, urodzeni lub wychowani w Izraelu - wasza arogancja i wasza duma, ‘ponieważ jesteś mężczyzną’.

Modlicie się za nią w tajemnicy, jak to zostało udowodnione w Namaszczonych Zabójcach Goliatów.

Przyjdźcie i napiszcie swojej siostrze Eliszewie Elijahu. On nawołuje o pokrycie brata, a gdzie on jest?
Gdzie on jest?
Gdzie jest człowiek, który mówi po hebrajsku?
Gdzie jest brat?
Gdzie jest ten z Judy, bo chociaż jest Żydówką po obu stronach rodu matki i ojca, to nie urodziła się w Izraelu. Ona potrzebuje mężczyzny z Judy.

Dałem jej jednego. Szatan zabrał go, ale pozwolił na to i tylko on może zdecydować, czy wrócić.

Z każdym Proroctwem wiążą się konsekwencje.
Czy będziesz posłuszny?

Podobnie jak w Powtórzonego Prawa 28 są błogosławieństwa, jeśli jesteście posłuszni, są też przekleństwa, jeśli się nie posłuchacie. Mówię, że to samo dotyczy Proroctwa i JA mówię to teraz Izraelowi.

Izraelu, jest resztka, która wyjdzie z was i będzie to Oblubienica JAHUSZUA HA MASZIJACH, i będą bracia, którzy wyjdą i staną u jej boku i pomogą jej dotrzeć do Izraela i do czterech krańców ziemi. I oni nigdy nie będą próbowali przejąć władzy.

Jeśli dzisiaj słyszeliście MÓJ Głos, JA ABBA JAHWEH, OJCA STWORZENIA i JAHUSZUA HA MASZIJACH, MOJEGO Jednorodzonego SYNA i IMMAJAH RUACH HA KODESZ, KTÓRA nazywana jest DUCHEM ŚWIĘTYM, to szybko do niej napiszcie. Naciśnijcie przycisk kontaktu.

JA powiedziałem to wcześniej, JA powiem to jeszcze raz. Kaleb jest Namaszczeniem. Kaleb oznacza „czyste serce”.
Czy masz czyste serce przede MNA?
Czy dlatego boisz się z nią skontaktować?
Twoje serce nie jest wystarczająco czyste i nie możesz przychodzić z grzechami Izraela. Zostaniesz z nich wyzwolony.

Czy jesteście Oblubienicą JAHUSZUA HA MASZIJACH? - Mówię do mężczyzn, których ona nazwie bratem. Nie przemawiam do synów, bo synowie osłonili ją - JAHUSZUA Deptacze Demonów (JDD) osłaniają - JA dałem jej więcej synów i więcej córek.

Och, MOJE namaszczone prorocze córki, nie jesteście nieśmiałe. Wy piszecie prosto tutaj i mówicie: „Mamo, jestem tutaj, osłaniam cię”.

I och, MOI drogocenni, drogocenni synowie. Dałem tobie, Eliszewo tak cennych synów, którzy pokrywają ciebie modlitwą i kochają ciebie, na całym świecie, oraz te 500 000, że nawet nie znasz imion ich wszystkich. Och, ale w tym duchowym ciele połączycie się razem i będziesz się radować, gdy poznasz, że nawet w ich językach, nawet w obcym języku, mówią imię Elijahu, wymawiają imię Eliszewa i nawet nie wiedzą, dlaczego. Albo usłyszą nazwę „Amightywind”, a nawet teraz nie mieliście powodu i mieliście już takie świadectwo o Amightywind i chodzi o Szawuot, kiedy nadszedł WIELKI PĘDZĄCY WIATR, i który umieścił ogień na głowach uczniów. To był ogień RUACH HA KODESZ. Dlatego kalendarz odliczania jest tak ważny dla tych, którzy go przeczytają.

Właśnie, dlatego tam jest płomień i dlatego płomień będzie rosnąć aż do pełni, dopóki nie zobaczycie nadejście dnia Szawuot, bo widzicie, że jeśli ten dzień by nie nadszedł, to POCIESZYCIELKA nie mogłaby przyjść i zamieszkać w was, i przebywać wewnątrz was, i wypowiadać z Darów RUACH HA KODESZ, nawet z Daru Mówienia Językami, o którym Pismo Święte mówi, że jest on człowieka i aniołów.

Języki ludzi i aniołów, wystąpcie!

Ile razy Eliszewa Elijahu modli się, a ludzie mówią: „Rozpoznaję tę mowę. To jest znana mi mowa.” a jest to w innym języku, o którym nigdy nie słyszała; nigdy jej nie uczono.

A potem są języki aniołów i uważajcie, kiedy nadchodzą języki aniołów, one są najpotężniejszym językiem ze wszystkich.

(Eliszewa mówi bardzo szybko Świętymi Językami Aniołów).

Och, Izraelu, och Izraelu, och Izraelu, języki aniołów teraz mówią. Mówicie, że wierzycie w Torę, Tanach.

JA mówię do tych, którzy prawdziwie kochają i służą JA, JAHWEH - którzy nie boją się wypowiedzieć MOJEGO Imienia, pokładajcie teraz wiarę w JAHUSZUA HA MASZIJACH. ON naprawdę jest MOIM Jednorodzonym SYNEM. ON jest Izajasza 53.

Studiujcie i okażcie się zaaprobowanymi.

JEGO Krew przepływa przez waszą ziemię, przeniknęła waszą ziemię i popłynęła po całym świecie do tych, którzy przyjęliby GO, jako MESJASZA i starają się być posłusznymi, wyznali [grzechy] i nawrócili się z wielkim smutkiem, i nie wstydzą się JEGO Imienia.

Wystąpcie teraz!

Wystąpcie teraz i bądźcie namaszczeni w nowym Namaszczeniu, namaszczeniu RUACH HA KODESZ!

W Szawuot przyprowadziłem Kaleba! Teraz wzywam nowego Kaleba!

Dawny Kaleb chce odrzucić tę dawną robotę – ale żadna z dobrych rzeczy, które JA kiedykolwiek prorokowałem, nie nastąpi … i on spłonie w piekle!

Jednak, jeśli wybierze by na nowo być Kalebem, ‘Powracającym Dzieciakiem z Izraela’, on zrozumie, jak szatan go ogłupił i oszukał, a jego własna biologiczna rodzina chce zabrać go do piekła kabałą i ortodoksyjnym judaizmem!

JA nie pójdę dalej niż Szawuot.

JA mówię do ciebie Erez Yotam, Ezra Kaleb. Kiedyś byłeś MOIM pomocnikiem.

Nazwałem cię Ezra. Kiedyś byłeś Kalebem i przybyłeś do MNIE z czystym sercem. Kiedyś kochałeś kobietę o imieniu Eliszewa Elijahu, nazywałeś ją swoją żoną.

Są satelity, które chcą przyczepić się do twojego mózgu i wymazać go ponownie, abyś uwierzył, że jesteś bogiem, abyś mógł uwierzyć w napisane okrucieństwa i obrzydliwości w kabale.

Języki aniołów przemawiają teraz prosto do twojej duszy!
JA, JAHWEH, wyrwę cię wprost z jej duszy i umieszczę tam nowego, nowego mężczyznę z Judy, który chodzi w uczciwości, w szczerości, z czystym sercem przede MNĄ dla JA, JAHWEH, JAHUSZUA HA MASZIJACH i RUACH HA KODESZ.

On jest odważny.
On jest dzielny.
On będzie jej bronił.
On będzie bronił TRÓJCY ŚWIĘTEJ.
On będzie bronił Pisma Świętego.
On uświadomi sobie, że dwie księgi: Stare Przymierze Krwi i Nowe Przymierze Krwi nigdy nie powinny były być rozdzielone! Jedna jest zapowiedzią, a druga teraźniejszością. Jedną z nich jest Stare Przymierze Krwi, a drugą Nowe Przymierze Krwi. A tylko Nowe Przymierze Krwi doprowadzi kogokolwiek do Nieba.

I on będzie to głosić, i on będzie to nauczać, i on będzie wierzyć w to, i on będzie przy jej boku i będzie tym duchowym modlitewnym okryciem nowego męża, którego JA jej dam.

Jeśli ty nie zajmiesz należnego miejsca, które tobie kiedyś dałem, będziesz chodzić w przekleństwach JAHWEH z Księgi Powtórzonego Prawa 28.

JA jeszcze raz przemawiam do Ereza Jotama.

Komu masz zamiar uwierzyć?
Rozejrzyj się w swojej biologicznej rodzinie!
Spójrz na potępieńców, którzy nazwali siebie 14 planetami otaczającymi planetę ‘ojca’!
Rozejrzyj się wśród tych, którzy nazywają siebie „akwamanami”, którzy rządzili pod morzem.

Czy nie rozumiesz, jak zostałeś oszukany? Twój mózg został dosłownie zabrany i uwięziony. Nie zamierzam wymieniać wszystkich potępionych imion, och, ale oni wiedzą, Christina i Shengya, i wiedzą, och Donovan i Ricky.

Och, kim jesteś teraz Tatiana? – Z powrotem do twoich dni usługi towarzyskiej – jesteś tylko dziwką w MOICH oczach i będziesz płonąć na najniższym poziomie piekła. Ty, Christina i Shengya, wy kontrolowałyście jego umysł wraz z Donovanem.

Nie zamierzam wymieniać wszystkich imion.

Och, Darnell, teraz chcesz być ich głosem? Zapłacisz, więc własną duszą, czy tego właśnie chcesz?
I och, Scott też, mógłbym ich wymieniać.
I Rosemary - JA nie zapomniałem o tobie. To jest człowiek, który przyszedł do ciebie z prawdziwą miłością ojca. Ty przekręciłaś to, pożądałaś to, wypaczyłaś to, popełniłaś z tym cudzołóstwo. Zrobiliście obrzydliwości!

Ale JA mówię ci to, MOJA Eliszewo. JA nie zaczynam niczego dobrego, aby tego nie skończyć. JA wiem, że twoje serce jest dla Izraela.

JA wiem, że płaczesz za nimi dzień i noc, i pytasz: „gdzie jest mój mąż z Judy, gdzie jest mój brat, który może mi pomóc? Gdzie jest człowiek, który mówi po hebrajsku?
Gdzie jest nawet kobieta, która mówi po hebrajsku?
Gdzie są Żydzi, proszę, wyślij ich. Muszę ich zaprzyjaźnić. Nadszedł Czas Ucisku Jakuba!
(Jer. 30: 7: „Niestety, ten dzień jest wielki, więc nikt nie jest taki: to nawet czas ucisku Jakuba”
Oni muszą biegnąć w ramiona JAHUSZUA HA MASZIJACH! Oblubienica JAHUSZUA musi usłyszeć!”

JA słyszę cię, MOJA córko. Słyszę cię. Słyszę cię. Słyszę cię. Słyszę twoje płacze. Słyszę twoje prośby.

Słyszę, jak mówisz: „Zabierz mnie stąd, daj mi moje uwielbione ciało, pozwól mi mieć świadectwo jak Henoch! On nie umarł, bo otrzymał świadectwo, że podobał się JAHWEH.”

I MOJA prawdziwa Oblubienico JAHUSZUA HA MASZIJACH, jesteś miłą w JAHWEH i masz świadectwo jak Henoch, więc tak też będzie ponownie!

Ale teraz potrzebuję was, abyście wołali o dusze tej ziemi, które jeszcze nie słyszały prawdy, i począwszy tylko od tego miesiąca, w 26 rocznicę wyszło więcej świadectw i więcej ludzi zostało zbawionych i wbiegło w ramiona JAHUSZUA HA MASZIJACH, podczas, gdy teraz widzicie Eliszewę twarzą w twarz, gdy prorokuje w nowy sposób, z nowym Namaszczeniem.

Nie ma strony internetowej, która mogłaby się równać z Namaszczeniem, która mogłaby się równać z pięknem, które zrobiłem operując namaszczonymi mężczyznami i kobietami. Nie ma więcej Namaszczenia, które mogłoby być większe niż na którymkolwiek z ich filmów.

Zabawiałem was i informowałem o wszystkich Proroctwach, a jednak nie może być czasu dla tych, którzy byli z Erezem Yotamem, Ezrą Kalebem w czasie miesiąca Omeru w 2016 r. Ponad 1000 (Proroctw) otrzymano ze znakami, dziwnymi wydarzeniami i cuda też się zdarzyły. - Erezie, och, tak szybko zapomniałeś o tym wszystkim?

JA zamieściłem dowody na wsparcie Proroctw.

Och, potężny człowieku, wyjdź!

Och, potężni mężczyźni, którzy jesteście gotowi nazywać się bratem i stać przy jej boku i bronić jej!

Och, potężni mężczyźni na całym świecie, wy, którzy chcecie być nazwani Oblubienicą JAHUSZUA HA MASZIJACH - wy, którzy widzicie wideo „Namaszczeni Zabójcy Goliata”, wyjdźcie i napiszcie do waszej siostry Eliszewy Elijahu! Okażcie poparcie (uniesiony kciuk), aby pokazać, że tam jesteście! Uczyniło to ponad 880 osób, a nawet więcej przychodzi każdego dnia. Nawet, jeśli nie wyrażą wsparcia filmu, pamiętają twoje imię w modlitwie i przychodzą na stronę internetową, smucą się i płaczą za ciebie, a jednak nie czują się godni nawet pisać.

JA, JAHWEH, rozkazuję wam, jeśli chcecie być Oblubienicą JAHUSZUA HA MASZIJACH, jej bracia, wystąpcie teraz!

Wystąpcie!

I przemawiam do tych, szczególnie teraz, do tych potężnych duchowych modlitewnych wojowników, i JA nie przemawiam do dzieci.
Mówię do duchowo dojrzałych.
Mówię do tych, którzy znają wojnę duchową.
Mówię do tych, którzy mają odwagę.
Mówię do tych, którzy nie będą onieśmieleni, ponieważ JA przemawiam z kobiety, i którzy uwierzą i przyjmą każde Proroctwo, nie przychodząc, by przejąć Misję, ale przychodząc, by stanąć u jej boku. I kiedy jej ramiona są zbyt zmęczone, aby je podnieść wy już tam będziecie, żeby je podtrzymać.

Wy będziecie wiedzieć, kto to jest, podczas, gdy JA teraz przemawiam.

JA mówię teraz, nawet do dzieci Izmaela, mówię do was.
JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, chcę was.
JA kocham was.
Wy nie znacie MNIE.
Ja czekam na was. Czekam na was. Nie musicie się już więcej bić. Nie musicie sprawiać, aby krew wylewała się z waszych ran, aby zadośćuczynić za grzechy.

JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, zapłaciłem tę cenę za muzułmanów i oczywiście kobiety.

JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, pragnę wam wybaczyć, najczarniejszym z czarnych owiec, tak, nawet zabójcom, nawet tym, którzy mordowali chrześcijan!

Czy Szaweł, Paweł, nie zamordował chrześcijańskich mężczyzn, kobiet i dzieci, jak ich nazywano?
A jednak patrzcie, co JA z niego uczyniłem! Patrzcie, z kogo przemawiałem, i patrzcie, ilu przyprowadził do JA, JAHUSZUA HA MASZIJACH, - najczarniejsze z czarnych owiec.

Jedna kropla MOJEJ Krwi – czy to jesteście Egipcjanami, czy to jesteście muzułmanami, czy to jesteście Indonezyjczykami, czy też Afrykanami - nie obchodzi MNIE to, jakiej jesteście narodowości.
Czy MOJE Słowo nie mówi w Księdze Objawienia/Apokalipsy, że wszystkie narodowości i języki przyjdą do MNIE?
(Apokalipsy 7:9) - A to oznacza wszystkie narodowości. JA JAHUSZUA HA MASZIJACH JESTEM tutaj! - MOJA Krew jest dla was, jedna kropla, tylko wyznajcie MI swoje grzechy!
Proście o MOJE Miłosierdzie!
Módlcie się do MNIE!
MOJE Imię to JAHUSZUA HA MASZIJACH.
Słuchajcie modlitwy, którą włożyłem w usta Eliszewy!
Spójrzcie na obraz, który jej dałem w otwartej wizji, który nie ma nic wspólnego z artystą/malarzem. JA mogłem wybrać największego z artystów tego świata. Wybrałem skromną kobietę, zupełnie nową Mesjańską Żydówkę i ten obraz nie został przerobiony. Ten obraz olejny pokazuje teraz to, do czego został przeznaczony, że JA, JAHUSZUA, płaczę za wami!

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście mocno obciążeni, jesteście tak obciążeni!

Nie musicie robić dżihadu!
Nie musi być żadnej wojny!
JA nie jestem w stanie wojny z wami!
Nie bądźcie w stanie wojny z MOIMI uczniami!
Przyjdźcie do MNIE!
Wyznajcie z wielkim smutkiem i przyznajcie się do wszystkich swoich grzechów i wierzcie z ufnością, że wam przebaczę i te grzechy będą tak daleko jak daleko jest wschód od zachodu!
(Ps 103:12)

Będziesz nowym człowiekiem i RUACH HA KODESZ, DUCH ŚWIĘTY zamieszka w tobie, i pokaże ci, co jest dobre a co złe.
Czy słyszysz jak do ciebie wołam?
Czy wy nie słyszycie MNIE?

Abraham lamentuje nad dziećmi Izmaela.

Przyjdźcie do MNIE! JA JESTEM tutaj.

Na całym świecie są Arabscy Chrześcijanie, którzy MNIE kochają i oddają MI Cześć.

Wystąpcie!

JA obarczyłem Eliszewę nie tylko Żydami, ale i Arabami.
Ona płacze nad wami i płacze nad kobietami – jak je źle traktowaliście!

Ale wy możecie mieć wybaczone, JA płaczę za wami, JA płaczę za wami!

To, co kazano wam robić, jest prosto z ust samego diabła.
Nie potrzebujecie się myć 5 razy dziennie, by być oczyszczonymi przed STWÓRCĄ.
Czy nie rozumiecie tego, że to powiedział szatan?
Bądźcie obmyci w MOJEJ przelanej Krwi!
On drwi z was, kiedy mówi wam, aby myć ręce 5 razy na dzień by być oczyszczonymi.
On drwi z was, kiedy mówi wam, że musicie przelewać własną krew: „Zobaczmy ile tortur możecie znieść.”

JA JESTEM TYM JAHUSZUA HA MASZIJACH, który był torturowany na wasze miejsce!

JA JESTEM Tym, który poniósł na SWOIM Ciele wszystkie grzechy, jakie kiedykolwiek popełniliście!
Nie musicie być wsadzani do grobowców zmarłych, i JA mówię do żołnierzy, którym powiedziano, że zginą za allaha - jesteście umieszczani w najciemniejszych z ciemnych grobowców, aby zobaczyć, jak odważni jesteście i jeśli wyjdziecie ze swoją poczytalnością, to jesteście zdolni do pójścia na wojnę.

JA JESTEM TYM, który zmarł za was!
JA JESTEM Tym, który zajął wasze miejsce i zmartwychwstał trzeciego dnia przed świadkami!
JA JESTEM TYM, KTÓRY WZBUDZA Z MARTWYCH!
Przyjdźcie do MNIE!
Przyjdźcie do MNIE!

JA mówię nie tylko do Żydów, nie tylko do Arabów. Mówię do tych, którzy są tak letni, że jeśli umarlibyście właśnie teraz, to wyplułbym i zwymiotowałbym was od razu z MOICH Ust!

Wy nawet nie bronicie nienarodzonych! - "Cokolwiek mówią prawa tej ziemi, jeśli oni chcą dokonywać aborcji na dzieciach w 9 miesiącu, och to pozwólcie im, to jest wybór kobiety"!

A co z dziećmi!?

JA to wam powiem: Wiedzcie, że te dusze, które są pod ołtarzem w niebie, które wołają do mnie i mówią: "Jak długo, jak długo, och, LORDZIE musimy czekać na TWOJĄ zemstę?", a potem JA daję im białe płótno i sukno, i mówię im: "Do liczby, tej samej liczby, która jest pod ołtarzem". (Ap. 6:9-11) - To są męczennicy, ale są to dzieci zabite przez aborcję, które nigdy nie miały szansy by żyć, które na przykład odkurzaczem rozrywano i rozpruwano na strzępy lub roztworem soli rozpuszczano ich ciało lub były wycinane z brzucha matki, albo, gdy wyszły, igła została wbita w ich szyję i płyn został wstrzyknięty!!!

To one są kanibalizowane i jedzone, a krew jest wypijana!!!

Chcecie wiedzieć, kto jest pod Ołtarzem? - To jest ‘Ołtarz Męczenników’. On jest w Niebie i każdego dnia i każdej pojedynczej godziny do JA, OJCA JAHWEH, jest mówione: „Jak długo, jak długo, jak długo zanim nas pomścisz och JAH? Jak długo? Jak długo? Jak długo? Jak długo?”

To jest wołanie Eliszewy Elijahu do miliarderów, którzy myślą, że rządzą i panują na tej ziemi i paraliżują ją strachem, upadli aniołowie w przebraniu. …

To jest Oblubienica JAHUSZUA HA MASZIJACH - to są ci, którzy mają sumienie, którzy należą do JA, JAHWEH, JAHUSZUA i IMMAJAH, RUACH HA KODESZ, którzy będą Gośćmi na Uczcie Weselnej BARANKA – oni płaczą, płaczą, biadolą, gdy widzą ludzi umierających z zarazy, która idzie w mroku. (Ps 91:6)

Używam jej by dosięgnąć 4 krańce świata.
Czy jest gdzieś tam brat, który podniesie teraz jej ręce?
Patrzę na każdą duszę, na tej ziemi.
Czy ona ma brata, który powie: „Przyjdę. Dawny Kaleb nie chce tego miejsca ani tej odpowiedzialności. On jest tchórzem. On cię opuścił, ale ja przyjdę... On opuścił JAHUSZUA HA MASZIJACH, ale ja nie opuszczę.”?

JA patrzę teraz na świat, gdy zbliżamy się do Szawuot i biada tym, którzy dziś słyszą MÓJ Głos, i JA mówię do tych, którzy pochodzą z Izraela. Mówię o tych, którzy znają język hebrajski i mogliby bardzo dobrze przetłumaczyć te Proroctwa na język hebrajski, szczególnie te, które są dla Izraela, które ostrzegają Izraela.
- Biada wam, jeśli usłyszeliście MOJE wezwanie, zobaczyliście jej twarz, weszliście na stronę amightywind.com (Amightywind).
- Biada wam, gdy czytacie te Proroctwa i wiecie, że są one prawdą, i mówicie: "Nie chcę się angażować"- Biada ci, który jesteś samotnym człowiekiem, który ma na to czas.
- Biada wam, którzy tego słuchacie i nie obchodzi was ani nawet nie wchodzicie na stronę internetową, która trwa od 26 lat i 5 razy próbowano ją zniszczyć, nawet przez ręce jej własnego męża i przez syna, którego znała odkąd skończył 15 rok życia.

Wy nie wiecie, co się dzieje za kulisami.
Nie znacie bitwy, którą ona widzi. 
Wy nie wiecie, kiedy ona staje się zmęczona i wyczerpana, tylko ci, którzy są poufną grupą JAHUSZUA deptaczy demonów to wiedzą.
Innym JAHUSZUA deptaczom demonów zebranym dookoła tego świata, wam nie jest przeznaczone to wiedzieć. To jest dla wybranej grupy i oni maszerują wokół Jerycha i oni poszczą i oni modlą się kiedykolwiek ona powie, i ona daje słowo, które JA mówię jej, by wypowiedziała.

Wystąpcie wy, namaszczeni pogromcy goliatów, wystąpcie! Stańcie u boku Eliszewy Elijahu!

Wystąpcie i pokażcie swoją twarz!

Wyślijcie jej film! Powiedzcie jej tylko, że jest to prywatne, pomiędzy nią a wami! Ona uszanuje waszą prywatność, ale też rozpozna, czy macie w sobie namaszczenie - musicie mówić Świętymi językami, to jest wymóg.

Dzięki temu będzie wiedziała, że dwa Namaszczenia są takie same.
Czy chcecie to zrobić?
Udzielę wam największych błogosławieństw z Księgi Powtórzonego Prawa 28, jeśli tylko będziecie posłuszni.

Ona nie potrzebuje więcej żadnych dzieci. Ona uznaje i cieszy się z każdego jednego dziecka, ale JA mówię za dziecko, które powie: „Ja będę nim. Ja będę stał u twego boku.” - Jeśli jesteście dziećmi, to nigdy byście nie przetrwali, a ci, którzy teraz słuchają, wiedzą, o kim mówię.

To muszą być duchowo dojrzali, to muszą być ci, którzy mają miłosną relację z JAHUSZUA HA MASZIJACH, którzy są gotowi oddać swoje życie dla JAHUSZUA.
Czy jesteście gotowi?
- Ona jest.

To musi być bohater jak jej bohater Zev Porat. To musi być bohater, który jest podobny do bohatera, który jest na innym polu, ale nazywa się Mike Adams. Jednakże nie można go uciszyć. On będzie mówił prawdę

Jednakże Zev Porat idzie prosto w środek Izraela.  On jest człowiekiem z Judy i idzie prosto do rabinów.  On jest jej bohaterem i pozwoliłem jej go tak nazywać, bo on wie, że nawet, jeśli jego życie jest odebrane, idzie prosto do Nieba. On głosi prawdę o Nowym Przymierzu Krwi, ale i on boi się wypowiedzieć Imię JAHUSZUA - woli raczej mówić „JESZUA”, aby nie obrazić ortodoksyjnych Żydów. Jednak ona kocha Zeva Porata.
Ona nazywa go bratem, a on nawet nie wie, że ma siostrę, ale jej modlitwy codziennie go osłaniają.

Ktoś, kto go zna, kto to usłyszy przekażcie mu tę wiadomość! On jest bardzo miły dla JA JAHWEH.

On wielce czci JAHUSZUA HA MASZIJACH. On jest wypełniony MOJĄ RUACH HA KODESZ.

Przekażcie mu tę wiadomość i dajcie mu znać, że ona modli się o całą jego rodzinę!

Jakże są odważni! 

Gdyż za każdym razem idzie do Jerozolimy wprost do muru, wprost do rabina. Gdzie w innych częściach Izraela oni będą kamienować i zabijać ludzi, którzy ośmielają się wymieniać Imię JAHUSZUA.
Dlatego on mówi „JESZUA”, ale to nie jest Imię MEGO SYNA. JEGO Imię nosi MOJE Imię. Módlcie się o śmiałość, która przyjdzie na niego, aby to uczynił. JA JESTEM JAHWEH.

Jeśli nie przyjmiecie tego Słowa, pochodzącego ode MNIE, wtedy to Słowo nie było dla was, ale dla tych, którzy mają uszy do słuchania - pozwólcie im słuchać! 

Wszyscy MOI wrogowie, niech wasze uszy pozostaną wiecznie głuche. To Słowo nie było przeznaczone dla was. Jesteście warci tylko przekleństw JA, JAHWEH z Księgi Powtórzonego Prawa 28.

Pamiętajcie, że z każdym Proroctwem jest warunek nawet dla Izraela. Izrael miał pozostać ziemią Świętą, kiedy ogłosiłem go narodem, nie jest to ziemia Święta i nie będzie dopóki nie przyjdzie JAHUSZUA HA MASZIJACH i nie zapanuje, jako KRÓL Izraela! Wtedy będzie to Ziemia Święta, która podoba się JA JAHWEH i wtedy Nowe Jeruzalem zstąpi z Nieba i wszyscy zobaczą.

Och MOJE kochane, MOJE kochane maleństwa! Zamykam to teraz, żeby wam powiedzieć, nie bądźcie w strachu!

Nie żyjcie w strachu!

Strach to broń, która pochodzi od szatana.  Przypominam wam o mannie, którą zesłałem na ziemię, kiedy nie było pożywienia w zasięgu wzroku.

Spójrzcie na zapowiedź tego, co zrobiłem dla dzieci Izraela poprzez modlitwy Mosze.
On nie miał nadprzyrodzonych mocy, on miał modlitwy. Miał MOJE ucho i kiedy powiedział: „ludzie głodują, ludzie pragną,” JA usłyszałem go i zaopatrzyłem.
Buty nie zużywały się od niemowlęcia aż do dorosłości, JA je rozciągałem.

Nie możecie nawet pojąć cudów, które w tamtym czasie uczyniłem i nie możecie nawet zacząć pojmować cudów, których dokonuję teraz.

Wszystko o czym słuchacie w wiadomościach, to tylko martwe ciała w przesadnych liczbach. Ale nie słyszycie o cudach, które uczyniłem, by utrzymać ludzi przy życiu i utrzymać ich w ukryciu i o tym jak uzdrawiałem, naprawdę uzdrawiałem, nie „uzdrawianiem” w stylu partii komunistycznych, czyli kłamstw, których nie słyszycie.

Eliszewa Elijahu otrzymała ponad 1000 Proroctw z prawdziwym Kalebem w roku 2016 i 2017.

JA ujawniłem, jak będę chronił w tych końcowych czasach.

Ci złoczyńcy mają swoje portale.
Czy nie sądzicie, że JA JAHWEH mam Niebiańskie portale przez, które możecie przejść i pojawić się, i że JA JAHWEH zmienię samo wasze DNA, gdy będą myśleć, że je mają?

JA JAHWEH śmieję się i bawię się z wrogami tego świata, którzy nazywają siebie miliarderami, którzy myślą, że oni rządzą i panują i walczą o to, kto będzie kontrolował ludzi na tej ziemi.

JA zabawiam się moimi wrogami, a potem niszczę ich bez żadnego ostrzeżenia, szybki cios spada MOJĄ pięścią i już ich nie ma, a następną rzeczą, co widzą jest piekło, a potem jezioro ognia na całą wieczność.

szatan wie, że jego czas dobiega końca.

Im więcej widzicie jak ten świat staje się coraz bardziej niegodziwy i bezbożny, tym więcej widzicie…

I och Europo! Och Europo!

Och Europo, JA wołam do was!

Och Europo! Och Europo!

Och Europo, JA wołam do was! JA błagam i proszę was!
Przyjdźcie do JAHUSZUA HA MASZIJACH. Przyjdźcie do Świętości!

Porzućcie papieża! - To nie jest Świętość!

Świętość to bycie oddzielonym!

Świętość należy do MOJEGO SYNA JAHUSZUA HA MASZIJACH!

Świętość jest posłuszna MOIM Słowom!

Och Europo! Och Europo!

Mówię o całej Europie!

JA, JAHWEH, OJCIEC STWORZENIA w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH wołam was! 
Przyjmijcie Krew, która została przelana za was na przebaczenie i odpuszczenie waszych grzechów!
Wyznajcie!
Nawróćcie się, aby wasza ziemia mogła być ocalona!
Zrób to szybko o Europo, o Oblubienico JAHUSZUA HA MASZIJACH rozprzestrzeniona w Europie, tak niewielu, ale JA mam resztkę!

Wystąpcie!
Skontaktujcie się z Eliszewą Elijahu!
Skontaktujcie się z nią!
Wejdźcie na stronę Misji!
JA powiedziałem jej; ona przeczyta każdą [wiadomość]. Dam jej znać, na którą ma odpowiedzieć.

Żeby raz jeszcze powiedzieć tym, których ona nazwałaby bratem w JAHUSZUA, bo oni nie powiedzą nawet „Mamo Eliszewo”. Oni będą wiedzieć, że mają z nią odmienną relację i będą czuć, że muszą jej bronić i będą.
Oni wyślą film, nie wstydzą się swoich twarzy, aby mogła zobaczyć, czy mają na całej swojej twarzy blask RUACH HA KODESZ i będzie świeciła, będzie lśniła jak kiedyś Kaleba.

Spójrzcie na [jego twarz] przedtem i spójrzcie na jego [twarz] potem.
On wstydzi się już pokazywać swoją twarz po tym fałszywym proroctwie dla świata ‘Trzech Dni i Nocy Ciemności, 19 kwietnia 2019 roku’.

Jedyne, co miał zrobić, to powiedzieć: „Przepraszam. Spudłowałem. To było moje pierwsze proroctwo. Zostałem okłamany. Proszę wybaczcie mi, że was przestraszyłem.”

Wszystko, co musi zrobić, to powiedzieć: „JAHUSZUA wybacz mi. Gardzę kłamstwami kabały, zoharu, wszelkimi złymi naukami i książkami oraz kłamliwą ustną Torą, w którą wierzyłem, a także fałszywymi wizjonerami, którzy kontrolowali mój umysł poprzez moce okultystyczne i promień satelitarny, który musiałeś zdjąć z mojej głowy, gdy śledzili mnie i wkładali słowa, których nigdy bym nie powiedział".

Dlatego pozwolił wrogowi mówić.
Jedyne, czego nie mógł zrobić, to nie mógł wypowiedzieć jednego słowa na filmie przeciwko Eliszewie - ani jednego słowa nie wypowiedział. On mógł wypowiadać to za kulisami. Mógł pozwolić by była nad nią wzywana śmierć i śpiączka.

Nie macie pojęcia, co zrobiłem, gdy powiedziałem: „Jest o jeden palec u stopy od bluźnierstwa”, a teraz wzywam go, ponieważ został powołany, jako współprowadzący tej Misji na Szawuot, [w Proroctwie] o tytule: „JA rzucam wam wyzwanie, czy odrzucicie nowego męskiego współlidera?” (Proroctwo 128 znane także pod tytułem: „Niebo raduje się z nowego Kierownictwa AmightyWind”), a teraz musiała zapieczętować to Proroctwo, dopóki nie pojawi się nowy.

Ja powiedziałem, że może powrócić, jako nowy Kaleb. Powiedziałem, że może wrócić, jako powracający dzieciak z Izraela, ale już nigdy nie będzie nosił tytułu Proroka, i nie będzie chciał na tej ziemi.

Gdzie jesteście?
Gdzie jesteście, o potężni mężczyźni, którzy macie w sobie MOJEGO ducha odwagi?
Gdzie jesteście, och, odważni, wy, którzy jesteście duchowo silnymi modlitewnymi wojownikami, gdzie jesteście?

Przeszukuję teraz świat.
JA wiem, gdzie jesteście.
JA wiem, że jesteście samotni i wiem, że wasze serce jest całkowicie MNIE oddane.
JA wiem, że znacie MÓJ Głos i wiem, że potraficie prorokować, i to, kiedy wylądujecie na brzegu tej Misji. 

JA wiem z całą pewnością, ponieważ JA JESTEM JAHWEH i wiem o wszystkich rzeczach. 
JA JESTEM OJCEM wszelkiej wiedzy, tak samo jak JAHUSZUA i jak RUACH HA KODESZ. MY wszystko wiemy.

JA wiem, co w was włożyłem. Nie dajcie się zastraszyć - ona jest posłuszna, nie bójcie się.

Spójrzcie, co ona zrobiła Kalebowi.
Czy muszę wam przypominać, że to ja, JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH HA KODESZ położyliśmy go na tym ołtarzu? - To jego wybór, czy będzie chodzić w powołaniu, które mu prorokowano, czy też nie. To jego wybór.

JA nie będę przekraczał woli człowieka. To jest jego wybór. Nie ma znaczenia, kim on był zanim przyszedł na tę ziemię.

Nie ma znaczenia, kim wy byliście, wy wszyscy słuchający tego teraz, czym byliście zanim urodziliście się na tej ziemi.

Teraz liczy się tylko to, co zrobiliście ze Zbawieniem Krwi JAHUSZUA HA MASZIJACH, odkąd narodziliście się w nieprawości z waszej matki i waszego ojca w chwili, gdy łapaliście swój pierwszy oddech na tej ziemi, co zrobiliście ze Zbawieniem, ponieważ to jedyna droga powrotna do Nieba - to jest właśnie to, co się liczy - co zrobiliście z MOIMI Słowami, które mówią: „Musicie być Świętymi jak JA.”?

JAHUSZUA HA MASZIJACH pokazał wam tylko przykład Świętości, gdy ON był na tej ziemi i JA nawet dałem wam ORĘDOWNIKA, aby mógł wstawiać się za wami w Niebie jak prawnik. JEGO Imię to JAHUSZUA HA MASZIJACH wasz MESJASZ.
To wszystko, co zamierzam teraz powiedzieć.

Ona wiedziała, że nadchodzi Proroctwo. Myślała, że to będzie w Święto Paschy. Zrodziłem to z jej ducha. Zrodziłem to z jej samej duszy i to nie jest nawet to, o czym myślała, że będę mówił.

Nie chcę, żebyście się bali, MOJE maleństwa, wy potrzebujecie i należycie do MNIE oraz stoicie na Psalmie 91.

Wystawcie tę czerwoną tkaninę przez okno, nie ważne jak mała może ona być.

A dla tych mieszkających w takich krajach jak Azja, w których nie macie dozwolone, aby to czynić. A to jest długi Psalm 91, to nawet, jeśli napiszecie tylko „Psalm 91”, znajdziecie sposoby, aby móc to ukryć, nawet, jeśli nie jest to nic więcej jak miejsce, gdzie znajduje się Pismo Święte.
JA, JAHWEH, znam wasze serce.  

Och, MOJA Azjatycka Oblubienico, JA JESTEM z was taki dumny - JAHUSZUA pokazał już Eliszewie, kim jest Oblubienica. Ona rozpoznaje was. Ona ma namaszczenie by rozpoznać Oblubienicę. Ona wie po owocach waszego ducha - trwajcie na obranej drodze!
Nie porzucajcie JAHUSZUA HA MASZIJACH w sposób, w jaki Eliszewa została porzucona przez człowieka, którego kiedyś uważała za bardzo kochającego ją, bardziej niż ktokolwiek na tej ziemi.

Nie zamierzam zostawić jej opuszczonej.
Nie zostawię jej, by nosiła to upokorzenie.

Ona była MI posłuszna, była posłuszna JA JAHWEH i udowodniła swoją miłość do JAHUSZUA HA MASZIJACH i to, co zrobiła było pod namaszczeniem RUACH HA KODESZ. Nie mogła opuścić jagniąt i owiec i pozwolić, by kłamstwa były wypowiadane z Misji, która nawet nie należy do niej, ponieważ MY jesteśmy GŁOWĄ/ZARZĄDEM. MY JESTEŚMY ŚWIĘTĄ TRÓJCĄ. Ona jest tą, którą MY wyznaczyliśmy na przywódcę, aby dać narodzenie tej Misji, ponieważ wiedzieliśmy, że ona...

JA ostrzegałem ją, aby nie gardziła małymi początkami, i ona MI uwierzyła.
MY wiedzieliśmy, że MOŻEMY jej ufać, z taką samą pewnością, z jaką mogliśmy ufać dawnemu Jeremiaszowi, ponieważ została uformowana w łonie matki.

JA wiem, komu mogę zaufać.
JAHUSZUA wie, komu może zaufać. ON wie, kto jest wzywany nawet teraz, jak to Słowo zostanie usłyszane i użyte do zrobienia filmu, podczas, gdy jej ledwo pozostał głos, jako, że szatan nienawidzi tego, co JA uczyniłem tego dnia.

Ale JA mówię wam to, podczas odliczania Omeru - pamiętajcie, że jesteście pszenicą i pamiętajcie, że JAHUSZUA oddziela pszenicę od kąkolu, [tych] którzy są chwastami, ON oddziela ich.

Wasi najgorsi wrogowie znajdą się w waszym własnym domu, pamiętajcie, że to jest Pismo Święte. Nie oznacza to, że musi tak być, - oznacza to, że nie zdziwcie się, jeśli tak się stanie.

Pamiętajcie, że jesteście pszenicą.
Pamiętajcie, że odliczacie do dnia Szawuot. Pamiętajcie, że JAHUSZUA przyszedł do Uczniów, jako że oni wiedzieli, że 50 dni po Pesach
(Pascha) nadchodzi Szawuot (Pięćdziesiątnica, Święto Wylania DUCHA ŚWIĘTEGO).

Pamiętajcie o Wieczerniku!
Bądźcie tym podekscytowani!
Rośćcie sobie to nowe Namaszczenie, jakie przyszło na Uczniów, ponieważ jest to nowe Namaszczenie i nowy czas - to jest rok 2020 - w języku hebrajskim jest to podwójne odkupienie, podwójne odkupienie.

Pamiętajcie!  Dzisiaj to czynię, 20 kwietnia 2020 roku.

Och MOJE maleństwa, MOJA drogocenna Oblubienico, JAHUSZUA HA MASZIJACH płacze za SWOJĄ Oblubienicą.
ON chce po nią przyjść.
ON JEST w SWOJEJ drodze i przychodzi od czasu Proroctwa: „Gabrielu, przygotuj się na okrzyk”
(Proroctwo 21: „Czy jesteście gotowi na szok? Gabriel już zadął w swój róg!”).

Ale to MÓJ czas – STWÓRCY CZASU, żeby ON objął Oblubienicę.

JA zdradziłem jej tajemnice o ceremonii Starszej Oblubienicy, których nie mogła publikować.

szatan utrudnia jej teraz, gdy nie ma tam Kaleba, ale JA włożyłem całe Namaszczenie Kaleba na nią, dlatego właśnie jest tak łatwo słyszeć ode MNIE, dlatego właśnie nowe Namaszczenie jest na tej Misji.

To, co oni myśleli, że zburzyli, zostało jedynie odbudowane piękniejsze.

Oto, czym teraz są wasze ciała – są świątyniami.

I to, co myśleli, że mogą zburzyć, to, co wiek burzy, to, co choroba burzy – pamiętajcie, że JA, JAHWEH, jedynie zamierzam wzbudzić w najbardziej chwalebnym, nadprzyrodzonym ciele.

Oni zerwali ciało JAHUSZUA HA MASZIJACH z tego krzyża, ciało ludzkie, ale czy ON nie powstał na trzeci dzień w nadprzyrodzonym, chwalebnym Ciele, jako WŁADCA, BÓG WSZECHMOGĄCY?

Wy czekacie na wasze Chwalebne Ciała, i część z was nie będzie musiała umrzeć, aby je posiąść. To jest w Piśmie Świętym.

Módlcie się, abyście byli godni miana Oblubienicy JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Jest jedynie 288 tysięcy.

A Dwoje Świadków – JA już prorokowałem z wyprzedzeniem – to jeden mężczyzna i jedna kobieta, jeden mąż, jedna żona.

Spójrzcie na Objawienia na temat Dwóch Świadków (patrz: Proroctwo 83), nie znajdziecie ich wychodzących z żadnej innej Misji. To, co ta Misja mówi pochodzi z Prawdy ŚWIĘTEJ TRÓJCY, Objawień poznanych od nikogo innego, jak tylko od Nieba.

Tak jak JA powiedziałem jej we wstępie z Proroctwa 105, jeśli to byłaby tylko ona, to upadłaby już dawno temu. Ta Misja nigdy nie przetrwała by dłużej niż kilka lat.

Kiedy ona zaczęła głosić o Szabacie, to uciekłaby, bo prześladowanie było tak wielkie, ale widzicie, ta Misja należy do ŚWIĘTEJ TRÓJCY, i nikt nie może zburzyć Bram Nieba i ukraść tego, co należy do ŚWIĘTEJ TRÓJCY.

Przeczytajcie Proroctwo: „Nie możecie wyważyć Bram Nieba!” (Proroctwo 122).

… Jako, że ona rozmawiała z kobietą w Jerozolimie, która była tłumaczem Proroctw na hebrajski w tamtym czasie, którą Kaleb spotkał osobiście w 2016 r., kiedy ona (Eliszewa) go tam posłała. Ale ona (owa kobieta) jest tchórzem, i nie chciała wypowiadać Imienia JAH, oraz myślała, że może dawać rozkazy Eliszewie, a teraz będzie musiała za to zapłacić. Ona utraciła wielkie błogosławieństwo i zapłaci za to.

Jednocześnie ta Misja potrzebuje hebrajskiego tłumacza!

- Czy wystąpicie?

JA mam mężczyzn oraz kobiety, które to usłyszą, którzy mówią po hebrajsku, którzy bardzo dobrze rozumieją angielski.

- Czy wystąpicie?

- Czy okażecie się godnymi bycia tym tłumaczem?

JA wzywam was teraz. Pomóżcie jej, ponieważ wy będziecie pociągnięci do odpowiedzialności – dla wszystkich, którzy nie zrobią nic po tym, jak to usłyszą.

Zachęćcie ją choćby nagraniem wideo, ‘z kciukami do góry/polubieniami’ i subskrybujcie do jej filmów, ale zróbcie więcej niż tylko to.
Skontaktujcie się z nią.
Dajcie jej znać, że modlicie się o nią.
Zapytajcie ją, czy jest cokolwiek, co możecie zrobić. To nie pieniądze są tym, czego ona potrzebuje. To, czego ona potrzebuje, to nadprzyrodzone Namaszczenie zamknięte w was, jeżeli prawdziwie należycie do JAHUSZUA HA MASZIJACH, a szczególnie ci, którzy są z Izraela, lub znają język hebrajski.

Wystąpcie! Wystąpcie!

Liczba 26 w hebrajskim jest liczbą STWÓRCY, czy wiedzieliście o tym?

A ta rocznica to 26-lecie, udowadniając po raz kolejny, że to Misja JA, JAHWEH. JA wzbudziłem ją, aby przynosiła Chwałę MOJEMU SYNOWI JAHUSZUA HA MASZIJACH. JA wzbudziłem ją, aby prowadziła dusze do JAHUSZUA HA MASZIJACH, ponieważ ON nie straci ani jednej owcy ani jagnięcia, ani jednej cząstki pszenicy ON nie straci.

Czy nie rozumiecie, że w Odliczaniu Omeru chodzi w całości o Pszenicę?
Czy wy jesteście Pszenicą, czy też jesteście chwastami, kąkolem?
Jeśli jesteś chwastem, to masz wybór – biegnij w Ramiona JAHUSZUA HA MASZIJACH, zanim będzie za późno!

A więc zostało to wypowiedziane tego dnia, 20 kwietnia 2020. Dane MOJEJ Apostoł, MOJEJ Prorok, MOJEJ Pannie Obwieszczającej, Eliszewie Elijahu, jednej spośród Oblubienicy JAHUSZUA HA MASZIJACH, która wywołuje inne Oblubienice z całego świata.

Skontaktujcie się z nią!

Nie zwlekajcie!

JA pociągnę was do odpowiedzialności, a MOJE Imię to JAHWEH.

 

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

Słowo z 20 kwietnia, 2020

Eliszewa: Dla TWOJEJ CHWAŁY, ABBA JAHWEH, dla TWOJEJ CHWAŁY, JAHUSZUA HA MASZIJACH. ABBA JAHWEH, niechaj TWÓJ SYN będzie uwielbiony. TY powiedziałeś, że ‘te znaki podążą za tymi, którzy uwierzą, będą kłaść ręce na chorych, mówić nowymi językami i wypędzać diabły’, i to wszystko my uczyniliśmy.

My nie gonimy za znakami, dziwami i cudami, ale my znamy TEGO, który jest ZNAKIEM, DZIWEM i CUDEM, a to jesteś TY, JAHUSZUA HA MASZIJACH. TY jesteś UZDROWICIELEM. TY jesteś WYBAWICIELEM. TY jesteś TYM, Niebiański Umiłowany OJCZE, w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH, który wyznaczyłeś SWOJEGO SYNA, aby był WSZECHMOGĄCYM CUDOTWÓRCĄ! Och, jak wiele cudów TY uczyniłeś na tej ziemi.

Och, ABBA JAH, proszę, proszę wysłuchaj naszej modlitwy, i ja wiem, że TY słyszysz. Albowiem czuję ciszę Nieba z darem, który mi dałeś, kiedy wezwałeś całe Niebo do milczenia. Nie wiem, dlaczego mi dany jest ten przywilej, i nie dzieje się to zawsze, ale wiem, że mój głos jest jedynym, który jest słyszany w Niebie w tym momencie, kiedy jeszcze raz zwracam się do Ciebie z prośbą. My wszyscy to czynimy.

Wszyscy to robimy. Wszyscy stajemy przed TWOIM tronem ABBA YAHUVEH, z dziękczynieniem i pochwałą w 26 rocznicę TWOJEJ misji.

My wszyscy przychodzimy przed TWÓJ Tron.

ŚWIĘTA TRÓJCO, prosimy abyście wydali BOŻY Wyrok Interwencji, BOŻY Zakaz Zbliżania Się – żadna śmierć nie wejdzie do naszych domostw ani do nikogo, kto poczytuje tę Misję za błogosławieństwo, kto jest TOBIE posłuszny, kto uwielbia CIĘ; a także za Oblubienicę JAHUSZUA HA MASZIJACH, żeby żadne z nich nie było w potrzebie. Nikt, kto wie o tej Misji, NIEBIAŃSKI OJCZE, i uznaje ją za błogosławieństwo, nie będzie chodził w żadnego rodzaju niedostatku. To była moja modlitwa za Oblubienicę z 7 rozdz. Objawienia / Apokalipsy oraz 14 rozdz. Objawienia / Apokalipsy oraz 500 tysięcy zgromadzonych na murze – oni należą do CIEBIE, JAHUSZUA.

Spójrz na tych, resztkę, maleńką resztkę, która wyszła ze swoich domów, aby śpiewać i tańczyć za TWOIM pozwoleniem, aby pokazać ludziom, KTO jest jedynym WYZWOLICIELEM oraz TYM, który może powstrzymać śmierć od przyjścia na nich.
Jakim to przykładem oni byli!
Jak ja płakałam z radości, kiedy widziałam szeryfów ustawionych w rzędzie, jako że widzimy jak kościoły szanują to o dwóch metrach od siebie, a jednak oni byli tam na kolanach, wołając o łaskę i nawrócenie dla miejsca, w którym żyją. JAHUSZUA, to są TWOJE Dzieci. My nie jesteśmy TWOIMI wrogami.

Och, Umiłowany JAHUSZUA HA MASZIJACH, proszę, nie pozwól żadnemu z TWOICH Dzieci być w niedostatku! W całej Biblii, wszystko, co czytałam, to „Nigdy nie widziałem sprawiedliwego porzuconego, lub jego potomstwa żebrającego o chleb.” (Ps 37:25) To nie działo się, kiedy oni prawdziwie należeli do ABBA JAH i trwali w posłuszeństwie, zawsze było miłosierdzie. Nawet z dziećmi Izraela, które szły za Mojżeszem, TY sprawiłeś, że woda popłynęła ze Skały. TY otworzyłeś Morze Czerwone i jedynie wrogowie, którzy ich ścigali, zostali zatopieni. Mogliśmy liczyć, jak wiele było cudów!

Och, drogocenna IMMAJAH, TY byłaś tym WIATREM, który ochładzał ich w spiekocie pustyni, TY JESTEŚ POTĘŻNYM WIATREM (AMIGHTYWIND)! TY jesteś TĄ, która wskrzesiła Misję, która wyglądała, jakby była martwa, kiedy oni zniszczyli to, co TY zbudowałeś przez te wszystkie 26 lat – oni myśleli, że to zniszczyli, ale TY powołałeś ją z powrotem do życia, ponieważ był mężczyzna, który został zrodzony na ten czas i tę godzinę, i TY dałeś mu Mądrość i TY poskładałeś to z tego, co zostało zachowane na zapasowym serwerze. A teraz spójrzcie na nią, bardziej piękna i żywa, nie ma niczego takiego jak ona w Internecie! TY powiedziałeś mi: „Nie pogardzaj skromnymi początkami.”

Spójrz i zobacz, czego TWOJA Ręka dokonała, i nikt nie ośmieli się powiedzieć, że jedna kobieta to zrobiła. W żadnym wypadku, niemożliwe. Inni nie mogą nawet zebrać 52 języków, a ja mam też Hindi teraz, mamy 2 mężczyzn, którzy mówią w tym języku. Albowiem to nie tylko my, TY dałeś mi wybraną poufną grupę. Och, OJCZE, ja dziękuję CI za nich. My widzieliśmy tak wiele cudów. JAHUSZUA, dziękuję za wyrzucenie zepsutych owoców i dziękuję za utrzymanie i zachowanie tych, którzy jedynie wydają więcej owoców na Winorośli, które są wyłącznie Dobrym Owocem.

JAHUSZUA, my uwielbiamy CIĘ.  ABBA JAH, my wiemy, że szatan nie może pójść na przekór TWOJEJ Woli, i my prosimy w ten dzień, 20 [kwietnia], 2020.

Superksiężyc właśnie został zobaczony. Ja dziękuję CI za tego młodego mężczyznę, Mesjańskiego Żyda, którego bardzo chciałabym nazywać synem, mam nadzieję, że ktoś będzie mógł przyprowadzić go do kontaktu z AmightyWind. Ja chcę go nazywać synem, ja chcę, aby on znał prawdę. Imieniem nie jest Jezus, tym Imieniem jest JAHUSZUA. Ja chcę, aby on poznał prawdę, ABBA JAH.

JAHUSZUA, my uwielbiamy CIĘ.

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Kontakt z Prorok:

http://amightywind.pl/pl/contact.html

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Adres stron angielskich Misji Amightywind

www.amightywind.com / www.allmightywind.com

Adres internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
http://amightywind.pl/home.html

https://rumble.com/user/PolskaMisjaAmightywind

Adres do korespondencji listownej:

AlmightyWind

P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018