<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <title>Nowy Herb/ Piecz Amightywind</title> </head> <body background="http://www.amightywind.com/backgrounds/newbgs/dblue023.jpg"> <center> <table border="0" width="650" cellspacing="0" cellpadding="4"> <tr> <td width="650" bgcolor="#000080"> <p><b><font size="4"><i><font color="#FFFF99"> Nowy Herb/ Piecz Amightywind <br><br> {adna broD ukuta przeciwko Amightywind nic nie wskra. <br><br> Piecz: ALFA & OMEGA Misji Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia Wszechmocnego Wiatru RUACH HA KODESZ (DUCHA ZWITEGO). <br><br> Na pieczci jest ALFA i OMEGA. Jeste[my posBani zarwno do {ydw, jak i innych narodw. <br><br> </p> <p> <a href="http://www.amightywind.com/sealf/SealAug19Rcopy1400.jpg"><img src="http://www.amightywind.com/sealf/SealAug19Rcopy600.jpg" alt=""></a><br> </p> UmiBowana Rodzino w JAHUSZUA, <br><br> Namaszczona Piecz zostaBa dana mi w Wizji w 1987 i teraz urzeczywistniBa si na naszej stronie gBwnej! Ta fantastyczna piecz zostaBa stworzona przez osob z tej Misji, ktra zostaBa namaszczona by ja wykona tak, jak JAHWEH chciaB. <br><br> U gry Pieczci jest ArchanioB MichaB, ktry strze|e Misj Wszechmocnego Wiatru JAHWEH, poniewa| jeste[my cz[ci Duchowego Izraela. Oblubienica JAHUSZUA jest przedstawiona jako zapiecztowane 12 Plemion Izraela, sto czterdzie[ci cztery tysice w rozdziale 7 Apokalipsy. Trby oznaczaj sd a czasze gniew JAHWEH wylewajcy si na ziemi. <br><br> Miecz DUCHA to SBowo JAHWEH (List do Efezjan 6:12). <br><br> OrzeB przedstawia JAHWEH i niesie Lask/Kij Gniewu JAHWEH (BOGA)! JAHWEH powiedziaB, aby nawet nie prbowa przedstawi jak zgita od gniewu jest JEGO Laska/Kij, poniewa| JEGO niepowstrzymany Gniew jest tak wielki. <br><br> Wrg prbowaB rozpaczliwie powstrzyma powstanie Pieczci i umieszczenie jej tutaj, ale nie udaBo mu si! ChwaBa, Cze[ i Honor naszemu UmiBowanemu JAHWEH i JAHUSZUA za t zachwycajc Piecz, ochraniajc t Misj przed skrzywdzeniem przez wroga i piecztujc tych, ktrzy s cz[ci tej Misji i ktrzy poBo|yli wszystko na oBtarzu ofiarnym by pod|a za JAHUSZUA. Ta Misja nale|y do JAHWEH a my, ktrzy zostali[my do niej powoBani jeste[my bardzo przez to bBogosBawieni. ChwaBa , honor i cze[ o Cudowny JAHWEH, dzikujemy CI za ten cudowny Herb/Piecz. <br><br> Objawienie 3.8 <br><br>  Znam twoje czyny. Oto postawiBem jako dar przed tob drzwi otwarte, ktrych nikt nie mo|e zamkn, bo ty chocia| moc masz znikom, zachowaBe[ moje sBowo i nie zaparBe[ si mego imienia. <br><br> Ka|dy kto bierze aktywny udziaB w pracy tej Misji  przez modlitwy, zachcanie, wsparcie finansowe  bdzie miaB bBogosBawiony udziaB w |niwach tej misji. Zachcamy do po[wiceD tych, ktrzy uczestnicz w dziaBalno[ci tej Misji, gdy| musimy: <br><br> <table border="2" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="4"> <tr> <td width="100%" bgcolor="#000080"> <p align="left"><b><font size="3" color="#ffffFF"> 1. Okazywa posBuszeDstwo BOGU JAHWEH w [wito[ci (postpujc wedBug wiary, a nie widzenia). </font></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" bgcolor="#003399"> <p align="left"> <b><font size="3" color="#ffffFF"> 2. Zosta obmytymi do czysta z grzechw w przelanej Krwi JAHUSZUA, po przyjciu JAHUSZUA, SYNA JAHWEH, jako swojego Pana I Zbawiciela, poprzez |al za grzechy i odwrcenie si od wszelkiego grzechu. </font></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" bgcolor="#000080"> <p align="left"> <b><font size="3" color="#ffffFF"> 3. Wzi swj krzy| i na[ladowa JAHUSZUA, skBadajc swoje |ycie na oBtarzu ofiarnym. </font></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" bgcolor="#003399"> <p align="left"> <b><font size="3" color="#ffffFF"> 4. Pozwoli JAHWEH i JAHUSZUA aby usunli z naszego |ycia jakiekolwiek sprawy i osoby, ktre nie zgadzaj si z JEGO wol zapisan w Pi[mie Zwitym. </font></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" bgcolor="#000080"> <b><font size="3" color="#ffffFF"> Takie po[wicenie i postpowanie zapewnia to, |e jest si przez to zapiecztowanym przed gniewem JAHWEH </font></b> </td> </tr> </table> <br> Aukasz 21:36 <br><br> Czuwajcie wic i mdlcie si w ka|dym czasie, aby[cie mogli unikn tego wszystkiego, co ma nastpi, i stan przed Synem CzBowieczym. <br><br> Aukasz 9:23  24 <br><br> 23. Potem mwiB do wszystkich: Je[li kto chce i[ za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzy| swj i niech Mnie na[laduje! 24 Bo kto chce zachowa swoje |ycie, straci je, a kto straci swe |ycie z mego powodu, ten je zachowa. <br><br> </td> </tr> </table> </center> </body> </html>