ZBAWIENIE

Wykupione przez JAHUSZUA* za najwyższą cenę...

JEGO ŻYCIA!MODLITWA O ZBAWIENIE
MODLITWA O ZBAWIENIE PO HEBRAJSKUCZERWONY kolor widoczny na tej stronie reprezentuje jednocześnie Zbawienną Krew JAHUSZUA ha MASZIJACH, jak i Gniew BOGA JAHWEH. Ci, którzy nie nawrócą się, żałując i odwracając się w pokucie od swoich grzechów, a także nie ukorzą się przed JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezusem Chrystusem), przyjmując GO z wiarą jako BOGA, ZBAWICIELA i PANA swojego życia, niechybnie doświadczą Gniewu Zasiadającego na Tronie i Baranka. (Księga Objawienia 6:16-17) Tylko poprzez przelaną na Kalwarii Krew JAHUSZUA, człowiek może być ocalony!

***

Żadne uczynki miłosierdzia czy uczciwe postępowanie NIE SĄ W STANIE utorować nam drogi do Nieba, ani ocalić naszej duszy od Piekła wiecznego! Jak bowiem mówi Pismo: „Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są Chwały BOŻEJ” (List do Rzymian 3:23) KAŻDY z nas potrzebuje Krwawej Ofiary Zadośćuczynienia („I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów.” - List do Hebrajczyków 9:22) – wystarczającej, aby pokryć wszystkie nasze grzechy i zapewnić nam ich przebaczenie. Dlatego właśnie BÓG OJCIEC JAHWEH zmiłował się nad nami i posłał nam SWEGO Jednorodzonego, Umiłowanego SYNA za Pośrednika, Orędownika i Zbawiciela, który sam stał się Doskonałą, Bezgrzeszną i Nieskazitelną Ofiarą za grzech, mającą moc zgładzić wszelką naszą nieprawość, oczyścić nas z winy i usprawiedliwić w oczach STWÓRCY! (List do Hebrajczyków, rozdziały 7-10)

„Tak bowiem BÓG umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (Ewangelia Św. Jana 3:16) Amen!

Pamiętajmy, że JAHWEH jest absolutnie Doskonały i Święty, dlatego ludzka sprawiedliwość nie może zrobić na NIM żadnego wrażenia. Tylko i wyłącznie przybrani w Prawość i Świętość JAHUSZUA ha MASZIJACH, za JEGO wstawiennictwem i w JEGO Imieniu, możemy zostać przyjęci przez BOGA OJCA. Codziennie dziękujmy JAHWEH i JAHUSZUA za najwyższą Cenę, którą zapłacił ON za nasze Zbawienie na Krzyżu Kalwarii, a także z wdzięcznością, bojaźnią i czcią przyjmujmy ten niesamowity Dar, godnie zaświadczając o naszej wierze poprzez Święte i bezgrzeszne życie. (List Św. Jakuba, rozdział 2)Śmierci poprzez ukrzyżowanie towarzyszyła męka i straszliwe cierpienie, jednakże JAHUSZUA przyjął Krzyż dobrowolnie, będać posłusznym Woli OJCA. Wiedział, że oddanie SWOJEGO życia w Ofierze jest jedynym sposobem na odkupienie nas i zapewni nam całkowite odpuszczenie naszych grzechów oraz Zbawienie, jeśli tylko w NIEGO uwierzymy i przyjmiemy JEGO Ofiarę. Możemy być zbawieni i pewni Wiecznego Życia jedynie poprzez zaakceptowanie z wiarą tego, co ON dla nas uczynił.

„On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.” List do Filipian 2:6-8


OTO JAK BARDZO NAS WSZYSTKICH UMIŁOWAŁ!

****

Dlaczego używamy Świętych Hebrajskich
Imion JAHWEH i JAHUSZUA?


Rezerwujcie miejsce! Niebo... czy Piekło?

PRZEBACZENIE

„jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet jednego.”
List do Rzymian 3:10

„Nagrodą za grzech jest bowiem śmierć, Łaska zaś BOŻA to życie wieczne w MESJASZU JAHUSZUA, Panu naszym.”
List do Rzymian 6:23

„Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli kto zechce usłyszeć mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję wieczerzę, Ja z nim, a on ze Mną.”
Księga Objawienia 3:20

„Tak bowiem BÓG umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. ”
Ewangelia Św. Jana 3:16

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest Darem JAHWEH, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.”
List do Efezjan 2:8-9

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli (Słowo), dało moc, aby się stali dziećmi BOŻYMI, tym, którzy wierzą w Imię JEGO.”
Ewangelia Św. Jana 1:12

„Z miłości przeznaczył nas [BÓG] dla Siebie jako przybranych synów przez JAHUSZUA ha MASZIJACH, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej Łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego Krew - odpuszczenie występków, według bo-gactwa Jego Łaski.”
List do Efezjan 1:6-7

„Który [OJCIEC] nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Swego umiłowanego Syna; W którym mamy odkupienie przez Jego Krew, przebaczenie grzechów.”
List do Kolosan 1:13-14


MODLITWA o ZBAWIENIE

Drogi JAHUSZUA ha MASZIJACH,

Przyjmuję Ciebie teraz jako mojego PANA i ZBAWICIELA, Ty jesteś BOGIEM, którego kocham. Wierzę, że zapłaciłeś cenę za moje grzechy na Kalwarii, umarłeś i trzeciego dnia zmartwychwstałeś.

Proszę Cię, abyś wstąpił do mojego serca, przebaczył moje grzechy i oczyścił mnie z wszelkiej nieprawości. Przykro mi, że grzeszyłem i przepraszam, odwracam się od tych grzechów.

Dziękuję, że napełniasz mnie Twoim DUCHEM ŚWIĘTYM i dajesz mi pragnienie do służenia Tobie poprzez wszystkie dni mojego życia. Proszę, abyś żył we mnie dla Swojej Chwały.

Dziękuję, że dajesz mi pragnienie czytania Twojej Biblii. Daj mi proszę mądrość, abym mógł ją rozumieć.

Dziękuję, że miłujesz mnie i zbawiasz moją duszę, a moją wiarę wzmacniasz, abym pewnego dnia mógł być z Tobą w Niebie! Wypełnij mnie teraz Twoim ŚWIĘTYM DUCHEM i ocal mnie z ręki złego. W Twoim Imieniu JAHUSZUA zanoszę tę modlitwę.

Nie pozwól mi Panie zapomnieć, iż wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są Chwały BOŻEJ. Po to właśnie przybyłeś Ty, aby ocalić nas, grzeszników. Dlatego właśnie nazywamy Cię naszym Zbawicielem!

Amen.
*

Przeczytaj tę modlitwę, a następnie wypowiedz ją, nie jedynie słowami, ale całą duszą i sercem. Przyjmij JAHUSZUA jako swego wyłącznego Pana i Zbawiciela już dziś, gdyż tylko dzięki Niemu możesz zostać zbawiony. Pamiętaj, jutro może być za późno!

Pamiętaj, że JAHUSZUA jest nie tylko twoim BOGIEM, ale i najlepszym przyjacielem! ON troszczy się o ciebie i bardzo miłuje, takiego, jakim jesteś. ON nienawidzi grzechu, ale miłuje ciebie, grzesznika!

JAHUSZUA zapłacił cenę za twoje grzechy i teraz nie musisz się już dłużej czuć winnym lub potępionym! Wyznaj swoje grzechy JAHUSZUA, nazywając je po imieniu, i powiedz jak bardzo jest ci przykro, że je popełniłeś. Proś, aby wybaczył ci ON wszystkie grzechy, te z przeszłości, jak i te obecne!

Grzechem zaś jest wszystko, co zasmuca lub wprawia w niezadowolenie ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH. Nikt nie jest doskonały! Pamiętaj o tym!

Czytaj Nowy Testament, poznawaj JAHUSZUA. W Ewangelii Św. Mateusza 10:32 jest napisane, że do każdego, kto wyzna przed ludźmi, że JAHUSZUA jest jego PANEM i ZBAWICIELEM, JAHUSZUA przyzna się przed OJCEM ŚWIĘTYM JAHWEH w Niebie. Nie wstydź się JAHUSZUA! ON nie wstydzi się ciebie. Powiedz komuś, że tego dnia przyjąłeś JAHUSZUA z Kalwarii i Nazaretu! Wszyscy aniołowie w Niebie będą się radować, że kolejna Owieczka ze Stada Dobrego Pasterza została odnaleziona! (Ewangelia Św. Łukasza 15:4-10)

Witamy cię w Rodzinie JAHUSZUA! Pozwól nam cieszyć się z razem z tobą, napisz do nas i daj nam znać o Darze Życia Wiecznego, który otrzymałeś od JAHUSZUA. Chcemy tak bardzo spotkać cię w Niebie, o ile nie wcześniej tutaj, na Ziemi!


Adresy e-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah:

[email protected]


* JAHSZUA/JAHUSZUA – Święte Hebrajskie Imię SYNA BOŻEGO, przełożone na greckie Iesous, Jezus. JAHUSZUA oznacza „JAH zbawia”. Wypowiadając prawdziwe, hebrajskie Imię naszego Mesjasza, za każdym razem upamiętniamy fakt, iż ABBA JAH – BÓG OJCIEC, Zbawił nas poprzez SWOJEGO Jednorodzonego SYNA, wydając GO na mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wyjaśnienie w dziale: „Dlaczego używamy Świętych Hebrajskich Imion JAHWEH i JAHUSZUA?”

ALPHA & OMEGA AMIGHTYWIND
MISJA OSTATNIEJ SZANSY NIEPOWSTRZYMANEGO
OGNIA RUACH ha KODESH


amightywind.com  |   www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Strzeżemy Szabbatu, ale
Nie jesteśmy Adwentystami Dnia Siódmego!

WYZNANIE WIARY MISJI AMIGHTYWIND

Kontakt