Proroctwo 9

GŁOŚCIE TO, NAUCZAJCIE TEGO, SKŁANIAJCIE INNYCH DO UWIERZENIA!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 16-go października
1997 roku.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

MOJA umiłowana, JA znam twoje serce i ci, którzy cię fałszywie osądzają nie wiedzą, o czym mówią. JA jestem twoim Sędzią i Ławą Przysięgłych, a nie ci, którzy podejmują sąd bez MOJEJ zgody. Odstąp i nie pytaj, dlaczego, gdyż, jeśli oni nie bronią ciebie teraz w małych sprawach, oni nie będą cię bronić później w dużych sprawach.

Ty jesteś MOJĄ umiłowaną, a ci, którzy sądzą cię bez żadnego dowodu zobaczą, że JA nie jestem zadowolony. JA przyprowadziłem cię do tej strony
(internetowej), aby cię zachęcić, aby ukoić twoje zniszczone serce, gdyż ty i JA znamy ból, który czujesz. Odrzucenie nie dotyczy jednak ciebie, lecz oni odrzucają część MNIE.

Ty masz swoje poczucie humoru, gdyż JA dałem tobie to poczucie humoru. JA powołałem cię i wyświęciłem taką, jaką jesteś. Został ci dany dar śmiechu, aby pomógł łagodzić ciężary twoje i innych.

Śmiech dobrze robi podobnie jak dobre lekarstwo. Ale nawet śmiech i humor mają swoją równowagę. JA nie jestem w ruchu kościołów, gdzie głupie demony objawiają się i czynią głupców z MOICH ludzi.

Uważaj gdzie cokolwiek się dzieje, na jakiekolwiek manifestacje, w których nie mogłabyś wyobrazić sobie uczestnictwa twojego JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH). Czy twój BÓG szczeka jak pies, miauczy jak kot, warczy jak lew lub drwi z MOJEGO własnego słowa? Czy DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) poniżałby kogokolwiek, powodując u ludzi niekontrolowane zachowanie, aż do stopnia awanturnictwa?

Zezwala się, aby te oraz gorsze demoniczne manifestacje trwały, a oni nie potrafią nawet rozróżnić prawdziwego działania MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ) od fałszywego działania
[ducha] antymesjasza. Ci, którzy stają za kazalnicami i uważają się za mądrych, zachowują się tak głupio, otwierając siebie i zbór na demoniczne manifestacje, opętanie i opresje.

Należy dokonać wyzwolenia i oczyszczenia MOICH Świątyń od tych nazywanych najbardziej szanowanymi przywódcami duchowymi dnia dzisiejszego. Z powodu tej głupoty, JA zbieram teraz oddziały dookoła świata.

JA nigdy nie zamykam jednych drzwi bez otwarcia innych.

Nie myśl, że to jest koniec, gdyż to zaledwie początek większego dzieła, do którego JA zamierzam cię użyć. Nie zmieniaj się dla nikogo, ale tylko dla PANA BOGA, któremu służysz! Nie możesz cały czas zadowalać wszystkich ludzi, a więc przestań próbować! Wiesz w swoim sercu, co jest właściwe – po prostu czyń to dalej!
Słuchaj MEGO Głosu! Wypowiadaj MOJE Słowa! JA nie sądzę, ani nie potępiam cię, ale ci, którzy fałszywie ciebie oskarżali będą sądzeni. Przebacz im, gdyż zostali użyci przez wroga twojej duszy nie wiedząc o tym.

Nowe wino nigdy nie zmiesza się ze starym winem.

Nowe wino, którym cię wypełniłem tak, że aż się przelewa, rozsadzi pojemnik, jeśli spróbujesz zmieszać stare z nowym.

Stare wino nie przyjmuje nowego wina.

Nie smuć się z powodu tego, co myślisz, że utraciłaś, gdyż nie utraciłaś nic, czego nie dam ci z powrotem, a nawet więcej, miarą natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się.

(Ewangelia Łukasza 6:38 Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie)

Będziesz błogosławiona!

Musisz pozwolić odejść staremu Namaszczeniu, aby zrobić miejsce nowemu Namaszczeniu!

Zachowuj swoje uszy i oczy otwarte i wypowiadaj to, co JA nakazuję ci mówić, chociaż będziesz surowo osądzana. Ty znasz MÓJ Głos i masz odwagę Jana Chrzciciela do wypowiadania MOICH Słów. Kiedy myślisz, że dla MNIE ustępujesz ze stanowiska, tak naprawdę to wstąpiłaś wyżej i wyszłaś do przodu. Nie użalaj się nad sobą, ale opłakuj tych, których będę karcił za to, że powodują taki żal i smutek MOJEMU Maleństwu! Opłakuj tych, którzy cię fałszywie oskarżali!

Kocham Cię MOJA umiłowana, i tylko JA znam twoje serce. Ono pragnie MNIE tak, jak jeleń pragnie wody.

Kiedy cierpisz prześladowania ze względu na MOJE Imię, to jesteś prawdziwie błogosławiona. Sługa nie jest ponad MISTRZA. JA cierpiałem prześladowanie zwłaszcza ze strony tych, którzy nazywali siebie religijnymi i ty tak samo. JA znam ich serca, tak jak znam tych, którzy cię fałszywie osądzają.

Zachowuj swoje ręce czyste od gniewu i pozwól MI dokonać pomsty gdyż, jeśli oni nie nawrócą się w pokorze przede MNĄ, wtedy zobaczą, że pomsta do MNIE należy, mówi JAHWEH i JA naprawdę odpłacę.

Nie osądzaj MNIE w sposób taki, w jaki inni, którzy twierdząc, że MNIE reprezentują, osądzają ciebie.

Ty jesteś MOJĄ umiłowaną i MOIM wojownikiem i JA powołałem ciebie i wyświęciłem i nikt nie może ci tego odebrać.

Droga proroka jest wyłożona próbami i cierpieniami i bolesnymi nieporozumieniami.

Tak niewielu chce naprawdę słyszeć to, co Wszechmogący PAN BÓG (JAHWEH) ma do powiedzenia. Oni chcą wierzyć, że JA jestem tylko miłością i miłosierdziem, a zapominają, że „JA JESTEM, Który JESTEM" i że JA jestem również BOGIEM równowagi we wszystkim. To oznacza, że razem z miłością i miłosierdziem jestem zrównoważony w gniewie i sądzie i tak, w nienawiści. Tak wielu zapomina, że JA mam gniew i nienawiść dla wrogów.

Czy MOJE Słowo nie mówi: 'Jakuba umiłowałem, Ezawa znienawidziłem'?

Czy MOJE Słowo nie mówi: 'Błogosławieństwa dla tych, którzy są posłuszni, przekleństwa dla tych, którzy są nieposłuszni'?

Musisz głosić o tym, kim jestem, w całości, nie tylko o stronie BOGA, która nie uraża, ale i o stronie Wszechmogącego BOGA, która uraża wielu.

Grzech jest grzechem i JA nie zacząłem się wahać ani nie zmieniłem się i nigdy się to nie stanie. Spójrzcie na Apokalipsę 19 i Apokalipsę 20
(Objawienie 19 i Objawienie 20). Jak niewielu rozumie, że JA byłem tym zabitym BARANKIEM tylko jeden raz. JA byłem ofiarą jedynie raz. JA stałem się ofiarą dla was!

Lecz teraz nie jestem już dłużej tym pokornym, łagodnym BARANKIEM!

Kiedy przyjdę ponownie by zniszczyć tych, którzy przeciwstawiają się MI i Świętości, zobaczycie, że jestem Wszechmocny nawet w wojnie. MOJE dzieci nie muszą się obawiać, ale MOI wrogowie będą drżeć i drżą, gdyż oni wiedzą, że jestem BOGIEM, który zemści się na SWOICH wrogach!

JA jestem ALFA i OMEGA, POCZĄTEK i KONIEC.

JA powstrzymywałem MÓJ niepohamowany Gniew, gromadząc go na ten dzień! Nikt nie stanie na MOJEJ drodze!

Głoś to, nauczaj tego, aby inni uwierzyli!

JA jestem BOGIEM, który nie tylko przynosi Zbawienie, ale i potępienie dla tych, którzy zdecydują się przeciwstawić i zaprzeczyć MOJEJ Zbawczej Krwi i Zbawczego Imienia.

Nie ma Zbawienia innego niż to przychodzące poprzez przelaną na Kalwarii Krew i poprzez Imię JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH).

JA znam MOJE dzieci, a one znają MNIE, i znam wszystkich tych, którzy są MOIMI wrogami.

Kiedy dotykają was, dotykają MNIE.

Jeśli niechcący obrazili was, MOJE dzieci, wtedy przebaczę, gdyż wróg wychodzi po to, aby oszukać i mylić.

Ale jeśli umyślnie wyruszają, aby was zniszczyć, powiedz im, aby uważali, gdyż to oddech MEGO gniewu poczują na swoich karkach! Tylko poprzez nawrócenie
(skrucha i żal za grzechy i nawrócenie z grzesznej drogi) będą mieli znów MOJĄ przychylność.

JA karcę tych, których miłuję. (Hebr. 12:6)

JA niszczę tych, których nienawidzę. (Psalm 5:6-7, Powt. Pr. 7:9-10)

Co nie jest Święte, nie jest ze MNIE bez względu na to, kto stoi za kazalnicą i mówi: 'BÓG jest miłością, ON zrozumie.'

Grzech jest grzechem!

JA jestem BOGIEM, który się nie zmienia.

Człowiek się zmienia.

JA, wielki 'JA JESTEM' nie zmieniam się.

Głoś to! Nauczaj tego, aby inni w to uwierzyli!

Ci, którzy znają MÓJ Głos rozpoznają, że JA przemówiłem. Wszyscy inni pozostaną głusi. Dla MOICH wrogów straszną rzeczą jest wpaść w ręce Żywego BOGA JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA).

Czasami rzeczywiście muszę dać wam klapsa, ale MOJE Ręce również osłaniają, prowadzą i ochraniają was – MOJE ręce. Gdyż MOJE dzieci, które usiłują być i są MI posłuszne, nie mają się, czego obawiać – ci którzy są obmyci w MOJEJ Zbawczej Krwi.

Ale ci, którzy MNIE nienawidzą i nienawidzą tego, za czym JA stoję, mają wszelkie powody, aby drżeć, a zatem będą drżeć!

Nawróćcie się! Przybliżyło się Królestwo NIEBIOS!

Ofiarowałem wam Dar Zbawienia. Teraz to zależy od was, czy wybierzecie Zbawienie czy potępienie.

Wybierzcie tego dnia, któremu BOGU będziecie służyć!

Głoście, pouczajcie, aby inni uwierzyli!

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

Dane Dziecku, Wojownikowi, Oblubienicy JEZUSA MESJASZA (JAHUSZUA MESJASZA!) 16-go października 1997 roku.

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018