Proroctwo 96

 

ROK JUBILEUSZOWY, MÓWI JAHWEH (BÓG OJCIEC), ODRZUĆCIE WASZE MARTWE OBCIĄŻENIE!

 

Napisane/Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoł Elisabeth Elijah w Szabat, 12-go września, 2008 roku. Ogłoszone 3-go maja, 2008 roku. 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

To Proroctwo nadeszło dzięki Namaszczeniu modlitwy wstawienniczej i boleści podczas mojej modlitwy z moim umiłowanym mężem za Świętego człowieka imieniem Doug; męża, który napisał do nas i poprosił o modlitwę, gdyż był głodny. On był głodny, ponieważ nie mógł spłacić $80,000 długu nabytego podczas choroby żony, która ostatecznie zmarła i poszła do Nieba.

JAHWEH powiedział, że to Słowo jest również dla tych, którzy dźwigają przytłaczający dług, bez możliwości jego spłaty. Nie znamy sytuacji finansowej każdego, kto będzie czytał to Prorocze Słowo, ale JAHWEH zna. I jeśli słyszysz JAHWEH głos, przemawiający do twojego serca poprzez ten Przekaz, a więc to jest również i dla ciebie. Proszę posłuchaj tego, co JAHWEH mówi, a zobaczysz, jakie ON uczyni cuda dla ciebie, jeśli tylko posłuchasz. JAH pouczył nas tego, że jeśli my uczynimy to, co należy do nas, to ON uczyni swoją część!

Komentarz z taśmy magnetofonowej:

: Maj 3, 2008 – 10:00 po południu.

Elisabeth: My otrzymaliśmy list od “Doug”, który Katherineyah przesłała, ale ja nigdy nie odpisałam mu. Jednakże za każdym razem, gdy jego list jest odczytywany dla mnie, lub ja go czytam, to ja płaczę. I dzisiaj, ja czytam jego list, i już zaczęłam odczuwać ból żołądka, ponieważ Doug jest tak miłowany przez JAHUSZUA ha MASZIJACH. I ON powiedział mi, aby się wstawiać za nim i modlić się, gdyż on nie jest wystarczająco mocny, aby modlić się w ten sposób, jak ja się modlę – to odbiera jego siłę. A potem ja mówię do JAHWEH. Ale ponieważ ja nie czuję się wystarczająco silna, to czy wystarczy mi sił na to? …. ale ja wiem, że jestem, w przeciwnym razie ON nie powiedziałby mi tego.  W dodatku to jest dzień Szabatu. To staje się w nasza rocznice, moją i mojego męża rocznice…. (głęboki wdech)

Elisabeth mówi “Świętymi Językami”….

Umiłowany ABBA JAHWEH, umiłowany JAHUSZUA HA MASZIJACH, ten człowiek potrzebuje Słowo. On potrzebuje Słowo zachęty. On potrzebuje ukierunkowania. On potrzebuje porady. Nie daj abym powiedziała jakiekolwiek słowo cieleśnie. Ja maczam moje usta w przelanej Krwi JAHUSZUA ha MASZIJACH. Ja proszę, aby tylko TWOJE Słowo wyszło….(dalej słychać mowę w świętych Językach)…

Następuje tłumaczenie po angielsku

.Oh, my wstawiamy się teraz. Teraz wstawiamy się za naszym bratem “Doug” w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH, za “Doug”, który miłuje CIĘ tak bardzo, który tylko chce wiedzieć, jaki powinien być jego następny krok……

(Elisabeth mówi “Językami”)

Co chciałbyś powiedzieć SWEMU synowi? Co chcesz powiedzieć Umiłowany JAHUSZUA HA MASZIJACH? Co chciałbyś powiedzieć Umiłowany ABBA JAHWEH TWEMU synowi? Co chcesz powiedzieć IMMAJAH, RUACH HA KODESZ, TWEMU synowi? Użyj moich ust! Ja teraz czekam. Ja teraz czekam … oj, allelujah, ABBA JAHWEH, niechaj żadne Słowo cielesne nie wyjdzie z moich ust, a tylko Słowa z Niebios. JA błagam CIEBIE w Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH, gdyż moje słowa cielesne nie mogą pomóc temu mężczyźnie. On musi mieć Słowa z Niebios, z samego Tronu JAHWEH, JAHUSZUA i MAMY IMMAJAH, naszej MAMY RUACH HA KODESZ.

Koniec komentarza.

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

MÓJ umiłowany synu, odłóż na bok ten wielki ciężar, który nosisz! Zrzuć te zwłoki ze swoich pleców, gdyż, chociaż twoja żona jest w Niebie ze MNĄ, ty nosisz ciężar, który jest podobny do jej zwłok na swoich plecach przez 24 godziny na dobę! Martwy ciężar, martwy ciężar przedawnionych rachunków. W ten dzień, JA deklaruje dla ciebie Rok Jubileuszowy. (Księga Kapłańska 23:27) To jest ten dzień w którym JA mówię ci, abyś wziął ciężar wszystkich długów, które masz i użył tych praw o bankructwie ustanowionych przez ludzi, praw będących podróbką tego, co JA ustanowiłem.

Wyobraź sobie siebie samego i zapytaj się siebie: Czy JA chciałbym, abyś ty nosił zwłoki na swoim grzbiecie 24 godziny na dobę? To wpłynęło na twoje zdrowie do tego stopnia, że to jest cud, że ty jeszcze żyjesz, ale ty żyjesz dla MOJEJ Chwały. JA przebaczam ci, że myślisz, iż masz uczynić rzeczy ludzkim sposobem. To nie jest MOIM pragnieniem, aby te rachunki zostały spłacone. JA nie mówię o twoim długu hipotecznym. JA mówię o twoich długach z przeszłości, które nabyłeś w czasie, gdy twoja żona była jeszcze na tej Ziemi.

MOJE serce jest wzruszone z powodu miłości, jaką masz dla MNIE, miłości, jaką masz dla swojej żony, za to wszystko, co czynisz dla innych. MOJE serce jest tak dotknięte, iż JA dotknąłem serce tego Proroka, teraz przemawiającego, i JA płacze poprzez nią i boleję przez nią.

Odrzuć na bok tego trupa! Już nigdy więcej nie noś tego martwego ciężaru, gdyż ty nic im nie jesteś winny, gdyż oni są norą rozbójników, którzy nie mogą nawet zapłacić swoich własnych długów, a próbują wyssać z ciebie kompletnie twoją krew jak pijawki.

To jest to, co JA myślę o tych firmach kart kredytowych. To jest to, co JA myślę o tych poborcach zadłużenia. Szpitale, które podwyższają swoje ceny tak wysoko, że nawet, jeśli osoba żyje, to ze względu na przygniatający dług, oni codziennie umierają.

Pijawki! Sępy! Wampirami są te instytucje finansowe!

Firmy udzielające kredyty hipoteczne upadną! Będą w ruinach za bezlitosne przejmowanie domów. MÓJ Gniew poczują i oni sami staną się bezdomni, gdyż oni zbiorą to, co zasiali.

JA miłuję ciebie, MÓJ synu. Oh, proszę cie, abyś posłuchał w ten dzień. To nie był przypadek, że JA posłałem tego Proroka w tym kierunku. JA nie daję tej Pannie Obwieszczającej Słowa dla każdego, gdyż ona nie miałaby sił fizycznych, aby to uczynić. Ale ponieważ ty nie prosiłeś o nic, JA błogosławię cię w ten dzień. Ty prosiłeś, abyś mógł zobaczyć MOJĄ Twarz. W zamian, JA daję to Słowo dla ciebie, gdyż ty nie możesz patrzeć na twarz JAHWEH i żyć, jednakże ty możesz patrzeć na twarz MEGO SYNA. Proś, abyś mógł zobaczyć Twarz JAHUSZUA.

Pewnego dnia, i to już będzie niedługo, zobaczysz MOJĄ Twarz i twoje nagrody podążą za tobą do Niebios. I będziesz złączony ze swoją żoną. Ale na razie, JA mam dla ciebie pracę do wykonania. A więc w ten Dzień Szabatu, JA daję ci odpowiedź na twoje modlitwy i JA uwalniam cię od twoich długów w inny sposób, jeśli tylko posłuchasz. A w uznaniu tej miłości, którą dzieliłeś ze swoją żoną, JA dotknąłem serce MOJEJ służącej w ten specjalny dzień rocznicy.

MÓJ umiłowany synu, jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć. Ty musisz ustanowić nowe zarządzenie – “Jeśli chodzi o mnie i mój dom, my będziemy służyć JAHWEH i JAHUSZUA.” Ta zasada musi dotyczyć każdego, kto śpi pod twoim dachem. Albo oni uczynią to MOIM sposobem i powiesz im, że to jest MOJE zarządzenie, twego ABBA JAHWEH, albo zostaną wyrzuceni na podróżowanie drogami świata.

Pamiętaj, twoje imię nie jest JAH! Ty możesz uczynić tylko to, co JA ci powiem. Nie bierz żadnego obciążenia chyba, że wiesz, iż JA złożyłem ten ciężar na ciebie! I wtedy weź to obciążenie i złóż je pod krzyżem. Nie próbuj nieść cokolwiek więcej, gdyż ty podróżowałeś i niosłeś ciężary, których JA nie złożyłem na ciebie, o wiele za długo! Ty już wiesz i będziesz wiedzieć, podczas, gdy weźmiesz te Słowa do MNIE w modlitwie, dokładnie, o czym mówię. Ty jesteś MOIM bardzo cenionym Synem. Teraz JA całuję twoją brew. I JA kończę tymi Słowami MOJEJ Miłości.

Trwaj na MOIM Słowie, gdyż Ono nie może kłamać. Podczas, gdy ty trwasz w MOIM Słowie, JA trwam w tobie.

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

Komentarz:

Po tym Słowie, JAHWEH powiedział do Elisabeth:

***************

Dodaj to Słowo do listy twoich Proroctw. To nie jest tylko dla jednego. To jest dla wszystkich tych, którzy noszą martwy ciężar przygniatającego długu.

***************

Komentarz Elisabeth:

JAHUSZUA HA MASZIJACH rozpoczął JEGO służbę z klarownym odnośnikiem do Roku Jubileuszowego. W synagodze, w Nazarecie, ON czytał te słowa z Izajasza: “DUCH JAH jest na MNIE, bo PAN mnie namaścił. Posłał MNIE, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej” (Księga Izajasza 61:1-2 i Ew. Św. Łukasza, rozdz 4, wiersze 18-19)

ON powiedział o wolności dla więźniów i o wypuszczeniu z ucisku, i ogłosił Rok Łaski PAŃSKIEJ. Jaki inny rok mogło to oznaczać, jeśli nie Rok Jubileuszowy? Po ogłoszeniu go, ON poszedł, aby przynieść wyswobodzenie z grzechu, choroby i od Szatana dla tłumów tych, którzy byli związani i gnębieni. Wszystko to osiągnęło kulminacje, gdy ON został wyzwolony z łańcuchów śmierci. I w 50 dni później JEGO uczniowie i zwolennicy zostali wyswobodzeni z całego strachu w cudowny Dzień Pięćdziesiątnicy (Zielonych Świąt). Z kolei oni głosili wyzwolenie i wolność dla więźniów, gdziekolwiek poszli.

W roku 2008, sytuacja ekonomiczna uderzyła w każdego mocno, z wyjątkiem najbogatszych. Bezrobocie, zabieranie domów, wybieranie pomiędzy spłacaniem długów, a jedzeniem na stole i płaceniem za dom i benzynę spowodowało upokorzenie Amerykanów. Głód ogarnia narody i kraje – i ja chciałabym wam powiedzieć, że będzie lepiej, ale jednak Biblia nie może kłamać. Teraz jest to głód powodowany przez człowieka. Chciwość …firmy naftowe … a nawet amerykański prezydent George Bush, który stara się robić wrażenie, ze dba, iż Exxon ma miliardy dolarów dochodu, ale ponieważ rodzina Bushów zainwestowała głownie w olej, to oni mogą się śmiać.

JAHWEH nie czyni niczego bez ostrzeżeń przez proroków. I mnie dano Proroctwa, aby ostrzec świat na wiele okazji. To nie jest jeszcze Gniew JAHWEH, co powoduje niedobór żywności. To jest nieludzkość ludzi. Bogaci manipulują cenami, aby obniżyć liczbę ludzi, aby w ten sposób zapewnić bogatym dostatek. Farmerzy w Ameryce mają płacone, aby nie zbierali plonów. Kukurydza jest używana przez bogatych, aby zaoszczędzić pieniądze z ich hybrydowymi pojazdami, zamiast dać tę kukurydzę do żywienia milionów głodujących ludzi. Bogaci, jak na przykład Donald Trump używają bankructw do manipulowania swoimi  bogactwami i bogaty staje się coraz bogatszym, łącznie z liniami lotniczymi. Jednak zwykli ludzie muszą wybierać pomiędzy jedzeniem, a spłacaniem długów.

To Proroctwo nie jest dla każdego. Jeśli nie macie problemu spłacenia długów, i nie cierpicie, to Proroctwo nie jest dla was. Jednakże, jeśli cierpicie i jesteście w niewoli zastraszania przez poborców podatkowych, wiedzcie, że JAHWEH słyszał wasze modlitwy i widział wasze łzy, i ON namaścił mnie do mówienia tych słów. Dajcie mi znać, czy ono pobłogosławiło was. Jeśli słyszeliście Głos JAHWEH dający wam pozwolenie do użycia praw stworzonych przez człowieka, aby uwolnić was od długów, które są przytłaczające.

Idea bankrutowania jest mizerna podróbką i to jest diabeł, który czyni, że ludzie czują się zawstydzeni w procesie bankructwa. Jednakże pamiętajmy, że szatan zawsze podrabia to prawdziwe. Uwolnienie od długów pochodzi z czasów biblijnych Roku Jubileuszowego, 50-go roku. W Roku Jubileuszowym, ci zniewoleni przez długi zostają wyswobodzeni, a ziemia utracona z powodu długu zostaje przywrócona właścicielom.

Ja nie uważam, żeby to było przypadkiem, że ten proroczy Przekaz nadchodzi podczas odliczania Omeru - dni od drugiego dnia Święta Paschy do dnia Pięćdziesiątnicy (Nazywanej: Zielonymi Świętami), kiedy uczniowie zostali wypełnieni znakami, cudami i mocą, podczas gdy cenna RUACH HA KODESZ wypełniła ich mocą w górnym pokoju.

Jeśli potrzebujecie Roku Jubileuszowego, gdzie jesteście uwolnieni od długów, które was druzgoczą, to przyjmijcie to Słowo od JAHWEH jak dla siebie. Nie ma w tym wstydu, gdyż nawet poborcy podatkowi tacy jak banki, instytucje kart kredytowych, firmy udzielające kredyty hipoteczne, a nawet rządy rozmaitych krajów, włącznie z Ameryką, musieli pożyczyć pieniądze, ponieważ nie mogli spłacić swoich długów. A pomimo to ci sami ludzie wymagają od zwykłych ludzi, przez wysoko opłaconych prawników, spłat grożąc im bezlitośnie. JAHWEH nie jest rozbawiony i ja współczuję tym bogatym, kiedy ON ześle Wyrok na nich. To będzie zemsta jak żadna inna, a… but będzie na drugiej nodze.

Zostało powiedziane i zapisane tego dnia 3-go maja, 2008 roku. 

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]