Proroctwo 87

IZRAELU, OCH IZRAELU, SŁUCHAJ IZRAELU, JEROZOLIMO
I RESZTO ŚWIATA CO JA, JAHWEH, MAM DO POWIEDZENIA!

Przekaz otrzymany 27 sierpnia 2006 roku przez Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah.

[Sh’ma Yisrael, „Słuchaj, Izraelu, JAHWEH, BÓG nasz - JAHWEH jeden jest.” – Księga Powtórzonego Prawa 6:4]


Słownictwo:

JAHWEH / JAH – imię ŚWIĘTEGO BOGA OJCA w języku przekazanym prorokom w Biblii Świętej (Zapis fonetyczny). BÓG OJCIEC jest również nazwany w Biblii Świętej OJCEM (Ew. Św. Mateusza 23:9) i OJCEM ŚWIĘTYM (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11). Jednakże początkowe Proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z Imionami rozpowszechnionymi wśród Chrześcijan, tzn. zapisywane po angielsku jako YHWH, YAHWEH podczas gdy prawidłowe brzmienie po angielsku powinno być zapisane YAHUVEH/YAHVEH. W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: DŻEHOWA, a zapisywane jako JEHOVA, lub JEHOWA w języku polskim. Czyli po 2000 roku BÓG OJCIEC, SYN BOŻY i DUCH ŚWIĘTY objawiają światu prawdziwe Święte Imiona, zgodne z wymową po hebrajsku, a w polskim zapisie: JAHWEH, JAHUSZUA, RUACH HA KODESZ.

JAHUSZUA – hebrajskie, prawdziwe Imię ŚWIĘTEGO PANA JEZUSA, SYNA BOŻEGO (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia w otrzymanych Proroctwach). Tak GO nazywano na polecenie PANA BOGA w domu, w Nazarecie i w Izraelu. Oznacza: JAH zbawia, czyli BÓG OJCIEC zbawia.

JAHUSZUA HA MASZIJACH – to znaczy JAHUSZUA MESJASZ – tak to Imię jest wymawiane we wszystkich językach, ale pisownia różni się w zależności od języka. Początkowe proroctwa do roku 2000 były otrzymywane z imieniem Jezus Chrystus (w języku angielskim Jesus Christ - wymawiane „Dżizes Kraist”), które pochodzi z tłumaczenia greckiego. Natomiast po roku 2000 prawdziwe Imię zgodne z zapisem hebrajskim – JAHUSZUA HA MASZIJACH – zostało objawione światu i w tym Świętym Imieniu są otrzymywane wszystkie dzisiejsze Proroctwa.

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA i TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ.

RUACH HA KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku Biblii Świętej (Zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Hebrajskim określeniem DUCHA ŚWIĘTEGO jest również SZIKAINJAH CHWAŁY, a z wcześniejszego Proroctwa: MAMA SZIKAINJAH CHWAŁY, MĄDROŚĆ i MAMA MĄDROŚĆ, ŚWIĘTA MATKA, KRÓLOWA NIEBIOS, IMMAJAH – jest to Imię DUCHA ŚWIĘTEGO w brzmieniu hebrajskim, które zostało objawione prorokini Elisabeth Elijah przez DUCHA ŚWIĘTEGO.

YDS – skrót od “YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy, którzy modlą się za Proroka Elisabeth Elijah i tą Misję Ostatniej Szansy.  W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać Modlitewnymi Wybijaczami Demonów, wybijaczami należącymi do JAHUSZUA.

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako prorokini i wydającą okrzyk tak jak w Ew. Św. Mateusza 25:6, czyli okrzyk dla Panien czekających na Oblubieńca, jak i Pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy.  Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczająca w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 

 

****** Proroctwo ******

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

„JA ostrzegłem was dawno temu, Elisabeth, zanim jeszcze powstała ta Misja, aby nie nazwać jej imieniem mężczyzny lub kobiety! JA włożyłem to w twego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twych ust! To narodziło się z Ust JAHWEH, to narodziło się z Ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z Ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już upadło. To ma miejsce dzięki Wiatrowi SZIKHAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię – Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie dzieje się przez twój oddech, bo w przeciwnym razie by zawiodło.” (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

 2 Księga Kronik 36:16

Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec słowa wstępnego

 

Słuchaj, och umiłowany Izraelu, Jerozolimo i reszto świata. Czy nie słyszycie jak wasz STWÓRCA płacze i cierpi z powodu tego, jak daleko odeszliście od MOJEJ Świętości? Nie możecie powiedzieć, iż nie odróżniacie dobra od zła, gdyż och, Izraelu i Jerozolimo, czyż JA nie wypisałem MOJEJ Tory na waszych sercach i nie poleciłem wam, byście nauczali Prawa Tory wasze dzieci? Czyż nie jesteście nasieniem Abrahama, Izaaka i Jakuba? Czyż nie nauczyliście się niczego od waszego króla Dawida i od Jozuego? Jaką więc macie wymówkę?

Co macie na swoją obronę, pozwalając na takie obrzydliwości jak homoseksualna propaganda wymierzona w waszą młodzież, aby ją zdeprawować? Dlaczego przyjmujecie to, co JA nazywam obrzydliwością i kpiną z małżeństwa. Czy twierdzicie, że nie macie poznania MOJEGO Tanach (Stary Testament: Prawa, Prorocy i Pisma)? Czyż nie rozumiecie jak bardzo hańbicie wszystko to, co jest Święte, gdy dopuszczacie, aby ta perwersja wkroczyła do miejsca zwanego niegdyś Świętym Miastem?

Ci z was w Izraelu i Jerozolimie, którzy płaczecie i lamentujecie z powodu zła wprowadzonego do Izraela, i uczyniliście wszystko, co w waszej mocy, by zaprotestować, wiedzcie, że wynagrodzę was w stopniu, w jakim protestujecie przeciwko duchowi homoseksualizmu i duchowi molocha zwanemu aborcją. Dlaczego, och Izraelu, wasze kobiety, które służą w wojsku, mordują niewinne dzieciątka, gdy one są jeszcze w łonie, zamiast prowadzić cnotliwe życie?

Czyż nie rozumiecie, że JA nie pobłogosławię wam do czasu, aż staniecie się posłuszni, ukorzycie się oraz odwrócicie od swoich nikczemnych dróg, i będziecie Święci dla JA, JAHWEH? Och, Izraelu i Jerozolimo, gdzie jest ta bojaźń, posłuszeństwo, cześć i Święty respekt, który mieli wasi praojcowie: Mojżesz, Abraham, Izaak, Jakub, Józef, Dawid i Jozue? Czy mam dalej wymieniać?

Och, Izraelici, dlaczego uważacie, iż wasza potęga militarna czyni was dzielnymi mężami? Czyż nie rozumiecie, że to wasza prawość poprzez MOJEGO SYNA JAHUSZUA spowoduje, że to JA będę walczyć w waszych bitwach, a wy będziecie wygrywać?

Och, kobiety Izraela i Jerozolimy, gdzie są te Święte Naczynia, które mają bojaźń przed JA, JAHWEH, większą aniżeli przed tym, co mówią ludzie? Gdzie są te izraelskie kobiety ze Świętością, posłuszeństwem i wiarą, którymi odznaczały się Sara, Debora, Rut, Estera lub Miriam (Maria)? Dlaczego duchowi Dalili i Jezabel wolno bezcześcić to, co ma być Święte? Czy nie wiecie, że jeden z MOICH Dwóch Świadków (Księga Objawienia 11:3) będzie posiadać ducha takiego jak Debora, która była sędzią całego Izraela?

Jak śmiecie prosić MNIE, bym błogosławił Izraelowi i Jerozolimie, dopóki nie opowiecie się za Świętością? Czy nie widzicie, że JA jestem sprawiedliwy we wszystkim? JA jestem Wszechmocny w miłości i w wojnie. Błogosławię tym, którzy są posłuszni JA, JAHWEH, i przeklinam tych, którzy są nieposłuszni. Czy nie widzicie, że jest napisane w waszej własnej Torze i Tanach, iż jest Święta Moc Namaszczenia w MOIM Imieniu, którym jest JAHWEH? Czyż MOJE Słowo nie mówi w Psalmie 91:14...„JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię”?

Czemu sami nie przestudiujecie i nie policzycie, ile razy wypowiadałem błogosławieństwa dla tych, którzy znają i używają MOJEGO Świętego Hebrajskiego Imienia? Dlaczego pozwoliliście rabinom ukraść wam to błogosławieństwo? Nie od zawsze tak było. Jaki kochający ojciec ukrywa swoje imię przed swoim dzieckiem? MOJE Imię to JAHWEH i nie ma dla MNIE znaczenia, w jaki sposób je zapisujecie lub wymawiacie, o ile uznajecie, że MOJE Imię zawiera w sobie JAH, tak samo jak Imię MOJEGO SYNA, jedynego MESJASZA, to JAHUSZUA. Nie ma znaczenia, jak je zapisujecie, pod warunkiem, że zachowacie w nim MOJE Imię JAH.

Naszym Imieniem nie jest po prostu tytuł taki jak Haszem, Pan, czy Adonai. MOJE Imię przewyższa wszelkie imiona i jest nim JAHWEH! Odbierzcie z powrotem to, co skradli wam rabini. Bierzecie MOJE Imię nadaremnie, gdy zapisujecie je jako B-G, lub skracacie do JHWH lub JHŁH, gdyż jak to można wymówić? Wy macie imiona. Co skłania was do myślenia, że JA, STWÓRCA, nie mam imienia? Gdy modlicie się, wzywajcie MNIE poprzez MOJE Imię JAHWEH. Ci, którzy mają duchowe uszy do słuchania będą słuchać, wszyscy inni pozostaną głusi.

Och, Izraelu, dlaczego nie jesteście posłuszni Prawom podanym wam na Górze Synaj? Czy nie oddzieliłem was dla MOJEJ Chwały? Czy nie chroniłem was z miłością przed plagami i przekleństwami, które spadły na waszych wrogów? Czy nie przeprowadziłem was bezpiecznie przez Morze Czerwone, rozdzielając je i zatapiając Egipcjan, waszych wrogów? Czy wy chociaż staracie się policzyć, ile uczyniłem cudów dla was? Och, Izraelu i Jerozolimo, czy myślicie, że JA lubię was bić, aby zwrócić na SIEBIE waszą uwagę? Nie ma innego takiego narodu jak wasz na obliczu tej ziemi. JA pobłogosławiłem wam tak bardzo, ale w jaki sposób wy pobłogosławiliście i okazaliście posłuszeństwo waszemu STWÓRCY? Powróćcie do MNIE, och, Izraelu, bym ponownie mógł pobłogosławić wam obficie!

JA nie mogę błogosławić nikomu, kto trwa w buncie.

Zdecydujcie w tym dniu, któremu ELOHIM będziecie służyć. Och Izraelu, jakże boleje MOJE SERCE! JA jestem JAHWEH, JA jestem tym ELOHIM Izraela, chociaż wy zachowujecie się jak swarliwa, zbuntowana żona. Postępujecie wbrew temu, co przykazałem waszym przodkom, Mojżeszowi, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, Dawidowi i Jozuemu, którzy przedkładali MOJĄ wolę ponad wszystko i przestrzegali Przykazań danych Mojżeszowi na Górze Synaj.

Wasz król Dawid odnosił zwycięstwa w bitwach, podobnie jak i Jozue, gdyż oni wiedzieli, że zwyciężali nie dzięki swojej mocy i liczebności, czy też sile swoich wojowników lub uzbrojenia. Zwycięstwo przychodziło, ponieważ oni stawiali wolę JA, JAHWEH, na pierwszym miejscu. Przychodzili do MNIE ze skruszonymi sercami z postem, z namaszczonymi modlitwami, czcią i uwielbieniem. Wiedzieli, że wrogowie zostali przekazani w MOJE ręce. Wiedzieli, że zostali użyci do walki w bitwach, ale to JA, JAHWEH, wygrywałem wojny wyłącznie dla MOJEJ Chwały, Honoru i Czci!

Och, Izraelu, wy macie wszelkie prawo, aby się bronić, lecz wstydźcie się, gdyż nie polegacie już więcej na MOJEJ broni wojennej. Zostaniecie otoczeni ze wszystkich stron, ponieważ polegacie w sprawie swojego uzbrojenia na judaszu zwanym Ameryką. Musicie zrozumieć, że JA jestem JAHWEH, i JA nie pozwolę z SIEBIE szydzić nawet Izraelowi. Tak, JA zawarłem Przymierze z Abrahamem, aby ochraniać i błogosławić Izrael, ale najpierw wy musicie być błogosławieństwem dla MNIE. Musicie wykonać to, co do was należy i okazywać MI posłuszeństwo, zanim będziecie mogli chodzić w MOICH błogosławieństwach z Księgi Powtórzonego Prawa 28.

JA, JAHWEH, błogosławię tym, którzy są błogosławieństwem dla JA, JAHWEH i JAHUSZUA. Nie mogę błogosławić buntownikom. JA muszę karcić tych, których kocham, w przeciwnym razie nie mógłbym powiedzieć, że was kocham. JA smucę się z powodu tego, co muszę uczynić, gdyż tylko resztka z Izraela będzie zbawiona.

Och, Izraelu, wy karzecie swoich wrogów o wiele bardziej, niż było to moim zamiarem, gdyż zapominacie, że Abraham jest przed MOIM Obliczem przypominając MI, że wasi wrogowie również są nasieniem Abrahama poprzez Ismaela. Tak samo jak oni, tak i wy zapieracie się Świętej Zbawczej Krwi MOJEGO SYNA JAHUSZUA, którą nasiąkła ziemia jerozolimska.

Nawet tysiące lat później, jedna kropla Zbawczej Krwi JAHUSZUA pokrywa świat, (Komentarz: Jedna kropla Krwi JAHUSZUA wystarcza do pokrycia grzechów całego świata.) ale wy odmawiacie przyjęcia tego Daru, który dałem jako waszą Krwawą Ofiarę, potężniejszą niż jakakolwiek krwawa ofiara ze zwierzęcia. Nie tylko pozwoliłem, aby MÓJ umiłowany SYN JAHUSZUA został ukrzyżowany za grzechy tego świata i umarł, oraz był pochowany w grobowcu. JA wzbudziłem JAHUSZUA z martwych jako znak dla Izraela - nie tylko jest życie po śmierci, ale JA, JAHWEH, wybrałem Jerozolimę, aby JAHUSZUA tam umarł i był pochowany na waszej ziemi oraz zmartwychwstał.

Och, Jerozolimo, bliski jest czas, kiedy świat powie: „Z pewnością umrzecie i nigdy już nie powstaniecie”. Ale, kiedy Izrael ukorzy się, nawróci i będzie posłuszny, JA ponownie podniosę Izrael.

Słuchajcie, och Izraelu, Jerozolimo i reszto świata: JA, JAHWEH, uczyniłem to z więcej niż z jednego powodu. JAHUSZUA jest symbolem waszych cudownych narodzin jako narodu, gdyż JAHUSZUA jest oddzielony dla MOJEJ Chwały. Izraelu, wy również macie być oddzieleni, aby przynosić Chwalę JA, JAHWEH, zwłaszcza w tych ostatnich czasach. JA wylałem Żywą Wodę przez waszą Ścianę Płaczu jako symbol łez JAHUSZUA wylanych, gdy ON był w Ogrodzie Getsemane. ON płakał z powodu Jerozolimy i Izraela, tak jak teraz czynię to JA, JAHWEH.

Słuchaj, och, Izraelu!

Przygotowuję MOICH Dwóch Świadków, którzy żyją teraz na Ziemi i którzy wkrótce będą pochwyceni do Nieba i powrócą, obdarzeni Mocą Nowego Namaszczenia z Nieba oraz Ciałem w Chwale, które nie będzie już więcej podlegać niewoli, jakiej podlega fizyczne ciało. MOI Dwaj Świadkowie przybędą do was ponownie ze znakami, dziwami i cudami, ogłaszając Imię i Chwałę JA, JAHWEH, a także Imię Jedynego KSIĘCIA POKOJU, który jest Wyłącznym MESJASZEM - JAHUSZUA, MOJEGO SYNA. MOI Dwaj Świadkowie przybędą ponownie, aby was napominać, och Izraelu, i ostrzec was, byście się nawrócili.

Słuchaj, och, Izraelu i Jerozolimo. Skoro nie chcieliście, aby Krew JAHUSZUA przelana na Kalwarii zmyła wasze grzechy, to krew będzie sięgać aż po uzdy końskie, płynąc przez wasz kraj. (Księga Objawienia 14:20)

Słuchaj, och, Izraelu i Jerozolimo! Jakub zmagał się z JA, JAHWEH, i w rezultacie tego został okaleczony i kulał (Księga Rodzaju 32:24-26). Wy zmagacie się ze MNĄ, och, Izraelu, i zostaniecie okaleczeni, nigdy nie zaznając prawdziwego pokoju, aż zawołacie: „Błogosławiony TEN, który przychodzi w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH!” Wtedy będziecie błogosławieni niezmiernie i obficie, bardziej niż odważylibyście się marzyć, albo prosić.

JAHUSZUA otworzył oczy ślepych i łuski spadły z ich oczu, a oni wychwalali JAHUSZUA za swój wzrok, oddając chwałę i cześć JA, JAHWEH. Wy jednakże, och Izraelu i Jerozolimo, zaprzeczyliście, że te cuda pochodziły z Nieba, a zatem teraz jesteście ślepi i macie łuski na oczach. I dlatego właśnie zostaniecie zwiedzeni przez syna szatana, którego niektórzy nazywają antymesjaszem (antychrystem) - przez trzy i pół roku będziecie zwiedzeni i uwierzycie w jego fałszywy pokój.

JAHUSZUA HA MASZIJACH udowodnił, że jest SYNEM JA, JAHWEH, gdyż dokonywał znaków i cudów w całej Jerozolimie i Izraelu. Jednakże prześladowaliście GO za to i nazywaliście te cuda dziełami diabelskimi. W czasie Wielkiego Ucisku syn szatana (antychryst) przybędzie do was i oszuka was poprzez fałszywe znaki, dziwy i cuda. Będą to moce szatańskie, ponieważ odrzuciliście te prawdziwe. Będziecie oszukani przez podrobione znaki, dziwy i cuda. (Księga Objawienia 13:11)

MOI Dwaj Świadkowie będą usługiwali ponownie, tak jak czynił to JAHUSZUA. Cienie MOICH Dwóch Świadków będą uzdrawiać, odnawiać i ratować, a nawet zamordowani Święci męczennicy będą powstawać z martwych. Pożywienie będzie rozmnażane tysiąckrotnie, tak jak bochenki chleba i ryby, kiedy JAHUSZUA się modlił. To co zostało już raz dokonane, znów będzie czynione w Jerozolimie. I do kogokolwiek i gdziekolwiek MOI Dwaj Świadkowie zostaną posłani i przyjęci z wiarą, cuda te ponownie będą dokonywane w Imieniu JAHUSZUA. Będą oni posługiwać podobnie jak JAHUSZUA, i będą wzywać sąd na faryzeuszy. Podobnie jak JAHUSZUA został złożony w ofierze, MOI Dwaj Świadkowie poświęcą się i zostaną zabici, lecz trzy i pół dnia później zmartwychwstaną na znak tego, że JAHUSZUA żyje, rządzi i króluje z Nieba, i że ON jest prawdziwie SYNEM JA, JAHWEH. (Księga Objawienia 11:3-13)

Słuchaj, och, Izraelu, Jerozolimo i reszto świata!

Tak jak grzesznicy obawiali się JAHUSZUA i wyśmiewali GO, pogardzali NIM, nienawidzili GO, prześladowali i dokonywali nieudanych prób pozbawienia GO życia, tak również MOI Dwaj Świadkowie będą znosić ten sam los. Podobnie jak JAHUSZUA przeklął to nieurodzajne drzewo figowe, a ono zwiędło i umarło, gdyż nie wydawało owoców, tak również MOI Dwaj Świadkowie przeklną bezowocne dzieła i grzechy ludzkości (Ew. Św. Mateusza 21:18-20).

To nieowocujące drzewo figowe, które symbolizuje bezbożną ludzkość, również zwiędnie i obumrze, gdy Ogniste Słowa wyjdą z ust MOICH Dwóch Świadków. Wrogowie nienawidzą JAHUSZUA, Świętości oraz MOICH Dwóch Świadków, i będzie tak, jak w czasach Dawnego Eliasza, a MOI wrogowie zostaną pochłonięci przez ogień.

Słuchaj, och, Izraelu, Jerozolimo i reszto świata!

JAHUSZUA spotkał kobietę przy studni w Samarii i dał jej Żywej Wody, a ona przyjęła Prawdę i wróciła do swojego miasta, oraz podzieliła się dobrą nowiną i Żywą Wodą Prawdy z innymi (Ew. Św. Jana 4). JAHUSZUA powiedział do kobiety przy studni: „Idź i napij się tej Żywej Wody, a nigdy już nie będziesz spragniona.” MÓJ SYN JAHUSZUA jest tą Fontanną Życia. JAHUSZUA jest Studnią Żywej Wody. Nikt nie może przyjść do JA, JAHWEH, jeśli nie napije się z JEGO Fontanny Żywej Wody i nie zaakceptuje JEGO Krwawej Ofiary złożonej na Kalwarii.

Słuchaj, och, Izraelu, Jerozolimo i reszto świata!

JA posyłałem wam tę Żywą Wodę raz za razem poprzez MOJE Namaszczone Naczynia, ale wy odrzucaliście im tę Żywą Wodę z powrotem w twarz. Wy prześladowaliście, biliście, skazywaliście na zesłanie, więziliście i zabijaliście MOICH Proroków. Z tego powodu JA poślę MOICH Dwóch Świadków do Jerozolimy i oni będą prorokowali przeciw złu, które wy, Izraelu, uczyniliście, czynicie i będziecie czynić. MOI Dwaj Świadkowie zamkną niebiosa i nie spadnie żaden deszcz, ponieważ wy nie przyjmujecie Żywej Wody od JAHUSZUA i odrzucacie ją. MOI Dwaj Świadkowie zwolnią wszystkie przekleństwa z 28 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa na tych, którzy są nieposłuszni, i tych, którzy zaprzeczają Boskości MOJEGO umiłowanego SYNA JAHUSZUA. MÓJ gniew spadnie na każdego, kto przeklina Imię JAHUSZUA! MÓJ nierozcieńczony gniew strawi każdego, kto będzie nosił Znak Bestii i odda cześć bestii. (Księga Objawienia 13:16-18)

Słuchaj, och Izraelu, Jerozolimo i reszto świata!

Skoro wy nie chcecie słuchać Moich Świętych, Namaszczonych Proroków, których jedynym pragnieniem jest posłuszeństwo i służenie JA, JAHWEH, posyłam MOICH Dwóch Świadków, którzy będą mieli Namaszczenie jak Mojżesz i Dawny Eliasz. Oni zostaną posłani, by dręczyć tego, który nazywany jest antymesjaszem (antychrystem), czyli syna szatana, a także fałszywego proroka i wszystkich tych, którzy mu służą, noszących znak bestii. Podobnie jak Mojżesz został użyty, aby dręczyć złego Faraona, tak JA również użyję MOICH Dwóch Świadków. I jak Mojżesz ogłosił przekleństwa i sądy nad Egipcjanami, udowadniając Moc JA, JAHWEH, tak też będzie ponownie. Tak, jak Mojżesz rozdzielił Morze Czerwone, by Izraelici mogli je przekroczyć uciekając od swoich wrogów, tak będzie ponownie. Tylko Wierna Resztka będzie zbawiona w Izraelu i to wyłącznie dlatego, że powrócili do Świętości, przestrzegając Pierwszych Praw, które JA, JAHWEH, wyryłem MOIM Własnym Palcem Władzy, i ponieważ oni zaakceptują i będą czcili MOJEGO SYNA JAHUSZUA jako swojego MESJASZA, odwracając się od swoich grzechów.

JA będę chronił tylko tych, którzy błogosławią Imię JAHUSZUA. ON narodził się na tej Ziemi z hebrajskiej dziewicy bez udziału męskiego nasienia, udowadniając, że JAHUSZUA jest Jednorodzonym SYNEM JA, JAHWEH, posłanym na ziemię z MOIMI Słowami i Autorytetem. JAHUSZUA jest Żywą Torą (Komentarz: Pięć pierwszych Ksiąg Biblii danych Mojżeszowi), lecz wy zaparliście się GO, och Izraelu, Jerozolimo, tak jak i większość tego świata! Kiedy zapieracie się GO, to zapieracie się JA, JAHWEH. Posłałem JAHUSZUA najpierw do Żydów, a potem do Pogan, aby ukazać MÓJ Autorytet i Chwałę.

Poślę MOICH Dwóch Świadków, jednego mężczyznę i jedną kobietę, by zademonstrowali autorytet JA, JAHWEH, oraz wzywali Sądy i przekleństwa JA, JAHWEH, i aby wypowiadali Namaszczone Słowa, ukazując Moc obecną w Świętych BOŻYCH Imionach JA, JAHWEH i JAHUSZUA! Zaprawdę, słuchajcie i usłyszcie, och Izraelu i Jerozolimo. JA nie pobłogosławię Izraelowi, dopóki wy nie będziecie błogosławić Imion JAHWEH i JAHUSZUA, i nie będziecie błogosławić tych Świętych, którzy przychodzą, aby służyć w NASZYCH Imionach.

Słuchajcie, och Izraelu, Jerozolimo i ludu tej ziemi!

Jest tylko Jedna Droga powrotna do Nieba i prowadzi ona przez Świętą Ofiarę daną tej planecie. Ofiara ta pokrywa grzechy ludzi i dzieje się to przez Imię i Krew JAHUSZUA. Musicie zaakceptować GO jako Jednorodzonego SYNA JA, JAHWEH, a wasze grzechy zostaną przebaczone i zmyte poprzez Jedyną Zbawienną Krew JAHUSZUA, lecz wtedy musicie się nawrócić i odwrócić od waszych grzechów oraz okazywać posłuszeństwo. (Ewangelia Św. Jana 14:6)

Słuchaj, och Izraelu, oto poselstwo, które MOI Dwaj Świadkowie będą ogłaszać:

Ktokolwiek jest wrogiem JAHUSZUA jest wrogiem JA, JAHWEH, i jeżeli się nie nawróci, nie ma przebaczenia za ten grzech. Piekło będzie jego następnym domem!

Słuchaj, och, Izraelu, Jerozolimo i reszto świata!

Żadna krew na tej ziemi nie jest królewska, chyba że poprzez przelaną Krew JAHUSZUA ha MASZIJACH. Tylko ci, których imiona są już zapisane w Księdze Życia BARANKA (Księga Objawienia 17:8) przed założeniem tej ziemi, mogą rościć sobie prawo przynależności do Królewskiej Rodziny poprzez Królewską Krew KRÓLA Wszechświata, KRÓLA królów, PANA panów, JAHUSZUA ha MASZIJACH, KRÓLA Żydów!

Wszyscy inni, którzy nazywają siebie potomkami ziemskich królów, są oszustami i nie ma w nich niczego królewskiego. Jedynie MOI ludzie wszczepieni poprzez Linię Krwi JAHUSZUA ha MASZIJACH są Królewscy w MOICH oczach. Tylko Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH będzie ukoronowana w Niebie.

MOI Dwaj Świadkowie są częścią Oblubienicy JAHUSZUA, Pierwszymi Owocami z 14 rozdziału Objawienia. Ciało, które otrzymają, będzie Ciałem w Chwale. Tak jak JAHUSZUA przechodził niewidzialny przez tłum, kiedy wróg zamierzał GO zabić, tak również będą czynić MOI Dwaj Świadkowie. (Ew. Św. Łukasza 4:28-30)

Słuchajcie, och Izraelu, Jerozolimo i reszto świata!

Tak, jak szatan nie mógł zatrzymać JAHUSZUA w śmierci i dnia trzeciego JAHUSZUA powstał z martwych, tak również bez względu na to, co uczynią szatan, fałszywy prorok i syn szatana – antymesjasz – nie będą mogli powstrzymać zmartwychwstania MOICH Dwóch Świadków trzy i pół dnia po ich śmierci. Szatan nie będzie mógł powstrzymać ludzi z całego świata przed oglądaniem i słuchaniem o tym oraz przed poddawaniem swojego życia i swojej duszy, i przyjmowaniem JAHUSZUA jako Jedynego Prawdziwego MESJASZA i SYNA JA, JAHWEH.

Słuchaj, och, Izraelu, Jerozolimo i reszto świata!

Tak jak JAHUSZUA wstąpił do Nieba na oczach świadków, tak i również MOI Dwaj Świadkowie wstąpią do Nieba na oczach całego świata. Poprzez fale eteru będzie to oglądane wszędzie na świecie. Jest napisane, że zmarli w JAHUSZUA ha MASZIJACH powstają pierwsi. To było tajemnicą i już zostało ogłoszone przez tego Proroka – MOI Dwaj Świadkowie razem z innymi Świętymi dziećmi, które podzielą los męczenników w tym samym czasie, będą tymi zmarłymi, którzy powstaną pierwsi, manifestując Namaszczoną Moc MOJEJ Dłoni, która wzbudziła JAHUSZUA. JA, JAHWEH, uczynię to ponownie na oczach świata. Jest napisane, że ci, którzy są żywi i pozostawieni, zostaną porwani, by spotkać się z JAHUSZUA w powietrzu. Wśród nich będzie Oblubienica z 7 rozdziału Objawienia.

Czas świadczenia to trzy i pół roku symbolizowane przez trzy i pół dnia, i ciała MOICH Dwóch Świadków będą leżeć martwe, chociaż ich Dusze będą w Niebie. W trzy i pół dnia później ich Dusze zostaną wezwane z powrotem do ich ciał, tak jak to było z JAHUSZUA, i powstaną z martwych, a rzesze ludzi złożą pokłon, nawrócą się i będą czcić JAHUSZUA jako MOJEGO SYNA i prawdziwego MESJASZA. (Księga Objawienia 11)

Słuchajcie, och, Izraelu, Jerozolimo i reszto świata!

Jak jest napisane, że ten nazwany Janem Chrzcicielem przygotował drogę dla MOJEGO SYNA JAHUSZUA, tak będzie ponownie, gdy MÓJ Nowy Eliasz przygotuje drogę na powrót JAHUSZUA, aby rządził ON i królował na Ziemi tak, jak to czyni w Niebie.

Słuchajcie, och Izraelu, Jerozolimo i reszto świata!

MOI Dwaj Świadkowie przychodzą nie tylko w MOIM Namaszczeniu i Duchu podobnym do Ducha Mojżesza, ale również przychodzą w Namaszczeniu i Duchu podobnym do Ducha Eliasza. Nie powstrzyma ich żadna broń, czy to duchowa, czy to uczyniona przez ludzi, biologiczna lub chemiczna, każda natomiast broń użyta przeciwko nim, powróci jak bumerang na ich wrogów. Nie stanie się im żadna krzywda do końca trzech i pół roku świadczenia, i to tylko dlatego, że na to pozwolę, zostaną zabici, aby udowodnić, że wzbudzę ich ponownie do życia dla MOJEJ Chwały po trzech i pół dnia.

Słuchajcie, och, Izraelu, Jerozolimo i reszto świata!

Podobnie jak JA, JAHWEH, dałem Dawnemu Eliaszowi to Namaszczenie, by spalił ogniem swoich wrogów, tak samo uczynią MOI Dwaj Świadkowie. Tak jak JAHUSZUA miał kontrolę i władzę nad wiatrem i falami, tak samo będą ją mieli MOI Dwaj Świadkowie. JA, JAHWEH, dam MOIM Dwóm Świadkom moc przenoszenia się w dowolne miejsce na świecie. JA, JAHWEH, dam im władzę, by ochraniali MOJE Święte Owieczki i Baranki, Oblubienicę z rozdziału 7 Apokalipsy, oraz by dodawali otuchy Gościom zaproszonym na Wieczerzę Weselną BARANKA (Apokalipsa 19:9), którzy będą na Ziemi w tym czasie.

Słuchajcie, och, Izraelu, Jerozolimo i reszto świata!

Jakże bardzo wy będziecie zgrzytali zębami z wściekłością! Och, wrogowie, którzy zapieracie się JAHUSZUA jako prawdziwego MESJASZA, wiedzcie to: nie będziecie mogli powstrzymać MOICH Dwóch Świadków od wstępowania do waszych synagog, świątyń i kościołów, tak jak nie mogliście powstrzymać JAHUSZUA z dala od waszych synagog w dawnych czasach. MOI Dwaj Świadkowie będą ukazywać się wrogom JAHUSZUA, demonstrując furię JA, JAHWEH. MOI Dwaj Świadkowie wkroczą nawet do sypialni antymesjasza (antychrysta), dręcząc go w jego własnym domu, oraz do domu fałszywego proroka, który również nie ucieknie od cierpień zadanych przez MOICH Dwóch Świadków.

MOI Dwaj Świadkowie udadzą się gdziekolwiek i do kogokolwiek za każdym razem, gdy ich poślę. Żaden wróg nie będzie w stanie nie dopuścić lub powstrzymać ich od dręczenia i wyśmiewania syna szatana oraz fałszywego proroka, aż skończy się trzy i pół roku świadczenia. Poślę ich prosto do ich sypialni, w czasie gdy będą spać, oraz gdy będą próbowali odpoczywać i jeść. JA, JAHWEH, będę prześladował tych wrogów, tak jak czynił to Mojżesz, i nic nie powstrzyma MOICH Dwóch Świadków - żadne alarmy, żadni strażnicy, czy też broń, nie będą skuteczne w działaniu przeciwko nim, aż przeminie trzy i pół roku, wtedy właśnie ich zadanie zostanie wykonane. Wróg nie mógł powstrzymać JAHUSZUA od posługiwania i od ludzi, którzy akceptują prawdy. Podobnie nikt nie będzie mógł powstrzymać MOICH Dwóch Świadków.

Słuchajcie, och, Izraelu, Jerozolimo i reszto świata!

Wy nie mogliście zamknąć ust Janowi Chrzcicielowi, aż do czasu gdy JA, JAHWEH na to pozwoliłem, i to tylko dlatego, że Jego praca świadczenia na Ziemi została wykonana. I podobnie nie będziecie mogli zamknąć ust MOIM Dwóm Świadkom, którzy będą przemawiać z Namaszczeniem takim, jakie miał Jan Chrzciciel. MOI Dwaj Świadkowie będą prorokować o MOICH Wyrokach, rzucać przekleństwa według swojej woli i mówić o tym, co ma nadejść. Oni będą napominać z przesłaniem pełnym przekonania i wezwań do nawrócenia oraz z Namaszczeniem nawet większym niż to, które miał Jan Chrzciciel.

MÓJ SYN nie może przybyć do Izraela jako KSIĄŻĘ POKOJU, dopóki nie będą miały miejsca liczne okropności i dopóki nie nadejdzie ten fałszywy. Kiedy modlicie się o to, aby KSIĄŻĘ POKOJU przybył do Izraela teraz, nie zdajecie sobie sprawy jaki horror musi wydarzyć się najpierw, jednakże on się wydarzy. To już się zaczęło dziać, gdyż  został wprawiony w ruch pociąg, ktory nie będzie zatrzymany. (Elisabeth otrzymała wizje, w której zobaczyła dwa nadjeżdżające pociągi, w których ludzie nie zdają sobie sprawy, że one zderzą się ze sobą, gdyż jadą po tym samym torze.)

JA karcę Izrael, ponieważ kocham Izrael, ale pociągi zderzą się ze sobą, ponieważ oba są na niewłaściwym torze. Oblubienica JAHUSZUA odczuwa, co ma miejsce w fizycznym Izraelu, ponieważ Oblubienica JAHUSZUA jest Duchowym Izraelem. Fizyczny Izraelu, ty będziesz błogosławiony błogosławieństwami z Piątej Księgi Mojżeszowej 28, kiedy powrócisz do Świętości i będziesz posłuszny JA, JAHWEH, a jedyną drogą, aby tego dokonać, jest przyjęcie JAHUSZUA jako MESJASZA i przyznanie, że ON jest twoją Jedyną Krwawą Ofiarą, która została złożona na Kalwarii. Błogosławieństwa, które zarezerwowałem, są dla Duchowego Izraela i dla wszystkich tych, którzy MNIE kochają, są MI posłuszni i stawiają MNIE na pierwszym miejscu w swojej miłości i w swoim życiu, dla tych, którzy są posłuszni MOJEJ Torze, którzy respektują nienaruszalność MOJEGO Świętego Imienia, oraz tych, którzy przyjmują JAHUSZUA jako MESJASZA.

Dlatego właśnie smucicie się, widząc i odczuwając, co dzieje się w Izraelu. Abraham jest stale przed MOIM Obliczem i mówi: „Co uczynisz z dziećmi Ismaela? Czy nie kochasz potomstwa mojego innego syna? Wyślij posłańca do mojego potomstwa i daj im szansę by uwierzyli.” Z tego właśnie powodu płaczecie za Libanem, bo czy nie są oni potomstwem Abrahama? Mam Duchowy Izrael, który znajduje się w Libanie, który przyjął JAHUSZUA jako MESJASZA.

Mam MOJĄ Oblubienicę JAHUSZUA w Libanie. Mam MOJĄ Oblubienicę w Iraku i w Iranie. Mam MOJĄ Oblubienicę w Syrii. Pamiętajcie, aby modlić się za Oblubienicę JAHUSZUA bez względu na to, gdzie jest rozproszona po tym świecie. Mam MOJĄ Oblubienicę JAHUSZUA w Chinach. Mam MOJĄ Oblubienicę w Rosji. Mam MOJĄ Oblubienicę JAHUSZUA w Hong Kongu. Mam MOJĄ Oblubienicę JAHUSZUA w Australii. Mam MOJĄ Oblubienicę w Ameryce, Kanadzie, Niemczech, Francji i w Europie. Mam ich rozproszonych po całym świecie. Mam MOJĄ Oblubienicę JAHUSZUA w Indiach, Indonezji, Afryce, Ameryce Południowej i na całym świecie.

Tylko dlatego, że wasze kraje określają inny naród jako swojego wroga, nie czyńcie go swoim wrogiem, ponieważ rządy tego świata nie są ode MNIE, one nie przemawiają w MOIM Imieniu, nie szanują MNIE i nie chcą mieć ze MNĄ nic wspólnego! Waszymi wrogami są ci, których JA nimi ogłaszam. Nasienie szatana jest waszym wrogiem. Kto jest nasieniem szatana? To wszyscy ci, których imiona nie są znalezione w Księdze Życia BARANKA! Oni nigdy nie należeli do MNIE, kiedy narodzili się na tej Ziemi.

Głośna modlitwa po angielsku: Święty, Święty, Święty…

Och, Izraelu! Och, Jerozolimo!

JA płaczę i lamentuję z waszego powodu. Przybieracie pozory pobożności, lecz gdzie jest wasza wewnętrzna pobożność? Chcecie, aby ten świat miał nad wami litość, ale gdzie jest wasza litość, och, Izraelu? Macie prawo się bronić, lecz przekraczacie granicę, kiedy używacie broni biologicznej i chemicznej. Nigdzie w tych bitwach MNIE nie ma. Nie wołacie do JA, JAHWEH o pomoc. Próbujecie to czynić na własną rękę, posługując się bronią innego kraju. Kiedy używacie broni biologicznej i chemicznej, wy karzecie waszych wrogów o wiele bardziej, aniżeli JA kiedykolwiek pozwoliłem. Uważajcie, gdyż będziecie zbierać burzę gniewu JA, JAHWEH, gdy to, co wysyłacie, zostanie zwrócone wam prosto w twarz. Taki sam los spotka narody, które dają wam tę broń.

Kiedy JA poślę MOICH Dwóch Świadków, poślę ich do obu grup, które są potomstwem Abrahama. Posyłam ich nie tylko do Plemienia Judy, ale i do całego Izraela – usłyszą Arabowie i narody pogańskie. To, co oni będą mówić w Izraelu, będzie transmitowane i ogłaszane w gazetach na całym świecie. Wybrałem ten czas z jego technologią, gdyż MOJE Słowa będą słyszane dookoła świata, ponieważ jest to czas, jakiego nigdy nie było.

Szatan użył tej technologii dla swoich celów, a JA używam tej technologii, aby przyśpieszyć MÓJ plan. Och, gdzie jest ten lament? Gdzie jest płacz i szloch? Dlaczego ludzie tylko potrząsają głowami i mówią: Czyż to nie przykre? Dlaczego Duchowy Izrael nie powstaje? Dlaczego oni nie modlą się, gdyż JA mam resztkę potomstwa w Libanie! A co by było, gdyby to były wasze dzieciątka? Co by było, gdyby to były wasze żony, wasi mężowie, wasi umiłowani, wasze rodziny i wasi sąsiedzi? A co by było, gdyby to były wasze domy?

Szaleństwo zajęło miejsce w rządach!

Och, Izraelu! Och, Jerozolimo!

Wasi ludzie płaczą i lamentują, biegają w niepewności. JA płaczę nad wszystkim. Dopiero kiedy JA, JAHUSZUA przyjdę, nastanie pokój pomiędzy braćmi, pokój między potomstwem Abrahama. Do tego czasu, tak jak było zawsze, obaj wciąż będziecie próbowali zgładzić się wzajemnie z powierzchni ziemi.

Kiedy nastanie fałszywy pokój, gniew i nienawiść będą wciąż obecne. Nie nastanie pokój, aż przyjdzie KSIĄŻĘ POKOJU i jestem to JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH! (Księga Izajasza 9:6)

 

****** Koniec Proroctwa ******


Komentarz:

Tak zostało powiedziane. Tak zostało napisane. Dane temu Dziecku JAHUSZUA, Apostoł Elisabeth Elijah, dnia 27 sierpnia 2006 roku.

Z uwagi na osobisty kryzys w rodzinie, odwlekło się ogłoszenie tego Proroctwa. Otrzymałam to Proroctwo w dwóch częściach, ale nie mam pozwolenia na opublikowanie drugiej części. JAHWEH mówi, że jest w nim bardzo dużo Duchowego Mięsa do strawienia, czyli objawień z Nieba. Nie mam pojęcia dlaczego to Słowo z opisem zadania dla Dwóch Świadków zostało mi dane. Prorok musi płacić dużą cenę za otrzymanie tego typu objawień z Nieba, a ataki duchowe są w tym czasie intensywne – lecz my mamy zwycięstwo w Imieniu JAHUSZUA.


Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]


www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com


Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]