Proroctwo 85 

KRZYCZCIE Z DACHÓW, WOŁAJCIE NA CAŁY ŚWIAT – MIĘDZYNARODOWA OBLUBIENICO JAHUSZUA WYSTĄP! 

Przekaz dany przez Apostoł Elisabeth Elijah dnia 5.5.2006 dla chwały JAHWEH (PANA BOGA) i JAHUSZUA HA MASZIJACH

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

  


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8) Koniec Słowa Wstępnego.

 

Ty nie wiedziałaś o tym, ale JA właśnie pokazałem ci to, Elisabeth, w widzeniu. Kiedy ty i twój syn postawiliście swoje stopy w Zurichu, Szwajcarii, JA udowodniłem, że byłem zdolny do bezpiecznego zabrania was z Ameryki. Chociaż ty nigdy nie złamałaś prawa, szatan nie chciał, abyś opuściła ją, ponieważ nie chciał, aby to Namaszczenie było wyzwolone dla narodów i abyś ty i osobiście postawili swoje stopy w tej krainie. Szatan nie chce dopuścić, abyście się zgromadzili razem z Międzynarodową Oblubienicą JAHUSZUA (JEZUSA). 

Wbrew temu, cokolwiek wróg próbował uczynić, całe Niebiosa wiwatowały, Aniołowie wiwatowali, w Niebiosach rozbrzmiał róg Szofaru, gdyż w Ameryce tak mówią: ‘Nic nie jest mocniejsze niż Homeland Security (Służba Bezpieczeństwa)’.

 

Ale JA udowodniłem, jak i udowodnię każdemu, kto sprawdza i wierzy MI, kto słucha MNIE, kto zna moc MOICH ŚWIĘTYCH Imion, JA, JAHWEH, składam tą uroczystą przysięgę: Ci, którzy idą za prawdą, którą JA dałem i wypowiedziałem poprzez tę Misję odniosą zwycięstwo nad Homeland Security, lub nad jakimkolwiek imieniem, którym w jakimkolwiek narodzie jest nazywane.

 

Gdyż podobne urzędy są organizowane by złapać nie tylko kryminalistów, ale i tych niewinnych.

 

A w nadchodzących dniach ciemności, to będą Święci ich celem.

 

I to jest pewne jak pokazałem – żadna siła nie jest większa niż JA, ten Wielki JA JESTEM, JAHWEH. Kiedy przyjdziecie do MNIE w imię JAHUSZUA ha MASZIJACH, to JA rozdzielę Morze Czerwone; JA zatrzymam tych, którzy próbują i ścigają was! Wy, którzy jesteście MOIMI Świętymi, którzy wołacie w imię JAHUSZUA ha MASZIJACH, tak jak za dawnych czasów, JA wybawię was. 

A więc, jak widzicie MOJE dzieci, była jeszcze inna przyczyna dlaczego JA posłałem was do Europy, to znaczy aby udowodnić, że kiedy JA otwieram Morze Czerwone, inni również przejdą.

 

Oj, Ameryko, wy oddajecie wasze zabezpieczenia w coś, nazywanego Homeland (Ojczyzna)! JA pokażę wam Homeland Security (Ojczyźnianą Służbą Bezpieczeństwa) – wy nadajecie się jedynie na jedną rzecz, tzn. JA, JAHWEH zniszczenie! JA, JAHWEH, mówię to teraz. Wy próbujecie i powstrzymujecie MOJE dzieci, próbujecie i opóźniacie MOJE dzieci – JA mówię…nie! Wy zamierzaliście przetrzymać ich, aby nie zdążyli na ten samolot. Wy chcieliście okraść MOJE dzieci, chcieliście zaaresztować MOJE dzieci, chociaż nawet ani kary za parkowanie nie znaleźliście przeciw nim! Ale nie mogliście przekroczyć Linii Krwi przelanej za nich na Kalwarii. Nie mogliście przekroczyć JA, JAHWEH, ponieważ oni złożyli swoje bezpieczeństwo w JAHUSZUA i we MNIE! Oni posłuchali MNIE i uciekli zanim nastąpiły dni zniszczenia. 

Teraz JA wypowiadam to! Ogłaszajcie to z dachów! Ogłaszajcie to światu – JA wybawiłem was, jako znak, że wybawię innych w ten sam sposób!

 

Ja was wysłałem naprzód z Ameryki.

 

To jest wasz exodus, by nigdy już nie wrócić!

 

Więc, jak mówiłem wam, tak również mówiłem innym, ale oni nie słuchali i nie nauczyli się, a jednak są oni nazywani MOIM Imieniem. Tak wielu będzie musiało przekonać się na własnej skórze.

 

Oni wierzą w prawdy, w które i wy wierzycie, a pomimo to pozostają.

 

Ale JA wysłałem was z tej Mesjańskiej Żydowskiej Misji Ostatniej Szansy, abyście powiedzieli ludziom z Ameryki i Kanady, że kiedy JA powiem im by uciekali, niech oni lepiej uciekają!

 

W przeciwnym razie nie przychodźcie z płaczem do MNIE! Pamiętajcie, że w oku huraganu jest zawsze spokój! 

Kanado, JA ostrzegałem was przez tego Proroka, byście nie szli krok w krok za waszą siostrą Ameryką, ale czy posłuchaliście? Nie, wasze drwiny stały się tylko głośniejsze! 

Kiedy te kraje zostaną zapędzone w kozi róg, jak pokazałem ci, Elisabeth, ponownie i ponownie w tej wizji – duży jednorazowego użytku, czerwony kubek, zrobiony z ciężkiego plastiku i wielka ręka, biorąca ten kubek ponad przestraszoną myszką, małą białą myszką, i pokrywa ją naciskiem ręki. A ta myszka biega tam i z powrotem pod kubkiem, wiedząc, że nie ma dla niej wyjścia – to jesteście wy – Ci, którzy mówią, że są Świętymi, ci, którzy wołają w MOIM Imieniu, a pomimo to uparli się by pozostać! 

JA prorokuję teraz, że to jesteście wy, jeśli nie uciekniecie i nie uczynicie to, co wam powiem abyście uczynili!

 

Kiedy JA mówię wam abyście uciekali – musicie usłuchać!

 

W przeciwnym razie, to jesteście wy, wy jesteście tą przestraszoną białą myszką, a wasze urzędy, rządy są tą ręką uniemożliwiającą wam ucieczkę!

 

Kiedy JA wam mówię byście sprzedali wszystko, co macie, uciekajcie, kiedy jeszcze możecie….Uciekajcie! 

Mnóstwo z was ciągle kwestionuje MNIE.

 

Jak sądzicie, dlaczego JA powiedziałem wam, abyście zrobili Święto Paschy, nawet, jeśli nigdy nie uczyniliście tego przedtem?

 

JA ostrzegłem was, abyście to uczynili, aby gdy Anioł Śmierci przejdzie nad wami, nie dotknął waszych rodzin lub domów i by przekleństwa nie spadły na was.

 

Jak wielu z was usłuchało, kiedy JA przemówiłem poprzez tę Pannę Obwieszczającą i dałem wam nakaz, abyście to uczynili?

 

Po Święcie Paschy następuje exodus! Elisabeth i nie mieli pojęcia, że ich exodus przyjdzie bez wcześniejszego ostrzeżenia. JA ostrzegłem jednak was… oni idą przed wami! 

Amerykanie i Kanadyjczycy, biegnijcie, uciekajcie, kiedy jeszcze możecie, jeśli wiecie, że na pewno wiecie, że JA wam powiedziałem tak.

 

Słuchajcie MNIE!

 

Pamiętajcie, JA powiedziałem wam, że te kraje, które są nazwane Trzecim Światem, chociaż biedniejsze, będą bezpieczniejsze od tych skorumpowanych, bogatych rządów, które wprowadzą tego, nazywanego Antychrystem, a JA, JAHWEH, nazywam go synem szatana, synem zatracenia, który wprowadzi Znak Bestii!

 

Nie pokładajcie wiary w żaden rząd by chronił was podczas nadchodzących dni ciemności, gdyż JA posyłam Amightywind, aby był użyty, jako miernik przeciw złu w tym świecie i złu przychodzącemu na ten świat.

 

Uczcie się na pamięć wersetów z Pisma Świętego, które zachęcą was podczas, gdy jeszcze macie wolność czytania go. Nadchodzi czas, kiedy to Słowo będzie musiało być ukryte w inny sposób. 

Ale dla tych z was, którzy macie pozostać w Ameryce i w Kanadzie, JA daję MÓJ Pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie! I JA mam MOICH Świętych, którzy mają pozostać i to jest tu, gdzie wasza wiara musi pozostać mocna.

 

Lecz lepiej, żebyście wiedzieli z pewnością, że wiecie, że JA powiedziałem wam, abyście pozostali i nie szli. JA dziękuję wam, że pozwalacie MI użyć was jako błogosławiony dar dla tej misji! I jak oni chodzą w większym Namaszczeniu i są błogosławieni i zabezpieczeni, tak samo i wy jesteście Namaszczeni, błogosławieni i osłonięci. 

Pionki i figury są na szachownicy już teraz. Wszystko jest na swoim miejscu. MOIM wrogom i wrogom tej Misji, już niedługo JA, JAHWEH, powiem: ‘Szach mat!’

 

Kanado, wasz los jest taki sam jak Ameryki!

 

Kiedy JA patrzę na Amerykę i na Kanadę, nie ma różnicy. Jesteście grzechem, jesteście stęchlizną, wy jesteście gnojem w MOICH oczach!

 

Oh, JA powinienem prorokować innym narodom, ale obecnie MOJE Oko jest na tej, która poprowadziła tak wielu na bezdroża! Ameryko, ty zapłacisz! Teraz ten prorok może mówić Słowa Ognia, które zgromadziłem! 

W nadchodzących dniach, jak zbliżycie się do Święta Zesłania DUCHA ŚWIĘTEGO, każdy, kto należy do MNIE, każdy, kto wzywa MEGO Świętego Imienia, niechaj lepiej rozpocznie wielokrotne cytowanie Psalmu 91, „ponieważ on znał MOJE IMIĘ, on będzie wzywał MNIE w trudnościach i JA odpowiem mu, JA oswobodzę go, JA nie kłamię! 

Ci, którzy honorują MÓJ Dzień Szabatu, ci, którzy naprawdę przestrzegają MÓJ Torah
, ci, którzy czczą JAHUSZUA, JA odpowiem wam, JA wybawię was. Ci, którzy miłowali tę Misję, gdyż tylko MOJE Słowa są wypowiadane, JA odpowiem wam, JA wybawię was, jeśli tylko będziecie posłuszni!

 

Jeśli pozostajecie z tyłu, ponieważ mówicie: ‘Oj, ale mój mąż nie jest zbawiony,’ jeśli pozostajecie z tyłu i mówicie: ‘Oj, ale moja żona nie jest zbawiona,’ jeśli pozostajecie z tyłu i mówicie: ‘Oj, ale moje dzieci nie są zbawione,’….czy potrzebuję przypomnieć wam, co stało się z żoną Lota? A wiec, to ponownie się stanie! 

Wy nie możecie nawet wyobrazić sobie, co JA mam w planie dla was oj, Ameryko i Kanado!

Ci, co uciekają z Ameryki myślą, że podążają do schronienia nazywanego Kanadą. Ci z Kanady uciekają, do…co myślą jest schronieniem w Ameryce, …ale to jest to samo, nie ma różnicy, one wspólnie drwią z MEGO ŚWIĘTEGO Imienia! Ci z was, co myślą, że uciekają z biedy, by być w bogatej krainie, wy nie macie pojęcia, co one uczynią z wami! 

JA mam więcej dzieci, które są namaszczone i Święte w biednych krajach, aniżeli dzieci w krajach bogatych, wszystkich razem wziętych. Więcej Oblubienicy JAHUSZUA jest, jak JA nazywam: ‘Międzynarodowej Oblubienicy JAHUSZUA.’ Tak mało jest znalezionych w bogatszych krajach. 

Afrykańska Oblubienico JAHUSZUA, wystąp! Przedstawcie się tej Pannie Obwieszczającej. Wasze modlitwy są tym światłem, co powstrzymuje zło przed zagarnięciem Afryki zupełnie. 

Oh, JA wiem, większość Europejskich kościołów jest tylko letnia. Wy zasługujecie, abyście tylko zostali wypluci z ust MOICH, a pomimo to JA nie skupiam się na was jeszcze!

 

W zamian JA, JAHWEH, przykazuję europejskiej Oblubienicy JAHUSZUA: Wystąpcie! Przedstawcie się tej Pannie Obwieszczającej!

 

To wasze modlitwy pomogły jak dotychczas powstrzymać MÓJ gniew na Europę! 

Jak widzicie, ceny benzyny w Ameryce idą w górę. Zobaczycie nadchodzący na ludzi strach, którego oni nie znali. Gdyż widzicie, spółki naftowe mówią, że to was oni posiadają. I oni zamierzają zdruzgotać was.

 

Jak myślicie, jak wasze finanse będą zdruzgotane? Jak będziecie widzieć ceny wszystkiego idące w górę!

 

To tylko, co uczyniliście dla JAHUSZUA pozostanie. To jest jedyną drogą, którą JA, JAHWEH, pomnożę wasze finansowe błogosławieństwo.

 

Dla tych, którzy pokładają swoją wiarę w coś, co nazywa ropą naftową, czarne płynne złoto, zamiast pokładania wiary w JA, JAHWEH, w Imię MEGO SYNA JAHUSZUA HA MASZIJACH, poznacie strach, jakiego nigdy wcześniej nie znaliście.

 

JA mówię do tych, którzy nazywają siebie Chrześcijanami. Wy powinniście modlić się i prosić MNIE o ochronę.

 

Zamiast pokładać wiarę w ochronę czegoś, co się nazywa Homeland Security (Departament Służby Bezpieczeństwa); zamiast tego, …w BOGA JAHWEH pokładam swą wiarę!

 

A teraz, oj, Ameryko, oj Kanado, teraz wy nadajecie się tylko abym was zgniótł. 

Oj, ale ci, których nazwiska mam zapisane w BARANKA Księdze Życia przed założeniem Ziemi. Ci, którzy wołają do mnie, ci, którzy wołają w Imieniu MEGO SYNA JAHUSZUA, po prostu zachowajcie swoją wiarę i trzymajcie się mocno i nie puszczajcie. Trzymajcie się mocno rąbka szaty JAHUSZUA i nie puszczajcie, bez względu na to, co się dzieje, nie wypuście go! Gdybym wam powiedział „pozostańcie” wtedy będę was chronić tam, gdzie jesteście. Ale gdybym powiedział wam abyście uciekali, pamiętajcie, że jesteście nieposłuszni, jeśli nie uciekliście! 

A teraz, Elisabeth, macie zamieścić nowy adres. Nie potrzebujecie już więcej przesyłać poczty z Oregonu. Nie potrzebujecie już więcej tego dodatkowego wydatku. Macie MOJE pozwolenie, by zamieścić adres z Alaski. 

Nowe namaszczenie wyszło na całą Europę, gdy postawiliście swoją stopę na niej. Teraz siły światła i ciemności będą walczyć w większym stopniu, gdyż Oblubienica w Europie będzie wiedzieć, że nie są sami. Oj, oni zawsze mieli MNIE, ale oni pytali, ‘Oj, gdzie, oj gdzie są inni?’ Teraz jest ten czas – JA rozpocznę zbierać was razem – to, co było prorokowane tyle lat temu i całkiem nowe, potężniejsze Namaszczenie. MOJA Oblubienica wystąpi i będzie zwalczała złe duchy dookoła świata. 

Elisabeth, ty znajdziesz sposób, aby się dostać na internet. Jest jedna, która napisała ci i ty masz skontaktować się z nią od razu, gdyż ona się ciągle modli w MOIM IMIENIU.

 

Jest niemiecka Oblubienica i ją masz wywołać. Oni skontaktowali się z tobą już raz przedtem i teraz musisz znaleźć ich ponownie.

 

JAHUSZUA ma włoską Oblubienicę. I kiedy JA mówię o Oblubienicy, JA mówię o więcej, aniżeli jednej.

 

Włoska Oblubienico JAHUSZUA wystąp! Wyślijcie wasze zaproszenia teraz i przedstawcie się Pannie Obwieszczającej. Czy jesteście chętni do dzielenia się tym, co macie z tą Misją? Czy okryjecie ich swoimi modlitwami i miłością? 

Ze wszystkich narodów europejskich, teraz JA, JAHWEH, wywołuję was! Wystąpcie i zbierzcie się razem z tą Panną Obwieszczającą, gdyż jest nowe namaszczenie i będzie udzielane jak wszyscy przyniesiecie swoje lampy razem, to zablokuje więcej ciemności dookoła Europy.

 

Pomyślcie o tym. Im więcej światła, tym mniej ciemności. Europo, ty byłaś pokryta w ciemności! Ale JA przyniosę światło by rozproszyć ciemność! Europejska Oblubienico, czy jesteś gotowa, by dzielić się tym, co macie z tą Misją? Czy jesteście gotowi, aby połączyć razem Namaszczenie? 

W nadchodzących dniach ukażą się Proroctwa dla Europy i innych narodów.

 

Ameryko, ty odmówiłaś posłuszeństwa!

 

Kanado, ty odmówiłaś posłuszeństwa!

 

Kiedy MOJA córka wyruszyła razem z jej mężem i synem, oni otrząsnęli kurz z ich stóp i JA dałem im ich wskazówki: Nie wchodźcie ponownie, gdyż to byłoby tak, jakby Lot zawrócił z powrotem do Sodomy i Gomory, kiedy JA powiedziałem im, aby uciekali. JA będę pamiętać przychylnie wszystkich, którzy byli błogosławieństwem dla tej Misji, wszystkich, którzy pomogli uczynić tę drogę możliwą, by zebrać się razem z Międzynarodową Oblubienicą! Im więcej uczyniliście, tym więcej osłony wam dam, tym więcej litości. Gdyż wy otrzymacie te same błogosławieństwa jak i ta Panna Obwieszczająca, która przemawia. 

Ci, którzy odmówią wspomagania tej Misji, wy tego nie wiecie, ale wy tylko rabujecie błogosławieństwa z siebie samych – błogosławieństwa, które zarezerwowałem dla was. To są te słowa, MOJE dzieci, które macie zamieścić razem ze słowami, które JA dałem wam na lotnisku w Seattle zanim wyruszyliście do Europy. 

Oj, Elisabeth, wy sprawiliście MI taką przyjemność, gdyż wy postępujecie według wiary, a nie według widzenia. Kiedy JA powiedziałem wam abyście wyruszyli, wy nie kwestionowaliście MNIE, ale po prostu słuchali.

Kiedy JA posłałem was do obcego kraju, wy powiedzieliście: ‘Ale JA nie mówię ich językiem’, a jednak po prostu posłuchaliście.

Oj, jaką przyjemność MI sprawiacie.

 

Czy wy rzeczywiście myślicie, że JA dam wam umrzeć z głodu?

Wy powiedzieliście: ‘Oj, ale te ceny tam są tak wysokie.’

Czy JA, JAHWEH, zbankrutowałem i ktoś nie powiedział MI o tym?

Czy wy nie zdajecie sobie sprawy, że wy macie wszystkie złoto i srebro Niebios do swojej dyspozycji, jeśli taka jest MOJA wola? 

Kiedy JA mówię wam, abyście wynajęli miejsce na święte zebrania i abyście oczekiwali na przyjście innych, JA wiem, że posłuchacie MNIE. To jest MÓJ honor, aby błogosławić was w ten sposób. I wielkie, wielkie, wielkie będą błogosławieństwa tych dwóch kobiet, które zrobiły sobie tak wielkie wydatki. Lydjusca i Richard, wy otrzymujecie takie same błogosławieństwo, gdyż wy jesteście jednością. Joainne, ty jesteś błogosławiona, gdyż ty spotkałaś ich z MOJĄ miłością w Europie. Ty objęłaś ich i pocałowałaś ich i wy wiecie, że to byłem JA w tych pocałunkach i objęciach. Teraz przed całym światem dziękuję ci. JA błogosławię cię,  ponieważ usłuchałaś. 

Adam, JA wysłałem cię ponownie. Ty przyjechałeś do Seattle z Vancouver na wielki koszt. Ty przybyłeś w MOIM Namaszczeniu, ty przybyłeś w MOJEJ miłości. JA wiedziałem, że mogłem zawierzyć ci, gdyż ty jesteś tym, którego JA posłałem jak oni opuszczali Seattle i lecieli na Alaskę, dlatego JA wiedziałem, że JA mogę ci zawierzyć ponownie i Adam, ty nigdy nie zawiodłeś MNIE! Oj, jak JA błogosławię cię! 

I są dwie Kathy. Wy znacie wasze nazwiska. Tak jak jesteście błogosławieństwem dla tej Panny Obwieszczającej, jesteście błogosławieństwem dla JA, JAHWEH i MEGO SYNA JAHUSZUA. Moja najdroższa, umiłowana córko Kathy A., ty pracujesz, by opublikować wszystkie proroctwa, które JA dałem Elisabeth, w książkach, które będą jako ukryty wartościowy dom skarbu wiary podczas czasu Wielkiego Ucisku. Kathy A., ty która zrobiłaś dodatkową drogę i poświęcałaś się w każdy sposób, ponownie JA mówię przed światem, ty jesteś takim błogosławieństwem! JA deklaruję, że twoje imię jest wielce honorowane w Niebie razem z twoimi modlitwami i datkami i darami. 

Robin C. w Anglii razem z MOIMI innymi Świętymi, którzy poświęcają się finansowo, abym JA mógł użyć tej MISJI do posługiwania na całym świecie. Wasze imiona są zapisane w Księdze Błogosławieństw razem z Adamem, Marie, Tricia i Joseph W. z Hong Kongu, który jest wierny tak długo. Ja wywołuję wasze imiona, aby zachęcić was. Wielkie, wielkie, wielkie, wielkie będą wasze błogosławieństwa, gdyż gdziekolwiek ich stopy pójdą w duchu, tam pójdziesz również i ty. 

W Niebie, gdzie nagrody będą wydawane dla dusz, które ta Misja poprowadziła do JAHUSZUA, wy wszyscy będziecie stali tuż przy nich. Bez was, aby być błogosławieństwem dla nich – kogo bym JA użył, aby był odpowiedzią na ich modlitwy?

 

JA używam ludzi, aby błogosławić jeden drugiego. Im więcej wy błogosławicie innych, tym więcej JA, JAHWEH, pobłogosławię was. 

Są tacy, których imion nie wymieniłem, a wy poświeciliście się finansowo dla tej Misji. Bądźcie pewni, że te same błogosławieństwa są również zarezerwowane dla was, umiłowane dzieci, gdyż JA wiem, kim jesteście! 

Oj, umiłowana córko Sharon M., poprzez tyle lat, ty byłaś ciągle błogosławieństwem. Ty jesteś jak wdowa z Sarepty, i ty dzielisz się z tą odrobiną, co masz, by uczynić miejsca na nowe błogosławieństwa. Twoja wiara i posłuszeństwo są dla MNIE honorem.

 

JA posłałem bogatych do tej Misji i wy znacie MÓJ głos, a pomimo to wy trzymacie się z dala, nawet nie przedstawiając się nigdy. Jednakże to jest to namaszczenie RUACH HA KODESZ, które przyciąga was tutaj. Czy jesteście skłonni by podzielić się tym, czym pobłogosławiłem was, by pomóc w pracy w tych żniwach z tą Misją? 

Czy wy jeszcze nie zdajecie sobie sprawy, że wasze bogactwo nie uzdrowi was, ani nie utrzyma w czasie Wielkiego Ucisku?

 

Czy wy jeszcze nie rozpoznajecie, że te prawdy, które tu poznajecie będą żywic was i będą utrzymywać was?

 

Kiedy będziecie potrzebowali wiary, by iść dalej, lub będziecie się zastanawiać, co będzie dalej? – JA już prorokowałem to.

 

Czy JA nie przekonuję was ciągle, abyście byli błogosławieństwem dla tej Misji, abym JA mógł być większym błogosławieństwem dla was? 

Czy wy jeszcze nie zdajecie sobie sprawy, że kiedy błogosławicie innych, którzy są używani, jako JA, JAHWEH, usta to błogosławicie JA, JAHWEH, i JAHUSZUA i gromadzicie sobie błogosławieństwa i bogactwa w Niebie?

 

Czy MOJE słowo nie mówi, że jeśli uczynicie tyle, że podacie prorokowi kubek wody, to otrzymacie proroka nagrodę? (Ew. Św. Mateusza 10:42)

 

Dlaczego JA mówię wam to wszystko w trakcie proroctwa? Ponieważ tylu z was chce wiedzieć, dlaczego na wasze modlitwy nie ma odpowiedzi, dlaczego namaszczenie nie wzrasta. 

Trzeba płacić cenę za MOJE błogosławieństwa i to nazywa się Posłuszeństwem! 

To jest smutne, ale są MOJE dzieci, które czytają lub słyszą to i wy mówicie: ‘Ja rozpoznaje głos JAHWEH! Ja przyszedłem tutaj, aby zobaczyć, co ON mówi, …ale ja odmawiam wsparcia lub zachęty tej Misji w jakikolwiek sposób.

 

Jak wielu z was zaczęło być błogosławieństwem, a potem przemieniło się w przekleństwo, idąc na kompromis wobec tego, co wiecie, że jest prawdą?

Wołaliście do MNIE i mówiliście: ‘Gdzie są te odpowiedzi na moje pytania? Gdzie jest moje wyzwolenie i moje uzdrowienie? Dlaczego mój duchowy partner jest opóźniony? 

To jest wasza ostatnia szansa, aby być błogosławieństwem i aby być posłusznym! 

Czy wy nie odżywiacie się na tych Namaszczonych, duchowych, zielonych pastwiskach i nie rośniecie w mądrość i objawienia?

I tylko, ponieważ inni płacą cenę by bezpłatnie podawać MOJE Słowa MOIM barankom i owcom i wszystkim, co dbają, aby usłyszeli na całym świecie …

 Czy myślicie, że nie ma ceny, którą ta prorok, której JA używam by mówiła, płaciła razem ze swoim mężem i synem i wszystkimi tymi, którzy stoją przy jej boku i by duchowo wstawiała się w bojach i modlitwach?

A pomimo to kontynuuje wykonywanie MOJEJ woli i drogi.

 

Jak mało z was, czytających to, którzy oświadczają swoją miłość dla JAHUSZUA, będzie skorych do zapłacenia ceny rozgłaszania tych słów, które nie są dla swędzących uszów, by wspomóc Misję, która odmawia kompromisów? 

 

Wszędzie, gdzie tych dwóch namaszczonych postawi swoje stopy, albo MOJE błogosławieństwa, albo przekleństwa będą następować, w każdym narodzie, albo zbawienie albo sąd nadejdzie!

 

Tak samo będzie ze wszystkimi należącymi do Oblubienicy JAHUSZUA.

 

Oblubienico JAHUSZUA HA MASZIJACH, rozpocznij wywoływanie i prośby o wasz Weselny Dar, ten, który JA zarezerwowałem dla was i odłożyłem na bok. Jak JA daje go Pannie Obwieszczającej, tak i dam również wam. Gdyż bogactwo złych jest zgromadzone dla Oblubienicy JAHUSZUA HA MASZIJACH, a to jesteście wy, gdyż JA wiem, kto użyje je dla MOJEJ chwały i to wyłącznie MOJEJ chwały. 

JA, JAHWEH, mam to ostrzeżenie dla tych, którzy przyszli, jako przyjaciele, przynosząc dary finansowe, a potem pozwoliliście szatanowi wstąpić i on zmienił was w Judaszów. Lepiej byłoby dla was, gdyby nigdy nie słyszeliście tego imienia: Panna Obwieszczająca. Gdyż JA zmuszę was do cierpień za każdy żal, który ona odczuwa, z powodu waszej zdrady i za każdą łzę, którą ona przelała z waszego powodu. Kiedy zdradziliście ją, zdradziliście TEGO, który posłał was, abyście byli błogosławieństwem, a nie przekleństwem. 

Kiedy na wasze modlitwy nie ma już więcej odpowiedzi i zastanawiacie się, czy JA przestałem słuchać waszych wołań, jak sprawdziły się wasze najgorsze obawy – to wszystko z powodu szatana. Wy uwierzyliście kłamcy i poszliście na kompromis. Kiedy będziecie tutaj podczas Wielkiego Ucisku i będziecie bezlitośnie cierpieć, wtedy nie będziecie musieli dziwić się:, dlaczego?

 

Czy nie ostrzegałem: ‘Nie dotykajcie MOICH namaszczonych i nie czyńcie krzywdy MOIM prorokom!’

 

Kiedy nauczycie się, że zdrada przyjaciela jest najgorszym kłamstwem? Jeśli nie opamiętacie się, nie ukorzycie się przed JAHWEH i JAHUSZUA, nie nawrócicie się, jeśli nie odkupicie tego, co uczyniliście, będziecie cierpieć los Judasza, a ci umiłowani wasi, dla których zdradziliście umrą. 

Elisabeth, wszystko, co wam dałem, pozostawiliście innym. Wszystko, co zabraliście to tylko walizki, a nawet nie samochód, który wam dałem. Jak pozostawiacie ten dar, samochód waszych marzeń, poza sobą, oj, ale JA pobłogosławię was. Ani jednej dobrej rzeczy nie odmówię wam.

 

JA przemówię do serc Świętych ludzi i wy, którzy czytacie i słuchacie, to wy jesteście tymi, którzy wiecie, że jesteście powołani i wybrani by stanąć razem z tą Misją. Wy otrzymaliście dar pomagania. JA pobłogosławiłem was w waszej pracy. Razem jesteście powołani, aby pracować w żniwach, aby ogłosić MOJE prawdy poprzez narody dookoła świata. JA mówię te same błogosławieństwa dla was. Ani jednej dobrej rzeczy nie odmówię i wy będziecie niewidoczni dla wrogów, którzy szukają waszego zniszczenia. 

A więc, Oblubienico JAHUSZUA HA MASZIJACH, JA mówię do tych teraz w Europie.

Czy jesteście gotowi by podzielić się tym, co macie z tą Misją?

Przynieście wasze jasno płonące duchowe lampy razem i bądźcie błogosławieństwem dla siebie i przynieście je tak, jak te 5 mądrych dziewic przyniosły. Te światła wzrosną jak światła latarń morskich i wasze namaszczenie wzrośnie i razem staniecie się jednością we MNIE. Oj, te znaki, dziwy i cuda, które ujrzycie w JAHUSZUA Święte IMIĘ, jeśli będziecie tylko mieli wiarę i uwierzycie. JA, JAHWEH, będę uwielbiony, dla chwały MEGO SYNA JAHUSZUA HA MASZIJACH.  

A teraz JA wypowiadam te słowa.

 

Nie obawiaj się, oj Oblubienico w Izraelu, nie myśl, że JA nie dbam, gdyż JA poślę ich wam również. To jest tylko stopień w drodze, aby dostarczyć ich tam. 

Oblubienico JAHUSZUA HA MASZIJACH w Izraelu, wystąpcie! Przedstawcie się tej Pannie Obwieszczającej, gdyż to jest częścią prac tej Misji, aby modlić się o błogosławieństwa i ochronę Oblubienicy w Izraelu. Wy jesteście jednością z nią, tak jak ona i jej mąż są jednością z wami.

 

Czy jesteście skorzy, aby podzielić się tym, co macie z tą Misją?

 

Teraz jest czas, aby rozpocząć zapraszać ją i rozpocząć modlenie się i wstawianie za tą Misją, aby przybyła i błogosławiła Świętych w Izraelu, by modliła się o ucieczkę wrogów w siedmiu różnych kierunkach. Sąd spadnie na bezbożników i oni wpadną w kadź gniewu JA, JAHWEH!

 

Módlcie się, oj, Oblubienico Izraela i Oblubienico Bliskiego Wschodu, którzy należycie do JAHUSZUA, aby Namaszczenie tej Misji wzrastało i w ten sposób, Namaszczenie wasze wzrośnie również! 

JA, JAHWEH, mówię do Międzynarodowej Oblubienicy JAHUSZUA. JA daję wam Przykazanie. Pomóżcie tej Pannie Obwieszczającej, aby dosięgnąć ten świat dla JAHUSZUA CHWAŁY!

 

Tłumaczcie na ochotnika te Proroctwa na wasze rozmaite języki!

 

Jest hebrajski członek Oblubienicy JAHUSZUA, który czyta to teraz i wie, że mają przetłumaczyć wszystkie proroctwa na język hebrajski. Inny wie, że mają przetłumaczyć te proroctwa na język afrykański i arabski. Dlaczego nie wystąpiliście i nie przedstawiliście się tej Misji? Dlaczego Międzynarodowa Oblubienica JAHUSZUA nie słucha i nie używa te błogosławieństwa, dary i talenty, które JA, JAHWEH, dałem wam? Dlaczego wy zakopujecie je, gdzie one są bez wartości dla każdego? 

A dla innych, którzy rozpoczęli pracować nad tłumaczeniami tych Proroctw na wasze języki, JA mam to pytanie dla was: Dlaczego nie kończycie tego, co zaczęliście, pracy nad murem?

 

Czy tak mało dbacie o swój kraj?

 

Wszyscy z was, którzy zrobili to, zapytam was jednego dnia przed MOIM tronem. Bądźcie przygotowani, aby otrzymać odpowiedź, bo byliście powołani i wyznaczeni do tego zadania, jednak nie zakończyliście go – to opóźnia przyjście JAHUSZUA po SWOJĄ Oblubienicę, gdyż te Proroctwa i Przekazy muszą być w wielu językach, zanim ON powróci!


Oblubienico JAHUSZUA we wszystkich międzynarodowych narodach, JA spowodowałem by ta para na zawsze opuściła ich ojczyznę, pozostawiając wszystkie światowe posiadłości poza sobą, by przyszli i byli błogosławieństwem i dzielili się z wami tym, co mają.

 

Czy to jest naprawdę zbyt wielka prośba dla was?

Czy jesteście gotowi podzielić się tym, co macie z tą apostolską Misją Zielonoświątkowych Żydów Mesjańskich?

Czy też jesteście gotowi, aby podzielić się tym, co macie z tą Apostolską, Mesjańską, Żydowską, Zielonoświątkową Misją?

 

Zbierzcie Świętych orędowników by modlić się za nich w ciągły sposób, gdyż walka jest zaciekła, ale zwycięstwo jest już zapewnione dla JAHUSZUA Chwały, Honoru i Czci!

 

**************  End of Prophecy  ****************

 

Proroctwo otrzymane na lotnisku w Seattle, zanim Elisabeth z synem wyruszyli do Europy. 

JA ostrzegałem ciągle, ale oni nie słuchali. Elisabeth, ty ubrana jesteś na czarno, gdyż JA płaczę. To nie jest MOJA wola abym uczynił to, co muszę uczynić, ale jestem zmuszony do tego! Gdyż, cena za nieposłuszeństwo musi być zapłacona! Oj, żeby oni tylko słuchali, gdyż naprawdę dzień zniszczenia już się rozpoczął! 

W tej pracy, do której jesteście powołani, umiłowani Adam i Luigi, będzie moc i Namaszczenie! 

Nie jest przypadkiem, że ta Misja będzie w Europie i wy wykonujecie to. Módlcie się o ochronę, módlcie się by oni byli skryci. Módlcie się, by bogactwo grzeszników, jego wzrost, było zwolnione przez ręce Oblubienicy, gdyż teraz jest ten czas, teraz jest ten wyznaczony czas! 

Adam, jak przyjdzie czas, że JA powiem ci, byś wyruszył …JA mówię ci teraz: Pakuj tę torbę uciekiniera! Zapytaj MNIE, co masz włożyć do niej! Nie zwlekaj już więcej! Czy widzisz jak szybko JA wziąłem Elisabeth, ponieważ Kanada by nie posłuchała.

 

JA posyłałem ostrzeżenie za ostrzeżeniem. Oni odmówili posłuszeństwa. Więc, oni nie mają się lepiej niż Ameryka. Dla tych, którzy uważają, że Kanada jest bezpieczniejsza – oni są w błędzie z całą pewnością! 

Teraz, JA posyłam was Elisabeth, byście zawładnęli MOIMI Wyrokami na Europę, tych, którzy są letnimi. Powiedzcie im, że JA wypluję ich z MOICH ust! Oni są tymi, którzy mówią, iż są ze MNIE, a przecież nie znają MNIE. Będziecie wiedzieć więcej. Kiedy otrzymacie to, …nowe Namaszczenie zstąpi na was! To wszystko na razie. 

Ale Adam wiedz, że ani jeden włos nie spadnie z twojej cennej głowy, gdyż ty prawdziwie należysz do MNIE i JA jestem zazdrosny o ciebie. Ktokolwiek wyrządzi ci krzywdę, będzie to tak, jakby skrzywdził MNIE. Niemniej jednak, nie poddawaj MNIE próbie – jak mówię, spakuj tę torbę uciekiniera, to masz ją spakować, gdyż naprawdę już się rozpoczęły bóle narodzinowe Dnia Zniszczenia. Nic nie powstrzyma Wielkiego Ucisku, narodzin MEGO Gniewu! 

Ale ci, którzy należą do MNIE, ci, którzy szukają MNIE nie muszą się obawiać.

 ******* Koniec Proroctwa z Seattle *******Jak zostało powiedziane, tak zostało napisane pod namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO). 

Dane tej Pannie Obwieszczającej, która należy do JAHUSZUA HA MASHIACH. 


Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]