Proroctwo 76

UMIŁOWANA OBLUBIENICO JAHUSZUA, POWSTAŃ I PRZYGOTUJ SIĘ, GDYŻ TWÓJ PAN MŁODY NADCHODZI!Przekazane poprzez Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah dnia 12 września 2004 roku. 


Opis: Opis: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/images/bride.jpeg


 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Słowo wstępne:

JAHUSZUA przekazał mi, abym powiedziała całej Oblubienicy: Szczęśliwego Rosz HaSzanah! To jest dar od NIEGO dla JEGO Oblubienicy, dany na 3 dni przed świętem Rosz HaSzanah. Proszę podzielcie się tym Słowem z każdym, kto prawdziwie kocha JAHWEH i JAHUSZUA, prześlijcie je w dokładnie takiej formie, w jakie zostało ono dane mnie. Zdaję sobie sprawę, że to Słowo jest długie, jest jednak w całości warte waszego czasu. Zawiera ono solidne mięso duchowe do nauki w każdym niemalże ustępie, nie przeznaczone dla duchowo słabych. Tak samo jak wy i ja wiele nauczyłam się, kiedy JAHUSZUA przekazywał mi te słowa. Dane w godzinach 10:30 - 12:00 w południe. 

******* Proroctwo *******

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec słowa wstępnego.

 

Oh, MOJA umiłowana Panno Obwieszczająca (z Ew. Św. Mateusza 25:6), ty wołasz do MNIE mówiąc: ’Kim ja jestem, aby ogłaszać taką wiadomość, ja nie czuje się godna tego zaszczytu. Kto uwierzy, że ten przekaz jest z Nieba?’

Jednakże JA mówię tobie, MOJA umiłowana, to nieistotne czy ty uważasz się za godną ogłoszenia tej wiadomości dla całej Oblubienicy. Istotny jest jedynie fakt, iż to JA uważam cię za godną i twoja opinia o sobie lub to, co mówią inni, nie są ważne. Jedynie to, abyś była posłuszna i pisała oraz mówiła, co JA tobie przekazuję. Nie poprawiaj MNIE w żaden sposób.

W trakcie tych wielu lat twojej służby dla MNIE poczułaś na sobie żądło demonów religii, szkalujących cię słowami i uczynkami. To nowe Słowo ujawni demona Izebel w tych, którzy uważają się za świętych, ale nie mają żadnej świętości w sobie. Będą cię atakować, ale JA, JAHUSZUA, ochronię cię, ponieważ jesteś MOJA.

I podobnie jak Dawny Eliasz był zabezpieczony przed Izebel i Achabem, tak samo będziesz i ty, jak również cała Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH. Teraz jest czas, aby panny osłaniające wystąpiły i okryły cię modlitwami, miłością i wsparciem, gdyż one również będą atakowane po tym, jak wystąpiły krok naprzód w wierze i nawiązały z tobą kontakt.

JA daję teraz polecenie tym, którzy rozpoznają, że są Oblubienicą JAHUSZUA: wystąpcie i zgromadźcie się razem z tą Panną Obwieszczającą, przez którą JA ogłaszam to Słowo. Osłońcie ją waszymi orędowniczymi modlitwami, słowami zachęty, a także wsparciem i zgromadźcie się razem, aby i ona mogła dodać wam otuchy, wykształcić oraz wesprzeć, także przeciwko atakom wroga waszego umysłu, ciała, ducha i duszy.

A oto tajemnica:

Podobnie jak JA mam Oblubienicę, również i szatan ma swoją. I kiedy Święte Złote Orły gromadzą się razem, to i sępy się zbierają.

Oblubienico JAHUSZUA, potrzebujecie jeden drugiego, ponieważ wasi wrogowie są bardzo liczni.

Wiele lat temu przekazałem tej Służebnicy wiadomość w dwóch snach, jednym po drugim: 'Gromadź wojska na murze obronnym.' Teraz jest ten wyznaczony czas.

Nie opuszczajcie wspólnych zebrań! (Hebrajczyków 10:25)

Elisabeth, bądź odważna jak Dawny Eliasz i mów te słowa, które JA nakazałem ci spisać i wypowiadać. I nie przejmuj się tymi z duchami Izebel czy Achaba, ale wiedz, że ci, którzy atakują cię z powodu posłuszeństwa dla MNIE, będą cierpieć taki sam los jak Izebel i Achab oraz prorokowie baala.

Ci, bowiem, którzy atakują ciebie, atakują TEGO, który namaszcza cię do przemawiania.

Strzeżcie się wy z duchami faryzeuszy. Zanim zaatakujecie MOJA Umiłowaną, sprawdźcie lepiej swoje własne serca. Ktokolwiek nie zgadza się z tym Słowem Proroczym, niechaj weźmie je do Sędziego całego Stworzenia, ponieważ MOJA Umiłowana jedynie spełniła MOJĄ wolę. To nie są jej słowa, ale MOJE i ci, którzy mają Duchowe Uszy do słuchania i przyjmowania pouczeń, proszę was, abyście dali jej znać i zachęcili ją.

Powstań Oblubienico JAHUSZUA, niczym 5 mądrych dziewic z Przypowieści, którą dałem w Ewangelii Mateusza 25:1-13 i przygotuj się, ponieważ twój PAN MŁODY i MESJASZ nadchodzi, och jak szybko!

Módlcie się, abyście byli zaliczeni do godnych miana Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Nie podchodźcie do tego lekceważąco, nie zakładajcie, że jest to sprawa przesądzona. Niech was nie ponosi duma, gdyż niektórzy dowiedzą się, że są Gośćmi, a nie Oblubienicą, z tego właśnie powodu.

Komu wiele jest dane, od tego wiele będzie się wymagać.

JA, JAHUSZUA, jestem Dobrym Pasterzem i MOJA Oblubienica nie pójdzie do żadnego innego mistrza. Jak jest napisane, JA wyjawiam SWOJE tajemnice Prorokom, a więc dzielę się nimi teraz z MOJĄ Umiłowaną Oblubienicą i z Honorowymi Gośćmi, którzy będą zaproszeni na Weselną Ucztę BARANKA.

Jedynie ci, których imiona znajdą się w Księdze Życia BARANKA spisanej przed założeniem świata, będą w niej uczestniczyć.

Studiujcie i okażcie się zatwierdzonymi, kiedy rozważacie, dlaczego Henoch, Eliasz i Elizeusz mają tak duże znaczenie. JA, JAHUSZUA, uczę was teraz; to jest ściśle związane z Oblubienicą JAHUSZUA.

JA daję wam to objawienie. Oto nowa rzecz. Księga Henocha , która nie została zawarta w Księgach Biblii, jednak JA daję wam polecenie odnaleźć ją, studiować i pozwolić JAHWEH pouczyć was prawd rzadko nauczanych, gdyż stnieją księgi, które powinny być zawarte w Biblii Świętej, jednakże zostały celowo ominięte, ponieważ byłyby one zbyt konfrontacyjne.

Nie wszystkie są Zaginionymi Księgami Biblii, ale część z nich jest. Musicie użyć rozeznania, które księgi zostały zainspirowane przez DUCHA ŚWIĘTEGO, a które są jedynie dziełem ludzkim.

Zadajcie sobie pytanie: Dlaczego STWÓRCA umieściłby 66 ksiąg w Biblii, kiedy nie jest to Święta liczba? 6 to liczba człowieka, a 666 jest liczbą związaną z antychrystem.

Mówię to do tych, którzy mają duchowe uszy do słuchania, cała reszta pozostanie głucha i będzie szydzić z tego, czego nie rozumie. Zaprawdę mówię wam, daję wam mocne duchowe mięso do jedzenia. Nie jest ono przeznaczone dla duchowo słabych!

Dawny Eliasz był zaledwie cieniem Porwania Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH . Dawny Eliasz znał misję, którą musiał dokończyć i wiedział, że nie zginie w tamtym czasie. Wiedział dokładnie, którego dnia, godziny i minuty JAHWEH wyślę Rydwan Ognia, aby porwał go do Nieba. Dawny Eliasz wiedział również, kto otrzyma godność oglądania tego na własne oczy, człowiekiem tym był Elizeusz. Eliasz został zabrany do Nieba niebiańskim środkiem transportu i tak samo Oblubienica JAHUSZUA zostanie pochwycona kiedy JA, JAHUSZUA, osobiście przyjdę po was, MOJA Umiłowana Oblubienico. (2. Królewska 2:1-14)

Przeczytajcie raz jeszcze wszystkie Proroctwa, a zobaczycie, od jak wielu lat nazywałem Elisabeth MOIM Nowym Eliaszem. Tak, jej rodowym (panieńskim) nazwiskiem jest Elijah (Eliasz), ale to nie jest powodem, dla którego ją tak nazwałem.

Dopiero niedawno poznała ona ten powód, a jest on ważniejszy niż poselstwo do wdów z Sarepty (1. Królewska 17:8), aby poddać je próbom, kiedy one nie wiedzą tego, bo ich głód jeszcze nie nadszedł; to nie jest jedyny powód, jak to powiedziałem w wielu przekazanych przez nią Proroctwach. 5. kwietnia w czasie Paschy (dzień po jej urodzinach) przemówiłem do niej wyraźnie [słyszalnym dźwiękiem], budząc ją słowami, które dopiero po tym przekazie będzie mogła w pełni zrozumieć: "Jesteś MOJĄ Panną Obwieszczającą".

Zaprawdę mówię jej oraz wam, z duchowymi uszami do słuchania. JA, JAHUSZUA, nazywam ją MOIM "Nowym Eliaszem" i wyjawiam te tajemne objawienia dane jej prosto z Nieba, aby były błogosławieństwem dla niej, jak również dla całej Prawdziwej Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH. Tak jak Dawny Eliasz wiedział, kiedy ma się spodziewać ognistego rydwanu konnego JAHWEH by porwał go do Nieba i znał dokładnie dzień oraz godzinę, a także przygotował się i nakazał Elizeuszowi czuwać przy nim.

Dawny Eliasz jest cieniem tego, co stanie się z Oblubienicą, więc dlaczego miałbym nie zrobić tego samego z Oblubienicą JAHUSZUA?

Najpierw wyślę Archanioła Michała, aby przyszedł oczyścić drogę na przybycie Archanioła Gabriela, który jej powie.

Rzekłem jej i jej mężowi, żeby czekali na ogłoszenie daty, w której JAHUSZUA przyjdzie po SWOJĄ Oblubienicę.

Wtedy właśnie jej zadaniem, jako MOJEJ Panny Obwieszczającej, będzie obwieszczenie tej wiadomości po całym świecie dla Elity, zwanej Umiłowaną Oblubienicą JAHUSZUA.

Umiłowani, zadajcie sobie to pytanie i przeczytajcie raz jeszcze Mateusza 25:6-7, posłuchajcie tego tym razem Świętymi uszami, bo fragment ten mówi: "Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy."

Zaprawdę powiadam wam, ktoś został wybrany by być tym obwieszczającym, aby rozbrzmiało to zawołanie, które usłyszy cała Oblubienica JAHUSZUA, i JA wybrałem tę Pannę Obwieszczającą na ten zaszczyt.

Co JAHWEH zrobił dla MOJEJ matki Miriam (Marii), kiedy JA, JAHUSZUA, przybyłem na Ziemię, JA uczynię dla MOJEJ Oblubienicy i poślę Aniołów do Elisabeth, aby ogłosili, że PAN MŁODY nadchodzi. Przygotujcie się i czekajcie na MNIE tego dnia, gdyż JA przybywam, by porwać MOJĄ Oblubienicę.

Ponownie mówię wam, Dawny Eliasz był cieniem MOJEJ Oblubienicy, która zostaje porywana. A MOJA Oblubienica będąc na tej Ziemi zostanie obdarzona nowo wylanym Namaszczeniem, jak żadnym innym danym wcześniej, jako standard przeciw złu, które przyjdzie na was.

Wszyscy z MOJEJ Oblubienicy będą wiedzieć, że ten przekaz jest prawdziwy, gdyż niektórzy wiedzą, że to się wydarzy i oczekują na przybycie tego ogłoszenia do czterech krańców ziemi, gdzie JA ukryłem MOJĄ Oblubienicę.

Data ta zostanie obwieszczona i ona ją wypowie w tajemnicy jedynie do MOJEJ prawdziwej Oblubienicy.

Nie zobaczycie jej nigdzie opublikowanej, chyba, że stanie się to bez MOJEGO pozwolenia, a wtedy biada temu Judaszowi, który dopuściłby się czegoś takiego, próbując sprowadzić niebezpieczeństwo na MOJĄ Oblubienicę. Takiego, który spróbowałby to zrobić spotka ten sam los, co Judasza.

Nie myślcie, że Elisabeth o to prosiła, gdyż powiadam wam, że wysłałem wielu Proroków do niej po Proroctwach 74 i 75 by powiedzieć jej, że to się wydarzy. Ona powiedziała, że nie zasługuje na ten zaszczyt.

Wspólnie z mężem odpowiedzieli, że nigdy nie chcieli, aby ta Misja wyznaczała datę Wniebowzięcia (komentarz: jak robi to często wielu fałszywych proroków i głosicieli – przyp. od tłumacza), ale JA powiadam wam obojgu: wy nie wyznaczacie daty.

Nikt nie będzie musiał brać słowa obliczeń podanych do zwykłego mężczyzny lub kobiety.

Aniołowie zostaną wysłani sprzed MOJEGO Tronu, aby ogłosić tę datę, tak, więc MOJA Oblubienica będzie jak te 5 mądrych dziewic i będzie przygotowana na przyjście swojego OBLUBIEŃCA i MESJASZA.

Dla tych, którzy mówią: "Ale jest przecież napisane, że nikt nie zna dnia ani godziny" - to prawda, kiedy Pismo było spisywane ponad 2000 lat temu, jaką miałoby to wtedy wartość?

Dlaczego ABBA JAHWEH miałby obwieszczać tysiące lat przed czasem datę, w której JA, JAHUSZUA, przyjdę po MOJĄ Oblubienicę, jak jest powiedziane w Mateusza 25:1-13. Czemuż miałoby to służyć, aby frustrować tych, którzy musieliby czekać?

Pamiętajcie Umiłowani, nawet tych 5 głupich dziewic wiedziało, że Oblubieniec nadchodzi, ale zostały zaskoczone nieprzygotowane. Przypowieść ta pokazuje 5 głupich dziewic, które nie miały Namaszczenia i czekały oraz wypatrywały razem z tymi mającymi Namaszczenie, aby wiedzieć, kiedy PAN MŁODY nadejdzie.

Ta przypowieść pokazuje również, jak JA ostrzegam te 5 głupich dziewic, które myślą, że namaszczenie Oblubienicy może być kupione za pieniądze, ale nie jest ono na sprzedaż, i Oblubienica wie o tym i drwi z tych, którzy myślą, że dary JAHWEH są na sprzedaż.

Kiedy 5 głupich dziewic powróciło, OBLUBIENIEC wraz z Oblubienicą już się ulotnili.

Kiedy zaczęły pukać w bramy Nieba, aby mogły zostać dopuszczone do PANA MŁODEGO i Oblubienicy, zostały w płaczu odesłane z powrotem, gdyż PANA MŁODY powiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was."

Nie każdy nadaje się do bycia Oblubienicą, gdyż wymagane są ścisłe kwalifikacje i tych właśnie 5-ciu głupich dziewic nie uznałem za SWOJĄ Oblubienicę.

Jednakże pozostawiam im ostrzeżenie, a mianowicie, że te pięć głupich panien nie wie, kiedy przybędę z powrotem po Gości i niechaj lepiej będą gotowe, jeżeli nie, to JA, JAHUSZUA, MESJASZ OBLUBIENIEC, powrócę i zastanę Gości śpiących lub ponownie bez oleju w ich lampach. (Mateusza 25:1-13)

Wszystkie te 5 głupich dziewic zostanie poddane próbie w ogniu cierpienia. Niektóre wyjdą z niej czyste jak złoto, niektóre zostaną umęczone, niektóre pozostaną, a jeszcze inne zostaną przeze MNIE porwane.

Część z tych 5 głupich dziewic zostanie Gośćmi, ponieważ nie zostały uznane godnymi, aby być Oblubienicą JAHUSZUA.

Nie porwę MOJEJ Prawdziwej Oblubienicy nieświadomej, bo usłyszy ona dźwięk Szofaru i zbudzi się na to zawołanie, które JA będę rozbrzmiewał poprzez MOJĄ Pannę Obwieszczającą.

Pamiętajcie, szatan usiłuje iść przede mną, więc nie dajcie się oszukać fałszywymi datami. Biada każdemu, kto przypisuje sobie rolę MOJEJ Panny Obwieszczającej, poza tą jedną, którą namaściłem, i której używam teraz, jako SWOICH ust.

Będzie Namaszczenie, którego nie da się podrobić, kiedy Aniołowie przyniosą tą wiadomość. Więc Prawdziwa Oblubienica JAHUSZUA da początek wylaniu Namaszczenia z Nieba, jakiego nigdy jeszcze nie było.

Będzie to ten wczesny i ten późny deszcz Namaszczenia zebrane razem, połączone z podwójną porcją Namaszczenia Eliasza!

Same wasze cienie będą uzdrawiały pobożnych, gdyż MÓJ uzdrawiający balsam Gileadu spocznie na całej MOJEJ Oblubienicy.

Lata temu przemówiłem do Elisabeth wyraźnie tymi słowami: "Dar Uzdrawiania, Dźwięk Trąby". Ona nigdy nie znała znaczenia tych słów, aż do teraz.

Podobnie jak dmie się w róg szofaru na żydowskim weselu, aby obwieścić przybycie pana młodego, tak też JA, JAHUSZUA, będę miał brzmiący róg szofaru, aby ogłosić MOJE przyjście po MOJĄ umiłowaną Oblubienicę.  Nasłuchujcie dźwięku tego rogu szofaru, nie jest on wcale odległy.

Prorokowałem przez tą Pannę Obwieszczającą, że powróciłbym na Szabbat i powiedziałem do niej: "Co jeśli to Rosz haSzanah jest dniem, w którym przyjdę?"; nie wiecie jednak, które Rosz HaSzanah.

Powiedziałem również wyraźnie przez nią: "Najpierw jedno Wniebowzięcie, a potem następne dla tych, których miłuję". Goście będą w tym drugim Porwaniu. W przypowieści o dziesięciu dziewicach druga szansa jest dana głupiej, tak zwanej oblubienicy, wtedy, kiedy JA mówię jej, aby czuwała, bo nie znacie godziny MOJEGO ponownego przyjścia.

Ciało Dawnego Eliasza również musiało zostać przemienione w chwili, w mgnieniu oka, gdyż śmiertelne ciała muszą zostać przyobleczone w ciała nieśmiertelne, aby wstąpić do Królestwa Niebios. Podobnie będzie z MOJĄ Oblubienicą.

Dawny Eliasz rzucił swój płaszcz (szal modlitewny) (II Królewska 2:12-13), zewnętrzne okrycie ubrania, które nosił.

Podobnie i wy, którzy jesteście Oblubienicą JAHUSZUA, nie będziecie potrzebowali ziemskich ubrań, jak JA zamienię wasze ubrania na najpiękniejszą, połyskującą, lśniącą Białą Szatę, z którą żadne ziemskie ubranie nie może nawet próbować się porównywać. Będziecie się skrzyć jak najpiękniej wyszlifowany diament, jakiego świat ten jeszcze nie widział. Umieszczę tiary na głowach kobiet, kiedy MOJA Oblubienica będzie przystrajana, a mężczyźni będą mieli korony wypełnione drogocennymi klejnotami, którym nic na tej Ziemi nie dorówna.

Dzielę się z wami tymi tajemnicami, jak księga Daniela, które zapieczętowałem aż do pokolenia Czasów Końca.

Proście MNIE, a powiem wam więcej, gdyż JA dzielę się tymi tajemnicami z MOJĄ Oblubienicą i nie daję wszystkich MOICH objawień jednej osobie czy Prorokowi, przeto dzielcie się z tą posłanką, która rozgłasza MOJE przekazy, jako błogosławieństwo dla was.

W odpowiedzi błogosławcie ją również i dajcie jej znać jak bardzo rozpoznajecie MOJE namaszczenie i objawienia, które wam dałem. Niektórym daję sny, innym wizje, jeszcze innym prorocze Słowa.

Teraz jest czas, aby Oblubienica zebrała się razem.

JA wydaję pilne wezwanie!

Jeśli nie możecie zbierać się razem cieleśnie, czyńcie to na inne sposoby. Piszcie do niej listy czy e-maile.

Są tacy czytający to, którzy rozpoznają, że ktoś, kogo znają jest Oblubienicą JAHUSZUA, a pomimo to, ta osoba może nie dostrzegać tego. Więc podzielcie się tym z tą osobą, niechaj napiszą do MOJEJ służącej, gdyż ona ma dar rozpoznawania, kto jest Oblubienicą, a kto Honorowym Gościem, po tym jak Anioł Gabriel ukaże się jej. JA czasami pokazałem jej to z wyprzedzeniem.

Dawny Eliasz miał Namaszczenie, które zabiło proroków baala, jak również wrogów, którzy nastawali na jego życie. Takie samo będziecie mieli i wy.

Prawdziwa Oblubienica JAHUSZUA będzie posiadać to samo Namaszczenie do wezwania ognia z Nieba, który pochłonie waszych wrogów.

Ty, Prawdziwa Oblubienico JAHUSZUA, stoczysz również zwycięską walkę z demonami Izebel.

Los tych, którzy próbują niszczyć MOICH prawdziwych Proroków i Oblubienicę demonicznymi duchami Izebel i Achaba będzie taki sam, jak los proroków baala jak również wrogów dawnego Eliasza. 

Ty, Oblubienico JAHUSZUA, dokonasz tych samych rzeczy, co Dawny Eliasz i nawet więcej, zanim opuścisz tę Ziemię.

A po powrocie z Nieba zostaniesz przyobleczona w nowe moce z waszymi Niebiańskimi Rozkazami do wypełnienia, jak częściowo ujęte w 14. rozdz. Księgi Apokalipsy (Objawienia Jana).

Reszta pozostanie na razie tajemnicą, wrogowie nie muszą wiedzieć wszystkiego z góry.

Ty, MOJA Umiłowana Oblubienico, będziesz śpiewać pieśń, jakiej nie zna nikt. JA nauczę was jej OSOBIŚCIE.

Oblubienica JAHUSZUA będzie pierwszymi owocami wykupionymi z tej Ziemi przed wielkim dniem Gniewu JAHWEH, zwanym Wielkim Uciskiem.

Wy, którzy jesteście Oblubienicą JAHUSZUA, jesteście zawsze wierni i prawdziwi dla swojego MESJASZA i OBLUBIEŃCA.

Wy, Oblubienico JAHUSZUA, otrzymacie również dar przemieszczania się w dowolne miejsce na świecie i nie będziecie potrzebowali ziemskich środków transportu. Czy muszę wam przypominać jak niektórzy z MOICH Apostołów, mimo że nie mieli ciał w Chwale, byli zdolni do tego samego? (Dzieje Apostolskie 8:27-40)

Oblubienica JAHUSZUA może również przybierać rozmaity wygląd, tak jak JA, JAHUSZUA, po MOIM Zmartwychwstaniu. MOI właśni Apostołowie nie rozpoznali swojego Mistrza.

Zaprawdę powiadam wam, tak jak Elizeusz stał się naocznym świadkiem zabrania Eliasza przez konny rydwan ognisty, ponieważ Elizeusz odmówił odstąpienia od niego i był u jego boku, gdy ten został porwany, otrzymał podwójną porcję Namaszczenia, tak jak Eliasz przepowiedział.

Oto tajemnica: czy zastanawialiście się, dlaczego Elizeusz został oddzielony i nie zabrany przez Ognisty Rydwan razem z Eliaszem? (2. Królów 11) Ponieważ Elizeusz był cieniem 12 Plemion Izraela z 7. rozdziału Objawienia, a Eliasz jest cieniem MOJEJ Oblubienicy z 14. rozdziału Objawienia.

Tak samo i opieczętowane 144.000 z 12 Plemion Izraela będzie chronione i zabezpieczone na tej Ziemi, jak zostało napisane w 7 rozdz. Objawienia przez Anioła z Nieba. Żadna broń ludzka nie będzie w stanie uczynić im krzywdy, ani żadna plaga nie przejdzie obok nich, gdyż nie dla nich przeznaczony jest gniew JAHWEH. Oni pozostaną pod Łaską JAHUSZUA – ta linia Krwi nakreślona na Kalwarii, której szatan nie może przekroczyć. Te 144.000 spostrzegą płaszcz Oblubienicy, jak Namaszczenie spadnie na nich w sposób, jakiego nigdy nie znali wcześniej.

Zaprawdę powiadam wam, że Henoch był Cieniem Oblubienicy JAHUSZUA, gdyż Henoch został zabrany do Nieba, mając świadectwo, że podoba się JAHWEH, dlatego nie umarł, ale został przeniesiony do Nieba.

Tak samo i wy, Oblubienico JAHUSZUA, zostaniecie przeniesieni, bo będziecie mieć to samo świadectwo, że podobacie się JAHWEH, OJCU Wszelkiego Stworzenia, jak również MI, JAHUSZUA, JEGO SYNOWI, dlatego, że okazaliście się posłuszni i trwający w Świętości, bez żadnej zmarszczki ani skazy. Dlatego też powiedziałem Elisabeth we śnie, aby zapamiętać Hebrajczyków 11:5.

Wy, Oblubienico JAHUSZUA, nie przyniesiecie żadnego wstydu JAHWEH, ani MI, JAHUSZUA, ani RUACH ha KODESZ, również nazywana przez niektórych DUCHEM ŚWIĘTYM.

MOJA Oblubienico, wy nie tylko przestrzegacie 10 Przykazań, bo jakież w tym wyzwanie?

W tym Przekazie na Czasy Końca wyjawię wam kilka najważniejszych kryteriów, po których poznacie, czy jesteście MOJĄ Oblubienicą, czy też Gośćmi na Uczcie Weselnej BARANKA. Wiadomość ta nie jest przeznaczona dla bezbożnych, z wyjątkiem tego, aby ich ostrzec.

Strzeżcie się każdego, kto twierdzi, że jest MÓJ, a jednocześnie atakuje to Słowo Prorocze, gdyż udowadniają, jakiego złego ducha są naprawdę, udowadniając, że demoniczny duch Izebel atakuje MOJĄ Pannę Obwieszczającą, którą namaściłem, by słyszała MÓJ Głos, tak by Oblubienica jak i Goście mogli być zachęceni i pobłogosławieni. Jedynie szatan mógłby posyłać swoje wilki przebrane za owce, aby atakowały MOJĄ Apostolską, Proroczą Pannę Obwieszczającą, Elisabeth Sherrie Elijah. Użyłem jej pełnego imienia w SWOICH własnych celach, dotyczących jedynie wrogów pragnących jej zniszczenia, używających tego imienia, gdy rzucają klątwy.

Zaprawdę mówię wam, ktokolwiek twierdzi, że czci i przedkłada JAHWEH i JAHUSZUA na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości, a ma problemy z przestrzeganiem Torah (Prawa zawierającego 10 Przykazań Bożych), ma poważny duchowy problem i niech lepiej zda sobie sprawę, że jego własna dusza leży na szali. Zanim zaakceptowaliście MNIE, jako swojego MESJASZA i poprosiliście MNIE, abym wstąpił do waszego serca i przejął wasze życie, mieliście wymówkę, ale teraz nie macie już żadnej. Nawracajcie się i pokutujcie, zanim będzie za późno! Pokusa nie jest grzechem, ale strzeżcie się, gdyż grzech wstępuje najpierw poprzez umysł, a potem poprzez uczynki ciała.

MOJA Oblubienico, wy żyjecie w Świętości i jesteście Święci za przykładem waszego MESJASZA. Wasza mowa jest Święta, a wasz umysł skierowany stale na miłość waszego życia, którą jest ABBA JAHWEH i JA, JAHUSZUA. MOJA Oblubienico, wy nie grzeszycie z premedytacją, gdyż nie chcecie MNIE zasmucać, ani dawać szatanowi podstaw do oskarżania was, czy też przynosić MI wstydu.

MOJA umiłowana Oblubienico, wy składacie się zarówno z mężczyzn jak i kobiet. Jesteście nazywani Dziewicami, ponieważ wystąpiliście z ludzkich doktryn i opuściliście kościoły babilonu.

MOJA Oblubienico, wy nie obawiacie się demaskować zła, nawet kiedy jest ono w kościołach, demaskować chodzących na kompromis pastorów i tych, którzy nazywają siebie rabbi, którzy również idą na kompromis. To jest złem w MOICH oczach.

Wy, MOJA Oblubienico, nie pozostaniecie cicho i im bardziej poganie oraz faryzeusze, jak również letni chrześcijanie i te 6 kościołów wymienionych w Apokalipsie (Objawieniu Jana) próbują was uciszyć, tym głośniej wy krzyczycie!

MOJA Umiłowana Oblubienico, wy, którzy wychwalacie, czcicie, miłujecie i uwielbiacie, pragniecie ponad wszystko sprawiać uśmiech na twarzy i zadowalać ABBA JAHWEH, jak również waszego MESJASZA i wkrótce przychodzącego PANA MŁODEGO.

MOJA Oblubienico, wy wiecie, że kochać JAHWEH i JAHUSZUA znaczy być im posłusznym (Jana 14:15; 14:23) i wy dajecie dowody swojej miłości i wierności poprzez posłuszeństwo nakazom JAH.

Jaka jest cena waszych dusz?

Są na tym świecie fałszywi nauczyciele, którzy wmawiają wam, że niemożliwym jest przestrzeganie 10 Przykazań, a JA mówię wam, że ci fałszywi nauczyciele są posłani przez szatana, aby sprowadzać was na manowce, prosto do Piekła!

Dlaczego nazywacie MNIE Panem, a nie jesteście MI posłuszni?

Czy nie jest napisane: „Bądźcie Świętymi, ponieważ JA JESTEM Święty?” (1. Piotra 1:16)

Czy JA nie ustanowiłem przykładu dla was?

To namaszczenie jest tym, co łamie wszelkie więzy i brzemiona, a JA posłałem Pocieszycielkę zwaną RUACH ha KODESZ, również nazywaną DUCHEM ŚWIĘTYM, aby prowadzić was do całkowitej prawdy i aby pouczyć was, jak również przekonywać, kiedy jesteście w błędzie. To RUACH ha KODESZ będzie powstrzymywać was przed grzeszeniem przeciwko MNIE.

Oblubienica JAHUSZUA nie zmaga się z przestrzeganiem 10 Przykazań, ale przeciwnie, strzeże ich i broni wiedząc, że JAHWEH napisał te 10 Praw na kamiennej tablicy SWOIM własnym palcem i ON nie zmienił tych Praw, ani nie wyrzucił żadnego z nich.

Człowiek zmienia przepisy, a nie ABBA JAHWEH, który jest Stworzycielem Praw danych Mojżeszowi na Górze Synaj. JAHWEH jest Twórcą Szabatu i przykazał całemu stworzeniu, aby go święciło, kiedy odpoczął siódmego dnia po dokonaniu całego dzieła Stworzenia. Szabat jest wieczny, nigdy się nie zakończy i będzie honorowany nawet w czasie panowania nadchodzącego Tysiącletniego Królestwa.

Zaprawdę mówię wam prawdziwa Oblubienico JAHUSZUA, wy wiecie to wszystko i waszym wyłącznym pragnieniem jest być posłusznym każdemu Słowu JAHWEH i JA jestem tym SŁOWEM, które stało się Ciałem. JA jestem Żywym Torah.

Zaprawdę powiadam wam, że wy, Oblubienica JAHUSZUA, dążycie do posłuszeństwa i czynicie dodatkowy wysiłek, co tylko potrzebne, by słuchać ABBA JAHWEH, by robić to, co inni uważają za głupstwa, jak obchodzenie Biblijnych Świąt i przestrzeganie prawdziwego Szabatu, i stronienie od religii stworzonych przez ludzi, które zamieniły Szabat na niedzielę.

MOJA Oblubienico, wy wiecie, że nie jest Świętym i wzbudza odrazę u JAHWEH wszystko to, co jest zepsute i zdeprawowane, jak aborcja, homoseksualizm czy małżeństwa tej samej płci.

MOJA Oblubienico, wy nie pozostajecie cicho, lecz głośno opowiadacie się przeciwko tym rzeczom i potępiacie tych, którzy tego nie robią, nazywając ich tchórzami i obłudnikami.

Czy jest w tym cokolwiek dziwnego, że Żydzi (Judejczycy) i Izraelici nie słuchają chrześcijan? Oni wiedzą, że żaden SYN JAHWEH, który mówi, że jest KRÓLEM Żydów i MESJASZEM, nie odrzuciłby Szabatu i nie uczyłby, że każdy dzień się nada, skoro to w siódmym dniu JAHWEH i JA odpoczęliśmy po dziele Stworzenia.

Dlaczego wy, którzy nazywacie siebie chrześcijanami, przynosicie MI hańbę, łamiąc Torah Prawa dane Mojżeszowi i nie honorujecie Świętych Dni obwieszczonych przez JAHWEH Świętymi dla NIEGO?

Czy JA nie powiedziałem, że nie przyszedłem, aby unieważnić Prawo i Proroków, ale by je wypełnić?

Zaprawdę powiadam tym z was, którzy nazywacie siebie chrześcijanami, wy szkodzicie MI, JAHUSZUA, bardziej niż pomagacie, kiedy postępujecie w ten sposób.

Co będzie waszym wytłumaczeniem, kiedy staniecie przede MNĄ? Błędnie przetłumaczony i źle zrozumiany fragment Pisma?

Prawdziwa Oblubienica JAHUSZUA nie pójdzie na kompromis w czymś, co wie, że jest prawdą! Ona jest wierna temu JAH, któremu służy.

Zaprawdę powiadam wam, MOJA Oblubienica musi być duchowo dojrzała, wystarczająco dorosła, aby wyjść za mąż. Nie mówię o waszym biologicznym wieku, ale o wieku duchowym. Zależy to od waszego duchowego wzrostu i tu nie chodzi nawet o liczbę dni odkąd przyjęliście MNIE, jako MESJASZA, bo dzieci rosną i dojrzewają w rożnym tempie. Niektóre stają się duchowo dojrzałe w krótkim czasie, innym zajmuje wiele lat by dorosnąć, nawet wielu pastorów nigdy nie dojrzewa, są zadowoleni z duchowego mleka słowa i nigdy nie uczą się niczego nowego. Wasza dojrzałość, MOJA Oblubienico, zależy od tego jak szybko uświadamiacie sobie, że potrzebujecie więcej niż tylko duchowego mleka MOJEGO Słowa, potrzebujecie Duchowego Mięsa do jedzenia. Czujecie, że skręca was z głodu, jeśli nie otrzymujecie go regularnie.

Wy, którzy jesteście Oblubienicą JAHUSZUA, macie duchowe zęby niczym lew i błyskawicznie pożeracie namaszczone duchowe mięso, takie jak to Prorocze Słowo, które rozpoznajecie teraz, jako MÓJ głos. Wy nie jesteście nigdy usatysfakcjonowani zwykłą ziemską wiedzą, ale poszukujecie i prosicie o więcej wiedzy z Nieba, aby znać ABBA JAHWEH w sposób, w jaki znał Abraham.

MOJA Oblubienico, wy pragniecie poznać tajemnice JAHWEH zarezerwowane dla tych, którym ON i JA możemy zaufać.

MOJA Oblubienico, wy jesteście teraz rozproszeni po całym świecie.

MOJA Oblubienico, wy składacie się z Pierwszych Owoców, jak to jest wspomniane w 14. rozdziale Objawienia. Jesteście Najlepszym Owocem, który JA wykupię z Ziemi przed Wielkim Uciskiem.

MOJA Oblubienico, wy chlubicie się jedynie tym, komu służycie i pozostajecie skromni, nigdy w pełni nie rozumiejąc, dlaczego JA, JAHUSZUA, wybrałem was. Ale czujecie się zaszczyceni tym, że zostaliście wybrani, a pomimo to nie uważacie tego za sprawę przesądzoną i modlicie się, abyście byli godni miana MOJEJ Oblubienicy.

MOJA Oblubienica rozumie wagę przestrzegania Świętych Dni, których przestrzegał jej żydowski MESJASZ i OBLUBIENIEC.

MOJA Oblubienico, wy złożyliście wszystko na ołtarzu poświęcenia i nic nie zatrzymaliście dla siebie, będziecie podążali za waszym MESJASZEM słuchając wszystkiego, co wam powiem. Wołanie na waszych ustach jest Święte.

MOJA Oblubienico, wy nie tylko miłujecie ABBA JAHWEH i MNIE, JAHUSZUA, ale jesteście namiętnie zakochani w ABBA JAHWEH i JAHUSZUA tak, jak w Pieśniach Salomona (Pieśń nad Pieśniami).

MOJA Oblubienico, wy stawiacie zarówno STWÓRCĘ jak i MESJASZA jednakowo na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości. Wszystko inne, czy to wasi współmałżonkowie, dzieci, rodzina, przyjaciele, interesy czy przyjemności są na drugim miejscu w waszej miłości i życiu.

MOJA Oblubienico, wy jesteście gotowi oddać swoje życie, jeśli taka byłaby potrzeba, jeśli taka byłaby wola JAH.

MOJA Oblubienico, wy porzuciliście wszystkie ziemskie wygody, gdy JA powiedziałem: „Chodź i podążaj za MNĄ.”

MOJA Oblubienico, wy będziecie mieli nie tylko MOJE Imię zapisane na waszych czołach, ale i Imię ABBA JAHWEH, przeto wszyscy będą widzieli wyraźnie, co mówi 14 rozdział Apokalipsy (Objawienia Jana).

MOJA Oblubienico, wy jesteście obarczeni brzemieniem wypowiadania prawd, kiedy tylko resztka pragnie ich słuchać i być im posłuszną.

Wy, MOJA Umiłowana Oblubienico, wolicie mieć Imię waszego umiłowanego ABBA JAHWEH oraz MOJE, JAHUSZUA, na waszych ustach, mówiąc o NAS w miłości i rozmyślać nad tym, kim MY jesteśmy oraz w jaki sposób NAS zadowalać, a także studiować rzeczy Niebiańskie i prorocze, o tym co ma przyjść, i wy nie pogardzacie darem proroctwa, ani nie kpicie z darów RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO).

Wy wiecie, że dary RUACH ha KODESZ są bezcenne i pragniecie je wszystkie. Uczycie się, czego tylko możecie o waszym Niebiańskim domu i zachowujecie Pismo Święte w waszych sercach. MOJA Oblubienico, wy wiecie, że ta Ziemia nie jest waszym domem; wy po prostu pielgrzymujecie do czasu, aż praca, do której wykonania JA was posłałem, zostanie zrobiona.

MOJA Oblubienico, wy wyczekujecie w tęsknocie na dźwięk Rogu Szofaru wiedząc, że wasz MESJASZ i PAN MŁODY ukaże się natychmiast po rozbrzmieniu dźwięku Szofaru, aby osobiście zabrać was do waszego Niebiańskiego Domu. Rezydencje, które JA zbudowałem dla was czekają, razem z waszymi nagrodami, które są zgromadzone w waszych magazynach.

MOJA Oblubienico, wy tęsknicie za MNĄ tak samo jak JA tęsknię, aby być fizycznie z wami i nie jest to już teraz odlegle. Pocieszcie się MOI Ukochani i w to następne Rosz haSzanah 2004 przemawiajcie do MNIE w sposób, w jaki mówilibyście do ukochanego współmałżonka, chcąc aby powrócił do was z dalekiej podróży.

Proście z płaczem o MÓJ powrót, z miłości i tęsknoty, nie ze strachu. Pragnę słyszeć wasze słowa pełne pasji i miłości do MNIE, podobnie jak pragnie słyszeć je ABBA JAHWEH. Zostawiłem wam MOJE słowa miłości w Pieśniach Salomona. To nie jest o miłości seksualnej, ale o miłości, którą niewielu poza MOJĄ Oblubienicą potrafi zrozumieć. Czytajcie je z Duchowym rozeznaniem i proście MNIE, a JA wyjaśnię wam przypowieści zawarte w tych sonetach, gdyż jest w nich opisane więcej niż tylko miłość Salomona, MOJA Oblubienica jest ukryta w tych wersetach. Czy potraficie ją odnaleźć?

JA dzielę się następną tajemnicą z Oblubienicą JAHUSZUA: MOJA Panna Obwieszczająca Elisabeth już nosi duchową obrączkę ślubną. Ona będzie wiedziała, komu jeszcze wręczyłem te obrączki. Wszyscy z MOJEJ Oblubienicy będą nosili unikalne obrączki ślubne, które są odzwierciedleniem ceny, jaką zapłacili, aby stać się MOJĄ Oblubienicą. Nie będzie dwóch identycznych pierścieni.

Umiłowani, kiedy Oblubienica i wszyscy Goście przybędą, wtedy rozpocznie się Weselna Uczta BARANKA. JA, JAHUSZUA nie tylko będę tańczyć i weselić się z MOJĄ Umiłowaną Oblubienicą, ale również z MOIMI Umiłowanymi honorowymi Gośćmi. Błogosławieni wszyscy, którzy są zaproszeni na Ucztę Weselną BARANKA, jak to jest napisane w Apokalipsie (Objawieniu Jana 19:9).

Zaproszenia zostały rozesłane do wszystkich na całym świecie, a mimo to tak niewielu zdaje sobie sprawę jak wielkim zaszczytem jest bycie nazwanym MOJĄ Oblubienicą, czy też otrzymanie zaproszenia, jako honorowego Gościa.

Niewielu rozumie cenę jaką zapłaciłem, aby móc was zaprosić. Niektóre zaproszenia zagubiły się, inne potraktowano jak śmieci i wyrzucono, jeszcze inne zaproszenia gromadzą kurz, są również i zaproszenia podrabiane, a niektórzy z Gości nie rozumieją, że to są zaproszenia wymagające odpowiedzi. Tylko ci, którzy odpowiedzą i przyjmą MNIE, JAHUSZUA, jako MESJASZA, będą uczestniczyć w Uczcie Weselnej BARANKA i jedynie ci, których imiona zapisane są w Księdze Życia BARANKA, spisanej przed założeniem świata.

Biada wrogom, którzy usiłują szydzić, zniesławiać, krzywdzić, szykanować lub zabić tę Pannę Obwieszczającą, MOJĄ Oblubienicę, czy też zniszczyć tą Misję.

Na kogo zgrzytacie zębami z wściekłości?

Wy, z duchami faryzeuszy, którzy jesteście Judaszami w przebraniu, czyż nie wiecie, że litera zabija, a RUACH ha KODESZ (DUCH ŚWIĘTY) daje życie MOIM Słowom?

Dlaczego ci wyżej wymienieni przejmują się?

Żaden z was nie jest ani MOJĄ Oblubienicą, ani jednym z MOICH Gości, a tam, gdzie przeznaczone jest wam iść, będzie tylko płacz i zgrzytanie zębów. Wy, którzy macie wygląd pobożny, ale bez pobożności ani Świętości w sobie, już dawno temu wybraliście potępienie, zamiast zbawienia.

Nikt poza Prawdziwą Oblubienicą JAHUSZUA nie będzie znał roku, dnia ani godziny, kiedy JA, JAHUSZUA, przyjdę by porwać MOJĄ Oblubienicę!

Do tych, którzy kpią z tego przekazu - on nie jest dla waszych oczu ani uszu. (1. do Koryntian 2:9-16)

Jedynie Oblubienica JAHUSZUA i ci, którzy przeznaczeni są do uczestniczenia w Weselnej Uczcie BARANKA, rozpoznają, że to jest głos jedynego MESJASZA i wkrótce nadchodzącego z Niebios PANA MŁODEGO! Oni będą wiedzieć, wszyscy inni pozostaną ślepi i głusi. Tak, jak miłujący małżonek troszczy się, chroni i pielęgnuje swoją małżonkę – jakże JA mógłbym nie uczynić o wiele więcej dla MOJEJ Oblubienicy?

Ja, JAHUSZUA, przychodzę, przygotujcie się. Nie wystarczy być obmytym MOJĄ Krwią przelaną na Kalwarii za was, gdyż i Goście są obmyci w odkupieńczej Krwi z Kalwarii. Ale MOJA Oblubienica jest nieskazitelna, niemająca plamy ani zmarszczki na swoich roziskrzonych białych szatach, nieprzynosząca MI żadnego wstydu!

Powstań MOJA Oblubienico, nasłuchuj Rogu Szofaru, niechaj wasze światło świeci przed wszystkimi!

Wasz PAN MŁODY przychodzi niebawem!

A DUCH i Oblubienica mówią: „Przyjdź, JAHUSZUA ha MASZIJACH, przyjdź!’

Ktokolwiek słyszy, niech powie: Przyjdź!

I ktokolwiek odczuwa pragnienie niech przyjdzie, każdy, kto chce Wody Życia za darmo.

A Ten, który świadczy o tych rzeczach, mówi: „Tak, przychodzę niebawem!” Amen. Selah.


******* Koniec Proroctwa *******


Dane tej Pannie Obwieszczającej. Proszę, nie kamienujcie tego Posłańca, ale jeśli to uczynicie, będzie to dla chwały JAHWEH i JAHUSZUA.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]
[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

(wersja tekstowa Proroctwa do druku)