Proroctwo 69

NADCHODZI ZMIANA WART!

 Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah 31-go grudnia, 2002 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

Ponieważ my nie cenzurujemy Przekazów od naszego Niebiańskiego OJCA JAHWEH, lub MESJASZA JAHUSZUA, my dzielimy się nawet z tą częścią, która jest osobista. Może to pomoże komuś innemu nawet, kiedy my, ja lub mój mąż, jesteśmy zganieni przez JAHWEH. My przyznajemy z pokorą, że my także robimy błędy i nie jesteśmy lepsi, aniżeli każde inne dziecko JAHWEH (BOGA OJCA). To jest również zarejestrowane na taśmie magnetofonowej z 31-go grudnia, 2002 roku. Mój mąż i ja modliliśmy się o odpowiedz na pytania o sprawy osobiste, i my dzielimy się również tą częścią osobistą przeznaczoną dla nas. My próbowaliśmy zamieścić to 31-go grudnia, ale znaleźliśmy się pod ciężkim duchowym atakiem i dopiero później zdołaliśmy go zamieścić na internecie. JAHWEH wiedział, że to musiało się zdarzyć, a więc to było w JEGO planie.

****Osobiste Proroctwo****

MOJE dzieci, dostarczajcie MI pojedynczo pytania. Elisabeth, ty spieszysz się w tak wielu stopniach i w tylu różnych kierunkach. Czy mogą twoje nogi iść w dwóch różnych kierunkach, lub też w czterech, w tym samym czasie? Dlatego też JA podkreślam, czyńcie krok po kroku.

Elisabeth pyta: Dobrze, my pytamy ponownie: "OJCZE, które pytanie chciałbyś usłyszeć od nas najpierw? (Ja musiałam zadać 4 lub 5 rozmaitych pytań w czasie modlitwy.)

Komentarz Elisabeth: Ja roześmiałam się i zaczęłam się modlić w językach, nie zdając sobie sprawy, że nadchodziło nowe Proroctwo. Zapytałam: "TATUSIU JAHWEH, BOŻE, jaki jest następny krok? Dobrze, ja proszę o przebaczenie mi, że próbowałam kroczyć w zbyt wielu kierunkach, w tym samym czasie. Jaki jest następny krok dzisiaj? (Dalej modląc się w niebiańskich językach). Ja słyszę, że próbujesz powiedzieć część Proroctwa, a także słyszę o naszych potrzebach osobistych. Ja nie wiem, co robić, gdyż nie wiem, którą chcesz bym wypowiadała najpierw.

Komentarz Elisabeth: Dalej modliłam się w Językach i nadeszło Proroctwo 69.

Koniec Komentarza

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Podczas, gdy rozpoczynacie rok 2003, otoczą was szydercy i drwiciele. Oni powiedzą: "Gdzie jest ten JAHUSZUA, o którym mówicie, że nadchodzi?", ale JA mam Słowo dla was. JA przypomnę wam szyderców i kpiarzy, którzy otaczali Noego. Te rzeczy muszą nadejść. To jest mój sposób separowania plew od ziarna.

Naśmiewajcie się ze MNIE, jeśli odważycie się!

To jest wiadomość, którą JA przekazuję wrogom, gdyż jakikolwiek twój wróg jest MOIM wrogiem. Wrogiem jest każdy, kto nastawia się wrogo do Przekazów, które daję tobie, gdyż naprawdę JA namaściłem cię na MOJEGO rzecznika. Kiedy wrogowie mówią przeciw tym Przekazom, które przyszły prosto z Niebios, oni mówią przeciw JA, JAHWEH i MEMU umiłowanemu SYNOWI JAHUSZUA.

Nie myśl, że oni odrzucają ciebie, MOJA córko, gdyż oni odrzucają MNIE!

Gdyż nawet fałszywi prorocy biorą te Przekazy, które ci daję i studiują je, i kopiują je, by uczynić je takimi jakby te Słowa, które mówię do ciebie wyglądały, że niby pochodzą od nich. Nie dziw się MOJA córko, gdyż nawet diabeł nie wie, że prawda wychodzi z twoich ust, kiedy to jestem JA, który wkłada Słowa w twoje usta. Fałszerze powstają i ludzie są oszukiwani – oni biorą słowa i przekręcają je w to, co ja nie zamierzałem.

Nadchodzi zmiana warty - zobaczycie to w 2003 roku - zmiana warty w waszej policji, w waszym rządzie. Nadchodzi zmiana warty duchowo i politycznie.

Wartownicy, którzy przychodzą, to są źli wartownicy. Oni zabierają prace wartownikom, których JA na początku umieściłem tam. To są poplecznicy szatana, którzy zabierają prace tym wartownikom, których JA pierwotnie umieściłem tam.

To są poplecznicy szatana, którzy zabiorą wam wolności i spowodują, że MOJE dzieci będą wołały do MNIE, będą w strachu i będą płakać. Tak wielu powie: "Oj, JAHWEH, gdzie możemy CIĘ znaleźć? Oj, namaszczenie RUACH ha KODESZ, dlaczego nie przemawiasz?"

Gdzie MNIE znajdziecie, MOJE dzieci? Gdyż, jakże mało kościołów ma MEGO DUCHA w sobie!

JA powiem wam, gdzie MNIE znajdziecie – to będzie osobiste sam na sam ze MNĄ!

Wy lepiej trzymajcie się mocno krawędzi odzienia JAHUSZUA, gdyż wielu z was będzie musiało iść przez błoto; wielu z was będzie szło poprzez zamarznięty śnieg; wielu z was będzie szło poprzez gorąco słońca! Co było łatwe dla wielu z was, w roku 2003 przyjdzie wam ciężko. Wielu z MOICH dzieci słucha i rozpoznaje MÓJ głos poprzez tą służącą, ale oni chcą zabrać tu jedno Słowo, tam drugie Słowo, by podporządkować je do ich sposobu myślenia, tak jakby to zdołało unieważnić MOJE Słowa i uczynić je pustymi.

To, co JA prorokuję, spełni się!

Powstańcie MOI prawdziwi orędownicy i proście o opóźnienie!

Wy pytaliście się MNIE: "Dlaczego to stało się z Richardem Eby – to są Słowa, które JA mam wam do powiedzenia: Richard był zmęczony pogarszającym się stanem zdrowia. Richard smucił się, bo pragnął widzieć każdego dnia Niebiańskie Bramy. Każdego dnia, po obudzeniu tęsknił za Niebem. Gdyż widzicie, MOJE dzieci, wasze modlitwy opóźniły przyjście JAHUSZUA. JA nie sprzeciwiłem się woli Richarda, gdyż on prosił MNIE dzień po dniu. On nie chciał być już, z żadnego powodu, trzymany na tej Ziemi. On widział MOJĄ chwałę i pragnął jej ponownie. Nawet miłość jego rodziny i przyjaciół, nawet ta misja, do której JA go powołałem, to znaczy by czekać na przyjście JAHUSZUA, nie chciał, aby powstrzymywały go już dłużej.

Ale naprawdę MOJE dzieci zauważcie, zapiszcie wszystko, gdyż tego samego dnia, kiedy on zmarł i pojawił się przed MOIM obliczem w Niebie, zauważcie, co działo się na tej Ziemi. Gdyż zaprawdę, on był wskaźnikiem temperatury, barometrem, i szatan wiedział o tym.

Dlatego on pokazał swoją dłoń i chwalił się przed światem, że może klonować ludzi.

Widzicie, to, co zostało uczynione w sekrecie przez lata w przeszłości, dopiero teraz dochodzi do uszu tego świata. Wiecie MOJE dzieci, to jest naprawdę koniec, gdy człowiek mówi: "Ja stałem się bogiem", gdyż nikt, jak tylko TEN wielki STWÓRCA, JA, JAHWEH, mogę włożyć Ducha i Dusze w człowieka.

A więc oni są bezdusznymi stworzeniami, które są tylko pod MOIM gniewem. To szatan dał tą wiedzę, by ponownie naśmiewać się ze MNIE.

Ale JA mówię wam to, MOJE dzieci: Nic nie może się zdarzyć bez MOJEGO pozwolenia!

Dla tych, którzy odważają się drwić i mówić, że piekło nie jest prawdziwe, że to jest tylko wytwór waszej wyobraźni – oni nie tylko zasmakują piekła, ale oni będą pływać w Jeziorze Ognia!

Dla tych, którzy śmią drwić z drugiego przyjścia JAHUSZUA, JA wam mówię raz i ponownie powtórzę: ON nie przychodzi po kościół. ON nie przychodzi po jakikolwiek zorganizowany kościół! ON przychodzi tym razem po SWOJĄ Oblubienicę!

A nie każdy jest nazwany Oblubienicą JAHUSZUA –

Czy są oni lojalni?

Czy są oni prawdziwi?

Czy są oni wierni?

Czy wybiorą, by MU służyć?

Czy oni są świętymi przede MNĄ?

Czy jest MOJE Imię na ich ustach codziennie?

Czy wołają w imieniu JAHUSZUA, czy też porzucają MOJE Dziesięć Przykazań, depcząc je pod swoimi stopami, aż rozbiją je na kawałki?

Czy oni mówią ludziom, by nie postępowali według dawnych sposobów, gdyż czynimy nowe rzeczy na nowy sposób?

MY czynimy rzeczy NASZYM sposobem. To jest MÓJ znak, MOJE dzieci, jak JA teraz oddzieliłem was, gdyż ci, którzy już są naznaczeni, oni mają MOJA Pieczęć Ochrony. Aniołowie oznaczyli was na rok 2003.

Zło spadnie na, wielu, którzy nazywają się Imieniem MOJEGO SYNA, i oni będą zastanawiać się, dlaczego?

To jest z tego powodu, że wy odważacie się drwić, ponieważ wy odważacie się odrzucać to, co JA powiedziałem, ponieważ wy patrzycie na posłańca, a nie na Przekaz! Wy po prostu widzicie samotną kobietę. A ponieważ wy nie możecie dostrzec gniewu na MOJEJ Twarzy, to możecie obrzucać ją słowami, ale JA chcę abyście wiedzieli, ze ani jedno słowo, które wypowiedzieliście nie ominęło MOICH Uszu, jak atakowaliście ją! A więc, wy również wepchnęliście igłę w MOJE Oczy, a więc, gdy będziecie płakać w bólu, JA pogardzę waszym głosem!

Wy, którzy żyjecie w przepychu i chwale, sławie i majątku, wy patrzycie z góry na MOICH Proroków i Apostołów, gdyż wy macie wasze żołądki wypełnione, macie najlepsze ubrania na waszych grzbietach; wy macie wasze dochody w nadmiarze i obfitości – wy jesteście błogosławieni. Ale widzicie – wy nie znacie słowa "Cierpienie". Ale w 2003 poznacie. To będzie początek cierpienia dla tych, którzy myślą, że są powyżej MEGO Gniewu! MÓJ Gniew zostanie wylany na nich! JA nie będę się ponownie powtarzać, by powiedzieć wam jak ta Ziemia będzie się trząść, jakie będą trzęsienia ziemi, gdyż przybliżyło się przyjście JAHUSZUA.

JA już prorokowałem, że ta Ziemia będzie się trząść, i że będą trzęsienia ziemi, gdyż nawet Ziemia trzęsie się ze strachu.

Oj, głupi mężczyzno i kobieto! Nawet, podczas gdy Ziemia jest wstrząsana i są trzęsienia ziemi, wy drwicie ze MNIE i zaprzeczacie, że JA jestem tutaj!

Wy zwracacie się do nauki by znaleźć waszego boga; wy zwracacie się do polityki, by zaspokoić wasze potrzeby!

Głupie, głupie, głupie pokolenie!

Wy zwracacie się po wiedzę tego świata i odrzucacie MOJĄ Księgę, jako starą księgę wypełnioną wiedzą i prawdą, księgę przepowiedzianą przez Proroków!

Wynoście się, wynoście się, wynoście się ode MNIE, wynoście się ode MNIE z waszym bluźnierczym czczeniem, gdy wypełniacie ławy w niedzielę i wypędzacie prawdziwych czcicieli, którzy czczą w Szabat! JA pokażę wam ponownie, że Dzień Sądu zaczyna się naprawdę w Domu JAHWEH! I jak się już to stało, ponownie JAHUSZUA przepędzi handlarzy pieniędzmi i wyrzuci ich za drzwi.

JA ostrzegłem was o nierówno sprzężonych małżeństwach, ale wy nalegacie na pozostanie z tymi współmałżonkami, wiedząc, że oni nienawidzą i gardzą samym MOIM Imieniem i Imieniem JAHUSZUA. A więc, trzymajcie się waszych partnerów – czyńcie to, co JA wam zabroniłem! Wy, MOJE dzieci, nie widzicie jeszcze, że to, co JA mam najlepszego, oczekuje was! To, co JA nie połączyłem razem; to, którego imię nie jest znalezione w BARANKA Księdze Życia; to, co wy jeszcze uważacie za męża lub żonę – oni sprzedadzą was najlepiej płacącemu w tych, przed nami, nadchodzących złych czasach. To będą MOJE dzieci, które nie zdają sobie sprawy, że są w błędzie, aż do momentu, w którym stracą swoje głowy!

Jak wielu z was ucieka od swego powołania i będzie słuchało tego Apostoła przemawiającego i powie: "Ja jestem za tą Misją, ale nasze datki i podarunki zatrzymamy."

Czy wy jeszcze nie zdajecie sobie sprawy, że samo gadanie jest próżnością?

Jeśli nie pomagacie, to przeszkadzacie, biorąc te słowa, które JA mówię! I staniecie przede MNĄ w Dzień Sądu Ostatecznego i JA zapytam was: "Czy pomogliście jej w jakikolwiek sposób?"

Nadchodzą plagi i jeśli zwrócicie się do rządu o opiekę, jeśli zwrócicie się do środowiska medycznego o opiekę – JA już przepowiedziałem wam, co się stanie.

Nic się nie wydarzy, czego JA najpierw nie powiem MOIM Apostołom i Prorokom.

Nawet ci źli, wysoko postawieni na ‘hill(komentarz: najprawdopodobniej ‘hill’ odnosi się do ‘Capitol Hill’ w Waszyngtonie, D.C., dzielnica rządowa) słuchają. I chociaż oni nie słuchają MNIE, jednak trzęsą się ze strachu, wiedząc, że JA wypowiadam MOJE tajemnice, których żaden człowiek nie powiedział.

Jak wielu z was ucieka od swego powołania?

Jak wielu z was pozostawia innym głoszenie Ewangelii?

Jak mało z was, którzy nawet czytacie to, lub słuchacie tego, jest na polu żniw, lub też pomogą zbierać żniwo w tym końcu czasów?

Tak, JA będę miał męczenników, gdyż z pewnością tak jak, podczas, gdy krew Szczepana wylewała się na ziemię, tam stał mężczyzna nazywany Szawłem, którego imię JA zmieniłem na ‘Paweł’, i jak Szczepana krew obryzgała go, gdy on trzymał jego płaszcz, to Namaszczenie będące na Szczepanie przeszło na Szawła, który stał się Pawłem. Więc, co JA wskazuję, gdy to mówię? – Krew męczennika nigdy nie jest stracona! Ona tylko wzbudza więcej Szczepanów; więcej Szawłów staje się Pawłami!

A dla MOICH umiłowanych zaufanych, wypełnionych MOIM Namaszczeniem, którzy patrzą na MNIE każdego dnia i modlą się, 2003 będzie dla was rokiem błogosławieństw podczas, gdyż JA wypalam zanieczyszczenia, gdyż próby waszej wiary, MOJE dzieci, są bardziej cenne niż złoto.

Nauczcie się wychwalać MNIE, MOJE dzieci, bez względu na to, co przynosi wasze życie. JA słyszę modlitwy tych, którzy przychodzą do MNIE z wdzięcznym sercem. To są te modlitwy, które cieszą MNIE. I tak, jak za dni Mojżesza, to są te dzieci, dla których dostarczę utrzymanie i pożywienie.

Więc to Posłanie nie jest dla tych, którzy drwią i naśmiewają się. To Posłanie nie jest dla każdego, a tylko dla tych z Duchowymi Uszami do słuchania, dla tych z Duchowymi Oczami do patrzenia, którzy będą widzieć, a nawet i słyszeć MÓJ Głos.

JA przekazuję to Słowo dla Izraela.

JA posyłam tego Apostoła do was, by wam powiedzieć: Uważajcie na tych, co przychodzą jako przyjaciele, a ich ręka jest w waszej kieszeni – oni okradają was! A w ich drugiej dłoni jest sztylet i mówią: "Czyń to, co mówię ci byś czynił!" Ale JA mam was w pamięci, Izraelu, jeśli tylko będziecie wołać na BOGA Abrahama, Izaaka i Jakuba – JA, JAHWEH, jeśli tylko przestaniecie słuchać rabinów, kiedy mówią wam byście nie wymawiali MOJEGO Świętego Imienia.

Gdyż, JA mam MOICH Namaszczonych, którzy siedzą tam w samym Jeruzalem, wypełnionych MOIM RUACH ha KODESZ. Oni akceptują JAHUSZUA, jako MESJASZA i oni wołają i modlą się do MNIE. I to jest, dlaczego Izrael został, jak dotychczas, zaoszczędzony. Gdyż Izraelu, chociaż wy byliście źrenicą w MOIM Oku, teraz wy również macie robaka w środku.

Izraelu, świat nie może już więcej dostrzec w was świętości, gdyż macie te przerywania ciąży, macie tych homoseksualistów, macie pornografie – nie ma grzechu, który by nie przeniknął Izraela na wskroś!

Teraz faryzeusze rządzą w waszym rządzie i w dodatku, oni nawet nie zachowują pozorów pobożności.

JA będę sądził w 2003 roku te państwa, te narody, które są dla MNIE jak Sodoma i Gomorach. JA nawet nie powiem, co się stanie w 2004, gdyż, jeśli myślicie, że MOJE Wyroki Sądowe spadły w 2002 roku, i ten świat wstrzymuje swoje oddechy na 2003 rok, to słowa byłyby tak przerażające, że nawet ten Apostoł bałby się mówić.

A więc MOI umiłowani, JA mam to Przesłanie dla was. Postępujcie krok po kroku, dzień po dniu, gdyż zaprawdę, szczególnie w 2003 roku, to jest wszystko, co zdołacie znieść.

Słuchajcie MNIE!

Słuchajcie MYCH Słów!

Nauczcie się szukać MNIE dla siebie!

Te Słowa, które JA wypowiadam poprzez tą służącą, JA potwierdzę ponownie. Czy ktoś nawet zauważa jak szybko rzeczy sprawdzają się po Słowach wypowiedzianych przez te usta? A to dlatego, że to nie są zwykłe słowa kobiety – to jestem JA, ten Wielki BÓG, JA JESTEM!

Ponownie JA mówię, wy nie będziecie znali się nawzajem po imieniu. Nie będziecie dbali o swoją wzajemną przeszłość.

Wy rozpoznacie waszą prawdziwą rodzinę JAHWEH i JAHUSZUA po Namaszczeniu, które jest w środku was.

A JA mówię zwłaszcza do Apostołów i Proroków.

JA oddzieliłem was osobno, gdyż wy nadstawiacie waszego ucha do MNIE dwadzieścia cztery godziny na dobę, prosząc MNIE: "Oh, OJCZE BOŻE JAHWEH, jakie słowa chcesz powiedzieć?" Wy uczyniliście wasze ciała ofiarnymi Świątyniami. Wy okazaliście chęć, by być prześladowanymi ze względu na MEGO SYNA JAHUSZUA! Nie myślcie, że JA biorę cokolwiek za rzecz oczywistą te wszystkie poświecenia, które uczyniliście.

Wielka, wielka, wielka będzie wasza nagroda w Niebie!

Ale, JA nie zapomnę pobłogosławić was tutaj na Ziemi.

Nic, co oddaliście, nie będzie niezapłacone siedmiokrotnie, ale to jest prawda, MOJE dzieci, to jest połączone z prześladowaniami, jak widzicie drwicieli, kpiarzy i tych, którzy nastają na wasze życie.

JA namaściłem tą, która przemawia jak również jej męża. Oni będą wiedzieli, gdzie iść i co robić, zwłaszcza w tym 2003 roku. JA nie pozwolę im, by was zwiedli. To będzie tak, jak we Śnie danym Elisabeth.

(Komentarz Elisabeth: Zobacz Sen o Pociskach Rakietowych, a także we Śnie, w którym prowadziliśmy karawanę samochodów drogą, po której jechało samochodów tak wiele, że trudno było je zliczyć. My ostatnio mieliśmy objawienie o tym Śnie, ale to nie jest jeszcze czas odpowiedni, by to objawić. Również proszę przeczytać Sen o Meteorach.)

Gdyż, prawda jest powiedziana przez tę Misję. Ta prawda jest tym, co zbawi, gdyż prawda przychodzi w Imię JAHUSZUA.

Dla tych z was, którzy kopiujecie te Proroctwa i zachowujecie się jakbym to JA, JAHWEH, mówił przez wasze usta, wy będziecie musieli zapłacić cenę za to Namaszczenie, które ona zapłaciła, tylko, że JA zwiększę tą cenę sto tysięcy razy! Gdyż, wy skradliście coś i nie zapłaciliście ceny. Jak JA powiedziałem MOJEJ służącej: Im większe Namaszczenie, tym większa ofiara.

A więc MOJE dzieci, jak wy rozpoczynacie rok 2003, wy, których naprawdę nazywam MOIMI Umiłowanymi Dziećmi, Oblubienicą, Wybranymi i Wyselekcjonowanymi, wy tylko kontynuujcie patrzyć w górę na MNIE.

Wy tylko patrzcie na MOJE Słowa.

Wy tylko słuchajcie i wierzcie, i wasza wiara nie tylko uczyni was kompletnymi, wasza wiara, jak będziecie rosnąć duchowo, będzie zadowalać MNIE.

Wołajcie na MOJE Imię, kiedy będziecie czuć, że ziemia trzęsie się i drga.

Wołajcie na Imię JAHUSZUA (niektórzy nazywają GO Jezusem), jedyne Imię, które może zbawić.

Pamiętajcie MNIE w świetle Psalmu 91, by plagi nie zbliżyły się do miejsc waszego przebywania.

Ukryjcie MOJE Słowo w waszych sercach, by było nie tylko książką, ale częścią waszego ciała!

JA miłuję was MOI umiłowani.

Oblubienico przygotuj się, gdyż wasz OBLUBIENIEC nadchodzi!

Ci, którzy nie sądzili, że są zdolni zapłacić cenę Oblubienicy, ale tylko patrzą na Nią i płaczą. To jest prawda, MOJE Dzieci, jest tylko jedna Oblubienica.

Posłuszeństwo jest lepsze aniżeli Ofiara!

Richard Eby nie kłamał. On był tylko zmęczony grzechem tego świata. On będzie wynagrodzony za te lata spędzone, ale on nie skończył tej misji, do której go wysłałem.

Nie pokładajcie wiary w żadnej kobiecie lub mężczyźnie, ale tylko w JA, JAHWEH, i JAHUSZUA!

Pokładajcie waszą wiarę w Słowa, te Słowa w MOICH Świętych Księgach – w ten sposób będziecie wiedzieli, że JAHUSZUA nadchodzi.

Człowiek może zawieść, nawet, kiedy JA posyłam go z powrotem na misję. Widzicie MOJE dzieci, JA pozwoliłem mu ponieść porażkę, nie dokończyć misji, by dać wam wszystkim nauczkę: Czy wasza wiara ciągle pozostanie? A dla tych z was, jak ta MOJA córka, która modliła się, by Richard Eby powrócił do życia ponownie – on nie wybrał powrotu na Ziemię.

Wy macie to ostrzeżenie: On był termometrem i barometrem w ten sam dzień, kiedy zmarł.

Jak dostrzegacie przemawianie Sodomy i Gomory, jak dostrzegacie wzrost zła, odliczajcie dni, aż do dnia zatracenia, zatracenia dla wrogów MOICH i waszych, chociaż oni myślą, że są głowami, a tak naprawdę, to są mniej niż ogonami.

Nadchodząca zmiana wart, MOJE dzieci – ci, którzy mieli swoje stanowiska przez tak długi czas; ci, którzy napisali wasze prawa, znaleźli się bez pracy.

Martwcie się i płaczcie MOJE dzieci, podczas, gdy widzicie zmianę wart, gdyż ci, którzy byli Świętymi zostaną zastąpieni, i to zastąpieni przez tych, którzy są bezbożnymi.

Ci, którym mogliście wierzyć, czy to wasz bankier, lub policjant, listonosz – następuje zmiana wart; wasi doktorzy – następuje zmiana wart; wasz rząd – następuje zmiana wart.

Duchowni liderzy uważajcie, bo następuje zmiana wart.

Oj, ale wy uważajcie, wy MOI wrogowie. Uważajcie na zmianę MOICH wart!

JA umieszczam tych z większym namaszczeniem tych, którzy są pokorni przed MOIM Obliczem.

Oni są MYMI tajemniczymi, ukrytymi.

Oni wiedzą jak obserwować MOJE Słowa i MOJĄ Twarz.

Oni stają w ‘wyłomie na murze’. (Komentarz: Oni gotowi są pomagać z narażeniem siebie.)

Oni wołają w Imię JAHUSZUA.

Dla MOICH wrogów dookoła świata: Strzeżcie się MOJEJ zmiany wart! Gdyż, oni tylko stali się bardziej Święci. Oni tylko stali się bardziej zdecydowani i odważni. Oni będą pouczali Świętość i będą zganiać ten świat! Więc strzeżcie się MOJEJ zmiany wart tych, którzy odziani są w MÓJ pancerz (List do Efezjan, rozdział 6), którzy nie przychodzą do was w swoim imieniu, ale przychodzą w Imieniu JAHWEH i JAHUSZUA, którzy nie noszą broni wojny cielesnej, ale MOJA zmiana wart ma broń duchową, o której jeszcze nie wiadomo.

Oni mają arsenał całych Niebios i co mają tylko do czynienia, to by wołać na MNIE w Imię JAHUSZUA!

Oni zawstydzą waszą zmianę wart. Więc naśmiewajcie się, jeśli się odważycie!

I jak wy, bezbożni, zmieniacie waszą wartę, gdyż ostrzegam was, mówię wam MOI wrogowie, JA również zmieniłem MOJĄ Wartę. Oni są tymi, których najmniej się spodziewacie, najniżsi z mężczyzn i kobiet, a nawet dzieci. JA przemawiam do nich nie tylko przez Proroctwa, które się sprawdzają, ale i w Snach i w Wizjach. Te dary będą wzrastały, podczas gdy JA, który daję awansy jak również degraduję, zmieniam MOJĄ wartę.

Uważajcie kościoły, które zostałyście ostrzeżone o nadejściu zmiany warty i oni zasiadają w waszych ławach kościelnych i konfrontują ten brak waszej Świętości, te nieposłuszeństwo w was. JA jestem tym samym JAHWEH i JA nie zmieniam się dla nikogo. MOJE Słowa nie powracają do MNIE bez wypełnienia się dla nikogo. Ponieważ MOJA córka wstawiała się w modlitwie i płakała i modliła się przede MNĄ, kiedy usłyszała o śmierci Richarda Eby, ponieważ tak wielu z was napisało i pytało i tak wiele więcej chce pisać i pytać: "Czy dr. Richard Eby kłamał do mnie?" – nie, nie kłamał! Jego jedynym grzechem było to, że stracił cierpliwość i był zmęczony, ale JA nie oskarżam go.

 

********** Koniec Proroctwa ***********

 

 

 

Komentarz Elisabeth:

I tak było powiedziane tego dnia, 31-go grudnia, 2002 roku. JAHWEH i JAHUSZUA proszę mieć litość na nas podczas, gdy zmierzamy do 2003-go roku.

Oświecając niektórych, oburzając innych w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Wasza Siostra Elisabeth Elijah. Zakończenie nastąpiło o 6:45 rano.

Ja obudziłam się o 5:00 rano i JAHWEH powiedział mi, bym szukała JEGO oblicza, bym przyszła przed JEGO Tron i bym się modliła. I jak zaczęłam to czynić, ON powiedział mi:

Idź i przyprowadź swego męża.

Mąż komentuje: "Nie, ja obudziłem się i powiedziałem, czy czujesz się dobrze?"

Elisabeth: Tak, to prawda. Ja siedziałam tam z moimi rękoma na mojej głowie modląc się i mój mąż dopiero, co się obudził i powiedział: "Co się stało? Co robisz?" Na to ja powiedziałam, że się modlę i że muszę się modlić w "Językach", dlatego wyjdę do dużego pokoju. On odpowiedział: "Dobrze, idź i módl się!" Ja myślałam, że on poszedł z powrotem spać. Rozpoczęłam modlić się i OJCIEC powiedział:

"Idź z powrotem po swego męża! Przyjdź przed Tron z mężem!"

Ja powiedziałam: "On śpi." JAHWEH powiedział:

"JA nie zważam na to, idź po swego męża! JA mam Przekaz. Idź, przyprowadź swego męża!"

Ja poszłam i powiedziałam to mężowi i, niech będzie mój umiłowany, mój ... błogosławiony, on to uczynił. I to jest, dlaczego to Słowo ukazało się. Jak on trzymał moją rękę, my modliliśmy się i wstawialiśmy się o potrzeby z całej długiej listy, włącznie o potrzebę RV (Pojazdu na służbę), który jest podróżniczym sanktuarium, w co wierzymy, że otrzymamy i o nasze osobiste potrzeby. I ja zadawałam w pewnym momencie za dużo pytań i zostałam zestrofowana przed całym światem, ponieważ najpierw ten Przekaz miał się ukazać. JAHWEH powiedział memu mężowi, że to była pierwsza rzecz, o co mieliśmy się pytać. Ja mówię wam szczerze, ja nie wiedziałam, że to Słowo miało wyjść. My wiedzieliśmy, że inny Przekaz miał się ukazać, ponieważ 30-tego grudnia ataki okultystyczne, które nadeszły na mnie były prawdopodobnie jedne z najmocniejszych, jak dotychczas.

Ale, jak widzicie, bitwa należy do JAHWEH i JAHUSZUA i zwycięstwo jest nasze. Ponieważ dzisiaj wyszło to nowe Słowo, by zachęcić, by zganić i mam nadzieję, by wzmocnić wiarę w tych, którzy jej potrzebują! I ci, co jej potrzebują nawrócą się i upadną na ich twarze i będą żałować za grzechy i szukać bliższego związku, i będą iść wspólnie z JAHWEH i JAHUSZUA, zanim nie jest za późno, za co zapłaciliby własnymi głowami.

Proszę kopiować i ostrzec innych i posłać do innych stron internetowych! I proszę wstawiać się za nas w modlitwie. Proszę rozważyć w modlitwie, czy nie macie być partnerami w pracy tej Misji, gdzie my będziemy dzielili się tymi samymi nagrodami.

Miłość i błogosławieństwa w Imię JAHUSZUA.

Apostoł Elisabeth Elijah .

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018