Proroctwo 63

OCH IZRAELU, GDZIE JEST WASZA KRWAWA OFIARA?

 Jak było powiedziane, tak zostało napisane w ten pierwszy dzień Święta Jom Kippur, 16-go września, 2002

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Och, Izraelu! Och jak JA płaczę! Tak, JA, JAHWEH, STWÓRCA wszystkiego, STWÓRCA nawet samego czasu. JA płaczę, gdyż JA rozlałem MOJĄ miłość, rozlałem MOJĄ litość, dałem, co miałem najlepszego – MEGO SYNA JAHUSZUA.

JA, JAHWEH, dałem JAHUSZUA, który nawet oddał SWOJĄ KREW, by wykupić grzechy Adama i Ewy.

Och, Izraelu! Krew JAHUSZUA ciągle nasyca waszą ziemie.

Jak myślicie, dlaczego szatan nienawidzi was?

Jak myślicie, dlaczego on nienawidzi was więcej, aniżeli inny naród?

Ponieważ JA, JAHWEH, przyszedłem do was w ciele poprzez MEGO SYNA JAHUSZUA, MOJEGO umiłowanego SYNA.

Abraham tylko myślał, iż miał złożyć Izaaka na ofiarę. Abraham tylko musiał doświadczyć to uczucie wielkiego żalu i smutku, jak trzymał sztylet ponad swym synem myśląc, że nie było barana by zaoferować, jako ofiarę, jako krwawą ofiarę. Ale w zaufaniu wierzył, że JA, JAHWEH, wzbudziłbym Izaaka z martwych, jeśli to byłoby potrzebne, tak jak JA uczyniłem MEMU SYNOWI JAHUSZUA.

To jest z powodu, kim JA, JAHWEH, JESTEM! Z powodu, kim JA JESTEM!

Z powodu MOJEJ miłości, która nie ma początku, ani końca dla tych, nazywanych MYMI dziećmi! I tylko ci są nazywani MYMI dziećmi, którzy wołają do MNIE w Imię MEGO SYNA JAHUSZUA!

Tylko JA powstrzymałem Abrahama od ofiarowania jego syna Izaaka. JA dostarczyłem barana ukrytego przed wzrokiem Abrahama, aż do odpowiedniego czasu. Abraham nie był doskonały, ani Izaak.

Izrael płaci cenę za grzech Abrahama, który wydał na świat Izmaela i nasienie Izmaela.

Abraham również potrzebował krwawej ofiary, to był baran, który był uwikłany w zaroślach.

To symbolizowało MOJEGO umiłowanego SYNA JAHUSZUA, jedyną OWIECZKĘ JAHWEH (BOGA OJCA), doskonała OWIECZKA bez grzechu, plamy lub skazy. Baran był uwikłany w zaroślach. MÓJ UMIŁOWANY SYN wołał do MNIE – ON również był uwikłany w zaroślach MOJEJ Woli – "OJCZE MÓJ, jeśli to możliwe, niech MNIE ominie ten kielich. Wszakże nie jak JA chcę, ale jak TY." JAHUSZUA był przedstawiony symbolicznie, jako baran, w miejsce Izaaka, jako krwawa ofiara, którą Abraham ofiarował tego dnia.

Krwawa ofiara JAHUSZUA  jest jedyną ofiarą, która jest Święta wystarczająco, by obmyć grzechy całej ludzkości, jeśli by ludzkość zaakceptowała tylko i posłuchała tego Nowego Przymierza Krwi, które JA przekazałem na Kalwarii poprzez MEGO Umiłowanego SYNA JAHUSZUA – to jest MOJA obietnica dla MOICH wiernych dzieci, którzy miłują JAHUSZUA i akceptują to Nowe Przymierze Krwi.

I jak JA nie pozostawiłem MEGO umiłowanego SYNA w grobie, lecz wzbudziłem GO z martwych i ON wstąpił do Nieba, to podobnie, uczynię to samo i dla was!

Co tylko muszą uczynić wszystkie MOJE dzieci, to jest uwierzyć, miłować i robić wszystko, by przestrzegać MOJE Przykazania.

Czy to jest trudne?

JA mówię do tych, którzy odrzucają MOJEGO SYNA JAHUSZUA, jako MESJASZA – gdzie jest wasza Krwawa Ofiara?

Wszyscy wiedzą, że musi być Krwawa Ofiara za odpuszczenie grzechów.

Jakie zwierzę jest doskonałe?

Jaki człowiek?

Nikt z wyjątkiem MEGO SYNA JAHUSZUA!

JA, JAHWEH, unieważniłem Stare Przymierze Krwi by dać ludzkości lepsze Przymierze Krwi.

To jest tylko wyłączną drogą, jaką JA mogę odpuścić wam grzechy.

Nie ma innej drogi do MEGO Tronu i do MNIE i by odpowiedzieć na wasze modlitwy, jak tylko poprzez Imię JAHUSZUA, poprzez JEGO KREW przelaną na Kalwarii na odpuszczenie waszych grzechów.

Nie ma innego wystawiennika przede MNĄ, aniżeli MÓJ SYN JAHUSZUA.

Mohammed nie może was zbawić.

Wołanie na Abrahama, nie zbawi was.

Allah nie może was zbawić.

Tylko wołanie na Imię JAHUSZUA zbawi was!

JA przemówiłem przedtem przez tą służącą.

Ci, którzy myślą, że przestrzeganie wyłącznie Torah zbawi ich, będą musieli zdać sobie sprawę, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały BOŻEJ (Czytaj List Ap. Pawła do Rzymian 3:23). Przekroczenie jednego przykazania jest jednoznaczne z przekroczeniem wszystkich przykazań. Wy potrzebujecie ZBAWICIELA – JAHUSZUA jest tym ZBAWICIELEM! Ci, którzy odmówią zaakceptowania JAHUSZUA jako ich PANA i ZBAWICIELA, MESJASZA całej ludzkości, nie będą sądzeni przez JAHUSZUA, lecz staną przed Mojżeszem, który otworzy Księgę Sądu bez litości. Gdyż ON ostrzegł Izraela, że nadejdzie Nowe Przymierze, Nowe Przymierze Krwi. On wiedział, że Stare nie może ukoić MEGO Gniewu; Ono było tylko tymczasowe, z ofiarami zwierzęcymi.

Och, Izraelu! JA dałem to Nowe Przymierze, aby było zrodzone na waszej własnej ziemi. JA czyniłem cuda poprzez to Imię "JAHUSZUA".

JA użyłem GO, by był Ofiarą ludzką… Ludzką Ofiarą Krwi i Jedynym Doskonałym Przebłaganiem za Grzech!

I JA wzbudziłem GO ze zmarłych na izraelskiej ziemi.

W ten pierwszy dzień Jom Kippur (Święto Dnia Przebłagania, Księga Kapłańska 23:26-32), 2002, JA mówię do Izraela i JA mówię im, że słyszę wasze modlitwy ukorzenia i nawrócenia, modlitwy błagające MNIE o przebaczenie. Widzę wasze poszczenie. JA odczuwam wasz strach, gdyż zdajecie sobie sprawę, że wasze grzechy są smrodem dla MYCH nozdrzy.

Och, Izraelu! Wy wiecie, że JA JESTEM ADONAI i będę sądził was za te czyny waszych ciał.

Och, Izraelu! Wy wiecie, że nie ma Ofiary Krwi.

Wy pragniecie zbudować tę Świątynię ze ścianami, by ponownie czynić ofiary ze zwierząt na odpuszczenie grzechów, gdzie wasz najwyższy kapłan mógł prosić o litość.

Ale odrzucacie dar, który JA wam dałem – Świątynię bez ścian wypełnioną RUACH ha KODESZ (DUCHEM ŚWIĘTYM); wypełnioną MOJĄ miłością i litością, MOIMI cudami i MOIM Wyrokiem! Świątynię zbudowaną nie rękami ludzkimi, doskonałą, świętą, bezgrzeszną świątynię!

JEGO IMIĘ jest JAHUSZUA!

MOJE Imie "JAH" jest zawarte w JEGO IMIENIU.

W JEGO Świętym Imieniu jest Moc – Moc NASZYCH Świętych Imion.

JAHUSZUA jest tą ŚWIĄTYNIĄ!

JAHUSZUA jest wyłączną Ofiarą Krwi, którą JA zaakceptuję!

JAHUSZUA przybył do Izraela jako dziecina.

JAHUSZUA był waszą Ofiarą Krwi!

JAHUSZUA jest wyłączną Świętą Ofiarą Krwi!

Och, Izraelu! Słuchajcie MNIE!

JAHUSZUA KREW została rozlana na ziemię izraelską, ale wypełniła cztery krańce Świata! Och, Izraelu, słuchajcie MNIE!

Ponieważ wy odrzucacie to Nowe Przymierze Krwi, więc JA dałem go również Poganom, wszczepiłem ich do Gałęzi, czekając na was, byście się ukorzyli i nawrócili i zaakceptowali JAHUSZUA, jako MESJASZA.

Czego to będzie wymagało, oj Izraelu?

Jak małą resztkę mam w Izraelu?

Ale, podczas, gdy mówię te Słowa poprzez tę służebnicę, nowi uczniowie zostaną wzbudzeni i wezmą to Słowo do Izraela. Gdyż JA mówię wam teraz, macie dowód wypływający z waszej własnej Ściany Płaczu, gdzie wypływa symbol MOJEJ Żywej Wody.

Skąd bierze się ta Żywa Woda?

JA, JAHWEH, daję wam ten dar ponownie, podczas, gdy RUACH ha KODESZ jest wypuszczona poprzez JAHUSZUA w Izraelu i teraz wylewa się poprzez Ścianę, gdzie Izrael klęczy, biada, płacze i modli się.

Zaakceptujcie JAHUSZUA, jako waszego MESJASZA, podczas gdy ściana wybrzusza się i ulega zniszczeniu na waszych oczach.

Czy nie widzicie, oj Izraelu, że Stare Przymierze przeminęło?

JA nie wymagam ofiar zwierzęcych.

Tylko Krew MEGO Umiłowanego SYNA JAHUSZUA, który pochodzi z Plemienia Judy, może być Krwią Przymierza dla Izraela i Krwią Odkupienia za grzechy popełnione przez cały świat.

Tylko jeden grzech nie może być przebaczony – odrzucenie JAHUSZUA i Życia i Krwi ofiarowanej na Kalwarii.

Uważajcie!

Naśmiewanie się i odrzucanie RUACH ha KODESZ jest bluźnierstwem! Nie ma odpuszczenia tego grzechu.

Akceptujcie, Odpuszczenie grzechów jest tylko poprzez JAHUSZUA Krew i Życie i JEGO IMIĘ. JA dałem wam ten dar na Kalwarii; JA dałem Światu ten dar.

I Izraelu, w ten Święty Podniosły Dzień, JA, JAHWEH, mówię poprzez tą żydowską służebnicę.

Och, Izraelu! Wy, którzy kamienowaliście, torturowaliście i mordowaliście apostołów i proroków, wy, którzy zabiliście MOJE dzieci, które posłałem wam na świadectwo.

Och, Izraelu! Nawet krew męczenników nasyca waszą ziemię. Tylko JA wiem, och Izraelu, jak wiele waszej własnej krwi musi popłynąć zanim zaakceptujecie wyłącznego MESJASZA, który może was zbawić. JAHUSZUA ciągle opłakuje was, jak to uczynił w Ogrodzie Getsemani.

Oczy Świata są skierowane na was, och Izraelu!

MOJE oczy nigdy nie opuszczają was!

Jest zbawcza moc w Imieniu, które odrzucacie! Wy odrzucacie Świątynny Kamień Węgielny, ale wy musicie zaakceptować JAHUSZUA, jako MESJASZA poprzez JAHUSZUA Imię, Słowo i Krew!

JAHUSZUA zbawi Izrael.

Och, Izraelu, JAHUSZUA pościł za was przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy.

Czy wy rzeczywiście myślicie, że jeden dzień postu wystarczy by pokryć wasze grzechy?

MOJE dzieci, które zaakceptowały JAHUSZUA jako ELOHIM (BÓG w liczbie mnogiej) i MESJASZA cieszą się, że ich grzechy zostały opłacone w całości na Kalwarii.

JA, JAHWEH, czekam na was, och Izraelu.

Och, Izraelu! Wy, którzy obchodzicie i pamiętacie żydowskie Festiwale i Święte Dni, czy nie widzicie, że JAHUSZUA jest w nich wszystkich?

Och, Izraelu! Powróćcie do MNIE w Świętości!

Odwróćcie się od waszych grzechów w prawdziwym nawróceniu się w Imię MEGO SYNA JAHUSZUA!

Och, Izraelu, JA płaczę z powodu waszego bólu. Jednakże pamiętajcie, tak jak JA jestem ŚWIĘTY, tak i wy musicie być odseparowani i Święci.

Czy wy rzeczywiście chcecie być osądzani według Praw, które dałem Mojżeszowi?

Wiedzcie, że Mojżesz będzie was sądził bez litości.

Ponieważ, odrzucacie wyłącznego WSTAWIENNIKA za wami, wyłączną Doskonalą OWIECZĘ JAHWEH (BOGA OJCA), JAHUSZUA powie tym, którzy polegają na Starym Przymierzu Krwi, by ich ono zbawiło.

Uważajcie wy, którzy polegacie na tym Przymierzu Krwi – ON powie: "Wy wybraliście by być osądzanymi przez Krew Starego Testamentu, więc wy będziecie osądzani przez Mojżesza!" I ponieważ nikt nie jest doskonały, biada tym, którzy są osądzani przez Mojżesza! Żaden nie zostanie zaoszczędzony! Piekło i Jezioro Ognia będą waszym domem na wieczność! Każdy czyni rezerwacje na wieczność!

Nikt nie ma zagwarantowanej następnej sekundy życia!

Wszyscy zdani na Łaskę JAHWEH – dzisiaj jest wasz Dzień Zbawienia!

Jutro może być za późno!

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

Dane tej służącej, Apostołowi Elisabeth Elijah.

 

Wypisy z Ewangelii:

Ewangelia Św. Mateusza 10:18-42 

18. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom.

19. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić,

20. gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.

21. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią.

22. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

23. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.

24. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana.

25. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą.

26. Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.

27. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!

28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

29. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię.

30. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.

31. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

32. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

33. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

34. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

35. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową;

36. i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.

37. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.

38. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.

39. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

40. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

41. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.

42. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Ewangelia Św. Mateusza 12:50

50. Bo kto pełni wolę OJCA MOJEGO, który jest w Niebie, ten jest MI bratem, siostrą i matką.

Ewangelia Św. Mateusza 21: 42-46

42. JAHUSZUA im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach.

43. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

44. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go.

45. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi.

46. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

W miłości JAHUSZUA, wasza siostra,

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]