Proroctwo 61

 

GDZIE SĄ WSZYSCY MOI ŚWIECI MĘŻOWIE, KTÓRZY WZNOSZĄ SWOJE ŚWIĘTE RĘCE

DO MNIE, JAHWEH?

 

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 11-go września, 2002 roku o 11:45 rano.

 

 Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Wprowadzenie:

 

Jestem obudzona. OJCIEC mówił do mnie podczas snu. Obudził mnie tymi słowami i teraz, od razu, nawet w czasie gdy moje oczy są jeszcze zamknięte, będę wstawiać się w modlitwie za ten kraj. Ja będę wymawiać słowa, które ON chce bym mówiła. (Słowa nadchodzą jako interpretacja języków)

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Elisabeth, JA daję wam to zadanie, abyście wymawiali teraz te słowa i że ta Misja wypowie teraz to ostrzeżenie.  Nawet jak Elisabeth spała, JA przemówiłem do niej, aby jej powiedzieć, co mówić, pomimo, że jej ciało pragnie jeszcze snu. JA mówię do niej, podczas, gdy jej oczy są jeszcze zamknięte.

 

Jest 11-go września, 2002, i jak JA patrzę na ludzkość, aby zobaczyć, co oni uczynili z czasem im wyznaczonym, dodatkowym czasem danym Ziemi, to cóż JA widzę? Gdyż JA odpowiadam na modlitwy prawych, tych, którzy wołają na MOJE Imię, w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH, MEGO SYNA. Oni wołają do MNIE i mówią: “Daj nam więcej czasu, aby dosięgnąć stracone dusze.” Więc JA tak uczyniłem.

 

To jest to, co MOJE oczy dostrzegają. Mężczyzna leżący z mężczyzną; kobieta leżąca z kobietą; dzieci mordowane w łonach kobiet; ludzie zwracają się do zła każdego dnia – nie rożni się to od czasów Noego, kiedy zniszczyłem Ziemię. Ale JA zaoszczędziłem prawych, posłusznych – Noego i jego rodzinę.

 

Przeto ponownie mówię i ostrzegam: JA zaoszczędzę tylko sprawiedliwych (prawych)!

 

O jedenastym września 2001 mówi się na całym świecie, ale tylko o tragedii, tylko o zniszczeniu. Jak mało oddaje MI cześć, gdyż JA zaoszczędziłem życia, które nawet nie zasługiwały na zbawienie. Ale zamiast tego, aby pamiętać ten dzień, by oddać MI chwałę za cuda, które uczyniłem, zamiast tego JA słyszę MOJE IMIĘ spotwarzone…”Jak mógł BÓG to uczynić?”

 

Nawet MOI właśni kaznodzieje, którzy pouczają MOJE Słowo mówią tak, jak gdybym nie miał prawa wydawać wyroków na tę Ziemię.

 

JA jestem STWÓRCA. Wy zapominacie, że zostaliście stworzeni!

 

Dlatego dzisiaj smucę się, kiedy wielokrotnie to słyszę! Czy wy zapominacie, kto jest Sędzią całego stworzenia?

Od kiedy stworzenia mają osądzać STWÓRCĘ?

 

JA patrzę na słowo: “Małżeństwo”. Ja widzę, co ono znaczy dla was. JA stworzyłem Adama i Ewę. Dlaczego więc ta sama płeć pobiera się? Wszystko to jest wstrętne!

 

Dlaczego ziemia unosi się i tak jakby w dumie biorą grzechy tej Ziemi i rzucają MI je w twarz, i odważają się mówić: “My jesteśmy stwórcami; my stwarzamy nową ludzką rasę.”?

Gdzie są wszyscy MOI Święci mężowie, którzy wznoszą swoje Święte Ręce do MNIE?

Dlaczego oni nie są duchowymi głowami rodzin?

Dlaczego żony rządzą małżeństwami?

Dlaczego mężowie chowają się po kątach?

 

Ponownie muszę wzbudzić Debory dookoła Świata, by wykonały te prace, które powinni mężczyźni czynić. To są kobiety znające MOJE Słowo, nie wszystkie kobiety, ale często to są właśnie kobiety, które mówią: “To jest prawdziwy dzień Szabatu, my go uświęcimy.” To są kobiety, które biorą dzieci i wychowują je duchowo, a potem dziwicie się, dlaczego domy upadają; zastanawiacie się, dlaczego wasze szkoły są miejscem, którego obawiałby się nawet najtwardszy kryminalista! Zastanawiacie się, dlaczego dzieci rządzą rodzicami? – Dlatego, że nie chcecie słuchać MEGO Głosu! Nie chcecie słuchać MEGO Głosu!

 

MOJA Dobra Księga jest nazywana jedną z książek. 

 

Do Praw BOŻYCH odnosi się jak do przestarzałych Praw.

 

JA widzę dzisiaj, co MOJE dzieci czynią z tą nową wiedzą, której nie mieli przedtem, gdyż wy jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie. Jeśli nie wiedzielibyście, że te Święte Festiwale są Świętymi dla MNIE, to nie bylibyście odpowiedzialni za to, co wiecie. Ale JA wskazuję wam te wzniosłe Święte Dni, jako że te Święte Festiwale były wystarczająco dobre dla MEGO SYNA JAHUSZUA do obchodzenia. A więc, o ile bardziej powinniście wy je obchodzić!

 

MÓJ SYN JAHUSZUA jest PANEM Szabatu, PANEM Szabatu! (Ew. Św. Marka 2:28)

Nawet jeśli znacie prawidłowy dzień, to jak wielu z was ciągle wypełnia kościoły w Niedzielę?

 

Wy, pouczający będziecie pociągnięci do odpowiedzialności!

 

JA powiedziałem wielokrotnie to: “Wy czcicie ludzkie szabaty, a MOJE spychacie na bok.” Są one dobre dla STWÓRCY, ale ci stworzeni myślą, że mają lepsze sposoby.

 

A więc w ten dzień, dnia 11-go września, JA patrzę na Ziemię i gdyby nie modlitwy prawych, które znaczą wiele, to zniszczenie przyszłoby na ziemię już dzisiaj.

 

Ale zamiast tego, JA daję wam więcej wyznaczonego czasu, chociaż JA słyszę MOJE prawdziwe dzieci, jak mówią: “Och przyjdź JAHUSZUA, przyjdź szybko, dzisiaj!”

 

Ta Ziemia ma pociąg do piekła i nawet drży i trzęsie się ze strachu, albowiem Ziemia wie, że SĘDZIA całego stworzenia będzie sądził tę Ziemię i, że pojawi się wkrótce!

 

Wasze wody są skażone z powodu grzechu człowieka.

Wy wymazujecie z powierzchni Ziemi całe gatunki zwierząt, dlatego, że po prostu chcecie zabijać, lub wymazujecie z powierzchni Ziemi ich środowiska dla waszych własnych głupich celów.

 

Ale JA zabezpieczyłem wszystkie gatunki w Niebie, gatunki, których ta Ziemia już nie ogląda i MOJE dzieci, których dom będzie w Niebie, bądźcie pewni, te gatunki są zaoszczędzone dla was.

 

JA miłuję was, MOJE umiłowane dzieci, was, którzy nie boicie się teraz czynić wszystkiego, co JA wam mówię; wy, którzy macie respekt dla Świętych Dni; wy, którzy wołacie do JAHUSZUA i oczekujecie JEGO przyjścia.

Oni mają olej w ich lampach jak wyczekują i mają zapas oleju w dostatku, gdyż nie znają ani dnia, ani godziny.

Oni wiedzą, że JAHUSZUA powróci w Szabat, ale, w który Szabat? JA powiedziałem tej służebnicy, że to będzie w Rosz ha Shanah i, że będzie jedno przyjście, ale w które Rosz ha Shanah

 

MOJE Słowo mówi, że ON przyjdzie o północy, ale, w którą godzinę północy?

 

A więc, MOI umiłowani próbują obliczać, w którą godzinę MÓJ SYN przyjdzie – MOI drodzy, to jest nierozsądne.

Zamiast tego, po prostu pracujcie dla MNIE i bądźcie zajęci, utrzymujcie płomienie waszych lamp, pracujcie by zebrać jedyne bogactwo, jakie można zabrać, gdy opuścicie Ziemię, gdyż nikt nie będzie wiedzieć. Jak złodziej pojawia się w nocy, tak będzie z miłością waszego życia. Ale, czy znajdzie ON was bez skazy i bez zmarszczki?

 

Dla kobiet… wy symbolizujecie Oblubienicę.

 

Mężowie, wy symbolizujecie OBLUBIEŃCA.  

 

W ten sposób będziecie wiedzieć, czy sprawiacie MI przyjemność.

Żony, które maja pobożnych mężów, którzy wołają w Imię JAHUSZUA (JEZUSA), którzy czynią wszystko by słuchać MNIE i MOJEGO Słowa. JA pytam was to: Czy czynisz wszystko, by być posłuszną temu pobożnemu mężowi?

JA pytam mężów, którzy symbolizują OBLUBIEŃCA – czy czynisz wszystko, co tylko możesz by miłować i opiekować się nią, by być głową, a nie ogonem?

Czy zasługujecie na ich szacunek, gdy one pragną być wam posłuszne tak jak Oblubienica JAHUSZUA powinna być MU posłuszna?

Czy modlicie się z waszymi rodzinami?

Czy klęczycie wspólnie z waszymi żonami?

Czy trzymacie ich ręce podczas modlenia?

Czy błogosławicie wasze dzieci?

Czy przestrzegacie MOJE Święte Dni?

Czy czcicie MNIE w prawdziwy Szabat, czy tez zażywacie swoich przyjemności i spędzacie go według swojej woli?

Czy jesteście przykładem pobożności?

 

To są pytania, które JA pytam was w ten dzień.

 

Czy stajecie za Świętością i Prawością, czy tez oglądacie porno na Internecie?

 

Czy myślicie, że wasze grzechy są ukryte w tajemnicy, dotyczy to nawet tych, którzy stoją na kazalnicach?

 

Czy zasługujecie na szacunek tego słowa: “Mąż”, gdyż wy reprezentujecie OBLUBIEŃCA, który przychodzi?

 

MÓJ SYN rządzi z miłością i współczuciem.

 

Czy sądzicie, iż będziecie rządzić wasze domostwa wyłącznie przemocą?

 

Ukorzcie się i zawróćcie ze swoich złych dróg dzisiaj wy, którzy nazywacie się mężami, gdyż tak dużo z was nie jest godnych respektu waszych żon.

 

Ale dla tych mężów, którzy są odzwierciedleniem wkrótce nadchodzącego OBLUBIEŃCA, wy jesteście godni tego respektu i wy musicie domagać się, aby wasze domostwo odnosiło się z respektem do waszych przekonań.

I oni będą miłować i oni będą szanować was, i będą pragnąć być wam posłuszni tak, jak Oblubienica JAHUSZUA pragnie być posłuszna.

 

A więc w ten dzień 11-go września, zamiast oskarżać swojego STWÓRCĘ lub słuchać tych, którzy oskarżają waszego STWÓRCĘ, pochylcie swoje głowy ze wstydu, gdyż to stworzenie, które JA uformowałem z prochu, grudy w dłoni, i tchnąłem tchnienie życia i stworzyłem człowieka, nie ma prawa i nie powinien osądzać Wszechmogącego BOGA JAHWEH, STWÓRCĘ.

 

Ponownie spadną Wyroki BOŻE; Sad już się rozpoczął, zaczął się najpierw w Domu BOŻYM od tych, którzy są nazywani Imieniem JAHUSZUA, i jeśli JA nie zaoszczędzę MEGO własnego Domu, o ile bardziej będę osądzał bezbożnych za smród ich grzechów.

 

I tak przemówiłem w ten dzień do tej służebnicy, i ona usłuchała MNIE i teraz przekazuje wam te Słowa dnia 11-go września, 2002. Tak zostało powiedziane i tak będzie zapisane.

 

Jak wielu z was pozwoli MNIE dać wam Odzienie bez skazy i białe, zanim JA poślę MEGO SYNA?

Jaka oblubienica stanęłaby w jej ślubnym ubraniu pokrytym plamami i pobrudzonym?

 

Zadajcie sobie te pytania, kiedy błagacie MEGO SYNA, aby przyszedł.

Czy będziecie gotowi?

Czy jest wasza suknia Oblubienicy czysta i nieskazitelna?

Czy jest wystarczająco oleju w waszych lampach, aby trwać w wyczekiwaniu na NIEGO (JAHUSZUA)?

Czy też będziecie tak, jak te Pięcioro płaczących Nierozsądnych Dziewic (Ew. Św. Mateusza 25:1-13), którym zabrakło oleju w ich lampach, które były zmęczone czekaniem?

 

Bądźcie gotowi MOJE dzieci, gdyż ta północna godzina jest opóźniona.

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

I tak zostało powiedziane, i tak zostało zapisane pod namaszczeniem RUACH HA KODESH, 11-go września, 2002 w godzinach 11:45 – 12:13pm.

Ja dostarczam wam tak jak zostało mi przekazane i uniżona dostarczam to Słowo dla was. Modlę się by ci z uszami słuchali.

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]