Proroctwo 58

AMERYKO, NAWRÓĆ SIĘ ALBO ZGIŃ! 

ZANIM NIE JEST ZA PÓŹNO.

 Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah 12-go wrzesnia, 2001 roku.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

Proszę mnie zrozumieć, ja jestem amerykanką i jestem w Ameryce w tym czasie, gdy to piszę pod Namaszczeniem, w wielkim strachu przed tym, co nadchodzi, jeśli nie nawrócimy się przed naszym Stwórcą JAHWEH i JAHUSZUA, naszym MESJASZEM! Wielki strach – to jest to, co JAHWEH chce abyśmy wszyscy słyszeli. Czyniłam wysiłki, aby słyszeć wyraźnie każde Słowo i proszę o przebaczenie, jeśli tak nie uczyniłam w Imię JAHUSZUA.

Ja miałam powiedziane, by ostrzec ludzi, że coś wielkiego w DUCHU się stanie i że to się objawi w sferze materialnej blisko Szabatu w Rosz Ha Szanah, w żydowską datę, którą rabinowie wskazali, a to jest 17-18 września. I pomimo to, ja czuję w moim Duchu, że ta data jest nieprawidłowa. JAHWEH powiedział mi, abym powiedziała ludziom by przyglądali się dniom około Szabatu, 14-go września. Ja również dodaję, aby śledzić wydarzenia w Jom Kippur, Dzień Przebłagania/Pojednania, lub 10 dni głębokiej czci, jeden dzień pokuty za grzechy. Rosz ha Szanah (Święto Nowiu z trąbieniem w róg) i Jom Kippur są najważniejszymi Świętymi Dniami, i jeśli myślicie, że tylko Żydzi mają je obchodzić, to jesteście w błędzie. Gdyż wy jesteście Żydami od momentu zaakceptowania JAHUSZUA jako waszego BOGA i MESJASZA! JAHUSZUA jest Królem Żydowskim i myśmy powinni obchodzić żydowskie Święte Dni i Festiwale jak i ON obchodził. Czyż nie powinniśmy iść za przykładem naszego ZBAWICIELA?

Żydzi wierzą, że w Rosz ha Szanah przyjdzie ich Mesjasz, ale oni nie zdają sobie sprawy z tego, że w Izraelu oczekują na fałszywego Mesjasza, będzie on anty-mesjaszem. Gdyż, oni odmawiają zaakceptowania JAHUSZUA jako SYNA JAHWEH, nazywanego “JA JESTEM”. Żydzi wierzą, że Rosz ha Szanah jest nowym rokiem i oni rozważają nadchodzący Dzień Sądu JAHWEH. Oni nawet mówią nawzajem do siebie: “Niechaj twoje imię będzie wpisane w Księdze Życia.

Ja jestem Mesjańską Żydówką, chociaż moja “Linia Krwi” jest żydowska oraz moje panieńskie imię, ale to nie czyni mnie Żydówką. Ja jestem Żydówką poprzez Krew JAHUSZUA. Ja nie wstydzę się ogłaszać tego przez internet. Ja miłuję moich żydowskich braci i siostry, którzy miłują i służą JAHUSZUA, ale ja również miłuję Żydów, którzy wyłącznie miłują HaSzem Adonai (Żydzi wyznający Judaizm), chociaż oni nienawidzą mnie lub odrzucają mnie. Oni mówią mi, że oni mają ich własną religię i są zadowoleni z niej.

Ja martwię się, gdyż w księdze Izajasza, rozdział 53, wyraźnie jest napisane, kim jest JAHUSZUA i jaka cenę zapłacił! Ponieważ ci Żydzi chcą żyć według Prawa Mojżeszowego, to jak mówi Pismo, będą sądzeni przez samego Mojżesza i nie przez JAHUSZUA! Ale biada tym, którzy chcą być sądzeni przez Mojżesza, gdyż złamanie jednego tylko Przykazania prowadzi do Piekła! Nie ma dla nich ofiary, nie ma krwi pokrywającej grzech, nie ma litości! Ja jestem wdzięczna, że JAHUSZUA jest tą doskonałą OWIECZKĄ. ON zginął w moje miejsce, TEN ŚWIĘTY SYN JAHWEH, który nigdy nie zgrzeszył. ON z własnej woli oddał SWOJE życie, by moje grzechy były wybaczone dzięki JEGO Krwi przelanej na Kalwarii i ofiarowanego życia, by mnie zbawić. Żydzi z Judaizmu znają Prawo, ale nie WYBAWICIELA z Prawa. Co będzie potrzebne Izraelowi, by mogli rozpoznać JAHUSZUA, jako KRÓLA królów i PANA panów, Wszechmogącego BOGA, i JAHWEH Jednorodzonego SYNA. ON jest MESJASZEM, ŚWIĘTĄ OWIECZKĄ JAHWEH (BOGA OJCA).

Koniec komentarza

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

JA, JAHWEH, mówię: “Ludzie, musicie się opamiętać, ukorzyć i nawrócić! Stańcie w wyłomie, płaczcie, pośćcie i módlcie się za Amerykę, zanim Sąd nie spadnie na nią ponownie!”

Zamieśćcie modlitwę za Amerykę! JA, JAHWEH, przykazuję ci, abyś zamieściła wszystkie Proroctwa dotyczące Ameryki (Instrukcja dotycząca strony internetowej). Nie obawiaj się urażenia Ameryki, ale jeśli nie usłuchasz, to obawiaj się urażenia MNIE!

JA, JAHWEH, mówię Prezydentowi Buszowi (Bush), ty musisz ogłosić narodowy dzień postu, żałoby, dzień ukorzenia się i nawrócenia z grzechu, i wy musicie upaść na wasze twarze przede MNĄ, przed światem, musicie ukorzyć się i nawrócić, lamentować, pościć i modlić się, aby MOJA Reka Wyroku została podniesiona z Ameryki.

Chrześcijanie i Żydzi, słuchajcie Pisma: “Jeśli MOI ludzie, którzy są nazywani MOIM Imieniem ukorzą się i będą się modlić, i szukać MOJEJ Twarzy, i zawrócą ze swoich złych dróg, JA z Nieba wysłucham ich i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. (Druga Księga Kronik rozdział 7, wiersz 14)

Nie wstydźcie się MNIE, bo inaczej JA będę się wstydził was.

Nie obawiajcie się tych, którzy mogą zabić wasze ciało, ale raczej obawiajcie się MNIE, który może posłać was, rozpaczających z krzykiem do wnętrz Piekła i Jeziora Ognistego! (Ewangelia Św. Mateusza 10:28) A to będzie tylko początek płaczu i cierpień!

Przyjmijcie JAHUSZUA teraz, zanim nie jest za późno!

Nawróćcie się z grzesznej drogi teraz, gdy jeszcze jest czas.

Wołajcie na JAHWEH i JAHUSZUA, a wasze dusze będą zbawione, jeśli posłuchacie MNIE i przedłożycie MNIE na pierwszym miejscu w waszym życiu!

Nawróćcie się i zgańcie bezbożność i tych, którzy są bezbożnymi!

Odwróćcie się od wszystkiego, co jest bezbożne i przestańcie próbować zmieniać MOJE Prawa, które są ustanowione i wypisane w kamieniu przez Palec “JA JESTEM”! JA JESTEM, który JESTEM, i JA nie zmieniam się. (Księga Wyjścia rozdział 3, wiersz 14)

Wasz Prezydent Bush musi pamiętać, kto dał mu stanowisko – to była MOJA ręka, ręka JAHWEH. Wyrok nadchodzi za te bezbożne prawa, które zostały ustanowione, prowadzące ludzi do grzechu, aprobujące grzech, mordowanie dzieci gdy są jeszcze w łonie, eksperymenty, torturowanie i bawienie się w Stwórcę.

Ale wy nie jesteście Stwórcą, wy jesteście mordercami!

Myślicie, że JA będę was błogosławił uleczeniami waszych zarażeń, chorób i ułomności, jak wy mordujecie nienarodzone dzieci!

Wy myślicie, że JA pobłogosławię waszych doktorów i naukowców!

JA powiadam wam, że jeszcze gorsze plagi spadną na was za czynienie tych okropności, i za nazywanie ich postępem medycznym i lekarstwem na wasze dolegliwości!

Rzeźnicy!

JA nazywam was morderczymi rzeźnikami! Waszym losem będzie los rzeźnika zabójcy – wy doktorzy i naukowcy!

To, co wy nazywacie “The Supreme Court of America (Najwyższy Sąd Ameryki)” – bezbożni politycy sprowadzili ten Wyrok na Amerykę!

Nie obwiniajcie nikogo, a tylko siebie. Zbieracie to, co zasialiście.

Dlaczego myślicie, że JA nie słyszę cichych wrzasków nienarodzonych dzieci? Czy dlatego, że ogłuszyliście wasze uszy i przymknęliście wasze oczy na to morderstwo?

Czy wy nie wiecie, że JA stworzyłem dusze nienarodzonych jak i narodzonych dzieci?

Bezbożnicy, faryzeusze, jak śmiecie przerabiać znaczenie tego, co JA nazwałem morderstwem?

Kim są wasi politycy, by ustanawiali to, co JA nazywam grzesznym stylem życia?

Czy myślicie, że imponują MI wasze nowe prawa?

JA pokazałem wam Sąd Ameryki, i mówię wam, tylko czekajcie, a zobaczycie znaki na Niebie i ich wpływ na Ziemię, gdy wulkany, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, tornada… wszystko naraz jak w chórze, śpiewające pieśń straconych!

Jeśli myślicie, że to jest okropność, to nie widzieliście nawet jeszcze początku MOJEGO zapalczywego Gniewu i JA mówię tutaj nie tylko do Ameryki, gdyż Ona jest tylko młodym dzieckiem, zadzierającym swój nos na MNIE!

Ale JA mówię do Izraela, gdyż, chociaż mówicie, że jesteście Żydami, ale wielu z was nie jest, gdyż zapieracie się Praw Abrahama.

Wy sprzedaliście siebie i wasza krainę najlepiej płacącemu! I ci, których nigdy nie chciałem, jako właścicieli ziemi, oni posiadają ją teraz. Ale wy nie macie prawa rozdawać tego, co JA dałem waszym przodkom. Wy nawet oddajecie waszą wodę, nie wiedząc skąd ta nowa woda nadejdzie.

Obudźcie się MÓJ żydowski ludu! Wy, którzy wołacie na HaShem Adonai, obudźcie się!

Czy wy rzeczywiście chcecie powrócić do “JA JESTEM”, czy też chcecie cierpieć los Niniwy i Sodomy i Gomory?

Nie jesteście lepszymi, Izraelu. Wy jesteście prostytutką w MOICH Oczach.

Wy również zabijacie niewinne dzieciątka i zmieniacie MOJE prawa tylko ze względu na to, że Ameryka i inni dookoła świata czynią to!

Izraelu, JA wstydzę się za was! Tak, i ty też, Jerozolimo!

JA wstydzę się kraju, który symbolizuje Świętość, lecz wy dajecie stanowiska faryzeuszom, którzy nawet nie maja wyglądu świętobliwego, i oczywiście nie mają Świętości wewnątrz. Wy słuchacie bezbożnych rabinów, którzy nawet MNIE nie znają! Oni znają Prawo, ale nawet sami nie przestrzegają go! Wy wynosicie ich, jako świętobliwych, ale nie ma Świętości w ich wnętrzu. Nie wszyscy są MOIMI rabinami. Ale, ale wy wiecie, którzy mają MEGO RUACH ha KODESZ, a którzy nie mają.

Izraelu, wy patrzycie i czekacie w oczekiwaniu, gdyż wy wiecie, że wasz Sąd jest blisko.

JA powiedziałem wam wielokrotnie, byście powrócili do STWÓRCY waszych przodków. Ale, czy wy słuchacie? Czy powrócicie z powrotem do Świętości? Czy wychwalacie MNIE za wszystko, co zrobiłem?

Nie wszyscy z Izraela są Źrenicą MEGO Oka, a tylko ci, którzy szukają “JA JESTEM” i którzy podążają za Świętością i śmią mówić przeciw wszystkiemu, co nie jest Święte!

Ci są Źrenicą MEGO Oka! Tylko ci, którzy akceptują dar, który dałem Izraelowi, i poprzez nich JA pobłogosławiłem ten świat, kiedy JA dałem MEGO SYNA JAHUSZUA!

Ale, kiedy wy zapieracie się JEGO, wy zapieracie się JA, JAHWEH!

Dlaczego sądzicie, że JA płaczę mniej z powodu tych zamordowanych, torturowanych, nienarodzonych dzieci, aniżeli z setek tysięcy żyć, zbyt dużo, by ich policzyć w ciągu jednego dnia? Piekło domaga się dzisiaj większości z nich. Jednakże nie wiecie jeszcze jak wielu.

Ale wy zdajecie sobie sprawę, że ci, którzy dyktują wam, co możecie słyszeć a czego nie, sprowadzili was na manowce!

Chrześcijanie, dlaczego pozwalacie grzechowi przeniknąć wasze domy?

Dlaczego nie zabieracie głosu przeciwko grzesznemu stylowi życia i temu, co JA nazywam odrazą?

Izraelu, nawet nie sprzeciwiacie się, ale w zamian wprowadzacie prawa, by ochraniać i zachęcać to zło, szyderstwo tego, co JA zamierzałem, aby małżeństwo składało się z jednego mężczyzny i jednej kobiety – wy wiecie, o czym mówię.

Nie ważcie się mówić, że JA przymrużam oczy na ten odmienny styl życia, gdyż wy zbieracie to, co zasialiście!

JA ostrzegłem MOJĄ służącą, by powiedziała ludziom, aby czuwali około dnia Rosz Ha Szanah, a zwłaszcza ten miesiąc i październik.

Pamiętajcie, przed czym JA, JAHWEH, przestrzegałem: “Ameryko, Ja pozostawiłem najgorsze na koniec.” Wy musicie się obudzić i zdać sobie sprawę, że jesteście państwem oddzielonym, by oddać chwałę JAHWEH i JAHUSZUA – a jak wiele pochwał i honoru przyniosła Ameryka dla “JA, JESTEM”?

Biada temu krajowi, jeśli nie powróci do Świętości!

JA jestem PANEM, BOGIEM JAHWEH!

To jest najsmutniejszy dzień dla Ameryki – bez strzału obrony, bez żadnego ostrzeżenia, w ten czas to, co mówiłem przez MOICH apostołów i proroków, a jak wielu słuchało? – Ameryka ponosi wielkie ofiary i śmierć!

JA musiałem pozwolić szatanowi, by was przesiał, gdyż wy odeszliście od MOICH Dróg Świętości.

Wy mówicie, to jest jeden naród przed BOGIEM – więc słuchajcie MNIE! Słuchajcie Świętych Pism. Zaprzyjcie się wszystkiego i odrzućcie wszystko, co nie jest święte! Powróćcie do kraju, który JA miłowałem i oddzieliłem osobno!

Biada wam, jeśli nie usłuchacie tego ostrzeżenia!

JA mówię poprzez MOICH apostołów i proroków – tych, których pastorowie nie chcą w ich kościołach; tych, którzy odmawiają zmieniania MEGO Słowa, odmawiają poddawania się cenzurze, i odmawiają składania swoich stóp pod innym stołem aniżeli MÓJ; tych, którzy odmawiają zmiękczenia MOICH słów, by po prostu nie uraziły – MOI prawdziwi apostołowie i prorocy nie dadzą się okiełzać. To tylko prowadzi ich do głośniejszego krzyczenia. Wy wyganiacie ich z waszych kościołów! Lecz wy wpędzacie ich prosto w MOJE Ramiona, bym ich ukoił, i oni zdają sobie sprawę, że większość kościołów w Ameryce i dookoła świata jest prostytutkami szatana, zaprzedanymi tym, co płacą najwięcej.

MOI ludzie są sprzedawani i uważani za własność osobistą, gdyż pastorowie sprzedają ich listy adresowe, licząc ludzi należących do kościoła i uważają ich za swoje owieczki.

Biada wam, wy źli pasterze będący wilkami przebranymi za baranków! Biada wam, którzy nazywacie się milionerami i patrzycie z góry na innych.

Pamiętajcie, JA jestem zazdrosny o MOJE baranki i owieczki. Wy zapłacicie za to! Och, wy przyjdziecie do MNIE i powiecie: “Ale PANIE, ja wyrzucałem złe duchy mocą TWEGO Imienia i prorokowałem w TWOIM Imieniu, lecz “JA JESTEM” powie wam: “Odejdźcie ode MNIE wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! JA nigdy nie znalem was.” (Ewangelia Św. Mateusza rozdział 7, wiersze 21-23)

Wy bierzecie “Dziwny Ogień” do waszych zborów kościelnych, zabieracie MOJĄ Chwałę i nazywacie misje swoim imieniem – uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie z takich Misji!

“JA JESTEM” tolerował wasze sianie do samolubnych, aroganckich, dumnych, kontrolujących, manipulujących i oszukańczych duchownych i misji.

Ponieważ “JA JESTEM” nie błogosławi ich. Oni odwrócili się do fałszywych doktryn, aby robić wrażenie, że niby poznali MOJE tajemnice, ale w gruncie rzeczy, oni uczą się tajemnic od samego szatana.

Wystrzegajcie się każdego, kto usiłuje ukraść MOJĄ Chwałę! Im większe imię, tym więcej skradzionej Chwały!

JA będę rozliczał was za to, co zrobiliście z ziarnem, które wam dałem do zasiania! Jeśli siejecie ziarno do korupcji, to zbierzecie owoc MOJEGO zniszczenia!

Przedtem nie byliście ostrzeżeni, ale JA posyłam tego MOJEGO Apostoła, by was teraz ostrzec. JA posyłam MOICH apostołów i proroków, by ostrzec zanim nadejdzie Sąd!

JA jestem BOGIEM równowagi we wszystkim, w błogosławieństwach i również w przekleństwach!

Nawróćcie się z grzesznej drogi i odwróćcie się od tych, którzy czynią to zło!

JA płaczę nad Ameryką! Och, JA nie chcę was zranić! Wy jesteście jak krnąbrne dzieci, które zboczyły na drogę grzesznego życia. Wy jesteście jak marnotrawny syn, który wziął spadek swego ojca i zmarnotrawił bogactwo przez głupotę.

JA jestem tym OJCEM ŚWIĘTYM – nie ma innego!

Wszystko, co macie, JA wam dałem. JA byłem cierpliwy z wami, pozwalając wam na wybór.

Ale teraz JA ostrzegam was: Powróćcie z tych cuchnących świńskich chlewów tego świata!

Zaprzestańcie jeść to świńskie pożywienie tego świata!

Powróćcie do MNIE, a JA włożę na was Szatę Prawości MEGO SYNA JAHUSZUA. JA włożę na was MÓJ własny Pierścień Obietnicy, który uczyni was jednością z MOIM SYNEM JAHUSZUA, i JA, JAHWEH, gdyż wy będziecie zaślubieni z prawdą, prawością i Świętością, jeśli tylko będziecie MNIE słuchać.

Powróćcie do Świętości!

JA, JAHWEH, i JAHUSZUA nie przymrużamy oczu na grzech. JA nie jestem rozbawiony, gdy poddajecie MNIE nieustannie próbom. Teraz nawet bluźnierstwa są głoszone przez środki masowego przekazu, prowadzące dzieci na rozdroża.

JA jestem JAHWEH, wasz STWÓRCA!

JA ostrzegałem was, ale wy nie chcecie słuchać.

Przyjdźcie, rozważmy to razem. JA jestem ten sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze. JA nie zmieniam się.

I jeśli wy zmieniliście definicje grzechu, zmieniliście MOJE Przykazania, zmieniliście waszą definicje świętości, to jednak “JA JESTEM” nie zmieniłem się.

Co jest grzechem na Ziemi, jest grzechem w Niebie, ale w Niebie grzech jest niedopuszczalny!

Czy myślicie, że tylko, ponieważ wy nauczyliście się tolerować grzech i zamykać oczy i uszy, jak MOJE Imię jest szkalowane i potępiane, i MOJE Słowa w Piśmie Świętym nieprzestrzegane, wyśmiewane i przekręcane, by znaczyły to, czego JA nie powiedziałem – czy myślicie, że JA wystąpię przeciw MOIM własnym Prawom, MOIM własnym Słowom, które stały się ciałem?

Ameryko, wy mieliście być przykładem dla tego świata. Wy jesteście teraz pod MOIM Sądem, i to jest tylko początek. Ameryko, wy musicie opamiętać się, ukorzyć, żałować za grzechy i nawrócić! Każdy mężczyzna, każda kobieta i dziecko, każdy nazywający się Amerykaninem – wy musicie się nawrócić, bo wzbudziliście Gniew w STWÓRCY, Wielkim BOGU “JA JESTEM”!

Nie ma innego stwórcy!

JAHUSZUA jest wyłącznym Pokryciem Krwi, które JA przyjmuję. RUACH ha KODESZ jest wyłącznym DUCHEM, który łamie jarzma i więzi, jak jesteście oswobodzeni z rąk bezbożnych. Niniwa opamiętała się i żałowała za grzechy, i JA dałem im więcej czasu. Ale jest prawdą, że z czasem powrócili do ich grzesznych dróg i bardzo MNIE zdenerwowali, i JA zniszczyłem Niniwę!

Ale wbrew temu, co JA powiedziałem Jonaszowi, JA dałem im szansę. Jak zaoszczędziłem Niniwę.

I zaoszczędzę was Ameryko, jeśli tylko ponownie będziecie przestrzegać MOICH Praw i zaprzestaniecie zatwierdzać prawa, które próbują zmienić MOJE Prawa, które JA wypisałem MOIM własnym Palcem na kamiennej tablicy. JA posłałem tych z ostrzeżeniami Jonaszowymi, i jak mało posłuchało, aż JA pozwoliłem na ten terror, który spadł dzisiaj na Amerykę! MOJE dzieci, powiedzcie MI to, jak siedzicie przy telewizorach i radiach, jak sparaliżowani w przerażeniu i w szoku, zastanawiając się, dlaczego się to stało.

Jaka jest różnica pomiędzy Ameryką cierpiącą terroryzm, a Izraelem cierpiącym terroryzm, lub Kosowem, lub Afryką, albo też wieloma innymi miejscami dookoła świata?

Czytacie przypadkowo o tym w waszych gazetach, słyszycie to w waszych radiach i w telewizji, lub czytacie czołówki na ekranach waszych komputerów, a pomimo to w żadnym kraju nie odczuwa się bólu, aż JA pozwolę byście sami odczuli boleść, gdy uderzą w wasze państwo, a zmarli będą należeć do waszej rasy, rodzaju, języka i waszych narodów.

Hipokryci! Wy biadacie i płaczecie teraz, tylko, ponieważ to jest wasz własny naród!

Czy teraz odbierzecie to poważnie, gdy inni cierpią z powodu wojen?

Ameryko, nawróć się z grzechu i powróć z powrotem do tego kraju, który JA oddzieliłem osobno dla MOJEJ Chwały, Honoru i Czci!

Bądźcie ponownie przykładem pobożności!

Czyż już tak szybko zapomnieliście o tej depresji i tych cudach, które JA uczyniłem? Dlatego wasza gospodarka była błogosławiona. JA nie chcę ponownie brać was tam z powrotem, abyście uczyli się tej lekcji. Wyrok został przełożony zbyt długo!

Wasi apostołowie i prorocy, tacy jak ta, ostrzegali was, ale czy chociaż te kościoły nawracają się?

Nie! Pozostając w milczeniu, oni tylko pomogli zatwierdzić te bezbożne prawa, gdyż obawiali się obrazić zbory kościelne, lecz one nie obawiały się obrazić JA, JAHWEH!

Oni tylko wyganiali apostołów i proroków, którzy próbowali dać im MOJE Prorocze Ostrzeżenia, obrażali ich, odrzucali ich, i wyśmiewali ich tak, jak to uczynili temu apostołowi teraz mówiącemu.

Jak mało z was, głównych denominacji, dopuściłoby tego apostoła, by ostrzegła o okropności Piekła, lub by ostrzegła o MOIM Sądzie, który nadchodzi?

Nie, wy mówicie, że to mogłoby zdenerwować ludzi, lecz nie boicie się zdenerwować MNIE, JAHWEH!

Wy naśmiewacie się z apostołów i proroków, gdyż oni nie mają kościoła. Jednak kościół to nie jest budynek, ani duchowny pastor – Kościół, MOJA Świątynia to jest Ciało JAHUSZUA, a to są MOI ludzie, którzy słyszą MÓJ głos i są posłuszni, i oni miłują i przedkładają JA, JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ na pierwszym miejscu w ich życiu, nawet przed życzeniami ich rodzin! Chociaż to prowadzi do spadnięcia miecza oddzielającego ich od ich umiłowanych, którzy zapierają się MNIE i MEGO SYNA JAHUSZUA oraz Namaszczenia przez RUACH ha KODESZ!

Biada wam, jeśli nie posłałem wam MOICH apostołów i proroków by wstawiali się za wami i by ostrzegli was tak, jak JA czynię to teraz.

Biada wam, gdyż JA posyłam MOICH apostołów i proroków by ostrzegli zanim poślę MÓJ Gniew i Sąd!

Ale jak mało nawet stara się im podziękować?

Jak mało nawet zadbało, aby próbować utrzymać nawet teraz, tą, która pisze MOJE Słowa?

JA, JAHWEH, zadaję wam to pytanie, ponieważ odmawiacie pomocy jej, w godzinie jej potrzeby: “Dlaczego będziecie pomagać tym bogatym i sławnym duchownym, którzy kradną MOJĄ Chwałę, przez nazywanie Misji swoimi imionami?

Oni działają pod “Dziwnym Ogniem”, który nie jest tym RUACH ha KODESZ Namaszczeniem, które JA dałem temu apostołowi i innemu apostołowi, który będzie albo błogosławieństwem, lub przekleństwem, w zależności od tego, co uczynili z JAHUSZUA i czy oni przyjęli tych apostołów i proroków, jako błogosławieństwo, a nie, jako przekleństwo! (Ewangelia Św. Mateusza rozdział 10, wiersze 41 i 42.)

JA, JAHWEH, mówię wam to dla tych, którzy zamknęli swoje oczy, by nie widzieć jej cierpienia, i ogłuszyli swoje uszy, by nie słyszeć jej wołania. JA, JAHWEH, uczynię wam to samo, kiedy będziecie wołali do MNIE, aby modlitwy wasze były wysłuchane w Imię MEGO SYNA JAHUSZUA HA MASZIJACH.

JA, JAHWEH, pytam was to, powiedzcie MI, jeśli śmiecie: Jak wiele zostało zbawionych, uzdrowionych, wybawionych i zachęconych?

Jak wielu popełniłoby samobójstwo i poszłoby do piekła, jeśli JA nie wzbudziłbym tej Misji?

Wy zostaliście osobiście pobłogosławieni, a pomimo to wielu nigdy nie próbowało nawet raz odwdzięczyć się jej i być błogosławieństwem dla MOJEJ córki. A ona, pomimo to oddawała wszystko, rozum, ciało, ducha i dusze, wytężając się z całej swej mocy finansowo, ignorując zdrowie, gdyż mając powiedziane by odpocząć – ona nawet nie wie, co to znaczy odpoczynek!

Dlaczego ona to czyni? – Dla JA, JAHWEH, i JAHUSZUA chwały i dla waszego dobra!

JA, JAHWEH, pytam was to, zastanówcie się uważnie, gdyż JA będę rozliczał was za to, co mówicie i co czynicie.

Jaka jest cena waszej duszy, waszego zdrowia?

Kto by zadbał o wasze rany, jeśli JA nie Namaściłbym jej, by wymawiała MOJE Słowa?

Jak wielu jest błogosławionych przez tę Misję?

Czy myślicie, że JA pozwolę, aby to tak trwało bez pociągnięcia was do odpowiedzialności?

Wy, którzy przychodzicie i drwicie z niej i przesyłacie jej pouczenia, że kobieta nie ma pouczać mężczyzny – czy wy zdajecie sobie sprawy, że szatan przemawia z ust waszych, aby zniechęcić ją, jak i inne kobiety z podobnym powołaniem, wybrane osobiście przez “JA JESTEM”?

Czy wy nie zdajecie sobie sprawy z tego, że tych, którzy myślą, iż znają Pisma, ale jednak nie znają, litera zabija, a DUCH daje życie? (Drugi List Apostoła Pawła do Koryntian rozdział 3, wiersz 6)

Przestańcie mi mówić, jaką płeć mogę użyć by dostarczyć te Przekazy i uczyć i wykorzystywać, jako MOICH apostołów i proroków!  (List Apostoła Pawła do Galatów rozdział 3, wiersze 27-29).

RUACH ha KODESZ namaszcza tego, kogo JA nakażę, a nie, kogo wy nakażecie. JA nie wybieram MOICH apostołów i proroków bez uprzedniego testowania ich, a kim wy jesteście byście mówili, że to ma być mężczyzna, czy też kobieta?

Czy nie czytaliście MOJEGO Słowa?

Czy wy wiecie więcej niż JA, JAHWEH?

To jestem JA, który namaszcza MOJE naczynia i JA nalewam MÓJ Olej Namaszczenia i Żywą Wodę bez miary.

Teraz JA mówię do tych, którzy wzięli, ale nigdy nic nie dali do tej Misji lub tej misjonarki, nawet słowa zachęty.

JA, JAHWEH, posłałem Dawnego Eliasza do wdowy z Sarepty, gdyż JA, JAHWEH, wiedziałem z góry, że ta mała kobieta, wdowa przygotowywała swój ostatni posiłek dla swego syna, i potem ona i jej syn by umarli, jeśli JA nie posłałbym Eliasza, aby rozmnożył jej oliwę w baryłce i mąkę w dzbanie.

Ona musiała posłuchać i rozpoznać Namaszczenie w proroku, Dawnym Eliaszu i ona posłuchała. Eliasz miał Namaszczenie, by wołać na deszcz z nieba, by wypełnić wyschnięte strumienie, ale JA, JAHWEH, nie pozwoliłem na to. W zamian, JA posłałem dawnego Eliasza, aby poddać próbie wdowę z Sarepty (Pierwsza Księga Królewska rozdział 17, wiersze 8-24). I chociaż Pismo mówi, że było wiele wdów, dawny Eliasz został posłany do tej szczególnej kobiety (Ewangelia Św. Łukasza rozdział 4, wiersz 25).

JA używam jej tak, jak dawnego Eliasza. JA, JAHWEH, poleciłem jej, aby napisała i mówiła o jej potrzebach, i jak niewielu zdało te egzaminy. Milionerzy przyszli tutaj i drwili. Oni nie będą mieć już więcej tych milionów, gdyż JA mówię wam, abyście używali te papiery i plastykowe karty, podczas, gdy jeszcze możecie, aby pomóc temu nowemu Eliaszowi, nie dla jej dobra, ale dla waszego dobra!

JA, JAHWEH, tylko mówię to dla tych, którzy rozpoznają MÓJ Głos poprzez te prorocze Słowa napisane tutaj i rozpoznają rozchodzące się błyskawicznie Namaszczenie RUACH ha KODESZ spoczywające na niej. JA, JAHWEH, chcę pobłogosławić ludzi, ale oni nie przyjęli MOICH błogosławieństw i tej służebnicy, którą Namaściłem, aby wypowiadała błogosławieństwa tak, jak dawny Eliasz. Kiedy wasze papierowe pieniądze staną się bezwartościowe i staniecie wobec biedy, głodu, braku domu, choroby to będziecie pamiętać jak byliście proszeni, abyście byli błogosławieństwem tak, jak ta wdowa z Sarepty, która podtrzymała MOJEGO Dawnego Eliasza. Wy bylibyście błogosławieni i ochraniani jak ta wdowa z Sarepty, ale wybraliście pozostać głuchymi na ostrzeżenia JAHWEH, aby błogosławić tę służebnicę, MOJEGO Nowego Eliasza.

JA jestem JAHWEH i JA Namaściłem Dawnego Eliasza tak, jak Namaściłem MOJĄ służebnicę, którą nazywam Nowym Eliaszem.

Będziecie odpowiedzialni za to, czy jesteście dla niej błogosławieństwem, czy tez przekleństwem!

JA Namaszczam ją, aby wypowiadała prorocze Przekazy, które mało odważyłoby się wypowiadać z obawy przed wyśmianiem. Ale ci, co odważają się naśmiewać i zaprzeczają, że to “JA JESTEM” mówi teraz …wy wstawiliście swój palec w JA, JAHWEH, Oko! Nie wierzycie MI? Poczekajcie, a zobaczycie czy to, co powiedziałem nie sprawdzi się – wtedy będzie za późno!

Dla tych, którzy przeklinają i zapierają się jej teraz – biada tym, którzy śmią poddawać próbie JA, JAHWEH. “JA JESTEM” wie, że czytacie te prorocze Przekazy waszym zborom, i kłamiecie mówiąc: JAHWEH to wam mówi….wy nie zapłaciliście ceny za to Namaszczenie jak ona ma i inni, a pomimo to śmiecie wypowiadać te Słowa i nawet nie zapraszacie jej, by przyszła i wypowiadała Je w Namaszczeniu, które złożyłem na nią i na innych, kiedy powiedziałem do nich pod Namaszczeniem!

Wy nie jesteście lepsi od złodziei i kłamców. Wy nie chcecie zaprosić apostoła takiego jak ona, poprzez którą JA mówię. Wy wolicie zaprosić bogatych i sławnych wypełnionych swoją własną dumą i ego, i ich dziwny ogień złota głupich, co JA nazywam: Fałszywą Śmieszną Odnową Złotego Kurzu i Złotych Zębów!

Gdyż trzeba być głupim, by uwierzyć, że “JA JESTEM” użyłbym żądze tego świata, by udowodnić MOJĄ Moc Namaszczenia!

JA jestem STWÓRCĄ, a nie imitatorem. JA już osądziłem tych, co rozgłaszają te piekielne kłamstwa! I ci, którzy nie opamiętali się i nie żałowali za grzechy, i kontynuują promować to, i kontynuują promować to złoto głupców, to JA wydam wyrok na nich z całą pewnością tak, jak wydałem wyrok na “Ruth Heflin” i “Bob Shattles”, których nie ma już więcej na powierzchni tej Ziemi. I inni podążą za nimi, gdy oni stoją w szeregu jak klocki domina, gotowe do upadku.

Oni upadną razem z tym okultystycznym, “dziwnym ogniem”, napotykanym w kościołach, gdzie MÓJ RUACH ha KODESZ jest podrabiany i wyśmiewany, i oni wyśmiewają się z Pisma Świętego, i nazywają to Śmiechową Odnową. To nie jest sprawa śmiechu, bo to są drwiące demony, śmiejące się poprzez ich usta! I te demony drwią i śmieją się z nich wiedząc, że MÓJ Gniew jest wzbudzony.

Radość JAHWEH (BOGA OJCA) jest wasza siłą, ale to nie jest chaos i naśmiewanie się. Nie da się jej przekazywać tak, jak plagę. Uważajcie na tych, co ściągają do tych kościołów, które to praktykują. Oni ściągają na siebie “JA JESTEM” Gniew i Wyrok! Wasze dni są policzone, jeśli nie opamiętacie się, nie ukorzycie się, nie wykażecie żalu za grzechy i nie nawrócicie się.

Ci, którzy gromadzą się w kościołach i misjach, które kradną MOJĄ Chwałę (Komentarz: Czytaj Księgę Nahum 1) przez nazywanie misji swoimi imionami, ściągają na siebie “JA JESTEM” Gniew i Wyrok! I gdzie siejecie swoje ziarno, tam grunt stanie się twardy i przeklęty. Przedtem nie wiedzieliście lepiej, ale teraz już lepiej opamiętajcie się, ukorzcie, żałujcie za grzechy i nawróćcie się, zanim JA nie przeklnę was przekleństwami z Księgi Powtórzonego Prawa rozdział 28.

Księga Powtórzonego Prawa 28:15-68

ń15. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu JAHWEH, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię.

ń16. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu.

ń17. Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża.

ń18. Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód.

ń19. Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście.

ń20. Rzuci JAHWEH na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mię opuściłeś.

ń21. Spuści JAHWEH na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie.

ń22. Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz.

ń23. Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo.

ń24. JAHWEH sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz.

ń25. JAHWEH sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi.

ń26. Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa niebieskiego i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył.

ń27. Dotknie cię JAHWEH wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć.

ń28. Porazi cię JAHWEH obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu,

ń29. Tak, że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował.

ń30. Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował, Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował.

ń31. Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt ci nie pomoże.

ń32. Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny.

ń33. Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni.

ń34. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje uczy.

ń35. JAHWEH dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy.

ń36. Ciebie i twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi JAHWEH do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i tam będziesz służył innym bogom z drewna i z kamienia.

ń37. Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię JAHWEH, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin.

ń38. Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zeżre je szarańcza.

ń39. Zasadzisz i obrobisz winnice, ale ani wina pić nie będziesz, ani winogron zbierać, gdyż pożre je robactwo.

ń40. Drzewa oliwne będziesz miał we wszystkich twoich granicach, lecz oliwą nie będziesz się nacierał, gdyż oliwki twoje opadną.

ń41. Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz ich miał, bo pójdą do niewoli.

ń42. Wszystkie twoje drzewa i plon twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo.

ń43. Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej.

ń44. On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem.

ń45. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu JAHWEH, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał.

ń46. I będą na tobie i na twoim potomstwie, jako znak i cudowny dowód na wieki

ń47. Za to, że nie służyłeś JAHWEH, Bogu twemu, w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w bród,

ń48. Będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi.

ń49. Sprowadzi JAHWEH na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś,

ń50. Naród o srogim obliczu, który nie okaże względu starcowi i nad pacholęciem się nie zlituje.

ń51. Ten pożre pogłowie twego bydła i plon twojej ziemi, aż będziesz wytępiony, i nie pozostawi ci ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani rozpłodu twojego bydła, ani przychówku twojej trzody, aż cię zniszczy.

ń52. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż padną twoje wysokie i warowne mury, w których pokładałeś ufność w całej twojej ziemi. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach w całej ziemi, którą dał ci JAHWEH, Bóg twój.

ń53. Będziesz jadł twoje własne potomstwo, ciała twoich synów i córek, które dał ci JAHWEH, Bóg twój, w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel.

ń54. Mężczyzna najbardziej między wami wybredny i wypieszczony będzie zazdrościł swemu bratu i umiłowanej swojej żonie, i swoim dzieciom, które jeszcze pozostały,

ń55. Tak iż nie da żadnemu z nich ani kawałka z ciała swoich dzieci, które będzie zjadał, gdyż nic mu nie pozostało w oblężeniu i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel we wszystkich twoich miastach.

ń56. Kobieta najbardziej między wami wydelikacona i wypieszczona, która nigdy nie próbowała postawić stopy swojej nogi na ziemi, ponieważ była zbyt wypieszczona i wydelikacona, będzie zazdrościć umiłowanemu swemu mężowi i swemu synowi, i córce

ń57. Nawet łożyska, które wychodzi spomiędzy jej nóg, i nawet swoich dzieci, które porodzi, gdyż sama potajemnie zjadać je będzie z braku czegośkolwiek innego w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel w twoich miastach.

ń58. Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem JAHWEH, Boga twego,

ń59. To JAHWEH niezwykłymi ciosami ugodzi ciebie i twoje potomstwo, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi,

ń60. I sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak bałeś, i one przylgną do ciebie.

ń61. Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi Pan na ciebie, aż będziesz zniszczony,

ń62. Pozostanie tylko nieliczna garstka z was, którzy byliście liczni jak gwiazdy na niebie, dlatego że nie słuchałeś głosu JAHWEH, Boga twego.

ń63. A jak JAHWEH radował się, wyświadczając wam dobro i rozmnażając was, tak radować się będzie, gubiąc was i tępiąc, i zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie.

ń64. I rozproszy cię JAHWEH pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi, i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia.

ń65. Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz JAHWEH da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą.

ń66. Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie będziesz pewny swego życia.

ń67. Rano będziesz mówił: Oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił: Oby już było rano, z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i na widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma.

ń68. JAHWEH sprowadzi cię z powrotem do Egiptu na okrętach, drogą, o której ci powiedziałem, że już jej nigdy nie zobaczysz, i zostaniecie tam wystawieni na sprzedaż twoim nieprzyjaciołom, jako niewolnicy i niewolnice, lecz nie będzie kupującego.

 

Opamiętajcie się i nawróćcie się! Ostrzegajcie i uciekajcie z takich misji, gdyż wy tylko zachęcacie te misje, które to czynią, by obrażały MNIE i jednocześnie błogosławicie je.

Biada każdemu, który przepisuje MOJE Przykazania i poucza ludzi, by je łamali i sprowadza innych na manowce fałszywymi doktrynami, i tylko pochwała tych apostołów i proroków, którzy mówią kojące słowa, jak miód, aby one przeszły gładko ich krtanie i uszy, i by nie uraziły.

Kiedy jesteście naprawdę MOIMI apostołami i prorokami, będziecie drżeli bojąc się urazić “JA JESTEM” bardziej aniżeli kogokolwiek na Ziemi.

“JA JESTEM” tym, który was rozlicza.

“JA JESTEM” ostrzegł was dzisiaj. Bądźcie wdzięczni i błogosławcie MOJĄ służącą, która ma mandat, aby pomóc przygotować Oblubienicę JAHUSZUA (JEZUSA), gdyż OBLUBIENIEC nadchodzi szybciej, aniżeli się tego spodziewacie.

Księga Malachiasza 3:22-24

ń22. Pamiętajcie o Prawie mego sługi Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. 23. Oto poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia JAHWEH, dnia wielkiego i strasznego. 24. I skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą.

JA namaściłem MOJEGO Apostoła Elisabeth Sherrie Elijah, aby była błogosławieństwem dla was, a nie przekleństwem, i nie ma tutaj nic pośrodku. Ona ma polecenie, aby nie błogosławić tego, co JA, JAHWEH, przekląłem i nie przeklinać tego, co JA, JAHWEH, pobłogosławiłem.

Co uczynisz ze Słowami, które dzisiaj przeczytałeś?

JA jestem JAHWEH i JA będę ochraniać tych paru, którzy słyszeli MÓJ Głos i będą błogosławieństwem dla niej w Imię JAHUSZUA! Jak JA pobłogosławiłem wdowę z Sarepty, tak i JA utrzymam was wśród cudów w czasie niespodziewanym i w niespodziewany sposób!

I tak, jak tym razem nie słyszeliście o MOJEJ Chwale, gdyż JA ochroniłem tak wielu, którzy by umarli od tego zamachu terrorystycznego, ale słyszeliście tylko o horrorze – jednak usłyszycie jeszcze o cudach. Usłyszycie nawet jak ci, którzy służą JAHUSZUA i stawiają JAHUSZUA na pierwszym miejscu, miłując GO i JA, JAHWEH, widzieli i słyszeli Aniołów, którzy ochraniali MOJE dzieci – tych, którzy wołają na MOJE Imię, i Imię JAHUSZUA. Jeśli byście mogli oglądać te miriady Aniołów wysłanych z Niebios, które są dziedzictwem MOICH dzieci, by strzegły i ochraniały, to bylibyście zdumieni i wciąż byście wychwalali MNIE.

Wy słyszycie o horrorze i tragediach. Wy słyszeliście o MOICH Wyrokach, ale teraz JA wam mowie: “JA JESTEM” jest miłosierny i ci, którzy należą do MNIE, dla nich cuda znacznie przewyższają śmierć i ofiary – JA jestem STWÓRCĄ i tym, który błogosławi niewypowiedzianymi cudami.

Więc wychwalajcie JAHWEH, tego Wielkiego BOGA “JA JESTEM” i wychwalajcie JAHUSZUA, waszego MESJASZA, i wyłącznego Wystawiennika, który stoi przede MNĄ w Niebie, wstawiając się za MYMI dziećmi. Niechaj wszyscy, którzy mają Namaszczone duchowe oczy i uszy słuchają i czynią według tych słów, i są posłuszni i są błogosławieni według Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 28.

Księga Powtórzonego Prawa 28

ń1. Jeżeli zaś usłuchasz głosu JAHWEH, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję, to JAHWEH, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi.

ń2. I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu JAHWEH, Boga twego.

ń3. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu.

ń4. Błogosławione będzie twoje potomstwo, plon twojej ziemi, rozpłód twego bydła, miot twojej rogacizny i przychówek twoich trzód.

ń5. Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża;

ń6. Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście;

ń7. Powali JAHWEH twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko tobie: jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą.

ń8. JAHWEH każe, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu twoich rąk. Pobłogosławi cię na ziemi, którą daje ci JAHWEH, Bóg twój.

ń9. JAHWEH ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań JAHWEH, Boga twego, i chodził jego drogami.

ń10. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię JAHWEH jest wzywane u ciebie, i będą się ciebie bać.

ń11. Ponad miarę obdarzy cię JAHWEH dobrem w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonach twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiągł twoim ojcom, że ci ją da.

ń12. Otworzy JAHWEH przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale ty sam nie będziesz pożyczał.

ń13. I uczyni cię JAHWEH głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań JAHWEH, Boga twego, które ja ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał;

ń14. Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć.

 

To są błogosławieństwa zarezerwowane dla MOICH posłusznych dzieci.

Biada wszystkim, którzy wybiorą, aby być głuchymi i ślepymi. To macie do wyboru!

 

********** Koniec Proroctwa ***********

 

Komentarz Elisabeth:

I tak było powiedziane I zapisane tego dnia, 12 września, 2001.

Oświecając niektórych, oburzając innych w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH.

Miłość i błogosławieństwa w Imię JAHUSZUA.

 

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]