Proroctwo 56

OSTRZEŻ ICH! JAK NIEWIELU BĘDZIE SŁUCHAĆ!

  Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah 5-go Czerwca, 2002 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz:

Ostrzeżenie dla pięciu stanów: Kalifornii, Nevady, Teksasu, Arkansas, Missouri.

Elisabeth słyszała te słowa wypowiedziane przez PANA, zanim ON przemówił poprzez nią z tym ostrzeżeniem!

Koniec Komentarza.

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

JA posyłam MOICH proroków, aby ostrzegli o MOICH Wyrokach.

JA posyłam MOICH apostołów i proroków, aby ostrzegli zanim nadejdzie przeznaczona zagłada.

JA ostrzegam ponownie teraz, tych w Ameryce, poprzez tą MOJĄ służebnicę.

JA dałem jej Sen. Teraz, pilnie! Wojownicy modlitw orędowniczych w pięciu stanach wspomnianych we śnie (Kalifornia, Nevada, Teksas, Arkansas, Missouri) muszą zostać zmobilizowani! JA powiedziałem jej w czasie, kiedy była najbardziej wrażliwa, kiedy jej ucho zostało otworzone, skłonne do słyszenia MOICH Słów, dwa Słowa: Ostrzeż ich!

Ostrzeż ich, kiedy Ameryka jest najbardziej narażona!

Gdy samolot leciał nisko,… jak w śnie, który będzie opisany poniżej. Te pięć stanów jest najbardziej narażonych. Jeśli nie powstanie wystarczająco dużo wojowników modlitewnych i nie zadbają, to atak nadejdzie! JA nie powiem jak; JA nie powiem kiedy; JA ostrzegam poprzez MOICH. Jak niewielu chce słuchać.

Ludzie nie biorą już więcej na serio rządowych ostrzeżeń, ponieważ tyle już było ostrzeżeń. Ale Missouri, Arkansas, Teksas, Kalifornia i Nevada: "Jeśli MOI ludzie, którzy nazywają się MOIM Imieniem nie ukorzą się, nie upadną na swoje twarze i nie będą żałować za grzechy tej krainy, to te pięć stanów będzie czuło Rękę Gniewu Wszechmocnego BOGA JAHWEH!

Ale MOJE dzieci, które są w arkach, i arka jest tam, gdziekolwiek JA umieściłem was, abyście przebywali, aż zło przeminie. JA powiem wam to: Namaśćcie swoje domy, namaśćcie swoje drzwi, gdyż tak jak za dawnych dni, kiedy plagi nadeszły, dzieci Izraela były bezpieczne.

Ci, którzy uwielbiają innych bogów, nie byli bezpieczni.

Anioł śmierci przeszedł i nie dotknął dzieci Izraela! Ale ci, którzy czcili innych bogów i ci, którzy nie służyli żadnym bogom, odczuli Rękę Gniewu Wszechmocnego BOGA JAHWEH.

JA pozwalam na to.

JA pozwoliłem MOJEJ córce, aby była tą, która ostrzega was. Jak niewielu chce słuchać! Wy byliście testowani. JA wielokrotnie powiedziałem, że dawny Eliasz poddawał próbie wdowę z Sarepty i innych.

Prorocy Baala upadną!

JA ześlę Wyrok na tych, którzy nie przyjmują poważnie MOICH ostrzeżeń!

Nie oskarżajcie żadnego człowieka, gdyż to będzie dozwolone przez Rękę STWÓRCY, ZBAWCY, gdyż wy nie posłuchacie nas w żaden inny sposób!

Nawróćcie się z grzesznej drogi, upadnijcie na swoje kolana i módlcie się, aby Wyrok nie spadł na was w ten dzień z powodu zatwardzenia waszych serc, ogłuchnięcia waszych uszu, oślepienia waszych oczu!

Wasze kościoły doprowadzają MNIE do wymiotowania!

Wasze uwielbienie powoduje u MNIE ogłuchnięcie MOICH Uszu.

Wy lepiej wołajcie na MNIE teraz, kiedy jeszcze mogę być znaleziony.

Wynoście się z waszą hipokryzją!

Wynoście się wy faryzeusze i uczeni w Piśmie wy, którzy znacie literę Prawa, ale nie macie miłości wewnątrz – wynoście się!

JA nie nazywam was MOIMI dziećmi!

JA nazywam was MOIMI wrogami!

Nie myślcie, że JAHUSZUA nie mówiłbym w ten sposób, gdyż JA nazywam ich wężami i żmijami! Wy wszczepiacie wasz trujący jad w tych, którzy służą MNIE! Wy próbujecie zabijać ich literą Prawa! Wy wyrzucacie MOJĄ Łaskę i Miłosierdzie – przeto żadnej MOJEJ nie otrzymacie!

Zatytułuj to, Elisabeth – ostrzeż ich, tych, którzy naśmiewają się i mówią: Och, ty ostrzegasz o Sądzie każdego dnia!

Ostrzeż ich!

Tak samo, jak za dni Noego, jak mało zwracało uwagę, aż nadeszła powódź.

Tak samo, jak za dni Sodomy i Gomory – nikt nie zwracał uwagi, aż było za późno!

Ostrzeż ich!

Ameryko, wy myślicie, że latacie tak wysoko, ale wy nie rozumiecie, że tylko dla jednego powodu JA ochraniałem was, Ameryko, i to z uwagi na tych, którzy wołają na MOJE Imię i modlą się: "Zaoszczędź Amerykę, daj Ameryce więcej czasu!"

Ale gdzie jest ten żal za grzechy i nawrócenie się?

Gdzie jest to nakrycie na twarz, by pokryć wstyd?

Gdyż okropności ciągle się dzieją i Imię MEGO SYNA jest przeklinane!

Ostrzeż ich, MOJA Córko! Nie dziw się, jak mało posłucha! Nie dziw się, jak wielu będzie się naśmiewało! Oni widzą prawdziwe Misje jak twoja, jak ty i inni ministranci, i oni widzą te misje w potrzebie. Oni odżywiają swoje własne twarze; oni nie dbają o tych, którzy są MOIMI! Teraz ten czas nadszedł i głód będzie w ich żołądkach, nie będzie dachu nad ich głowami. Może nie dzisiaj, ale będzie, gdy najmniej tego oczekują! JA ogłuszę MOJE Uszy na wołania tych, którzy nienawidzą MOJEGO dnia Szabatu.

Ostrzeż ich, MOJA Córko!

JA użyłem tej Misji, aby sprawdzać metal tych ludzi.

Ludzie, wy zawiedliście!

JA wołam tych, którzy MNIE czczą, którzy MNIE służą wiernie dzień po dniu, którzy modlą się tak wiele, że tracą rachubę czasu – aby testowali metal ludzi!

U ludzi odkryto braki; ludzie okazują się bez współczucia.

Więc ostrzeż ich, MOJA córko!

Oni będą się naśmiewać i drwić. Oni mówią, że to, co prorokowałaś, jeszcze nie wypełniło się; oni zapominają, że również nie wypełniły się prorocze ostrzeżenia z Apokalipsy, przynajmniej nie w stopniu, w jakim widzieliście.

Kiedy JA okazuję litość, to oni rzucają tą litość z powrotem w MOJĄ Twarz! Kiedy JA mam litość, ponieważ prorocy modlą się: "Prosimy, abyś nie czynił tego teraz" ponieważ, kiedy JA okazuję litość, i kiedy ludzie powstają i modlą się, to potem MOI apostołowie i prorocy są nazywani fałszywymi, ponieważ JA nie wypełniłem Wyroku tego dnia!

Ostrzeż ich, MOJA Córko! Nie bądź zdziwiona, jak mało posłucha!

Ostrzeż ich, MOJA córko, aby ich krew nie była na twoich dłoniach!

Powiedz im ten sen, poniżej, ale oni nie rozumieją, bo mają zatkane uszy – szatan wypełnia je woskiem! Ich oczy są przyciemnione, szatan zakrywa ich oczy. Ich usta mogą tylko mówić obelgi i zniszczenie dla tych, których JA uważam za MOICH. Ale ci, którzy są MOIMI, są opieczętowani; ci, którzy są MOIMI, są zabezpieczeni.

Ale ostrzeż ich, MOJA córko, aby oni nie powiedzieli, że JA ich nie ostrzegłem i nie posłałem apostoła i proroka, aby ich ostrzec i aby się nawrócili z grzesznej drogi.

Dlaczego Ameryka myśli, iż jest lepsza aniżeli jakikolwiek naród na Ziemi?

JA powiem wam to, modlitewni orędownicy: Ci, którzy modlą się gorąco, niech lepiej skontaktują się z wami z tych pięciu stanów (Kalifornia, Nevada, Teksas, Arkansas, Missouri), gdyż ci, którzy będą wzbudzeni w innych miejscach dookoła świata, wy znacie swoje powołanie. 

To jest dla orędowników modlitewnych. Wystąpcie teraz! Skontaktujcie się z tym apostołem, zanim nie jest za późno!

A dla Ameryki – wy przygotowujecie się do celebrowania następnych urodzin. I z uwagi na MOJĄ litość i miłość, JA okazałem wam współczucie i teraz ponownie posłałem apostoła, aby ich ostrzec.

Módlcie się, aby MÓJ Wyrok na Amerykę został odłożony!

 

******** Koniec Proroctwa ********

Komentarz Elisabeth:

I tak było powiedziane, i tak zostało zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ. Dane apostołowi Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]