Proroctwo 53

 

JA DAŁEM WAM ZWYCIĘSTWO!

Proroctwo otrzymane w Paschę.

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah dnia 28-go marca, 2002 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH. 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Naprawdę, MOJE dzieci, wy stoicie w obliczu Morza Czerwonego. Naprawdę, MOJE dzieci, zły faraon z wojskami są poza wami. Ale MOJE dzieci, tak, jak JA uczyniłem drogę do ucieczki dla Mojżesza i dzieci Izraela, tak samo uczynię to ponownie. MOJE dzieci, w nadchodzących dniach zobaczycie rzeczy przychodzące na ten świat, z powodu, których będziecie potrząsać głowami i będziecie się zastanawiać: "Gdzie jest nasz JAHWEH (BÓG OJCIEC) i JAHUSZUA (SYN BOŻY) dzisiaj?

Ale utrzymujecie wasza wiarę i oczy zwrócone na MNIE, a zobaczycie ponownie rozdzielone Morze Czerwone i przekroczycie go bezpiecznie, a wrogowie będą zniszczeni.

Wszyscy ci, którzy prześladują was, wszyscy ci, którzy ścigają was będą zniszczeni!

Gdyż JA jestem JAHWEH, i JA nie zmieniam się. JA jestem JAHWEH, i JA jestem taki sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze.

I poprzez Krew MEGO SYNA JAHUSZUA, przychodźcie odważnie przed MÓJ Tron! Wy powiedzcie MI odważnie, co potrzebujecie!

JA mówię wam w ten dzień, chociaż Elisabeth miała umrzeć; JA mówię wam w ten dzień, że nic z tego, co wróg zamierzał uczynić, nie pozwolę, aby się stało.

JA mówię wam, JA dałem wam zwycięstwo, chociaż MÓJ syn musiał walczyć godzinami mieczem MEGO DUCHA w swojej ręce, jak on trzymał swoją rękę na plecach Elisabeth w czasie, gdy te drzwi zostały ponownie otwarte.

Ponownie, MOJE dzieci – wy widzicie zwycięstwo! To nie było łatwe zwycięstwo. JA nigdy nie obiecałem wam łatwego zwycięstwa, kiedy JA mówię wam, że będzie zwycięstwo.

Tylko pamiętajcie, że nikt nigdy nie powiedział wam, że będzie łatwo. To jest prawda, że MOJE jarzmo jest łatwe a MOJE brzemię lekkie. Ale MOJE dzieci, jest cena do zapłacenia za Namaszczenie, które JA złożyłem na wasze wszystkie życia.

Więc, wy jedzcie tą Paschalną ucztę. Nie szemrajcie, czy też nie narzekajcie, ale w zamian tego czyńcie to z wdzięcznym sercem i pamiętajcie, co zdarzyło się z dziećmi Izraela. Pamiętajcie dzieci Izraela, które włóczyły się przez 40 lat. To by się nie stało, gdyby nie szemrali, nie narzekali i nie skarżyli się. Ale JA zmusiłem ich do chodzenia dookoła i dookoła … w kółko, jak niektórzy by powiedzieli. JA zmusiłem ich do chodzenia dookoła i dookoła, i badałem ich wielokrotnie.

Mówię wam MOJE dzieci, JA mówię wam to: Naprawdę nie szemrajcie, nie narzekajcie, nie marudźcie bez względu na to, co JA pozwolę by się wam wydarzyło!

Zamiast tego skierujcie wasze oczy na MNIE; w zamian oddajcie JAHWEH i JAHUSZUA cześć i wiedzcie, że jedynie JA jestem waszym wyzwolicielem!

I wiedzcie, że jedynie poprzez przelaną Krew MEGO SYNA JAHUSZUA macie zwycięstwo; jedynie poprzez Święte Imię "JAHUSZUA" macie zwycięstwo!

JA obiecałem wam to, jeśli tylko będziecie słuchać, jeśli nadstawicie waszego ucha do wszystkiego, co JA mówię. JA mówię wam to MOJE dzieci – wy odniesiecie zwycięstwo!

Pamiętajcie, że zwycięstwo kosztuje!

Pamiętajcie, że nie ma żołnierza, który nie odczuwa zmęczenia idąc do bitwy. Nie ma żołnierza, który w pewnym momencie nie chce biegnąć.

Ale pamiętajcie MOJE dzieci; pamiętajcie to, że JA obiecałem wam zwycięstwo, jeśli tylko będziecie słuchać, jeśli nadstawicie ucha do wszystkiego, co JA mówię, jeśli będziecie trwali w Świętości i żyli, jako przykład dla wszystkich do oglądania.

JA mówię wam to, MOJE dzieci, wy i ta Misja będziecie oglądać całkowite zwycięstwo!

Zobaczycie waszych wrogów umierających – wyłącznie z MOJEJ ręki!

Zobaczycie waszych wrogów uciekających – wyłącznie z MOJEJ ręki!

Zobaczycie waszych wrogów kłaniających się i klękających i wyznających JAHUSZUA jako PANA i ZBAWICIELA!

I to będzie wyłącznie tylko wtedy, gdy JA zawyrokuję zwycięstwo w Imię MEGO SYNA JAHUSZUA.

I wy będziecie wiedzieli; jakąkolwiek cenę płacicie, będzie to warte, gdyż JA dałem wam ten zaszczyt, abyście przynieśli MI chwałę poprzez wasze cierpienia. I tak, jak dawnych proroków, kiedy ludzie zobaczą was stojących, oni będą wiedzieli, że to jest za sprawą wyłącznie MOJEJ Ręki, która ochrania was i prowadzi was każdą drogą!

MOJE dzieci, cieszcie się z tej Paschalnej biesiady, którą JA wam zapewniłem tego dnia.

MÓJ synu, Chuck, dziękuję za posłuchanie MNIE, dziękuję za posłuszeństwo.

(Komentarz: Końcówka Proroctwa, poniżej, była otrzymana dnia 30-go marca, 2002 roku.)

Co do błogosławieństwa tego Proroctwa tej Paschy – jest przeznaczone dla innych, a nie tylko dla was.

Powiedzcie im, że jeśli oni spóźnili się z przygotowaniem Paschalnego Sedera, nawet skromnym sposobem, to, jeśli tylko uznają MNIE, że JA jestem ten sam JAHWEH, który wyzwolił dzieci Izraela od Egipcjan i od przekleństw i plag, które nadeszły; powiedzcie im, że jeśli tylko MOJE dzieci uczyniłyby to w skromny sposób i uhonorowałyby MNIE, bez względu na dzień kalendarza – gdzie ich Pascha jest, tam ich wiara będzie, a gdzie ich wiara jest, tam ich Pascha będzie.

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

I tak było powiedziane, i tak zostało zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ. Dane Apostołowi Elisabeth Elijah.

 

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018