Proroctwo 50

SŁUCHAJ IZRAELU! JEST MOC, JEST MOC, JEST MOC W IMIENIU JAHWEH!

Przekaz otrzymany przez apostoła Elisabeth Elijah dnia 8-go października 2001 roku pomiędzy 3:00, a 4:00 rano podczas Święta Namiotów.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Wyjątki z Pisma Świętego:

Księga powtórzonego prawa 12:1-4: A oto prawa i zarządzenia, które będziecie się starali wprowadzać w życie, gdy wejdziecie do ziemi obiecanej waszym ojcom przez JAHWEH, waszego Boga, i to przez cały czas waszego tam pobytu. Zrównacie z ziemią wszystkie te miejsca, gdzie oddawały cześć swoim bożkom narody, które wy macie stamtąd wypędzić: wszystkie miejsca na wysokich górach, na pagórkach i pod wszystkimi zieleniejącymi drzewami. Zniszczycie ich ołtarze, połamiecie ich stele, spalicie w ogniu ich aszery, pokruszycie posągi ich bogów i sprawicie, że wszelka wieść o ich imieniu zaginie na tym miejscu. Nie postąpicie tak jednak z waszym Bogiem, JAHWEH.

 

Jeremiasz 16:19-21: Panie, siło i warownio moja, Tyś ucieczką moją za dni ucisku! Do Ciebie przyjdą narody, przyjdą z krańców ziemi i rzekną: Nasi ojcowie kłamstwo tylko dostali w spadku, próżność i całkowitą niemoc. (20) Czyż człowiek sam sobie może czynić bogów? Przecież to wcale nie są bogowie! (21) Dlatego też sprawię, iż się dowiedzą, wszystko tym razem im pokażę moją prawicę i całą moją siłę, i zrozumieją nareszcie, że JAHWEH jest moje Imię.

 

Psalm 118:26: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego.

 

Ewangelia Jana 5:43: Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli.

 

Ewangelia Łukasza 13:35: Oto opustoszeje wasz dom. Mówię zaś wam, że już Mnie nie zobaczycie, aż [nadejdzie dzień], kiedy powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w Imieniu JAHWEH!

 

Komentarz:

Studiujcie, sprawdźcie Imię JEZUS w “Konkordancji Stronga”. Jest to numer 2424 w języku greckim. Odpowiada on numerowi 3091 w języku hebrajskim. Popatrzcie na numer 3091, imię YEHOWSHUWA znaczy: JAHWEH Zbawia! AlleluYAH! Chwała dla YAH! Zastąpcie imiona Pan i Jezus oryginalnymi Imionami w waszych Bibliach, a zrozumiecie sprawy w całkowicie nowy sposób.

Sprawdźcie, co jest napisane w artykule: http://www.fossilizedcustoms.com/stoned.html .To jest znakomity artykuł (w języku angielskim).

Te Słowa przyszły z wielkim płaczem i “Duchowymi Językami”. JAHWEH powiedział, że reszta interpretacji będzie dana poprzez innych apostołów i proroków. Ja przekażę taśmę magnetofonową tym, których wskaże mi RUACH HA KODESZ. To poselstwo nadeszło zupełnie nieoczekiwanie, podczas gdy modliłam się z inną siostrą. Och, OJCZE JAHWEH, ogłaszaj Słowa, które chcesz nam powiedzieć…….

Koniec komentarza.

 

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

OCH, NIE! NIE! NIE! NIE! ...(Głęboki szloch)

 

Och, JA mam złamane Serce, złamane Serce, złamane Serce! Myślicie, że wasz ELOHIM JAHWEH nie może mieć złamanego Serca? Och, JA mam złamane Serce! Och, JA płaczę!... JA daję człowiekowi wybór, daję im wolną wolę i co oni czynią? Daję im wiedzę. Czy nie wiecie, dlaczego JA powiedziałem wam, abyście nie jedli z owocu dobra i zła? To dlatego, że JA wiedziałem, iż człowiek wybierze zjedzenie tego owocu. Dlatego, że JA wiedziałem, iż człowiek wybierze do jedzenia owoc złej wiedzy. JA daję im wiedzę, a co oni uczynili? Oni wytwarzają broń masowej zagłady, aby unicestwić rasę ludzką! Każdy chce być większy od innych! Żaden nie jest zadowolony z tego, co im dałem! A więc chcą być takimi jak Kain, który zabił Abla i chcą mordować swoich własnych braci!

 

MOJE dzieci! MOJE dzieci! MOJE dzieci! Nie obwiniajcie MNIE o to, co sami czynicie, gdyż JA dałem wam wolną wolę! To wy wybieracie tych przywódców, to wy obsadzacie ich na stanowiskach, wy to czynicie!  Nie sprawdzaliście, jakiego ducha byli, nie dbaliście o to, czy się modlą i do jakiego boga się modlą! To was nie obchodziło, czy przestrzegają Dziesięciu Przykazań i Tory. To wy, nie dbaliście o to, czy oni miłują Izrael!

 

Ta krew, ta krew, ta krew jest na waszych własnych rękach! To wy, ze strachu nie powstaliście przeciw przerywaniu ciąży. To wy zostaliście uciszeni, kiedy powiedzieliście, że homoseksualizm jest zły. Wy wypełniacie kościoły i ławy kościelne i siadacie za pasterzem, który nie jest wcale pasterzem. Patrzycie na nich, jak zgarniają miliony i mówicie, że to jest czynione MOJĄ Ręką, gdy na pewno, są to krwawe pieniądze dane im przez moc, która kieruje tym krajem. JA wyciągnąłem MOICH najpotężniejszych wojowników z tych kościołów. Oni siedzieli tam bez pasterza z wyjątkiem Wielkiego ELOHIM “JA JESTEM”. MOI prawdziwi pasterze nie wiedzą skąd nadejdzie następny dolar, ale wiedzą, że wielki ELOHIM “JA JESTEM” zaspokoi ich potrzeby. To są ci, których JA pobłogosławię i nie przestanę błogosławić, gdyż oni płaczą i lamentują z powodu tego, co widzą. Jednak oni nie pozostaną w milczeniu, gdyż Ogień jest wewnątrz ich kości, tak samo, jak ta służebnica odczuwa jakby płonęła. To jest MÓJ Ogień, MÓJ Ogień, który płonie w ich wnętrzu. Oni nie mogą zachować milczenia, nawet jeśliby tego chcieli. Oni nie mogą przestać płakać, chociaż tego chcą. To jest Znak MOICH prawdziwych, to Znak tych Wybranych!

 

Och Izraelu! Och, Izraelu! Och, Izraelu! Czy teraz w końcu zwrócisz się do Wielkiego ELOHIM “JA JESTEM”? Jeśli to było wystarczająco dobre dla waszego ojca Abrahama, czy nie będzie to ponownie wystarczająco dobre dla was? Nie, Abraham nie był BOGIEM! JA jestem jego OJCEM ELOHIM, ale nawet wtedy, człowiek patrzył na Abrahama tak, jakby on był ELOHIM. Nie patrzcie już więcej na żadnego z ludzi, jako na ELOHIM!

 

Och, Izraelu! Och, Izraelu! Słuchaj MNIE – ta Moc, ta Moc, ta Moc jest w MOIM Imieniu! Nie słuchajcie rabinów i złoczyńców, którzy ocenzurowali MOJE Imię na waszych ustach.

 

(komentarz: W tym miejscu Elisabeth gani przeszkadzającego jej szatana: „Ja ganię i wiążę ciebie szatanie. Ty starasz się powstrzymać ten Przekaz. Ja przejmuję władzę nad tobą w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH. Krew, Krew jest przeciwko każdemu duchowi, który próbuje powstrzymać ten Przekaz i przerwać mi słuchanie. Krew JAHUSZUA HA MASZIJACH jest przeciwko wam! Ja wzywam Michała już teraz i proszę, aby pomógł mi w przekazaniu tego poselstwa. Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi! Niechaj żaden duch zamieszania nie występuje przeciwko temu Poselstwu. Dziękuję, dziękuję!)

 

MOJE dzieci, MOJE dzieci, Izraelu! JA umieściłem moc w waszym własnym mieście, nawet w samych murach. To jest w miejscu, gdzie Izaak miał być złożony w ofierze, ale zamiast tego, JA zapewniłem Ofiarę, aby Abraham nie musiał zabić swojego syna. To właśnie tam, JA złożyłem MOJĄ Ofiarę, na waszej własnej ziemi, na Kalwarii.

 

Izraelu, wzywaj Imienia JAHWEH! Nie wstydź się Mocy tego Imienia! Już więcej nie wymazuj Go! Już więcej nie zakrywaj swoich ust, ale wołaj na MOJE Imię, jedyne Imię, które może zbawić!

 

Już więcej nie zapierajcie się MOJEGO SYNA JAHUSZUA! On pochodzi z waszej własnej krainy. Gdyby pochodził z innej, mógłbym zrozumieć, ale ON pochodzi z waszego własnego kraju! To na waszej własnej ziemi został ukrzyżowany! JEGO Krew spływała w grunt! To w waszym własnym grobie został złożony, w waszej własnej ziemi zmartwychwstał! To z powodu waszych grzechów i grzechów tego świata ON umarł! To dla was i dla tego świata ON zmartwychwstał! Nie zapierajcie się Tego Jedynego, który zbawia!

 

Wołajcie na Imię JAHUSZUA! Wołajcie na Imię JAHWEH!

 

Nie słuchajcie złych rabinów, którzy prowadzą was na bezdroża! Tak, jak JA daję ostrzeżenie kościołom, tak daję ostrzeżenie  świątyniom! Świątynie są wypełnione, ale MOJEGO DUCHA tam nie ma! Wy macie prawo, ale nie macie DUCHA!

 

Och, MOJE dzieci, MOJE dzieci, MOJE dzieci! Czy nie wiecie, dlaczego nie ma wody w kraju? Wy jesteście spragnieni i zastanawiacie się, dlaczego w Izraelu panuje susza. To dlatego, że wy odrzuciliście Żywą Wodę od tej kobiety przy studni. JA ciągle posyłam wam MOICH misjonarzy, MOICH proroków i apostołów. Oni przychodzą w Imieniu MOJEGO SYNA, JAHUSZUA(JEZUSA), oferując wam tą Żywą Wodę, ale wy odsuwacie ich ręce na bok. To wy, och ludu Izraela, zaakceptowaliście kłamstwa waszych liderów. Ci rabini nie chcą, abyście wiedzieli o Mocy, która jest w tym Imieniu, o Mocy tego Imienia – MOJE Imię to JAHWEH! Wasz Zbawiciel, Mesjasz ma na Imię JAHUSZUA! Czy teraz posłuchacie i zaczniecie uczyć się modlić w tym Imieniu?

 

Rozejrzyjcie się wokół siebie, och Izraelu, a nie zobaczycie przyjaciela. Rozejrzyjcie się wokół Izraelu: nie będziecie już więcej polegać na tym, na czym kiedyś polegaliście. Czy teraz już będziecie słuchać, gdy JA tego dnia mówię poprzez tę służebnicę? Czy teraz już będziecie wołali w Imieniu JAHWEH i zaakceptujecie dar JAHUSZUA (JEZUSA), który daję wam i to Imię, które dałem wam, abyście byli zbawieni?

 

Wy powinniście przyjąć Mesjańskich Chrześcijan, tych, którzy są nazwani MOIM Imieniem, gdyż to jest wasza ochrona, och Izraelu! Przestańcie ich odrzucać! Oni wołają do MNIE, do ELOHIM JAHWEH. Oni wołają do MNIE w Imieniu JAHUSZUA. Przestańcie ich wypędzać! Słuchajcie MOICH proroków, słuchajcie MOICH apostołów i słuchajcie tych, których posyłam, gdyż oni przychodzą z MOIM Sercem miłującym was, och Izraelu!

 

Za każdym razem, kiedy jesteście zwróceni ku Zachodniej Ścianie (Komentarz: zachodnia ściana fundamentu, pozostałego ze Świątyni PANA zbudowanej przez Salomona w Jerozolimie, opisanej w Starym Testamencie), popatrzcie w górę, gdyż MÓJ SYN przyjdzie ze wschodniej strony nieba. Nie dajcie się już więcej oszukiwać przez te kłamstwa! JA liczę każdą łzę, która jest wylana przy Zachodniej Ścianie. To jest to samo miejsce, gdzie Abraham myślał, że ma zabić Izaaka. To jest to samo miejsce, gdzie Jakub zobaczył drabinę do Nieba – to jest naprawdę Święty, uświęcony grunt.

 

Dla tych, którzy wołają w Imieniu JAHWEH, te cuda, które JA kiedyś uczyniłem, JA ponownie uczynię dla was, Izraelu. Nie postępujcie tak, jak ten świat. Nie pokładajcie zaufania w żadnej broni, ani człowieku! W zamian zwróćcie się do Wielkiego ELOHIM JAHWEH, tego, który jest nazwany, WIELKI ELOHIM “JA JESTEM”.

 

Widzicie och, Izraelu! Pewnego dnia, wkrótce, ujrzycie broń człowieka wycelowaną w was, ale wy musicie pościć, musicie płakać, musicie szlochać w Imieniu JAHWEH, w Imieniu JAHUSZUA, a JA usłyszę i wyzwolę waszą krainę.

 

Och, jest prawdą, że złoczyńca nadchodzi i powie, że jest “JA JESTEM” i on usunie Torę i zmieni MOJE Prawa zastępując je ludzkimi. On powie wam, och Izraelu, że ma odpowiedzi, że nie będziecie już nigdy spragnieni, ani głodni, ani nie będzie ponownie wojny. Ale wiedzcie, że to są słowa złego człowieka, który próbuje ustanowić się mesjaszem całej ludzkości! Lecz JA ostrzegam was, och Izraelu, teraz, zanim krew popłynie wszystkimi ulicami! Końcem złoczyńcy, który nadchodzi będzie klęska. Podnieście więc swoje głosy, och Izraelu i wszyscy ci, którzy miłujecie Izrael, wołajcie na wyłączne Imię JAHWEH i Imię JAHUSZUA, który jedynie może zbawić.

 

Och, Izraelu! Och, Izraelu! Izraelu, wy nadal jesteście źrenicą MEGO Oka, gdyż nawet MOIMI Świętami, ani Szabatami nie gardzicie. Zakwestionujcie jakiegokolwiek lidera, którego macie, a który nie modli się w MOIM Imieniu i żyjcie według Tory i powiedzcie ludziom: My nie wygramy tej wojny bronią, ale tylko przez posty i modlitwy!

 

Uważajcie wszyscy wrogowie Izraela!

 

Wy macie zabezpieczenie Ameryki, och Izraelu, ale, kiedy wy odwrócicie się od Izraela – och biada Ameryce! Nawet Pismo potwierdza, że macie się modlić o pokój Jerozolimy.

 

Kiedy wy czynicie cokolwiek wbrew MEMU Słowu, nie myślcie, że JA nie słyszałem. JA mówię do całego świata: Pozostawcie w spokoju Źrenicę MEGO Oka, gdyż ja smagałem ją i ona nie zaznała pokoju. Czynienie tego należy do MNIE, a nie do was! Ona ponownie zawoła do MNIE, do ELOHIM swoich przodków, gdyż zawarłem przymierze z Abrahamem i JA go nie złamię! JA złożyłem obietnicę JAHUSZUA, gdyż ON powiedział, że nie wiedzą, co czynią. ON powiedział: “Przebacz im, och OJCZE, gdyż oni nie wiedzą, co czynią!” (Ew. Św. Łukasza 23:34)

 

Lecz wy, Ameryko i ci, którzy przyłączyli się do Narodów Zjednoczonych(ONZ) – JA ostrzegam was teraz, nie występujcie przeciwko Źrenicy MOJEGO Oka. Chociaż uczyniła wiele zła, uczyniła również to, co jest właściwe w MOICH Oczach. Ludzie Izraela są jak jedna duża rodzina. Kiedy zranicie jednego, to ranicie ich wszystkich, kiedy zabijacie jednego, to tak, jakbyście zabili członka ich własnej rodziny!

 

Och, Ameryko! Wam się tylko zdaje, że wiecie, co to żałoba.

 

Powinniście być na miejscu Izraela. Oni walczą i zmagają się o każdy oddech odkąd JA ogłosiłem ich narodem. Od momentu narodzin, to dziecko było poddawane wielokrotnym próbom. Oni próbowali ją zabić, ale JA za każdym razem dawałem jej tchnienie życia, czyniłem to nieustannie. Wy wszyscy, którzy staracie się ją zniszczyć wiedzcie, że “JA JESTEM” ponownie to uczyni! Oni są głodni, oni są spragnieni Prawości i nie wiedzą, dlaczego. Gdyby tylko zechcieli przyjąć świeżą Mannę i Chleb Żywota i to Młode Wino, to żyliby i nie pomarli. Ale tak będzie, mówię wam, tak będzie, gdyż mam resztkę, która wyjdzie z Izraela i będzie żyła, a Izrael ostanie się, ale ona nie będzie obroniona przez człowieka, gdyż JA umieściłem tajemnice wewnątrz Izraela.

 

Ta siła jest wewnątrz tamtej Skrzyni, moc jak żadna inna, łącznie z całą waszą bronią atomową! Nie mogą nawet zaczynać porównywać się z laską, którą JA umieściłem wewnątrz tej skrzyni. Ona ponownie osuszy dno Morza Czerwonego! Ponownie będą ukazane te cuda, które czynił Mojżesz, jeśli tylko zdołają ponownie uwierzyć!

 

To Imię, to Imię, to Imię; sama moc jest w tym Imieniu! Wołajcie do MNIE w Imieniu JAHUSZUA, gdyż w obliczu Imienia JAHUSZUA złoczyńcy się nie ostoją! Wołajcie do MNIE w Imieniu JAHUSZUA o pokrycie Krwią tej krainy i tego świata, gdyż ON jest prawdziwie JAHUSZUA ha MASZIJACH, MESJASZEM nie tylko Izraela, ale całego świata, gdyż JEGO Krew spłynęła w ziemię, we własną ziemię Izraela i popłynęła na cały świat do każdej kobiety, mężczyzny, chłopca i dziewczyny!

 

MOJE dzieci znają Moc tego Imienia – w Imieniu JAHUSZUA, MOJE dzieci będą zbawione!

 

(Elisabeth modli się: Dziękuje Ci OJCZE, dziękuje Ci, dziękuje Ci, dziękuje Ci…)

 

Po prostu powiedzcie Izraelowi, że JA dałem im o wiele większą Ofiarę, niż ta, którą Abraham, kiedy myślał, że musi MI złożyć, czyli swojego własnego syna, gdyż JA dałem MOJEGO własnego SYNA, a JEGO Imię to JAHUSZUA!

                                                                                                          

I tam, gdzie jest Zachodnia Ściana, gdzie klęczą i modlą się, nie rozumieją nawet jak święta jest ta ziemia!

 

 

                                                                     ******** Koniec Proroctwa ********

 

Komentarz Elisabeth:

 

Elisabeth modli się: Dziękujemy Ci, dziękujemy Ci OJCZE. Dziękujemy Ci, JAHWEH, dziękujemy Ci JAHUSZUA. Ja wołam o litość, litość dla Izraela. My nie wiemy, co się dzieje, nie słuchaliśmy dzisiaj wieczorem wiadomości, ale wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie JAHWEH za Twoje Słowa. Ty powiedziałaś, że oni są źrenicą Twojego Oka; oni są źrenicą Twojego oka. Och, miej litość! Miej litość! Miej litość! Ja wołam o więcej miłosierdzia dla Izraela, aniżeli nawet dla Ameryki. Ja wołam o litość OJCZE. Wizja, którą miałam to była krew, lecz ta Krew, kiedy JAHUSZUA umarł i Krew wsiąkła w ziemię. JAHWEH pokazał mi, że było czerwono na całym świecie. Pokryła cały świat, chociaż człowiek nie mógł tego widzieć, pokryła cały świat. AlleluJAH! Dziękujemy Tobie OJCZE; dziękujemy Tobie JAHUSZUA!

 

Obrażając niektórych, oświecając innych dla miłości, posłuszeństwa, chwały JAHWEH i JAHUSZUA. Prorok i służebnica JAHWEH/JAHUSZUA.

 

Koniec komentarza.

 

I tak było powiedziane i tak zostało zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ.

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018