Proroctwo 4

NIE ROZPACZAJCIE, GDY NIE CZUJECIE MNIE U SWEGO BOKU!

Spisane/wypowiedziane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO
przez Prorok i Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah 4-ego lutego 1997 roku.

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

Komentarz Prorok Elisabeth:

Jeszcze dzisiaj powiedziałam: „PANIE, co się dzieje? Nie odczuwam TWOJEJ obecności jak zwykle...” Pokutowałam za jakikolwiek grzech, który nieświadomie popełniłam, ale obecność [JAHWEH] nie jest taka sama. BÓG nie mówi tak wiele i jestem bardzo zaniepokojona. Nie chodzi tu o to, co my czynimy, gdyż wiemy, że JEZUS (JAHUSZUA) wciąż i zawsze będzie nas kochał. My robimy, co tylko możemy, aby GO zadowalać i być MU posłusznymi. Wiemy, że musimy z wiarą ufać Słowu BOŻEMU. ON nas nie opuścił.

My nie podążamy za odczuciami – odczucia okłamują nas – my musimy podążać za wiarą, gdyż sprawiedliwi będą żyć wyłącznie z wiary,1 a nie z odczuć. Było wspaniale, gdy mogliśmy odczuwać również JEGO obecność, ale coś się zmienia w sferze duchowej, i chociaż JEZUS (JAHUSZUA) jest ciągle przy nas, to jest tak, jakby spał w łodzi, a my jesteśmy atakowani sztormami życia, i my, uczniowie, mówimy: „JEZU, obudź się, bo inaczej zginiemy!” Potem JEZUS budzi się i mówi: „Och, wy małej wiary!” i gani sztorm.2

Ja ciągle czekam, aby zganił ON silny sztorm, w którym jestem już od długiego czasu, jak się mi wydaje. Wiemy, że jest ustalony czas dla naszego wyzwolenia. Podczas gdy to piszę, otrzymuję Namaszczenie; zatrzymałam się, pomodliłam w Duchu i uczynię to innym razem, po przejęciu władzy nad szatanem.3 Jeśli BÓG naprawdę chce przemówić przeze mnie ponownie, to się to stanie. Ja poddaje moje ręce TOBIE, PANIE JEZU, jak również mój umysł, duchowe uszy i duchowe oczy.

Proszę, przemów teraz do mnie, abym mogła dać Słowo zachęty memu młodszemu bratu, proszę w TWOIM JEZU Imieniu oraz mocy DUCHA ŚWIĘTEGO, poprzez Krew JEZUSA CHRYSTUSA z Kalwarii. Czy jest Słowo, które chcesz, abym wypowiedziała do TWOJEGO ludu? Jeśli tak, to DUCHU ŚWIĘTY, namaść moje dłonie teraz, tak, jak gdy przemówiłeś przez to niezwykłe Namaszczenie w minionych trzech Proroczych Przekazach, gdyż TY dbasz o ludzi na Internecie, którzy nie mają innego sposobu, aby usłyszeć TWOJE Przekazy w jasny sposób, aby mogli je pojąć, i aby niezrozumienie nie mogło złapać ich pod szatańską kontrolę.

Namaszczenie zstępuje teraz na moje ręce i ponownie mówi do mnie Głos PANA (JAHWEH). Chwała JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, mojemu JAHSZUA MESJASZOWI!

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Powiedz im, MOJE dziecko, powiedz im, że JA nie mogę już dłużej powstrzymywać Gniewu MOJEGO OJCA. Próbowałem, wołałem o litość dla tych, którzy celowo profanują wszystko to, co Święte; dla tych, którzy odmawiają zaakceptowania słowa „grzech”, dla tych za kazalnicami, którzy czynią marne wymówki dla grzechu.

 

Czy nawet najlepsza wymówka może pokryć ciemność grzechu?

 

A pomimo to, gdy błagam ich, aby nawrócili się, aby odwrócili się od grzechu, to drwią ze MNIE i mówią: „Dla BOGA to nie ma znaczenia, ON rozumie.” Oni mówią MOIM Prorokom i Apostołom, aby się zamknęli i zostawili ich w spokoju, aby zatrzymali swoje słowa dla siebie. Oni nie pozwolą im przemówić w kościołach, ale wpuszczają demoniczne okultystyczne duchy do kościołów tak, że nawet prorok nie jest bezpieczny podczas modlitwy! Te złe duchy czają się wiedząc, że Prorocy nadchodzą po to, by przekazać MOJE ostrzeżenia. Oni są powstrzymywani, i tak, niektórzy nawet krzywdzeni! Im większe ostrzeżenie, tym większy sprzeciw ze strony wroga!

 

Szatan stara się bardzo uciszyć MOICH Proroków i Apostołów i tych, którzy mają powiedziane, aby ostrzegać ludzi!

 

Ostrzeż ich o BOGU z Nahuma 1 (Księgi Nahuma 1), która mówi, że przemawia ON w sztormach i trzęsieniach ziemi! Ostrzeż ich, że ich BÓG jest zazdrosnym BOGIEM, i że nie dopuści żadnego innego boga przed siebie! Ostrzeż ich, że Gniew DŻEHOWY nie ustępuje łatwo! Ostrzeż ich!4

 

JA, JEZUS CHRYSTUS (JAHUSZUA ha MASZIJACH), ciągle jeszcze posyłam MOICH posłańców, aby ich ostrzegać, i podobnie jak w Biblii oni są bici, niektórzy nawet zabijani.5

 

JA przemówiłem na temat szatańskich sadzonek w kościołach (Proroctwo 3) – nikt nie słucha! Tak niewielu nawet próbuje ich zdemaskować! JA ostrzegłem ich, że szatan jest w kościołach i on walczy o fałszywe doktryny, o duchy buntu, o szerzenie w kościołach ducha mówiącego, że grzech nie jest grzechem!

 

Ale JA jestem Świętym BOGIEM i wymagam, abyście byli Święci, jak JA jestem Święty! (I Piotr 1:16) Bez DUCHA ŚWIĘTEGO w was byłoby to niemożliwe, ale ja umieściłem w was MEGO własnego DUCHA, abyście rozróżniali pomiędzy dobrem a złem!

 

Grzech jest czarny – nie jest on szary!

 

Świętość jest biała, nie jest żadnego innego koloru!

 

Nie pozwólcie szatanowi, aby to wziął i uczynił z tego rasowe skojarzenia. Przestańcie w tej chwili! Wy wiecie, co mam na myśli! Tylko czerwień zmyje ten grzech z waszych umysłów, a jest nią Krew JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) z Kalwarii!

 

JA ostrzegam teraz: Przyczyną, dla której MOJA obecność nie jest odczuwana tak jak wcześniej jest to, iż się smucę! Płaczę z powodu tego, co muszę wkrótce uczynić!

 

Czy posłuchali tego Proroka, której teraz używam, kiedy wcześniej ostrzegłem, że Chiny posmakują MEGO Gniewu poprzez trzęsienia ziemi? To największe jeszcze nie wystąpiło, ale nadchodzi! Oni zabili tak wiele MOICH dzieci, i torturowali i uwięzili MOJE dzieci, MOICH posłańców. Rząd zapłaci za to w potężny sposób i kraj będzie rozdarty na części trzęsieniami ziemi, podczas gdy starają się podzielić MOICH ludzi i odwrócić ich ode MNIE ze strachu przed otwartym wielbieniem BOGA, któremu kiedyś służyli, a teraz boją się otwarcie służyć. Jak oni podzielili MOICH ludzi, tak JA podzielę ich kraj!

 

JA ochraniam tych, którzy są MOI, i JA wiem, kto jest MÓJ. JA nawet zatrząsnąłem drzwiami więzień jak za dawnych czasów (Dzieje 16:26), aby więźniowie, którzy głosili Ewangelię – to było ich jedynym przestępstwem – zostali uwolnieni.

 

Przychodzę w potężny sposób, i tego roku, chociaż wasze lokalne stacje informacyjne nie chcą potwierdzić zniszczenia i gniewu, który już ukazałem w tym roku, JA zacznę demonstrować je sposobami, których oni nie będą już w stanie dłużej ignorować!

 

Oni obwiniają „matkę naturę!”

 

Jest tylko jeden STWÓRCA i JA jestem OJCEM całego stworzenia. JA JESTEM, KTÓRY JESTEM! Nie ma innego! JA nie dzielę się chwałą z nikim innym, a zwłaszcza z „matką naturą!” JA wysłałem ostrzeżenia w programach telewizyjnych. Tak, ten kamień zawołał, ale czy oni słuchają? Niewielu, och, tak niewielu!

 

Nie myślcie, że cieszę się z powodu tego, co muszę uczynić, gdyż nie cieszę się, ale muszę, ponieważ dzieci myślą teraz, ze rządzą rodzicem!

 

Łańcuch wulkanów wybuchnie jednocześnie! Wypływać będzie MOJA rozgrzana do czerwoności lawa, która symbolizuje MÓJ Gniew!

 

Jak niewielu już w ogóle próbuje być Świętym! Oni myślą, że JA przymknę oko na grzech. Gdyby tylko oni nawrócili się! Gdyby tylko oni zdali sobie sprawę, że JA jestem BOGIEM, który nie zmienia się!

 

JA jestem ten sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze!

 

Wy musicie się zmieniać, a nie wielki „JA JESTEM”!

 

JA JESTEM, KTÓRY JESTEM, i JA nie będę przepraszał za nic, co czynię! JA nie odpowiadam przed nikim!

 

Wielki „JA JESTEM” jest rozgniewany, i nawet MÓJ SYN, ten sam, którego dałem wam za ZBAWICIELA, nie może już ukoić MEGO Gniewu wiele dłużej!

 

Jestem bliski, aby dać upust części MEGO Gniewu!

 

Miejcie się na baczności wszyscy, którzy drwiliście ze MNIE i ze Słowa BOŻEGO, uciszaliście tych, którzy mają Namaszczenie MOICH Wysłanników, maltretowaliście, torturowaliście i więziliście w ludzkich więzieniach!

 

Jestem rozgniewany!

 

Ostrzegłem Sodomę i Gomorę, i ponownie ostrzegam was teraz! Świat jest współczesnym Babilonem – ten świat!

 

JA JESTEM STWÓRCĄ, który wymaga Świętości!

 

Umieściłem w każdym człowieku miejsce, które pragnie Świętości i związku ze swoim STWÓRCĄ.

 

JA poślę nie tylko wulkany, które wybuchną w reakcji łańcuchowej, ale wstrząsnę ziemią tak, jak rodzic potrząsa nieposłusznym dzieckiem! Zamierzam wstrząsnąć nie tylko jedną częścią ziemi za jednym razem, ale wieloma częściami ziemi jednocześnie!

 

Mam zamiar posłać MOJE stopy, które będą deptać ziemię z wściekłości, gdyż wielki jest MÓJ Gniew na buntowników, którzy potrząsali MI w Twarz swoimi pięściami i powiedzieli, że odmawiają posłuszeństwa Księdze i prawom napisanym tak wiele tysięcy lat temu; na tych, którzy używają MEGO Imienia, jako przekleństwa; na tych, którzy drwią z Krwi MEGO SYNA przelanej za nich na Kalwarii!

 

Zamierzam posłać huragany, aby ukazać łzy, które przelałem nad MOIMI nienawróconymi dziećmi – nad tymi, których stworzyłem, którzy powinni być MOIMI dziećmi, ale odmówili uznania MNIE za OJCA, którzy zwrócili się do bezbożności i nawet nie próbowali podobać MI się lub szukać MNIE!

 

Powodzie przyjdą i pokryją wiele obszarów Ziemi jednocześnie. One będą symbolizować MOJE Łzy, gdyż wielu przedkłada piekło nad Niebem – ci, którzy wybrali szatana ponad CHRYSTUSA (MESJASZA).

 

JA poślę tornada, i to MOJA pięść będzie wysyłać ten pędzący wiatr. Zademonstruję to nie tylko w jednym miejscu, kiedy ujrzycie wiele nadchodzących razem, to będziecie wiedzieć, że JA przemawiam i jestem zły, a MOJEGO Gniewu nie da się łatwo ukoić.

 

Zawsze były trzęsienia ziemi, powodzie, tornada, huragany, tu i tam, ale kiedy zobaczycie je niczym w reakcji łańcuchowej – wiele w tym samym czasie, wtedy będziecie wiedzieć, że to jest ten czas, przed którym was ostrzegłem!

 

Nawróćcie się teraz, dopóki nie jest za późno!

 

Zbyt długo już powstrzymywałem MÓJ Gniew! Ze względu na MEGO SYNA i JEGO modlitwy za was, ludzi, JA powstrzymywałem MÓJ Gniew, ale szatan drwi ze MNIE i kpi ze MNIE, ponieważ nie ukarałem was. On używa MOJEGO własnego stworzenia, by drwić i kpić ze MNIE – ust, które stworzyłem, ust, które niegdyś namaściłem.

 

Tak, nawet w MOICH własnych kościołach jestem wyśmiewany, gdy Święte Słowo jest przekręcane, aby przysposobić je do wizji ludzkiej, a nie do wizji Świętego BOGA!

 

Oni nauczają, ze homoseksualizm jest ze MNIE, że nie jest grzechem, że jest to wina BOGA, wada wrodzona! Kłamliwe, oszukańcze duchy wychodzą z tych, którzy przybierają formę pobożności, ale brak im pobożności wewnątrz. JA osobiście zajmę się tymi złymi pasterzami sposobami, które pokażą ludziom, że nie jestem BOGIEM, z którego można się naśmiewać, że nie jestem BOGIEM, którego można doprowadzać do gniewu! Postąpię z nimi surowo i zobaczycie ich padających trupem przy kazalnicach – tych, którzy zachęcają do tych rzeczy i do aborcji!

 

JA znałem każdego z was, zanim znaleźliście się w łonach waszych matek. Stworzyłem was i ukształtowałem oraz zaplanowałem, jak chciałbym, aby wasze życie wyglądało.

 

To był wasz wybór czy staliście się tymi, co zamierzałem.   

 

Nie obwiniajcie MNIE, gdyż JA chciałem dla was tylko najlepszego. Nawet tych z was, którzy cierpieli i prowadzili życie, które wydawało się nie być błogosławionym użyję i użyłem dla MOJEJ Chwały! W waszych cierpieniach oddaliście MI Chwałę, kiedy inni ujrzeli, iż ciągle będziecie wychwalać MNIE, służyć MI i oddawać MI Chwałę. MOJE Namaszczenie wylewa się w waszym życiu jeszcze bardziej niż u tych, w których życiu było niewiele problemów.

 

Waszemu życiu nie dano błogosławieństw innych, ale to nie dlatego, że JA nie miłuję was tak, jak ich, ale dlatego, że podobnie jak JEZUS (JAHUSZUA) został umieszczony na tej ziemi, aby cierpieć ze względu na innych, tak samo wy, i wielkie będą wasze nagrody w Niebie, jeśli pozostaniecie wierni do końca!

 

Niektóre z MOICH dzieci stały się zgorzkniałe widząc bezbożników – tych, którzy nigdy nie zginają kolana ani nie modlą się do MNIE z podziękowaniami – i MOJE dzieci mówią: „Co to jest za BÓG?”

 

JA mówię wam: nie powinniście zazdrościć bogatym, którzy nie uznają MNIE, ani bezbożnikom. Wydaje się, że mają oni wszelkie błogosławieństwo w życiu. To jest, bowiem wszystko, co będą kiedykolwiek mieć, a potem będzie wieczne potępienie i wieczne Piekło i męczarnia. Oni oddali wieczność w Niebie za krótkie lata na ziemi, gdzie uczestniczą w każdego rodzaju grzechu, zwłaszcza w grzesznym przekonaniu, że nie potrzebują ZBAWICIELA.

 

Wy z drugiej strony, jeśli pozostaniecie wiernymi, zobaczycie Niebo, a przez krótki czas na ziemi poznacie cierpienie, nienawiść i znęcanie się, lecz nie stańcie się zgorzkniali! Nie odwracajcie się ode MNIE! W zamian zwróćcie się do MNIE! Popatrzcie, jakim jestem miłującym OJCEM!

 

JA ostrzegłem was, a więc kiedy te rzeczy przyjdą na ziemię, to wy już zostaliście ostrzeżeni, a więc możecie się nawrócić i ostrzec innych, zanim dam upust dla MEGO Gniewu!

 

JA posyłam MOICH Proroków, aby ostrzegli, zanim poślę zagładę!

 

Ale wy, którzy wiernie MNIE kochacie, służycie MI i obmywacie się we Krwi JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), aby pozostać Świętymi w MOICH Oczach – wy nie musicie się niczego obawiać, w tym czasie nie zostaniecie zaskoczeni!

 

JA ochronię wszystkich tych, którzy są MOI, i JA znam wszystkich, którzy są MOI. JA znam serce każdego i mam wasze dusze w MOICH Rękach, gdyż wy oddaliście wasze życie i duszę MNIE, kiedy zaakceptowaliście JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), jako PANA i ZBAWICIELA. Oddaliście wasze ciała na żywą ofiarę dla MOJEJ Chwały. JA nie jestem zły na was! JA miłuję was i będę osłaniał was i chronił. Tak, nawet, kiedy będziecie widzieć ten świat wstrząsany w MOIM Gniewie, to wołajcie do MNIE – JA będę tam, aby was pocieszyć!

 

Powód, dla którego tak wielu z was nie odczuwa teraz MOJEJ obecności, nie ma nic wspólnego z wami! Tak, nawet ta, której używam by wypowiadać te Słowa, a która nie wie, jakie słowo napisze następnie, ma trudności z odczuwaniem MOJEJ obecności, od kiedy jej ostatnio użyłem, aby ostrzegła ludzi. Dałem jej to niezwykłe Namaszczenie, aby przyciągnąć uwagę MOJEGO ludu, do którego nie miałaby możliwości mówić w inny sposób, ponieważ, gdyż rozproszyłem was po świecie. MOI Prorocy i Posłańcy usłyszą i będą mieć duchowe uszy i oczy oraz odważne usta, aby ostrzegać ludzi, którzy nie słuchają.

 

Mówię wam ponownie, Prorocy i MOJE dzieci: Nie rozpaczajcie i nie myślcie, że opuściłem was, kiedy nie możecie już odczuwać MNIE przy swoim boku. JA nie poszedłem nigdzie, jestem ciągle tutaj. JA jedynie milczę, gdyż to jest spokój przed burzą.

 

Milczę zanim wybuchnę gniewem, gdyż próbuję powstrzymać tę wściekłość, ale narasta ona od potopu za czasów Noego, i ponownie, smucę się, kiedy widzę wszystko, co uczyniłem, dając nawet MOJEGO Jednorodzonego SYNA na Ofiarę.

 

Abraham miał inną ofiarę; JA oddałem MEGO SYNA na waszego ZBAWICIELA. Jak niewielu GO przyjmie!!!

 

Jestem rozgniewany! Wydałem JEGO ciało, abyście mogli zostać uzdrowieni! Jak niewielu uwierzy, że jest uzdrowienie dzięki razom, które spadły na JEGO ciało! Wydałem JEGO Krew, abyście mogli uzyskać przebaczenie!

 

Jak niewielu przyjmie ten dar z Kalwarii!

 

Wydałem JEGO życie, abyście mogli zostać zbawieni!

 

Oto, dlaczego odczuwacie utratę MOJEJ obecności.

 

Czy nie byliście kiedykolwiek tak zdenerwowani na wasze dzieci, że straciliście chęć, aby mówić, z obawy przed własnym gniewem?

 

Czy nie byliście tak bardzo rozżaleni, że chcieliście jedynie milczeć, lub tak rozgniewani, że chcieliście jedynie milczeć, nie ważąc się dać upustu swemu gniewowi z obawy przed tym, co mogłoby się wydarzyć?

 

JA jestem w tym położeniu!

 

Nie jestem rozgniewany na tych, którym brakuje poczucia MOJEJ obecności.

 

Jestem rozgniewany na tych, którzy nawet nie zauważają, że milczę, i nie brakuje im MOJEJ obecności!

 

Do tych z was, którzy odczuwacie brak MOJEJ obecności i smucicie się z tego powodu oraz pokutujecie i zastanawiacie się, co złego uczyniliście, teraz przemawiam przez tę Służebnicę i mówię wam: Uczyniliście wszystko, co właściwe, dlatego też zauważacie MOJE milczenie i nie odczuwacie MOJEJ obecności.

 

JA nie mówię do tych, którzy są w grzechu i w ogóle nigdy MNIE nie znali i nie brakowało im MNIE.

 

Wy wiecie, do kogo mówię. Tylko MOJE dzieci zrozumieją.

 

Dla tych z was, którzy byliście MOIMI dziećmi, ale staliście się letni: powróćcie teraz, błagam was! Tęsknijcie za MNĄ i pragnijcie ponownie usłyszeć MÓJ Głos! JA nigdy nie odszedłem – wy to uczyniliście!

 

Nawróćcie się z nauczania błędu!

 

Nawróćcie się z nauczania, że „grzech nie jest bezbożnością”, i że „nie ma czegoś takiego jak grzech, gdyż nieskończenie miłujący BÓG przebaczy wam bez względu na to, co czynicie”, oraz „nie ma potrzeby nawrócenia się lub odwracania się od grzechu”. Czy nie widzicie, że to jest kłamstwo diabła?!

 

Diabeł mówi: „Nie potrzebujesz ZBAWICIELA” – MOJEGO Daru, MEGO Umiłowanego SYNA JEZUSA CHRYSTUSA!

 

Czy nie widzicie?

 

Płaczę, kiedy myślę o cenie, jaką MÓJ Umiłowany zapłacił za was!

 

Jeśli mówicie, że „nie ma takiej rzeczy jak grzech, i wszystko jest do przyjęcia dla MNIE, gdyż JA jestem BOGIEM, który nie dba już więcej o to, z kim lub z czym śpicie, lub jakaż to niewinna krew jest przelewana, choćby nawet nienarodzonych. Nie jest grzechem mordowanie ich, jeśli nie możecie ich widzieć, a nawet, jeśli możecie je zobaczyć, to, jeśli tylko oni mordują niewinne dzieciątka po to, by ratować życie innych… Och, cóż, przynajmniej się do czegoś przydają.” – To jest morderstwo i to jest grzech!

 

Kaznodzieje, wy odpowiecie osobiście przede MNĄ, gdyż powiedzieliście, że pracujecie dla MNIE, a jednak wy pracujecie przeciwko MNIE!

 

Homoseksualizm jest grzechem!

 

Aborcja jest grzechem!

 

Morderstwo jest grzechem!

 

Bunt jest grzechem!6

 

Czarownictwo jest grzechem!

 

Wy wiecie, czym jest grzech – czytajcie 10 Przykazań!

 

Kaznodzieje, apostołowie, prorocy, nauczyciele i ewangeliści: Powróćcie do nauczania, że grzech jest grzechem!

 

Tylko nawróconemu grzesznikowi będzie przebaczone!

 

Już nigdy więcej: „Wszyscy przymknijcie oczy, gdyż my nie chcemy nikogo wprowadzać w zakłopotanie, aby mogli oni podnieść swoje ręce i przyjąć JEZUSA CHRYSTUSA, jako ZBAWICIELA”!

 

Czy macie pojęcie jak bardzo to MNIE rozzłościło?

 

Od kiedy przyjście do JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), aby uzyskać przebaczenie grzechów, jest źródłem zakłopotania?

 

Nie może być Zbawienia bez wyznawania swoich grzechów innym! Wyznanie jest czynione dla Zbawienia!7

 

Powiadam wam, że jeśli nie przyznacie się do MNIE przed ludźmi, JEZUS (JAHUSZUA) nie przyzna się do was przed JA, OJCEM!8 MOJE własne dzieci, MOI ewangeliści, prorocy, pastorzy, nauczyciele i apostołowie to uczynili! Och, ten ból, ten żal, jaki nosiłem z tego powodu!

 

Jak długo waszym zdaniem ci ludzie, którzy byli zbyt zawstydzeni, aby stanąć i wyznać, że potrzebują Zbawiciela, pozostaną zbawieni? Od razu wróg ukradnie to małe ziarno, które zostało posiane! (Mateusza 13:4)

 

Ci z was, którzy to uczyniliście – nawróćcie się [w żalu za grzechy]!

 

Otwarcie odmówcie czynienia tego ponownie, gdyż odpowiecie za te stracone dusze, które mogłyby być zbawione!

 

Ci z was, którzy uczyniliście ze MNIE Boga oszustwa, kiedy powiedzieliście, iż oni mogą podnieść swoje ręce w tajemnicy i powiedzieć: „JEZU CHRYSTE, wstąp do mego serca” bez wcześniejszego pouczenia o tym, że muszą płakać, okazać skruchę za grzechy i odwrócić się od grzechu, zgodzić się postawić JEZUSA CHRYSTUSA na pierwszym miejscu w swoim życiu i podążać za Świętością, a nie bezbożnością! Wy również odpowiecie osobiście przede MNĄ.

 

A co do wszystkich tych, którzy myśleli, że „raz zbawiony oznacza zbawiony na zawsze, teraz możemy czynić wszystko, co chcemy, ponieważ wszystkie nasze grzechy są zakryte” – wy nie pouczyliście ich: „Dlaczego mówicie, że MNIE miłujecie, a nie jesteście MI posłuszni?” (Łukasza 6:46)

 

Ci z was, którzy użyli ducha oszustwa, aby nakłonić ludzi do uniesienia swoich rąk, podczas gdy oczy wszystkich były zamknięte, tylko po to, aby poprowadzić ich do wystąpienia i stanięcia przed ludźmi – po tym jak sprawiliście, że uwierzyli, iż mogą to zrobić w tajemnicy: Wy pokazaliście im, że BÓG jest Bogiem oszustwa i podstępu …. - Nie jestem!!!

 

Zapłacicie za to, jeśli się nie nawrócicie!

 

Tak, zanim ta ziemia zacznie się chwiać, JA już nawet teraz kołyszę nią, oddzielając bezbożnych od Pobożnych pośród tego, co ma być MOIMI kościołami, MOIMI świątyniami! Mówię teraz o miejscach zgromadzeń, gdyż prawdziwym Kościołem i Świątyniami są MOI ludzie. W budynkach kościelnych jednakże zobaczycie, co dzieje się z tymi, którzy zwiedli MOJE owce, lub z tymi, którzy chcieli być owcami, ale stali się kozłami, gdyż zły pasterz jest wilkiem posłanym pomiędzy MOJE owieczki, aby je zniszczyć poprzez brak wiedzy i rozpoznania!

 

Jestem rozgniewany!

 

Już zobaczyliście rozpoczynające się podziały w budynkach kościelnych. JA demaskuję wroga wewnątrz waszych własnych obozów!

 

Uważajcie!

 

Przystańcie!

 

Popatrzcie i posłuchajcie Głosu DUCHA ŚWIĘTEGO!

 

Ponownie wołajcie do MNIE, mówiąc: „Brakuje mi TWOJEJ obecności!” – Gdyż, to są ci, którzy kiedyś odczuwali MOJĄ obecność i słyszeli MÓJ Głos codziennie, a teraz zauważają MOJE milczenie.

 

Ale JA nie będę milczeć na zawsze, MOI umiłowani, tylko przez krótką chwilę odczujecie MÓJ smutek.

 

Ale nie macie iść za waszymi odczuciami, gdyż to jest z ciała.

 

Wy macie podążać z wiarą, gdyż to jest z DUCHA.

 

Tego dnia zdecydowałem, aby przemówić poprzez tę Służebnicę. Nie kłóćcie się między sobą mówiąc: „Dlaczego BÓG miałby przemówić poprzez kobietę lub namaścić jej dłonie?” Pozostawiam was z tym; JA wybieram do usług tego, kogo wybieram, i nie odpowiadam przed żadnym człowiekiem, i gdybym namaścił tylko jej usta tak, jak jest do tego przyzwyczajona, a nie namaściłbym jej rąk na klawiaturze, to czy usłyszelibyście MNIE wypowiadającego ten Przekaz poprzez nią dzisiaj? - Odpowiedzieliście na swoje własne pytanie.

 

Teraz proszę, ostrzeżcie ludzi, choć, tak jak za czasów Noego, większość nie posłucha. Wciąż jednak nie miejcie krwi na waszych rękach, jak jest powiedziane w Księdze Ezechiela, rozdz. 3.9 Niechaj krew nie znajdzie się na waszych rękach.

 

Ostrzeżcie ludzi!

 

Pozostała jeszcze niewielka ilość czasu, gdyż ze względu na MOJEGO SYNA miałem litość nad ludźmi, lecz czas pomsty i Sądu szybko nadchodzi!

 

Ostrzeżcie ich i szukajcie MNIE, kiedy jeszcze mogę być znaleziony!

 

Zwróćcie uwagę na tę datę i obserwujcie uważnie wydarzenia na świecie: 5-go lutego 1997 roku.

 

Zabroniłem MOJEJ Służebnicy zmienić choćby jedno Słowo, które wypowiedziałem, chociaż ona wie, że nie wszyscy powitają z zadowoleniem to, co powiedziałem.

 

Ponownie ostrzegam tych, którzy są MOIMI wrogami, ale udają, że są MOIMI przyjaciółmi: uważajcie Judasze, gdyż, kiedy staracie się wyrządzić krzywdę temu Posłańcowi, krzywdzicie TEGO, który ją stworzył i namaścił! Wy będziecie pierwszymi, którzy poczują MÓJ Gniew, i poznacie MOJĄ obecność w sposób, w jaki wolelibyście jej nie poznać!

 

Jestem rozgniewany, a wy, którzy błagaliście MNIE, abym przemówił usłyszeliście Głos miłości, wsparcia, smutku i intensywnego gniewu. Usłyszeliście Głos Wielkiego BOGA „JA JESTEM” przemawiającego tego dnia z tego rozbitego, glinianego naczynia!

 

Módlcie się za tych, których serc usiłowaliście dosięgnąć, a którzy jednak MNIE odpychają.

 

Módlcie się, aby się dzisiaj nawrócili, gdyż jutro może być za późno!

 

 

 

1 „Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie.”– Habakuk 2:4 (BW); Rzymian 1:7

 

2 „Tedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: Mistrzu, Mistrzu, giniemy. A ON obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich: Gdzież jest wiara wasza?” – Ew. Łukasza 8:24-25 (BW)

 

3 „Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika (szatana), a nic wam nie zaszkodzi.” – Ew. Łukasza 10:19

 

4 „Zazdrosnym i mszczącym się BOGIEM jest JAHWEH; mścicielem jest JAHWEH i Władcą [pełnym] gniewu; JAHWEH mści się nad swymi wrogami i długo się gniewa na SWOICH nieprzyjaciół. JAHWEH jest cierpliwy, ale i potężny siłą; a oczyszczając - nikogo nie zostawia bez kary. Wśród burzy i wichru JEGO droga, a chmury - pyłem nóg JEGO.” – Nahum 1:2-3

 

5 „Dlatego oto JA posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.”– Mateusza 23:34

 

6 „Bunt jest tak samo grzechem jak czary, a nieposłuszeństwo - jak służenie bożkom. ”– 1 Samuel 15:23 (BWP)

 

 7 „Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku Zbawieniu. ”– Rzymian 10:10 (BW)

 

8 „Lecz kto się MNIE zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i JA przed MOIM OJCEM, który jest w Niebie. ” – Mateusza 10:33

 

9 „Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz Słowo z ust MOICH, upomnisz ich w moim imieniu. Jeśli powiem bezbożnemu: Z pewnością umrzesz, a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast JA ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Ale jeślibyś upomniał bezbożnego, a on by nie odwrócił się od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to, chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie.” -- Ez. 3:17-19

 

 

 

*** Koniec Proroctwa ***

 

 

 

Komentarz Sherrie Elisabeth:

 

Bracie Noel, właśnie przeczytałam to mojemu zbuntowanemu nastoletniemu synowi i powiedziałam, że będą ludzie na całym świecie, którzy będą się modlić i szukać woli BOGA, aby zobaczyć, czy to, co napisałam, jest z PANA, czy to rzeczywiście BÓG OJCIEC przemówił ze mnie poprzez Namaszczenie DUCHA ŚWIĘTEGO. To będzie sprawdzane i potwierdzone przez wielu Proroków i Pastorów, Apostołów, Nauczycieli, Ewangelistów, zanim oni potwierdzą inne Prorocze Przekazy z tego roku, które dał mi BÓG. A teraz pytam się ciebie, mój synu, czy to Głos BOGA przemawiał przeze mnie? I najlepszym potwierdzeniem dla mnie było, kiedy mój syn powiedział mi: „Tak, tak.”

 

Chwała JEZUSOWI! Powiedziałam mu, że jest jeszcze dla niego nadzieja, gdyż nawet buntowniczy młodzieniec może usłyszeć Głos PANA. To był największy sprawdzian dotychczas i nie mam wątpliwości, że sam PAN tego dnia wypowiedział te Słowa do mnie, abym je spisała.

 

Proszę kopiujcie to i rozsyłajcie każdemu, o kim mówi wam DUCH ŚWIĘTY! Dzielcie się tym w kościele, nawet jeśli nie chcą słuchać!

 

 

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018