Proroctwo 46

OSTRZEŻ WROGÓW RAZ… I JEŚLI NIE POSŁUCHAJĄ, TO POWIEDZ IM, ABY LICZYLI DNI DO NADEJŚCIA GNIEWU BOŻEGO!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 20-go kwietnia, 2001 roku, gdy Apostoł Elisabeth Elijah brała udział w nabożeństwie ordynacyjnym. PAN BÓG przemówił te powyższe Słowa wobec świadków dla wszystkich wrogów, którzy występują przeciw tej Misji, temu misjonarzowi i wszystkim prawdziwym Apostołom i Prorokom.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz:

Cytaty z Biblii Tysiąclecia:

Księga Powtórzonego Prawa, rozdz. 32, wiersz 41 …Gdy miecz błyszczący wyostrzę i wyrok wykona ma ręka, na swoich wrogach się pomszczę, odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.

Księga Izajasza, rozdział 35, wiersze 3 i 4 … Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odplata; On sam przychodzi, by zbawić was.

Koniec komentarza.

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Och Barbaro, (a również wszyscy letni Chrześcijanie i wszyscy wrogowie MOICH prawdziwych apostołów i proroków) chociaż drwisz z MOICH apostołów i proroków, to JA posyłam ci to Proroctwo. To jest twój wybór, co uczynisz z tymi Słowami. Ty będziesz rozliczana za nazywanie tego ‘kultem’, za nazywanie dobrego złym, a złego dobrym. Gdyż to nie jest praca ludzkich rąk, ale to jest praca RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO).

Ty naprawdę testujesz litość JAHUSZUA. JA przedłożyłem twoje wątłe zdrowie, ale JA mówię ci teraz – uważaj! Gdyż twoje zdrowie przekroczyło już granice i jest na pożyczonym czasie.

Jeśli będziesz się upierała, aby dotykać MOICH Namaszczonych i czynić zło MOIM apostołom i prorokom, i tej Misji i innym prawdziwie apostolskim Misjom, to zbierzesz to, co siejesz!

Ostrzegam cię, że twoje usta są jak otwarty grób i ty wypełniłaś ten grób nadmiarem brudu podczas, gdy wyrzucasz z siebie swoją nienawiść, złośliwość, plotki, obrazę, złą wolę, zazdrość, zawiść, rasizm i ducha antychrysta. Miej się na baczności, gdyż bluźnisz przeciw RUACH ha KODESZ!

Ty masz ducha religii a nie miłującą, posłuszną więź z TYM, którego nazywasz swoim ZBAWCĄ. Ale JA nawet nie znam ciebie więcej, jako MOJE dziecko! Ty tak daleko zbłądziłaś! Ty jesteś podobna do marnotrawnego syna, a ten świat jest twoją zagrodą z prosiakami, chociaż chodzisz do kościoła! (Ew. Św. Łukasza 15:15) Kościół do którego chodzisz jest tylko formalnością, a ty i inni używacie go na bałwochwalstwo! Ten pastor nie jest dobrym pasterzem. JA, JAHUSZUA, jestem jedynym Dobrym Pasterzem i ZBAWICIELEM. JA sam zapłaciłem tę cenę na Kalwarii!

JA użyję te Słowa, aby ostrzec innych, chociaż to twoja nienawiść tej apostolskiej służebnicy wzbudziła MÓJ gniew, gdyż ty mówisz, że zniszczysz ją i tę Misję – ty i jaka armia, szatana?

Ty nie możesz zniszczyć co JA, Wszechmocny BÓG zbudowałem!

Uważajcie wszyscy wrogowie tej apostolskiej Misji i innych prawdziwych apostolskich Misji, gdyż JA ustanowiłem tę Misję, jako błogosławieństwo dla świata, a nie na przekleństwo!

A pomimo to, sposób w jaki traktujecie tę misjonarkę i tę Misję jest sposobem w jaki JA będę traktował was!

Zostaliście ostrzeżeni! JA zawsze posyłam MOICH apostołów i proroków, aby ostrzec zanim poślę MÓJ Wyrok! (Księga Amosa 3:7)

JA nawołuję, zachęcam jak również daję upomnienia i ostrzegam, aby nawrócono się z grzesznej drogi i tylko serca, które nie są tak zimne jak złego faraona, będą miały uszy do słuchania!

Kiedy ludzie patrzą na was, to czy naprawdę myślicie, że oni widzą JAHUSZUA?

Zasmucacie MNIE, gdyż uczęszczanie do kościoła nie zapewni wam dostania się do Nieba, ani też, jakie dajecie dziesięciny. Nie jestem pod wrażeniem waszego wygrzewania ław kościelnych, ani pokazów mody, ani waszych klik.

JA jestem Wszechmocnym BOGIEM i JA byłem dotychczas litościwy, ale ty testujesz MOJĄ cierpliwość, kiedy mówisz przeciw tej apostolskiej służebnicy i lekceważysz Shandre, która jest potężną kobietą BOGA, a także MOIM prorokiem.

Ty widzisz w niej dziecko i nie chcesz zobaczyć kobiety w wieku dziewiętnastu lat! JA smucę się podczas, gdy słyszę jak ty wymawiasz słowa, które ją ranią do głębi serca! JA jestem tym, który słyszy ją płaczącą, podczas gdy pragnie być kochaną i docenianą, a pomimo to ty myślisz, że ona jest na sprzedaż.

Jaką dasz cenę za nią, gdyż ona jest bezcenna w MOICH oczach, i w oczach MOJEJ córki?

JA wzbudziłem MOJĄ służącą Sherrie (Elisabeth), i chociaż kolor jej skóry jest inny, aniżeli twój, to one oboje posiadają MOJEGO RUACH ha KODESZ z pragnieniem miłowania i błogosławienia innych i prowadzenia ich do Nieba!

To nie jest sprawa denominacji (kościoła), ale sprawa osobistego związku z JAHUSZUA!

Jaki masz w rzeczywistości stosunek do MNIE?

Jaką masz, w rzeczywistości, wiarę we MNIE?

Ty mówisz, że wierzysz w Biblie, a pomimo to udowadniasz, że nie wierzysz, z takimi słowami jakie mówisz przeciw MOJEJ córce i tej, którą nazywasz swoją córką, a także przeciw MEMU innemu ministrantowi, którego obmawiasz!

Uważajcie, gdyż ty nie szkalujesz osobę, lub osoby, kiedy dotykasz tej Mesjańskiej, Żydowskiej, Apostolskiej Misji, misjonarzy, lub innej Namaszczonej apostolskiej Misji, włączając inny kościół Shandry, ale ty szkalujesz TEGO, do którego te Misje należą, a to jest Wielkiego BOGA JAHWEH i RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO).

Nie krytykujcie tego, czego nie rozumiecie!

Lepiej będzie, jeśli zakryjecie sobie swoje usta i będziecie pokorni!

JA dałem Shandrze duchową matkę, ponieważ ty nie miłowałaś, nie odżywiałaś, nie nauczałaś, nie zachęcałaś jej na BOŻY sposób! JA, Wszechmocny BÓG JAHWEH, ostrzegam cię, że jesteś letnia i JA znam twoje serce oraz motywacje, kiedy chodzisz do kościoła, i to jest dla jednego powodu, a mianowicie, ponieważ wzbiłaś się w dumę i chcesz, aby każdy myślał, że jesteś święta bardziej, aniżeli jesteś w rzeczywistości!

Ty masz faryzejskiego ducha! JA znam twoje serce i ono jest złe! A JA słyszę twoje przekleństwa i uskarżania się na MNIE i na tych, którzy są naprawdę Namaszczeni! Ty osądzasz innych według wielkości ich portfela, a nie według owocu MEGO RUACH ha KODESZ!

Ostrzegam cię! MOJA córka została posłana do ciebie z tym Proroctwem, chociaż ty nienawidzisz jej, naśmiewasz się z niej i z innych – ty będziesz rozliczona z tego, co teraz wiesz!

Słuchaj, gdzie będzie twój następny dom, jeśli będziesz kontynuować w tym złym letnim sposobie życia? (Apokalipsy 3:15-16) JA wypluję ciebie z MYCH Ust i Piekło będzie twoim następnym miejscem pobytu!

Nawróćcie się (z grzesznej drogi) MOI wrogowie! Wy nie znacie tej apostolskiej służebnicy, którą dotykacie, ani Świętego Płynnego Ognia Namaszczenia, które jest na niej jak również na tej Misji!

Ale poznacie, gdyż zrobię dziury w waszych kieszeniach i wszystko, co może się zepsuć będzie zepsute – będziecie musieli wymienić urządzenia, które nie powinny być wymieniane; wasze pojazdy będą wymagały kosztownych napraw.

Wy nie będziecie mieli już więcej przychylności, ani ducha czynienia na pokaz, który zmylił tak wielu, i oni będą widzieć, kim wy jesteście, i będziecie patrzeć w lustro i będziecie nienawidzić swoje odbicie, które widzicie, i będziecie widzieć siebie starzejących się na waszych oczach!

A jak pójdziecie do doktora, i jak otrzymacie niekorzystne diagnozy, to będziecie pamiętać ten dzień, kiedy spotkaliście MOJĄ córkę i Apostoła Elisabeth Elijah. Będziecie pamiętać i żałować tego dnia, kiedy próbowaliście przeklinać ją, oraz zniszczyć tę Misję i inne do niej podobne.

Ty mówisz, że masz prywatnych detektywów. Ty wiesz, że JA znam prawdę, a pomimo to kontynuujesz kłamać o MOJEJ córce i szkalować ją i tę Misję – ależ ty przecież wcale jej nie znasz!

Przestań ciągnąc innych do kary, która spadnie na ciebie!

MÓJ apostoł tylko wykonuje MOJĄ Wolę i miłuje MOJĄ córkę Shandre i innych z miłością, jaką JA jej dałem i pouczając ich MOICH Świętych dróg z Biblii.

Ona nie czyni ani Shandrze ani im żadnej szkody!

Ty nazywasz się matką, ale nie jesteś w ogóle matką! Wymagane jest więcej, aniżeli urodzenie dziecka, aby zasłużyć na słowo ‘matka’.

Ponieważ ty szydziłaś z MOJEJ apostolskiej służącej, kiedy ona była poddawana testom, to teraz ty poznasz smutek, który ona cierpiała i będziesz płakała łzami, które ona przelała, gdyż JA zdjąłem ciężary z MOJEJ córki, ale ty będziesz teraz niosła cały ciężar. Nawet dzielący miecz spadnie na twoje domostwo i twój własny mąż będzie patrzył na ciebie z obrzydzeniem i nie będziesz już miała łaskawości u niego.

Ukorz się, żałuj za grzechy i nawróć z grzesznej drogi!

Ty sprowadziłaś te rzeczy na siebie tak, jak jest to w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 28, wiersz 19, który wyraźnie mówi do tych, którzy nie słuchają MEGO Słowa: “Przeklęte będzie twoje wejście i wyjście.”

Nie będzie już więcej błogosławieństw.

Ty użyłaś duchów manipulacji, zastraszenia, ducha bojaźni do swoich celów. Nawet twój własny mąż, który będzie próbował protestować, zna twoje prawdziwe serce zniszczenia.

Ty myślisz, że twoja droga jest wyłączną drogą, ale powróć do MNIE, kiedy jeszcze jest czas i omówmy to. Nawróć się i odwróć od swoich złych dróg.

Ta kobieta, na którą patrzysz jak na wroga jest tylko MOIM posłańcem wymawiającym MOJE Słowa. JA mogę odwrócić wszystkie te przekleństwa na błogosławieństwa, jeśli tylko uwierzysz MEMU Słowu, które słyszałaś przez wiele lat, a pomimo to nawet nie wierzysz, że JA jestem tym samym BOGIEM wczoraj, dzisiaj i jutro.

Przestań dotykać MOICH pomazańców i prorokom MOIM nie czyń krzywdy! (Psalm 105:15)

JA dotknąłem twoje zdrowie, aby zwrócić twoją uwagę, – co jeszcze muszę uczynić? Gdyż JA karcę tych, których miłuję. (Księga Przysłów 3:12)

Ile więcej muszę cię ukarać, abyś przyznała, że MOJA droga jest jedyną drogą, którą wejdziesz do Królestwa Niebios? (Ew. Św. Jana 14:6)

Naucz się od MOICH apostołów i proroków, gdyż w nich jest MOJE Namaszczenie.

Przestań patrzeć na Shandre jak na dziecko!

Ona jest jak orzeł, który uczy się latać i wkrótce będzie wzbijać się w górę wraz z innymi orłami, które JA powołałem.

Przestań powstrzymywać tą mocarną kobietę BOGA, bo w przeciwnym razie JA pociągnę cię odpowiedzialności!

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

Komentarz Elisabeth:

Obrażając niektórych, oświecając innych dla miłości, posłuszeństwa, chwały JAHWEH i JAHUSZUA.

Prorocza służąca JAHWEH/JAHUSZUA.

I tak było powiedziane, i tak zostało zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ. Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018