Proroctwo 43, Czesc 2.

 

KOGO WYBIERACIE NA WASZEGO GARNCARZA, JA, JAHWEH, CZY HARREGO POTTERA?

 

Przekaz otrzymany przez apostoła Elisabeth Elijah dnia 15-go listopada, 2001 roku. 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz Elisabeth: 

Niebezpiecznie! Uwaga! Nie zabierajcie waszych dzieci na filmy  Harry Potter! Chrześcijańscy rodzice, czy wy zabieracie wasze dzieci na oglądanie Harrego Pottera? Wasze dzieci są narażone na przerażające zło w tych filmach! 

Uwaga! To jest ważne, jeśli znacie kogoś z dziećmi, to dajcie im przeczytać to Proroctwo dotyczące Harrego Pottera. Kto jest chętny do stanięcia na zewnątrz kin i ostrzegania ludzi?

 

Bojkotujcie te kina i ich sponsorów! 

Proszę, abyście kopiowali i ostrzegali innych. Tylko nie zmieniajcie treści. 

Apostoł Elisabeth Elijah. 

 

To Proroctwo przyszło do mnie po śnie posłanym do mnie przez nowe dziecię w JAHUSZUA, w wieku 16 lat, który mieszka w Singapurze, którego ja nazywam “Szukający prawdy”. JAHUSZUA miłuje cię, “Szukający prawdy”. Twój sen wzbudził we mnie Namaszczenie. Ludzie, dlaczego ten sen nie przyszedł od kogoś z Ameryki? Wygląda na to, że Singapur, Hong Kong, Malezja, słuchają i są zbawiani w większym stopniu, według e-mailów, które otrzymuję. 

Piata Księgą Mojżeszowa 18:9-12, 14 

Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje JAHWEH, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody.  Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary;  nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla JAHWEH każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich JAHWEH, Bóg twój, sprzed twego oblicza.Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to JAHWEH, Bóg twój. 

Apokalipsy 21:8 

A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. 

Księga Wyjścia 22:18 

Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią. 

Micheasza 5:12 

Wytrącę spośród ciebie rzeźby twoje i stele i już nie będziesz oddawał pokłonu dziełom swoich rąk. 

Druga królewska 17:17, 21:6 

Przeprowadzali synów swoich i córki przez ogień. Uprawiali wróżbiarstwo i czarnoksięstwo. Oddali się czynieniu tego, co jest złe w oczach JAHWEH, drażniąc Go. 

Przeprowadził syna swego przez ogień, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, tak iż Go pobudził do gniewu. 

Kapłańska 18:21 

Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem JAHWEH! 

Druga Kronik 33:6 

On to przeprowadził synów swoich przez ogień w Dolinie Synów Hinnoma, uprawiał wróżbiarstwo, czary i magie, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach JAHWEH, pobudzając Go do gniewu. 

Ew. Św. Mateusza 18:5-7 

Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. 

Ew. Św. Łukasza 17:1-3 

Rzekł znowu do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.  Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie!  Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!  I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: "Żałuję tego", przebacz mu! 

 

Koniec komentarza. 

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Głupcy, och głupcy ci, których JA, JAHWEH, pragnę nazywać MOIMI!

 

Chociaż wy nazywacie się MOIMI – tylko, dlaczego mówicie, że MNIE miłujecie, a mimo to MNIE nie słuchacie?

Jak możecie nazywać MNIE “PANEM”, a tymczasem nie słuchacie Pisma Świętego?

 

Od kiedy sługa rządzi Mistrzem? 

 

Wy nawet nie słyszycie MEGO cichego małego Głosu, kiedy JA ostrzegam o groźbie czarodziejstwa i demonicznego opętania poprzez to, co widzą wasze oczy i słyszą wasze uszy! 

Z tego powodu wasze dzieci zostają opętane poprzez filmy, książki i gry wideo, które są stałą dietą okultyzmu, czarownictwa, demonizowania, satanizmu i szamanizmu! 

 

Nawróćcie się już dzisiaj z grzesznej drogi! 

Odwróćcie się od tego zła!

W zamian tego zwróćcie wasze dzieci do JA, JAHWEH, i do JAHUSZUA!

 

MY sami mamy być GARNCARZEM waszej glinki i waszych dzieci! One mają być ukształtowane na NASZE podobieństwo, a nie Harrego Pottera.

 

Nawet to imię zostało wybrane w celu kształtowania waszych dzieci na wzór fikcyjnego charakteru Harrego Pottera. 

(Komentarz: Harry Potter znaczy po polsku “Harry Garncarz”) 

 

Czyż MOJE Pismo Święte nie mówi: “Prowadź syna prawidłową drogą, a nie zejdzie z niej w starości.”? (Księga Przysłów 22:6) 

 

Co wyczyniacie, och wy głupi? Wy szkolicie swoje dzieci na czarnoksiężników, szamanów, czarownice i satanistów!

 

Och, jaką cenę będziecie płacić, kiedy wasze własne dzieci zwrócą się przeciw wam ze złymi duchami, które spowodują, że będziecie się dziwić gdzie wasze dzieci chodziły! Będziecie patrzyć na nie zdumionymi oczami, gdyż wasze niewinne dzieciątka będą opętane przez wszelkiego rodzaju złe duchy!

 

Dlaczego JA będę pozwalał na zranienie tych niewinnych tak, że same ich dusze będą w zagrożeniu? – Ponieważ JA dałem rodzicom wybór. Nawet bezbożni wiedzą lepiej, gdyż oni wiedzą, że dzieci nie mają posiadać mocy kultowych! Oni zdają sobie sprawę, że czarownictwo jest grzechem, a pomimo to, wasze środki masowego przekazu promują to nawet dzieciom poprzez łamigłówki! 

 

Czy bojkotujecie stacje telewizyjne lub, czy bojkotujecie tych, którzy ogłaszają?

 

Nie, wy pozostajecie po cichu i nikogo nie ostrzegacie!

 

Czyż MOJE Słowo nie mówi: “Kto toleruje czarownice będzie palił się w Piekle i w Jeziorze Ognia!”  (Księga Wyjścia 22:17(18), Księga Powtórzonego Prawa 18:9-14, Apokalipsy 21:8) oni będą się palić po śmierci, jeśli się nie nawrócą! 

Och, MOI niemądrzy, to jest kara, którą zapłacicie! – oni będą płonąć w Piekle i w Jeziorze Ognia po śmierci, jeśli się nie ukorzą i nie nawrócą od grzechu! 

 

Och, MOI niemądrzy, to jest kara, jaką zapłacicie za branie dzieci na film: “Harry Potter” – zostaną opętane! Zwrócą się przeciw wam w buncie w sposób, w jaki wam się nie śniło!

 

Gdyż to są wasze własne niewinne dzieci, które polegały na was, abyście pouczały ich, co jest dobre a co jest złe! Jednakże wy zachęcacie je do oglądania i studiowania czarownictwa, satanizmu, szamanizmu, demonizmu w tym, co uważacie za nieszkodliwy film, lub nieszkodliwe książki pełne humoru, a pomimo to pożywiające ich tą dietą zła, wiedząc, że to jest zło i śmiejąc się z tego zła! 

 

Jak możecie nazywać siebie rodzicami?

 

Rodzice, chrońcie MOJE niewinne dzieci!

 

Ich umysły są tak podatne a zamiast sadzenia dobrego, wy pozwalacie temu złemu Harremu Potterowi zasadzić zło w umysłach dzieci, w ciałach, w duszach, w duchu, gdy one poszukują tych mocy demonicznych, i tak… rzesze otrzymają tą moc!

 

To, z czego się śmiejecie jest rzeczywistością.

 

Są niektórzy, którzy są opętani przez demony, a którzy mogą przyjmować niektóre z tych mocy zła! A moc jest nie tylko w MOIM Świętym Słowie, ale również złowrogi wie, że jest moc w demonicznych intonacjach i w słowach – Te słowa i uczynki znajdziecie w książkach i filmach “Harry Potter”. 

 

Rodzice, wy jesteście odpowiedzialni za odżywianie waszych dzieci żywnością zarówno materialna jak i duchową.

 

Wy nie odżywiacie waszych dzieci trucizną, a więc dlaczego pozwalacie szatanowi odżywiać wasze dzieci trutką, trucizną dla waszych dusz, waszych dzieci umysłu, ciała, ducha i duszy? 

 

Szatan śmieje się, drwi z was, rodzice, jak wy podnosicie łyżkę, aby pożywić złem dusze waszych dzieci – jest więcej zła aniżeli przedtem w jakimkolwiek filmie, lub w jakiejkolwiek książce dla dzieci. 

 

Jest czar rzucony na wszystkich przez tą nikczemną pracownicę szatana, która jest dumna z jej bezbożnych uczynków czarnej magii! 

 

Zaklęcia zła zostały rzucone na wszystkie z jej książek, i film ma zaklęcia zła, które powodują, że ktokolwiek patrzy, myśli, że “to byłoby wspaniale, gdybym miał taką moc”.

 

To otwiera człowieka do kontrolującego umysłem, manipulującego umysłem, zmieniającego umysł, głodnego mocy ducha antychrysta!

 

Wchodzące duchy łatwo wejdą w tych, którzy otwierają drzwi do ich umysłów, ciała, ducha i duszy.

 

Są zaklęcia, intonacje i inkantacje narzucone na książki, filmy i na wszystko, co się ukazuje, co jest związane w jakikolwiek sposób z Harrym Potterem, a co powoduje większy głód wiedzy okultystycznej i głód buntu i zaklęć, aby drwić z JAHWEH i JAHUSZUA, i ze wszystkiego, co jest Święte, i do zaakceptowania tego, co JA, JAHWEH, nazwałem bezbożnym, do zaakceptowania tego, co MOJE Święte Pismo zakazuje!

 

Wasze dzieci płacą i będą płacić cenę, gdyż wy, głupi rodzice, pozwoliliście temu złu wejść do waszych domów, i pozwoliliście temu złu wejść do ich uszu, i pozwoliliście im oglądać to ich własnymi oczami! 

 

Wstydźcie się wszyscy, którzy czynicie te straszności i nazywacie się MOIMI!

 

Nawróćcie się dzisiaj i odwróćcie się od tego zła, a w przeciwnym razie nie nazywajcie się więcej MOIMI, gdyż JA nawet nie będę was znać!

 

Bądźcie ostrzeżeni! Czyż jeszcze nie rozumiecie? 

 

Módlcie się i poznajcie, czy to jest prawdą i czy zgadza się z MOIM Pismem Świętym!

Jeśli nie zgadza się, to nie słuchajcie ostrzeżeń tego apostoła, które ja mówię teraz poprzez nią!

 

Zachęcanie waszych dzieci do czytania i oglądania filmów wychwalających okultyzm jest odrazą dla JA, JAHWEH, i JAHUSZUA! 

 

Posłuchajcie, nauczcie się i zrozumcie! 

To jest tak samo, jak przeprowadzanie waszych dzieci przez ogień; to jest tak samo, jak składanie dzieci na ofiarę dla Molocha (Księga Kapłańska 18:21). 

 

Nie odważajcie się myśleć, że jesteście nazywani MOIMI, kiedy składacie MOJE dzieci na ofiarę nie tylko przez aborcję, ale teraz nawet sprowadzając na nie zagrożenie składania ich dusz na ofiarę, narażając ich dusze i duchy na to wszystko, co JA nazywam bezbożnym!

 

Czy nie zdajecie sobie jeszcze sprawy, że szatan chce dusze waszych dzieci? 

 

Szatan chce sprowadzić anarchię do waszych domów i ducha buntu, morderstwa, złodziejstwa i nieposłuszeństwa!

 

Och, to nadchodzi, z różnym wiekiem i środowiskiem dzieci, tylko poprzez życie w tym zepsutym świecie – o ile więcej stanie się to wszystkim tym, którzy pozwalają ich dzieciom odżywiać się tym złem!

 

Zachęcanie do tego zła, a pomimo to nazywanie się Chrześcijanami lub Żydami… nawet ci uwielbiający pogańskiego boga jak Budda czy Allah – bądźcie ostrzeżeni! Kiedy mówię do wszystkich dzieci, to oznacza również dla was! 

 

JA, JAHWEH, dałem wam dzieci z zadaniem ochraniania waszych maleństw. JA, JAHWEH, wkładam matczyny instynkt w matki posiadające dzieci, aby je ochraniały nawet kosztem swojego życia.

Ojcowie, ja wkładam to również w was, abyście dostarczali i opiekowali się waszymi rodzinami.

 

Jak możecie popełniać takie zbrodnie, (zbrodnie) w MOICH Oczach?

 

Gdzie są ci duchowi liderzy ostrzegający o tym filmie i książkach, które tylko zwiększają zło z każdym tomem? 

 

Czy nie zdajecie sobie sprawy, co czyni szatan i co będzie czynił w większym jeszcze stopniu?

Wyobraźcie sobie demoniczne opętanie dzieci na całym świecie, w każdym języku, gdzie nawet rodzice będą się obawiać ich własnych dzieci!

Wyobraźcie sobie te dzieci i każdy, kto ogląda ten film zostaje opętany i ich serca stają się zimniejsze i zimniejsze i ich wiara umiera tak, jak ryba z powodu ducha buntu śmiejącego się z tego, co JA zakazałem. 

 

Wy rodzice, którzy sprowadzacie takie zagrożenie na dusze waszych dzieci nawet nie zdajecie sobie sprawy jak rozgniewaliście JA, JAHWEH, i JAHUSZUA!

 

Lepiej byłoby, gdyby kamień młyński zawieszono u waszej szyi i abyście utonęli! (Ew. Św. Mateusza 18:6) 

 

Nie oczekujcie ode MNIE, abym słyszał wasze modlitwy, kiedy będziecie do MNIE wołać, kiedy będziecie widzieć wasze opętane dzieci! 

 

Czy słuchaliście MNIE, kiedy ostrzegałem was z MOIM RUACH ha KODESZ (DUCHEM ŚWIĘTYM)? 

JA będę słuchał waszych modlitw w stopniu, w którym wy MNIE słuchaliście, gdy ostrzegałem was, abyście nie pozwolili waszym zabawiać się tym, co zakazałem wam studiować, lub abyście brali odział w pouczaniach diabła! 

 

Nie dziwcie się, kiedy wasze maleństwa zaczną praktykować rzucanie czarów! 

Nie dziwcie się, kiedy wasze maleństwa zwrócą się przeciw wam w nienawiści! 

Nie dziwcie się, gdyż pożywialiście je tymi książkami zła, które pouczają przeciw jedynej Dobrej Księdze! 

 

Jak wielu z was, rodziców robi zakupy dla dzieci i nie zdaje sobie nawet sprawy, że to jest czarną magią z zaklęciami o korzeniach w satanizmie, i powoduje, że wydajecie pieniądze, dając je szatanowi i jego dziełom za każdym razem, kiedy to czynicie? 

 

Nie dziwcie się, kiedy nadejdzie duch ubóstwa za czynienie tego! 

 

Nie dziwcie się, kiedy dzieci zaczną się wzajemnie zabijać i składać ofiary z ich własnych zwierząt!

 

Nie dziwcie się, kiedy demony wejdą do waszych dziecii… wy już nie macie więcej dziecka, które by chciało czytać Biblię, lub nawet słyszeć Imię BOGA, któremu służycie, kiedy wasze dziecko będzie nienawidzić wszystkiego, co jest Święte! 

 

JA mówię wam to:

JA, JAHWEH, jestem Garncarzem, a wy i wasze dzieci macie być MOJĄ glinką.

JA, JAHWEH, mam was kształtować, a nie Harry Potter, to narośle złego garncarza, który zasadzi w waszych umysłach i w umysłach waszych dzieci, że rzucanie czarów jest niewinne, że kontrolowanie i manipulacja innymi jest rzeczą do robienia!

 

Uważajcie, gdyż wasze dzieci dookoła świata, w każdym języku, zostaną opętane, i jeśli nie widzicie tego natychmiast, to nie bądźcie zdziwieni, gdyż niektóre z demonicznych opętań nie będą od razu zauważalne, gdyż demony będą wyczekiwały bezczynnie. 

 

Czy zdajecie sobie sprawę, jak dużo dusz będzie złożone na ofiarę dla szatana z powodu tego okultystycznego filmu i tych wszystkich książek, którymi odżywiacie wasze dzieci? 

Czy uświadamiacie sobie, że to jest prawdziwe i ci praktykujący czarne sztuki, szamanizm, satanizm nie śmieją się z tych filmów i książek?

Oni śmieją się z tych, którzy nie biorą tego na poważnie! 

 

Zabrońcie waszym dzieciom być zabieranymi na ten film i na czytanie tych książek!

 

Jeśli macie te książki w waszym domu lub w domu waszych wnuków,·to módlcie się nad tymi książkami, odrzućcie przekleństwa tych książek, módlcie się, aby Krew PANA JAHUSZUA pokryła te książki, proście o MOJE przebaczenie, jeśli zgrzeszyliście, zachęcając to w jakikolwiek sposób! Przyjdźcie do MNIE w Imieniu JAHUSZUA i spalcie te książki! 

 

Bojkotujcie te szkoły, które pozwalają, aby to było włączone do programu nauczania! 

Starajcie się o zwolnienie nauczycieli, jeśli oni upierają się przy nauczaniu waszych dzieci czarów! 

Zabrońcie im odżywiania waszych dzieci tym złem! 

 

Nauczyciele będą żałowali tego; szkoły biorące w tym udział będą żałowały tego, gdyż, jeśli oni myślą, że mają problemy z uczniami teraz, to tylko poczekajcie, aż to, co dzieci widzą w filmach “Harry Potter” i w książkach będzie użyte, aby eksperymentować na nauczycielach i rodzicach! 

 

Szatan da waszym dzieciom moce okultystyczne do wyrządzania szkody! Wasze własne dzieci staną się waszymi najgorszymi wrogami! 

 

Nawróćcie się dzisiaj! 

Odwróćcie się od tego zła; w zamian zwróćcie wasze dzieci do JA, JAHWEH, i JAHUSZUA!

My wyłącznie mamy być GARNCARZAMI glinki waszej i waszych dzieci! One maja być ukształtowane na NASZ Wzór, a nie Harrego Pottera. Nawet to imię zostało wybrane celowo, aby kształtować wasze dzieci w kształcie fikcyjnego charakteru Harrego Pottera.

 

Demoniczne duchy czekają i patrzą, kto się otworzy do demonicznego opętania poprzez bramy tego filmu i książki! Nie ma dobrej wiedzy do zyskania poprzez te książki lub film, a więc dlaczego sprowadzacie niebezpieczeństwo na MOJE drogocenne maleństwa? 

 

Demony wchodzą w wasze dzieci!

 

Dzieci wejdą do kin, ale po wyjściu to nie będą już wasze dzieci! Zostaliście ostrzeżeni! 

 

Nie zauważycie tego od razu. Niektórzy tak, ale niektórzy rodzice nie. Ale JA mówię wam, że wasze dzieci będą przejęte po troszku. Im więcej odżywiają się tym nawykiem, który rozpowszechnia się dookoła świata – nie narkotykiem lub seksem, ale dla pożywiania szaleństwem nauki, studiowania i praktykowania czarnej sztuki okultyzmu, przygotowując świat na łatwiejsze zaakceptowanie systemu antychrysta!

 

Pamiętajcie, że antychryst będzie czynił rzeczy, o których wasze dzieci czytają w książkach i filmach Harry Potter, a nawet więcej! 

 

Rodzice, którzy nazywacie się MOIMI, ale nie nawracacie się i nie ostrzegacie innych, wiedzcie to: Ponieważ buntujecie się, to JA, JAHWEH, nie będę słyszał kiedy będziecie się modlić! 

I odważcie się przyjść przede MNIE po tym jak was ostrzegłem! A kiedy przyjdziecie płacząc do MNIE, a JA powiem: “Zostaliście ostrzeżeni”, a teraz odżywiajcie się MOIM wielkim Gniewem – a nie będzie wam się podobał jego smak!

 

Całe Niebo patrzy i jesteście otoczeni przez chmarę świadków.

 

Jak wielu po tym Proroczym Ostrzeżeniu zadba i ostrzeże innych?

 

Jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie, gdyż nawet zanim przemówiłem przez tego MOJEGO apostoła, wy wiecie, że JA wymagam, abyście się opiekowali waszymi dziećmi…a jak możecie powiedzieć, że to zabezpiecza wasze dzieci? 

 

Ameryko, gdzie jest wasze nawrócenie się przede MNĄ?

Dlaczego gromadzicie wyroki na wasze głowy?

JA słyszę modlitwy wychodzące w Imię JAHUSZUA, a pomimo to, gdzie jest to odwracanie się od grzechu? 

 

Anglio, wy sprowadziliście na siebie Wyroki z Nieba. Nawróćcie się, gdyż ta niegodziwość przychodzi z waszej krainy! Anglio, wy nic nie uczyniliście, aby to powstrzymać! Dlaczego? 

 

Jak mogą MOI duchowi liderzy pozostawać po cichu? 

 

Dlaczego te kościoły nie dają ostrzeżeń w gazetach, w radiu i telewizji? 

 

Dlaczego MOJE dzieci nie bojkotują każdego sklepu i wyrobu, który promuje to czarodziejstwo i demoniczne opętanie?

 

Dlaczego rodzice nie protestują, nie odmawiają pozwolenia szkołom, aby odżywiały wasze dzieci tym, czym wy nie odżywiacie waszych dzieci? 

 

Uważajcie! Im więcej systematycznej diety zła, tym więcej będzie się objawiać demonicznego opętania! 

 

Rodzice, czy to jest naprawdę warte dusz waszych dzieci? 

 

Wszyscy wy, którzy odżywiacie się na diecie okultyzmu. Czy to jest warte waszych dusz?

 

Odejdźcie ode MNIE wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! (Ew. Św. Mateusza 7:23) 

 

JA, JAHWEH, i JAHUSZUA nie będziemy was znać, jeśli nie nawrócicie się i nie zwrócicie do Świętości, nie okażecie skruchy za milczenie! 

Gdzie są MOI inni apostołowie i prorocy, którzy powinni ostrzegać głosem rogu szofaru przed groźbą dla umysłu, ducha, i duszy wszystkich tych, którzy oglądają ten film i czytają te książki?

 

Zostaliście ostrzeżeni – teraz jest wasz wybór – kogo wybieracie, aby był waszym garncarzem, czy JA, JAHWEH, i JAHUSZUA, czy też Harrego Pottera?

 

Ten film i książki tylko ukształtują was i wasze dzieci we wszystko, co jest bezbożne! To jest wasz wybór! 

Nie mówcie, że JA nie wysyłam MOICH apostołów i proroków, aby ostrzec zanim poślę MÓJ Wyrok! (Księga Amosa 3:7) Nawet grunt się trzęsie z obawy przed Gniewem JA, JAHWEH!

 

O ile więcej powinniście wy, którzy macie przykazane, aby zabiegać o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem! (List do Filipian 2:12) 

 

JA teraz ostrzegam was i mówię wam, że krew dzieci dookoła świata będzie na waszych rękach, gdyż wy nie ostrzegliście je! 

 

Krew nienarodzonych dzieci, które są usunięte, torturowane, używane w eksperymentach medycznych, w kosmetykach i składane w ofierze z samolubnych przyczyn jest na waszych rękach! 

 

Nie ma żadnego dobrego powodu do zabijania niewinnych dzieciątek! 

 

Wszyscy, którzy to czynią, odpowiedzą przede MNĄ w Dzień Sądu, jeśli nie nawrócą się i nie ostrzegą innych! 

 

A teraz macie nową krew dzieci na waszych rękach – wszyscy! Ponieważ odmawiacie ostrzegania innych, aby nie odżywiali waszych dzieci okultyzmem, jako pożywieniem dla waszych umysłów, ciał, ducha i duszy!

 

Harry Potter ukształtuje wasze dzieci w czarownice, czarnoksiężników i satanistów rzucających zaklęcia, które przerażą was! Domy będą opętane rożnego rodzaju złymi duchami!

 

Proście, by krew JAHUSZUA była nawet na reklamach i mówcie nawet do telewizji, że sprowadzają zagrożenie na dzieci reklamami, które zwalniają demoniczne duchy! 

 

Mówcie do waszych radiostacji! 

Bojkotujcie tych, którzy odmawiają słuchania! 

Uderzcie ich tam, gdzie boli – w ich konta bankowe! 

Mówcie do szkół, które to promują! 

Zwalczajcie ducha antychrysta, zanim nie jest za późno! 

 

Zadajcie sobie pytanie – czy publiczne szkoły spędzają czas, aby czytać Pismo Święte w klasie szkolnej? 

 

Czy szkoły publiczne zabrałyby wasze dzieci na oglądanie filmu “Pasja” o życiu JAHUSZUA? 

 

No, to dlaczego pozwalacie szatanowi pouczać wasze dzieci? 

 

Zabierzcie je z legowiska antychrysta, zanim nie jest za późno! 

 

Dzieci tego świata są teraz układane tak, jak włosy są układane. Dlatego imię “Harry Potter”, ten film, będzie pokazywany na całym świecie! Ale nie powinien być przyjęty, jako przygotowywanie takiego typu, które chcielibyście dla waszych dzieci, ani nawet dla was samych! 

 

Sataniści przeprowadzili dużo planowania jak przejąć umysły, ciała, duchy i dusze wasze i waszych dzieci, używając naczyń, które promują to zło. 

A co wy uczynicie w tej sprawie?

To jest wasz wybór, gdyż JA nie pomogę nikomu, kto ma możliwości, aby ostrzec i wiedzę, a pomimo to naraża ich dzieci lub dzieci innych, pozostając w milczeniu! 

 

Wchodzące duchy (demony) czekają na wasze dzieci, podobnie jak i na was!

 

Jaka jest cena waszych dusz?

Jaka jest cena dusz waszych dzieci? 

 

JA, JAHWEH, powiedziałem MOJEJ córce Elisabeth, aby was ostrzegła. Ilu posłucha? Ostrzeżcie nawet i bezbożnych, bo inaczej krew będzie na waszych rękach! Są tacy, którzy mają wiedzę jak zorganizować protesty. 

 

Nie pozostawajcie już więcej w milczeniu, bo w przeciwnym razie krew będzie na waszych rękach! 

 

To naczynie z gliny, jest tylko jednym, które JA uformowałem w celu, aby wymawiało te ostrzeżenia, a teraz, co wy uczynicie, aby jej pomóc zabrać ten Przekaz do mas ludzkich? 

 

******* Koniec Proroctwa ******* 

 

Komentarz Elisabeth: 

Obrażając niektórych, oświecając innych dla miłości, posłuszeństwa, chwały JAHWEH i JAHUSZUA. 

Prorocza służąca JAHWEH/JAHUSZUA. 

I tak było powiedziane, i tak zostało zapisane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ. Dane apostołowi Elisabeth Elijah. 

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018