Proroctwo 3

 

STRZEŻCIE SIĘ SZATAŃSKICH SADZONEK W KOŚCIOŁACH!

Spisane/wypowiedziane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO
przez Prorok i Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah
17-ego stycznia 1997 roku.

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 Sadzonki” – oto jak nazywają ich sataniści. Duch okultyzmu powstał w kościołach pełnej Ewangelii z powodu tych sadzonek! Ale kiedy ich zobaczycie, to poznacie ich, gdyż JA, PAN BÓG (JAHWEH), daję wam, prawdziwemu Kościołowi JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), nowe oczy do patrzenia, nowe uszy do słuchania i odważne usta do mówienia oraz nowe ręce do wygonienia ich, gdyż to są MOJE ręce. Odsłoniłem MOJE prawe Ramię, Ramię Świętości, i tak jak MÓJ SYN przegonił zło z Domu BOŻEGO, tak stanie się to ponownie!

 

W tym roku niektórzy źli pastorzy (duchowni) – sadzonki – umrą podczas swoich kazań, gdyż oni głoszą MOJE Słowo po to, by ze MNIE drwić! Ale oni MNIE nie znają – SŁOWA, które stało się ciałem!1

 

Szatan zna Słowo, nie dajcie się zwieść! Ale czy boi się Go wystarczająco, aby powstrzymać swoje zło? Nie! Ani on, ani te sadzonki nie przestaną czynić zła, gdyż sprzedali oni swoje dusze szatanowi i zbiorą zniszczenie, które zasiali! Niektórzy są ewangelistami, jednak, chociaż mówią, iż prowadzą dusze do „Jezusa Chrystusa”, to do innego „zbawiciela" je prowadzą – do stóp antychrysta!!!

 

Potem ludzie zaczynają czcić lidera, i to jest dla was znakiem. Przestają szukać MNIE i MOICH Zasad i Słowa, a poszukują słowa zwykłego człowieka! Nie obchodzi ich, że obrażają Jedynego i Wyłącznego Wszechmocnego PANA BOGA WSZECHMOGĄCEGO, Wielkiego „JA JESTEM”! Zamiast tego zaś martwią się, że urażą pastora, który jest sadzonką szatana, aby wprowadzać zamieszanie, beznadzieję, bunt, zniszczenie, biedę, kłamstwo, oszukańcze duchy, i aby wykraść tę niewielką ilość wiary, którą kiedyś miały MOJE owce!

 

Kiedy oni upadają pod mocą, podczas gdy ta sadzonka modli się za nich, oni nie upadają do stóp JAHSZUA (JAHUSZUA), ale do stóp antychrysta, i nawet tego nie rozumieją! Poszukiwali MNIE, a jednak duch kontroli umysłu każe im znaleźć innego pasterza – złego pasterza, który torturuje swoje owieczki i zarzyna je wiedząc, że przyłączą się one do sadzonek, kiedy zostaną wydane szatanowi na ofiarę. To może brzmieć obco dla niektórych, ale ma to miejsce w kościołach Zboru BOŻEGO (z ang. „Assembly of GOD”) i w kościołach Zielonoświątkowych, i w kościołach wszystkich głównych denominacji.

 

Ale JA zamierzam udowodnić, że wyłącznie JA, JAHSZUA (JAHUSZUA) MESJASZ, jestem jedynym Dobrym PASTERZEM, i w tym roku przychodzę, aby uratować MOJE owieczki, aby przegonić wilki z MOICH Kościołów, i użyję do tego ciebie!

 

Kiedy JA wylałem MOJĄ Żywą Wodę i Nowe Wino, szatan wylał podróbkę – ocet, który JA odrzuciłem (Mat. 27:34) – ducha letniości przyjmującego formę pobożności, ale bez pobożności wewnątrz.

 

Smucę się, gdyż MOJE dzieci i MOI wybrani są zwiedzeni! JA jestem BOGIEM pełnym litości dla tych, którzy są MOI, ale ponieważ oni są prowadzeni na manowce przez swoje „swędzące uszy”, które słuchają tylko tego, co chcą słyszeć, są oni prowadzeni na zabicie!2

 

JA wzbudzam potężną Armię Gedeona, aby zabrać z powrotem MOJE owieczki z Nowym Namaszczeniem, które niektórzy z was już dostrzegli!

 

Podczas gdy czytacie te Proroctwa, Dary, jakie wam dałem, rozbudzą Dary DUCHA ŚWIĘTEGO u innych w dużym stopniu. Teraz (dla tych), którzy mają intelektualne i logiczne duchy, będzie to tak, jakby próbowali mieszać stare wino razem z nowym winem.3

 

Ta Ewangelia JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) jest tak prosta, że nawet dzieciątko może zrozumieć jak zostać zbawionym. Nie komplikujcie tego, co JA celowo uczyniłem prostym, ponieważ JA nigdy nie zamierzałem, aby piekło było dla ludzi – zostało ono stworzone dla szatana i jego upadłych aniołów. JA zapewniłem wam drogę wyjścia – ON jest jedyną drogą wyjścia, jedyną Prawdą, Życiem i Drogą do Nieba i w MOJE oczekujące ramiona, gdzie pragnąłem was zgromadzić jak kwoka gromadzi swoje pisklęta! (Jana 14:6; Łuk. 13:34)

 

JA nie chcę, aby ktokolwiek zginął lub był potępiony – proszę, ostrzeż ich! Ogłaszaj głosem trąby, że to Namaszczenie, które dałem Tobie...

 

Jak matka lub ojciec ostrzegają, zanim dadzą klapsa dzieciom, JA w MOJEJ nieskończonej Łasce i Miłości mówię: „Ostrzeż ich”! Kiedy bowiem uwolnię MÓJ Gniew, będzie trudno MNIE uspokoić. Jeśli ich ostrzegasz – pomimo tego, że drwiono z Mojżesza, on był posłuszny i ich ostrzegł – Kiedy Ziemia będzie wstrząśnięta we wszystkich obszarach, tylko MOJE prawdziwe dzieci, które słyszą MÓJ Głos i znają MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, i są pokryte Krwią MOJEGO SYNA przelaną na Kalwarii i wołają na Imię PANA JAHSZUA (JAHUSZUA) MESJASZA, JEZUSA CHRYSTUSA4 – w jakimkolwiek języku mówicie, ON zna SWOJE Imię i DUCHA, z którego wypowiadane jest JEGO Imię – tylko ci będą ocaleni.

 

Wołajcie na Imię PANA, a wy i wasze domostwa, które wołają na Imię PANA, będziecie zbawieni. (Rzymian 10:13) Słuchajcie jak ponownie, niespodziewanie, zapisałem MOJE Słowa poprzez MOJĄ służebnicę, MEGO Proroka, MOJE Dziecko, Wojownika i Oblubienicę JAHSZUA (JAHUSZUA) MESJASZA. Sherrie Elijah ponownie nie wiedziała, że JA użyję ją, aby zadąć w trąbę, razem z innymi, których rozmieściłem dookoła świata, w rozmaitych częściach świata.

 

Słuchajcie ostrzegawczego dźwięku trąby!

 

Zanim nastąpi wojna, JA posyłam ten dźwięk trąby!

 

Ostrzeżcie ich, a będziecie czynić to, co do was należy. Wszyscy, którzy to przyjmują, biorą udział w ostrzeganiu tych, którzy mają uszy do słyszenia i słuchania, i tak, dla tych, którzy wybierają pozostać głuchymi – przynajmniej nie będą oni mogli powiedzieć, że nie zostali ostrzeżeni.

 

1 „A SŁOWO stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy JEGO chwałę, chwałę, jaką JEDNORODZONY otrzymuje od OJCA, pełen łaski i prawdy." – Ew. Jana 1:14

2 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. – 2 Tymoteusza 4:3

3 „Nie wlewa się też Młodego Wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej Młode Wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.” – Ewangelia Mateusza 9:17

4 W czasie gdy BÓG JAHWEH rozpoczął przemawiać poprzez Prorok Elisabeth Elijah, znała ona ZBAWICIELA z greckiego imienia „JEZUS”. W początkowych Proroctwach PAN BÓG używał w stosunku do SWEGO SYNA imienia, które było znajome Prorok, po pewnym czasie jednak zapoznał ją z prawdziwym hebrajskim Imieniem – JAHUSZUA ha MASZIJACH – i w tym właśnie Imieniu przyszły wszystkie kolejne Proroctwa. Czytaj o tym jak ważne jest używanie hebrajskich Imion w rozdziale pt. „Dlaczego używamy Świętych Hebrajskich Imion”.

 

* * * Koniec Proroctwa * * *

 

Apostoł Elisabeth Elijah .

 

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

 

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018