Proroctwo 38

SEN CZERWONEJ PLAGI!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 8-go czerwca, 2000 roku.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Elisabeth Elijah we wczesnych Proroctwach. 

 

Komentarz Elisabeth:

Dzisiaj, kiedy poprosiłam JAHUSZUA, aby otworzył Biblię przez JEGO pięknego RUACH ha KODESZ i aby odpowiedział na pytanie, czy ON naprawdę nadejdzie wkrótce, może tak szybko jak już w tym roku, to otworzył na Apokalipsie, rozdz. 3, wiersze 7-21. Pracę, musimy wykonać szybko dla Chwały JAHUSZUA ha MASZIJACH. Nic więcej nie ma znaczenia, ani kiedy opuścimy ten świat, a tylko to, co uczyniliśmy dla JAHUSZUA, a także z JAHUSZUA, oraz ile dusz doprowadziliśmy do JAHUSZUA! A co wy uczyniliście ostatnio dla JAHUSZUA?

Apokalipsa 3:10 mówi: …Skoro zachowałeś naukę o MOJEJ cierpliwości, i JA zachowam cię od próby, która ma przyjść na cały obszar zamieszkały, aby wypróbować mieszkańców Ziemi.

Modlę się, abyście nie byli pozostawieni tutaj, aby zobaczyć Plagę Czerwonej Krwi, stającej się rzeczywistością!

BÓG mówi i ostrzega nas miedzy innymi poprzez Wizje, Sny, Objawienia.

Koniec komentarza.

******** Proroczy Sen ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16 „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Ja zobaczyłam na niebie ciemną, czerwoną mgłę nadchodzącą podczas, jak patrzyłam w górę. I jak się ona przybliżyła, to wiatr powiał na nią i opadła na ludzi. Ich skóra pokryła się czerwienią (intensywna czerwień) i ludzie ciężko zachorowali. A był tam policjant, który mnie pilnował. I ten mglisty, czerwony pył opadł na niego, a więc on skoczył do cementowego basenu, który był na zewnątrz, podczas, gdy ja obok stałam. Ja wiedziałam, że ten basen będzie skażony, ale on chciał pozbyć się osadu z tej czerwonej mgiełki. Ja dbałam o tego policjanta i ubolewałam, że to nie wystarczyło. W momencie gdy ta czerwona mgiełka dotyka skóry, to pokrywa ją i nadchodzi straszna choroba a skóra dusi się. Ja byłam bezsilna, gdy patrzałam na mego drogiego policjanta, który był moim strażnikiem.

Potem znowu zobaczyłam jak nadchodziła na niebie. Z dziwnej przyczyny, ja nie obawiałam się, gdy widziałam ją nadciągającą z daleka. Najpierw była jak ciemna chmura, a potem ukazał się ten czerwony kolor.

Ludzie starali się uciekać, ale nie mogli jej prześcignąć. Próbowali, więc to z siebie zmywać, ale było za późno po tym, jak ta zawiesina opadła na skórę.

 

******* Koniec Proroczego Snu *******

 

Komentarz Elisabeth:

I to jest dlaczego szatan próbuje mnie uciszyć w każdy sposób. Ale niech kpiarze kpią – ja jestem odpowiedzialna za to, co mówię i za to, czego nie mówię. (Księga Ezechiela 3:17-21)

Inny Prorok – Gary, skomentował tak ten Sen, że ja wiem, dlaczego JA byłam chroniona i dlaczego Oblubienica JAHUSZUA HA MASZIJACH będzie również chroniona.

Elisabeth: …Kiedy otworzyłam oczy, ujrzałam Palec BOŻY podtrzymujący dom jak w bańce mydlanej tak, jakby był ochraniany z zewnątrz i jest bezpiecznie wewnątrz tej bańki.

Moje myśli skierowały się do Paschy, gdzie Krew Przymierza ochrania ludzi, jeśli oni pozostają w środku ich domów, po poświęceniu się i po pokryciu Krwią BARANKA framugi drzwi. Jeśli o to chodzi, to my rzeczywiście musimy ostrzec tłumy. …Gary, poczekajmy na poświadczenie, kiedy zabrzmi szofar na alarm. (Proroctwo 31)

Nowa wiadomość od Rev. Sherrie Elijah.

Dziś, gdy zapytałem JAHUSZUA, aby jego piękna RUACH ha KODESZ otworzyła Biblię i odpowiedziała na pytanie, czy naprawdę ON już wkrótce przychodzi, być może jeszcze w tym roku, to otworzyło się na Apokalipsy 3:7-21.

Prace, która mamy musimy zrobić szybko dla chwały JAHUSZUA ha MASZIJACH. Nic innego nie ma znaczenia, kiedy opuszczamy ten świat poza tym, co zrobiliśmy dla JAHUSZUA i co robimy dla JAHUSZUA i jak wiele dusz doprowadziliśmy do JAHUSZUA. Co zrobiłeś dla JAHUSZUA ostatnio?

Obj. 3:10  Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości
i JA cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.

Módlcie się, żebyście nie byli tutaj, aby zobaczyć, że RED DREAM PLAGUE stał się rzeczywistością.

Zapisane 17-go września, 2000 roku o godzinie 6:15 po południu. I tak jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane. Dane tej służebnicy Elisabeth Elijah

Koniec komentarza.

 

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

 

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych, angielskiej i polskiej:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018