Proroctwo 37

 

BŁOGOSŁAWCIE I MÓDLCIE SIĘ O POKÓJ DLA JEROZOLIMY!

Wypowiedziane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO poprzez 
Apostoł
 Elisabeth Sherrie Elijah 19-go października 1999 roku o godz. 7 rano.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Elisabeth Elijah we wczesnych Proroctwach. 

 


******** Proroctwo ********

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16 „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

JA pobłogosławię tym, którzy błogosławią Jeruzalem i JA przeklnę tych, którzy przeklinają Jeruzalem! (Rodzaju 12:3)

Och, Jerozolimo! Och, Jerozolimo! MOJA ukochana Córko Jerozolimo. Ty maleńki, tak bardzo prześladowany i znieważany narodzie, zwany Izraelem. JA posyłam MOJĄ służebnicę, aby zanieść wam Posłannictwo Nadziei. Wy znacie Prawa, ale teraz JA używam jej, aby przynieść wam MOJĄ Obietnicę. JA, JAHWEH, pobłogosławiłem wam i oszczędziłem was ze względu na JAHSZUA (JAHUSZUA), MEGO Umiłowanego SYNA.

 JA sam zadecydowałem, aby Zbawiciel całej ludzkości narodził się, posługiwał pośród znaków, dziwów i cudów, oraz ofiarował MOJĄ Miłość wam. To dla was ON zmarł, zmartwychwstał w Chwale i pokonał przeciwnika waszych dusz, zabierając z powrotem to, co szatan ukradł.

 

Teraz JAHSZUA (JAHUSZUA) siedzi po MOJEJ Prawicy, jako wasz wyłączny Orędownik – JAHSZUA (JAHUSZUA). Święta Krew MOJEGO Umiłowanego SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA) została wylana na grunt Jerozolimy, aby ten świat mógł zostać zbawiony. Wyłącznie poprzez przyjęcie tej Czystej i Świętej Osłony Krwi, jako waszej Krwi Przymierza, zostaniecie zbawieni. Nie ma innej drogi do MOJEJ obecności.

Precz z waszymi świętami, ofiarami, postami, recytowanymi modlitwami i specjalnymi dniami wydzielonymi na oddawanie czci ‘JA JESTEM’ - jeśli nie akceptujecie MOJEGO Umiłowanego SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA), to wszystko, co mówicie i czynicie, jest na próżno! MÓJ Dar, JAHSZUA (JAHUSZUA), JA dałem nie tylko temu światu, lecz najpierw dałem GO wam.

Och, umiłowany narodzie, którego nazywam Izraelem. JEGO Święta Krew została przelana nie tylko za ten świat, ale w pierwszej kolejności została ona przelana za Izrael.

JEGO przelana Krew woła teraz z ziemi słowami:

JA uczyniłem to dla was, czy już na zawsze będziecie MNIE odrzucać?

Czy na zawsze będziecie przeklinać MOJE Imię?

Kiedy zdacie sobie sprawę, że JA jestem waszą Jedyną Ofiarą, która ma moc ukoić Gniew MEGO OJCA raz jeszcze? 

Kiedy uzmysłowicie sobie, że JA pozwoliłem, abyście uczynili MI to wszystko, i nie wy jesteście obciążeni winą?

Och, ten nadchodzący dzień, w którym będziecie nazywać MNIE waszym Umiłowanym i wielbić MOJE Imię!

Ostrzegam was, że już nigdy więcej ofiary z baranów i zwierząt nie ukoją Gniewu MEGO OJCA ani MOJEGO, a jedynie uznanie MNIE – Umiłowanego SYNA JAHWEH. JA złożyłem Swoje życie z własnej woli na ziemi jerozolimskiej dla was, abyście mogli zostać zbawieni. 

I tylko poprzez uznanie, że JA, JAHSZUA (JAHUSZUA), siedzę po prawicy JAHWEH, jako KRÓL królów i PAN panów, zostaniecie zbawieni. 

Jedynie wzywając MOJE Imię – JAHSZUA (JAHUSZUA) ha MASZIJACH – podczas nadchodzącego Ucisku, zostaniecie zbawieni.

Jedynie miłując MNIE, okazując MI posłuszeństwo i poszukując MNIE, możecie zostać nazwani MOJĄ Oblubienicą, kiedy JA porwę was, abyście byli u MEGO boku. 

JA jestem jedynym WYZWOLICIELEM tego świata, jedynym ODKUPICIELEM – nie ma innego!

Tak, więc mówię nie tylko do Jerozolimy, ale do tego świata:

Przygotujcie się, gdyż tego, co nadchodzi, nie przetrwacie, jeśli nie będziecie wzywać Imienia JAHSZUA (JAHUSZUA)!

Kochać MEGO OJCA JAHWEH nie wystarczy! ON złożył MNIE w Ofierze nie tylko dla MEGO żydowskiego ludu, ale dla ludzi wszystkich ras i języków! ON dał SWOJEGO SYNA temu narodowi, abyście mieli pokrycie waszych grzechów – wszyscy zgrzeszyli i wszyscy pozbawieni są Chwały BOŻEJ! (List do Rzymian 3:23)

Tylko JA i MÓJ OJCIEC jesteśmy Święci i Doskonali.

Z powodu upadku Adama i Ewy, każdy stworzony człowiek potrzebuje Zbawiciela i MOJEJ Krwawej Ofiary!

Jerozolima jest tak błogosławiona, ponieważ to na tę ziemię została wylana jedyna Nieskazitelna, Święta, Uzdrawiająca, Wyzwalająca, Przywracająca Życie Krew JAHSZUA (JAHUSZUA) – na tę ziemię w Jerozolimie!

Jak myślicie, dlaczego szatan nienawidzi tej ziemi tak bardzo?

Jak myślicie, dlaczego ten kraj walczy o przetrwanie odkąd tylko się narodził? Jak myślicie, dlaczego jest rozdzierany przez wojny, a każdy naród na obliczu tej ziemi chce go kontrolować? Jak myślicie, dlaczego MÓJ OJCIEC pobłogosławił ten naród tak, jak żaden inny?

MOJA Krew została przelana i teraz wyda tajemnicze skarby tego świata, niewypowiedziane.

Źli ludzie będą zagryzać zęby i nimi zgrzytać, próbując przejąć kontrolę nad bogactwami. Oni będą spierać się między sobą o to, kto rzuci Izrael na kolana, i rozpoczną wojny, aby zdobyć bogactwa i zagrabić łupy.

MÓJ OJCIEC jednakże zabiera głos i mówi wrogom: Nie będziecie już dłużej podbijać i dzielić narodu oraz ludzi, których JA nazwałem predestynowanymi, jako MOI! Nie uda się wam okradać ludzi, których JA nazwałem predestynowanymi, jako MOI! Oni płacą cenę za samo noszenie miana Żydów, a JA ochronię ten naród zwany Izraelem w sposób, w jaki nikomu się nigdy nie marzyło, że jest to możliwe.

JA ochronię każdego, kto ma miłość do Jerozolimy!

Chociaż oni zapierają się MOJEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA), to teraz nadchodzi czas, kiedy Imię JAHUSZUA ponownie będzie czczone!

Oto, dlaczego źli próbują wprowadzić prawa zabraniające nawet wymawiania tego Imienia pod karą więzienia, tortur i śmierci!

Szatan kontroluje teraz rząd tego narodu oraz narodów całego świata!

Wy macie podporządkowywać się rządom jedynie na tyle, na ile one podporządkowują się JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA)! (List do Rzymian 13), gdyż rząd spoczywa, bowiem na barkach JAHSZUA (JAHUSZUA), ON sam zapłacił tę cenę! (Księga Izajasza 9:1-6)

MOI ludzie mają być posłuszni BOGU, któremu służą, a nie człowiekowi! (Dzieje Apostolskie 5:29) 

Módlcie się, aby skorumpowane  rządy zostały obalone i aby Święci powstali, odbierając z powrotem to, co zostało skradzione.

Ziemia izraelska jest dzielona tak, jak MOJE szaty (Psalm 22:19) – rzucają o nią losy i sprzedają najlepiej płacącemu! Ale JA, JAHSZUA (JAHUSZUA), zwrócę Izraelowi to, co zostało skradzione, i jego wrogowie uciekną w siedmiu różnych kierunkach!

Och, biada wam, którzy podnosicie wasze ręce na oczko w MOJEJ Głowie!

Chociaż w tym narodzie Imię JAHSZUA (JAHUSZUA) jest teraz w pogardzie, JA zwrócę ich z powrotem ku ich pierwszej Miłości, a wtedy zdadzą sobie sprawę poprzez swoje cierpienia, że oni i JAHSZUA (JAHUSZUA) są MYMI Umiłowanymi, a MOI Umiłowani należą do MNIE!

Izraelowi będzie brakowało wody, brakuje im, bowiem Żywej Wody, po którą JA poślę innych, aby przynieśli tę Żywą Wodę. Wszyscy, którzy będą ją pić, ich pragnienie zostanie ugaszone – nie tylko duchowo, ale i fizycznie.

Wszyscy, którzy odrzucą MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA) – ich języki będą zwisały tak, jak u człowieka spieczonego żarem na pustyni. Jak JAHSZUA (JAHUSZUA)  był spragniony, tak samo spragnieni będą ci, którzy odrzucają JEGO Dar Kalwarii.

Jak wielu wystąpi niczym ta kobieta przy studni? (Ew. Św. Jana rozdział 4) Jak wielu okaże chęć zaoferowania narodowi izraelskiemu MOJEJ Żywej Wody? Są oni bowiem spragnieni, ale nie wiedzą czego są spragnieni. Są oni nazywani ‘Ziemią Świętą’, ale tylko niewielka resztka jest wobec MNIE Święta.

Poślę tę służebnicę, poprzez którą teraz prorokuję, z kielichem MOJEJ Żywej Wody. Ona będzie Namaszczona wraz z innymi, którzy pójdą przed nią, na sposób, jakiego ten świat jeszcze nie widział, podczas gdy będzie ona pożywiać głodnych i oferować Żywą Wodę tym, którzy są spragnieni sprawiedliwości.

Czy będziesz jednych z tych, którzy jej pomogą?

Czy będziesz jednym z tych, którzy jej przeszkodzą?

Każdy, kto to czyta, powinien pamiętać, że gdyby nie ten maleńki naród zwany Izraelem, to gdzie by się wasz Zbawiciel narodził, pełnił służbę, umarł i zmartwychwstał?

To ze względu na was, jedynie ze względu na was Izrael płaci tę cenę, (List do Rzymian, rodz. 11) ponieważ szatan nienawidzi Jerozolimy i Izraela największą możliwą nienawiścią. On prowadzi swojego antychrysta, aby rządził i panował w Jerozolimie.

Uważajcie, gdyż wszyscy, którzy nie akceptują Jedynego, Prawdziwego, Żywego BOGA, wpadną w ręce nadchodzącego złowrogiego rządu.

Ci, którzy poszukują MEGO Syna JAHSZUA (JAHUSZUA), będą mieli ukryte jedzenie i wodę, kiedy znajdą się w potrzebie. MOJE dzieci odnajdą ukryty skarb – ukrytą Mannę z Nieba – kiedy będą w potrzebie.

Nie polegajcie na tym zepsutym świecie, aby zadbał o was, zamiast tego polegajcie na BOGU Abrahama, Izaaka i Jakuba, i pamiętajcie, że JA zawsze miałem Mojżesza, który szedł na czele MOJEGO ludu, aby wyprowadzić go z niewoli – tak, jak to raz było, JA uczynię ponownie.

Cuda dotąd niewypowiedziane – wy, którzy należycie do JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA) – będziecie oglądać!

Nie ograniczajcie MNIE!

Nie wątpcie we MNIE!

Jedynie wierzcie w Imię MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA) i wołajcie do MNIE, a nie odmówię wam cudów i błogosławieństw, jeśli tylko możecie zaufać w wierze!

Mam objawienie dla tak zwanych „pogan”: Jeżeli jesteście wierzący, miłujecie, czcicie i przyjęliście JAHSZUA (JAHUSZUA)  jako PANA i ZBAWICIELA i Wszechmocnego BOGA, to zostaliście wszczepieni i teraz jesteście Żydami tak samo, jak MÓJ SYN JAHSZUA (JAHUSZUA). Nie ma już dłużej Żyda i Poganina. (List do Rzymian 10:12) 

Święte Dni nie nazywają się już dłużej „żydowskimi Świętami i uroczystościami” (Księga Kapłańska 23)są one wraz z Szabatami także dla was!

Mam objawienie dla Żydów (Izraelitów) pełnej krwi – słuchajcie MNIE! Wy odrzucacie JAHSZUA (JAHUSZUA), gdyż myślicie, że ON jest dla Pogan, ale JAHSZUA (JAHUSZUA)  narodził się z Żydowskiej Służebnicy i JAHSZUA (JAHUSZUA) jest Żydem (Izraelitą)!

Och, Izraelu, MOJE Imię to „JA JESTEM”! JA wam pobłogosławiłem. Nie przeklinajcie GO już dłużej, gdyż „JA JESTEM” nie jest jedynie JEGO połową – MY jesteśmy JEDNYM!

Ci, którzy przeklinają, odrzucają i zapierają się MEGO Umiłowanego SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA), przeklinają, odrzucają i zapierają się wielkiego BOGA „JA JESTEM”! Za to nie ma przebaczenia grzechów – wykopaliście sobie dół w Piekle, w którym zamieszkacie!

Ci, którzy odrzucają MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ)  odrzucają zarówno OJCA jak i SYNA, gdyż nie ma możliwości, aby ktokolwiek został zbawiony, jeżeli MÓJ DUCH ŚWIĘTY nie przyciągnie was do pełnej miłości wiedzy potwierdzającej, że wyłącznie JAHSZUA (JAHUSZUA) zbawia, i że nie ma innej drogi do Nieba, ani bardziej Świętego Imienia!

JA przychodzę po SWOJĄ Oblubienicę, by porwać ją u MEGO Boku! Wy musicie jednak wyczekiwać MNIE nie ze strachu, ale z głębokiej Miłości!

Strach jest przeciwieństwem wiary. Strach nie honoruje MNIE, wasza wiara w to, że JA, JAHSZUA (JAHUSZUA), zadbam o tych, którzy są MOI – oto, co MNIE honoruje! 

Ponieważ MOJA Oblubienica trwała w strachu i nie nawoływała w wierze i w miłości, to JA jeszcze nie przyszedłem. 

JA przychodzę po MOJĄ Oblubienicę, która ma czyste serce, lojalność i motywację, a nie egoistyczną dumę lub brak wiary w to, że JA zaspokoję ich potrzeby. To jest po części, dlaczego MOJA Oblubienica nie jest jeszcze u MEGO boku.

Szukajcie MNIE!

Uczcie się ode MNIE!

Pragnijcie MNIE!

Bądźcie MI posłuszni, coraz bardziej z każdym dniem!

Skryjcie się pod osłoną skrzydeł MOJEGO OJCA jak kurczątko, a ujrzycie MNIE!

Uświadomcie sobie, że nie może się wydarzyć nic, czego MÓJ OJCIEC nie zarządził!

ON zapewni ucieczkę w ten złowrogi dzień, kiedy wydawać się będzie, że wszystko jest stracone.

Patrzcie w górę, gdyż nadchodzi wasze odkupienie! 

Patrzcie w górę, gdyż nadchodzi wasze Odkupienie!

Patrzcie w górę, a zobaczycie MNIE nadchodzącego od wschodniego nieba! Nadstawcie wasze uszy i nie trwóżcie się – usłyszycie róg szofaru wybawionych!

Na własne oczy ujrzycie MOJĄ Chwałę, jeśli tylko możecie uwierzyć.

******* Koniec Proroctwa *******

 

Komentarz Elisabeth:

Wypowiedziane i zapisane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ poprzez tę służebnicę JAHWEH i JAHUSZUA 19-go października 1999 roku o godzinie 7:00 rano.

Rev. Elisabeth Elijah.

 

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

 

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych, angielskiej i polskiej:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018