Proroctwo 36

 

JA JESTEM NIE TYLKO WASZYM BOGIEM DNIA WCZORAJSZEGO I DZISIEJSZEGO, LECZ BOGIEM JUTRA, NAWET W NAJCZARNIEJSZĄ GODZINĘ!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 10-go sierpnia 1999 roku o godz. 6:00 rano.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Elisabeth Elijah we wczesnych Proroctwach. 

 


******** Proroctwo ********

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16 „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Och, JA boleję i płaczę nad losem, który przyjdzie na tych, którzy upierają się, by podążać drogą buntu, zaprzeczając MOJEMU autorytetowi i istnieniu, zaprzeczając potrzebie życia w świętości, tak JA ‘JESTEM’ jest Święty. (Pierwszy List Piotra 1:15-16)

Ciemność, ciemność, ciemność! Okryję tę krainę ciemnością, aby okazać MOJE zagniewanie na wasz grzech!

Zakryję SWOJE oczy, kiedy będą stosowane wszelkiego rodzaju sposoby przeciw wam, z czeluści piekła, dla tych, którzy nalegają, aby kroczyć drogą buntu i nieposłuszeństwa.

To ostrzeżenie jest wypowiedziane nie tylko do MOICH wrogów, ale i do MOICH dzieci, gdyż muszą zdać sobie sprawę, że gdyby zboczyli z drogi MOJEJ Świętości i zaczęli chodzić w świadomym nieposłuszeństwie, to oni również znaleźliby się poza MOIM parasolem zabezpieczającym przed nadchodzącymi burzami!

Teraz wypowiadam te rzeczy przez MOJĄ służebnicę, która również wie, że jest odpowiedzialna za to, co mówi a czego nie mówi.

Te Słowa przekonają tych, którzy czytają i słuchają, a tam, gdzie znaleźli się w ciemności, JA będę świecił MOIM Światłem Przekonania, by raz jeszcze udowodnić, że JA JESTEM jest Wszechmocnym BOGIEM, który jest BOGIEM Miłosierdzia i Miłości (Księga Wyjścia 34:5-7), lecz ‘JA JESTEM’ jest również Wszechmocny w wojnie ze SWOIMI wrogami!

Rzeczywiście, ci, którzy MNIE wystawiają na próbę przekonają się, że ‘JA JESTEM’, jest BOGIEM, z którego nie można się długo naśmiewać! Bądźcie, więc ostrzeżeni tego dnia!

Ciemność, która ma nadejść będzie symbolizować Gniew ‘JA JESTEM’, gdy zakryję SWOJE oczy na wasze kataklizmy, wojny, głód, śmierć, zniszczenia, zarazy, biedę, choroby, i lista ta jest długa.

Ostrzeżcie MOICH wrogów, że sprowadzili tę hańbę na swoje własne narody, na samych siebie!

MOJE dzieci, Oblubienica, Wybrani i Wyselekcjonowani nie muszą się obawiać, ale będą oni także płakać i żalić się razem ze MNĄ, gdy zobaczą te rzeczy przychodzące na tych, którzy zdecydowali się nie służyć BOGU, któremu oni służą. Zobaczą, to oni na tych, którzy nie mają pieczęci wybawienia na swoich czołach – Krwi JAHSZUA (JAHUSZUA) pokrywającej ich grzechy!

Kiedy usłyszycie oskarżenia o gromadzenie, a rządy, które nigdy nie racjonowały zaczną racjonować, kiedy nawet woda będzie wydzielana tak, jakby była darem od człowieka, to wtedy wiedzcie, że to początek tego, o czym prorokowałem powyżej.

Kiedy wojna będzie toczyć się z każdej strony, a wasz kraj znajdzie się w zasadce, to wiedzcie, że JA ostrzegłem tych, którzy mieli uciekać i powiedziałem im, gdzie uciekać. I jeśli oni posłuchają, to znajdą się pod MOIM ochronnym parasolem. Jeśli nie posłuchają, to, chociaż ich miłuję i opłakuję ich, będą cierpieć na sposób, który nie byłby konieczny! Miejcie jedną obawę, a tą obawą jest nie słyszenie MOJEGO Głosu!

Szukajcie BOGA Abrahama, Izaaka i Jakuba, BOGA Izraela w czasie, w którym mogę jeszcze być znaleziony!

JA nie przemawiam głośnym głosem do waszego ducha, ale spokojnym, cichym Głosem. Ci, którym zależy na tyle, że nakłonią swych uszy ku MNIE i wytężą słuch – wy usłyszycie jak mówię!

Czy warto według was dbać na tyle, aby pochylić się bliżej ku MNIE, gdy szepczę wam MOJE polecenia?

Czy warto, gdy MÓJ DUCH ŚWIĘTY mówi, żeby pościć?

- Macie pościć, aby być w stanie słyszeć MNIE wyraźniej!

Och, MOJE maleństwa, jak bardzo pragnę ukołysać was w SWOICH Ramionach, a jednak wy unikacie samego MOJEGO dotyku, gdyż MÓJ dotyk jest Święty i gdy was dotykam czujecie się winnymi! Tak, więc JA muszę dotykać was w sposób, w jaki wolałbym tego nie robić – niczym ojciec, który daje klapsa dziecku. Zwrócę waszą uwagę w ten czy w inny sposób.

Lecz ci, którzy pokładają we MNIE zaufanie, którzy tęsknią za MOIM dotykiem: JA osłonię was i ochronię. Ukołyszę was w MOICH Ramionach i będę was pielęgnował jak matka, która pielęgnuje poranione dziecko.

Mówię wam, MOI umiłowani, że te nadchodzące dni nie będą powodem do lęku, o ile zachowacie waszą wiarę w BOGA, którego czcicie, miłujecie, któremu służycie i staracie się być posłuszni.

Nie zostawię was, ani nie porzucę. Nie bójcie się człowieka, raczej bójcie się BOGA, któremu służycie! Jeżeli nie nasłuchujecie MOJEGO Głosu, to przegapicie swoje instrukcje.

Jak Lotowi odmówiono wstępu, przez Anioła, ostrzegając go, aby nie wchodził, tak również, gdy JA powiem: „uciekajcie z kraju gdzie jesteście”, wtedy bądźcie posłuszni! Poślę wam Aniołów przebranych za mężczyzn i kobiety, a oni będą wypowiadać MOJE Słowa, lecz nie dajcie się zwieść! Jeśli nie będzie to zgodne ze Słowem JA, JESTEM, jeśli nie będzie w nich DUCHA ŚWIĘTEGO, to nie słuchajcie nikogo, kto nie czci, nie służy i nie miłuje MNIE, stawiając na pierwszym miejscu pod każdym względem!

Albowiem wróg wyśle takich, którzy wyglądają święcie i mówią święcie (2 Koryntian11:13-15), ale słuchajcie uważnie słów, które wypowiadają. Czy oni zachęcają was, abyście wytrwali w wierze, abyście dalej prowadzili święte życie i przestrzegali MOJE Prawa z dawnych czasów, które nigdy nie przestały być aktualne? Gdyż MOJE Prawa, MOJA Tora, są wieczne!

Czy oni nauczają innej ewangelii, która mówi, że jest inna droga do Nieba, a wy nie potrzebujecie Krwi MOJEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA), aby tam się dostać? Jeśli mówią wam, byście przestrzegali praw ustanowionych przez człowieka, a odrzucili MOJE Prawa, to JA mówię wam to: nie posłałem ich, aby prowadzili was lub pouczali w jakikolwiek sposób!

Co światłość i ciemność mają ze sobą wspólnego?

Co MÓJ SYN JAHSZUA (JAHUSZUA) i szatan mają ze sobą wspólnego?

Zło nie może prowadzić dobra! (2 List do Koryntian 6:14)

Przywódcy polityczni są skorumpowani, a wy musicie właściwie rozróżnić między dobrem a złem. Wasi przywódcy polityczni we wszystkich częściach świata sprzedali MNIE – szatan był najwyższym oferentem!

Ale pokażę im, co JA myślę, gdyż gra nie jest skończona! JA kontroluję i rządzę, chociaż oni chcą ignorować MOJE panowanie.

Nawet naród mówi, iż MNIE czci, a przywódcy nie wiedzą, kim JA jestem, ani nie chcą MI służyć, ani nie chcą być MI posłusznymi. On planuje podzielić MOJĄ ziemię (Izrael) tak, jakby był sztampowym! Ale to JA będę miał ostatnie Słowo!

Przemawiam w suszy, mówię poprzez porywiste wiatry, które będą wiały poprzez krainy; mówię poprzez trzęsienia ziemi, które przewrócą najwyższe budynki i przemawiam poprzez powodzie, gdyż MOJE Łzy są rwącym potokiem dla MOICH zbuntowanych dzieci! Przemawiam, a Ziemia trzęsie się od MOJEGO Gniewu! Mówię, a lawa wypływa od MOJEGO Gniewu!

Narody, które chcą zarzynać nienarodzonych, sprzedając części ciała najwyżej płacącemu – strzeżcie się!

Pewnego dnia, i to już wkrótce, odpowiecie przez BOGIEM Stworzenia!

Sprzedajecie wasze pigułki i używacie swoich chirurgicznych umiejętności, którymi was obdarzyłem dla ratowania życia, a zamiast tego odbieracie niewinne życie!

Wy, lekarze, zapłacicie za wykorzystanie darów wiedzy, którą was obdarzyłem, do mordowania niewinnych istnień!

Dusze dzieci, które są niechciane powracają do swojego STWÓRCY i z powrotem w MOJE Ramiona, ale to wy zapłacicie za to, co robicie!

To przed narodami, które to czynią, JA zakryję SWOJE Uszy w czasie, gdy będą zarzynane!

Ale ponownie, MÓJ Gniew nie dotknie tych, którzy należą do MNIE, tych, którzy płaczą z powodu okropności popełnianych bez zważania na to, co dobre, a co złe.

Was, pastorzy, pociągnę do odpowiedzialności bardzo niedługo!

Źli pasterze, którzy wyglądają na tak świętych, ale jednak nie mają odwagi sprzeciwiać się homoseksualizmowi czy aborcji, podczas gdy to się teraz panoszy. Bardziej obawiacie się utraty łapówek, które wzięliście. Ostrzegam MÓJ lud: wy będziecie odpowiadać za sianie ziarna w misje, które bardziej obawiają się utraty swoich łapówek od rządu dla zaklejenia im ust, gdy oni widzą niemoralność i zło wypełniające ziemię!

Każdy kościół powinien powstać – każdy, kto nazywa siebie MOIM – ostrzegając, że homoseksualizm, jak mówi Biblia, jest obrzydliwością dla WŁADCY. (Księga Kapłańska 20:13)

Ostrzegłem was w MOIM Słowie, że duch ten będzie zaraźliwy i że należy mu zaradzić, ale czy wy przemówiliście, gdy widzieliście jak zatwierdzane są prawa, które chronią to, co nazywam obrzydliwością?

Wszystkich pastorów, przywódców duchowych i politycznych, którzy tego nie uczynili, JA nazywam teraz obrzydliwością dla WŁADCY! Przybieracie pozory świętości i pozory oddawania czci, a JA mówię: precz ode MNIE! – Nie usłyszę was w dniu katastrofy! Odpowiecie przede MNĄ, kiedy zabiorę MOJĄ prawdziwą Oblubienicę do Domu, aby była ze MNĄ, a wy, przywódcy duchowi, będziecie siedzieć w waszych zgromadzeniach naprzeciw nich i będziecie próbować wyjaśnić, dlaczego ich kościół wciąż tam jest, aby znosić nadchodzący Ucisk.

To dlatego, że zostaliście kupieni za cenę, za małą cenę, a będzie to was kosztować waszą duszę, jeśli teraz nie zaczniecie przemawiać!

Nawróćcie się teraz w pokorze! Wciąż jeszcze jest czas, odrobina czasu!

Och, gdybyście tylko wy, którzy myślicie, że przyjście MOJEGO SYNA jest odległe, mogli zobaczyć jak blisko ono jest – bliżej aniżeli wasz oddech, kiedy wydychacie zimne powietrze!

Jak wielu przywódców duchowych ostrzega o tym?

Ilu z nich choćby przyzna, że ten sam BÓG, który przemawiał przez proroków w dawnych czasach jest tym samym BOGIEM, który czyni to ponownie?

Szukajcie MNIE, gdy jeszcze można MNIE znaleźć!

Nie jestem BOGIEM, z którego można się naśmiewać! Przekonacie się o tym w nadchodzących dniach! Przemówię przez tę służebnicę, karmiąc was, jakbyście byli dziećmi, łyżeczką po łyżeczce, gdyż wielu, którzy to czytają, nie potrafi jeszcze przełknąć mięsa lub dokonywać wyborów. Dam wam małe porcje do strawienia, a nie wielkie porcje, gdyż tyle przegapiliście i krztusiliście się tym, lub zwracaliście to, ponieważ nie było przyjemnie tego słuchać.

Inni, którzy pragną więcej, ponieważ strawili mięso – mówię wam: Wróćcie i powtórnie przeczytajcie to, co JA powiedziałem!

Nawet tej służebnicy poleciłem uczynić to samo.

Mówię wam, że wszyscy coś ominęli i jeśli szukacie MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ), to zobaczycie, co ominęliście.

Pozostawiam was z tymi Słowami: Czy uczyniliście wszystko, co mogliście, aby pomóc tej służebnicy w Misji, którą złożyłem na jej barki? Czy wzięliście te prawdy, które wypowiedziałem i czy podaliście je podobnie jak talerz tester ze smakowitym pożywieniem dla innych, by spróbowali, czy też po prostu sami zjedliście, a potem zapomnieliście?

Wielokrotnie mówiłem przez nią, co ma się spełnić! Teraz zobaczycie, że to, co wypowiedziałem, spełnia się.

Do tych z duchowymi uszami do słyszenia i duchowymi oczami do patrzenia: wy będziecie wiedzieć, co nadchodzi, co robić, czego oczekiwać.

Do tych, którzy decydują się pozostać głuchymi i ślepymi: wy będziecie dalej drwić, dalej szukać schronienia, lecz żadne nie zostanie znalezione!

JA wyraźnie powiedziałem: Co ma wierzący wspólnego z niewierzącym? Sprawy tego świata deprawują, jeśli nie są zrównoważone ze Świętością.

Ponownie mówię: Szukajcie MNIE, gdy jeszcze możecie MNIE usłyszeć! (Księga Izajasza 55:6)

Szukajcie MNIE w MOIM Słowie! Poznajcie, kim JA JESTEM jest! (Ew. Św. Jana 17:3)

Szukajcie MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ) i dowiedzcie się, kim jest JAHSZUA (JAHUSZUA). ON nadchodzi po SWOJĄ Oblubienicę! (Ew. Św. Mateusza, rozdz. 25)

Czy jesteś Oblubienicą, czy też Gościem Oblubienicy? (Apokalipsa 21:9)

Czy jesteś jednym z tych, którzy zostali zaproszeni, a mimo to odmówili, wyrzucając zaproszenie? (Ew. Św. Mateusza rozdział 22, wiersze 1-14) Jest więcej, niż jedno przyjście MOJEGO SYNA, ale jest tylko jedno Przyjęcie Weselne, jedna Oblubienica. (Apokalipsa 19:9)

Którymi jesteście?

Pamiętajcie, „JA JESTEM” już wie, kto przyjął JAHUSZUA, jako WŁADCĘ i MESJASZA! „JA JESTEM” już wie, gdyż to już zostało zapisane w Księdze Życia BARANKA, zanim został ukształtowany świat. (Apokalipsa 20:12-15, 21:27)

Wiem, jakiego wyboru dokonacie, jeszcze zanim go dokonaliście!

JA JESTEM Wszechmocny, Wszystkowiedzący i Wszystkowidzący!

Ciemność, która już wkrótce zstąpi na rozmaite części świata, uwolni demony we wszystkich kierunkach.

Zaćmienie, które nadchodzi na niebo również jest znakiem, że zło walczy z dobrem; szatan, JAHUSZUA i MOI Aniołowie toczą bitwę, a JA umieściłem ten znak na niebie.

Jest złowieszcze przeczucie w sferze duchowej!

Nawet ci, którzy nie uznają MNIE za Wszechmocnego BOGA i kłaniają się innym obcym bogom, wiedzą, że to zaćmienie jest jak żadne inne; szatan umieści w ludzkim umyśle zamysł, aby podbijać i rabować, kraść i niszczyć na większą skalę; szatan uwolni ducha wojny przeciwko MOIM dzieciom w większym stopniu. (Ew. Św. Mateusza, rozdz. 24, Apokalipsa, Księga Izajasza, rozdz. 24, 34)

Zostaliście ostrzeżeni!

Nie mówcie, że „JA JESTEM” nie ostrzegał was! Nie bójcie się! Po prostu wzywajcie MNIE, a JA wyswobodzę was MOJĄ Wszechmocną Dłonią!

Lecz będę chronił tylko tych, którzy są pokryci przelaną Krwią MEGO SYNA. (Psalm 91, List do Hebrajczyków 13:20)

Jest tylko jedno Odpuszczenie Grzechów, jedna Krew, która jest Święta i Czysta, która może zmyć odór grzechu! Nikt nie jest doskonały, wszyscy muszą być pokryci Świętą, Zbawczą Krwią JAHSZUA (JAHUSZUA) - to Jedyna Droga do MOJEGO Tronu Łaski. Nadchodzące miesiące będą tylko stawały się gorsze w oczach świata, ale MOJE małe dzieci, które leżą na MOJEJ dłoni, JA schronię i będę je chronił drugą MOJĄ Dłonią!

Nie zmagajcie się, ani się nie martwcie! (Ew. Św. Jana 14:1)

Nie troszczcie się o nic! (Ew. Św. Mateusza 6:25-34)

Nie polegajcie na swoim własnym zrozumieniu, ale na wszystkich waszych drogach uznawajcie MNIE (Księga Przysłów 3:5-6),

Módlcie się do MNIE! (Ew. Św. Mateusza 6:5-13),

Szukajcie MNIE (Księga Powtórzonego Prawa 4:29, Izajasza 55:6, Jeremiasza 29:13, Dz. Apostolskie 17:27),

kochajcie MNIE (Księga Powtórzonego Prawa 6:5, Ew. Św. Marka 12:30),

Bądźcie MI posłuszni, a JA nie zawiodę MOICH wiernych, którzy to czynią! (2 List do Tesaloniczan 1-7-9)

Schrońcie się pod MOIMI Skrzydłami, aż przejdzie to zło! (Psalm 91)

Pokryjcie Krwią JAHUSZUA wasz umysł, ciało, ducha i dusze! (List do Rzymian 5:9) Pokryjcie nią swoje drzwi i okna, aby demony nie mogły wejść! Wypowiadajcie to z wiarą, a potem trzymajcie się mocno rąbka szaty JAHSZUA (JAHUSZUA), JEGO szaty sprawiedliwości, i nie puszczajcie! (Ew. Św. Mateusza 14:36)

Ciemność ludzkiej duszy będzie symbolizowana przez to zaćmienie, ciemność grzechu pokrywającego ziemię – ciemność, gdzie MOJE Światło nie jest mile widziane.

Och, JA będę ubolewał nad tym, co muszę uczynić, ale to zostało wcześniej postanowione, przepowiedziane, zostaliście wcześniej ostrzeżeni, jeśli studiujecie MOJE Słowo.

Tak jak za czasów Lota, JESTEM bliski zniszczenia narodu, który nadyma się arogancją, grzechem, nieposłuszeństwem, morderstwem, złodziejstwem, perwersją, nierządem i dumą!

Wiele praw wprowadzonych teraz w Ameryce zostało ustanowionych dla uhonorowania antychrysta, a nie JAHSZUA (JAHUSZUA)!

Nie wiecie, ale Ameryka jest jak gazowe wyziewy dla MOICH nozdrzy, tak samo wasi polityczni liderzy! Przywódcy polityczni, którzy starają się postępować właściwie, kończą uciszani i zastraszani, lub kończą czyniąc zło – to nie jest lider!

Całe Niebo zatyka swój nos z powodu smrodu waszego grzechu, którym szatan afiszuje się przed MOIM Obliczem! Wasi przodkowie patrzą i wiedzą, co zamierzam uczynić temu krajowi, który tak jak dziecko brudzi odchodami swoje spodnie, a JA muszę je zmienić; a jednak JA ten brud rozmażę na waszych twarzach, gdyż rozgniewaliście MNIE!

Wy nie macie wstydu! Mówię do politycznych liderów, zatwierdzających prawa, celem, których powinno być prowadzenie MOJEGO ludu, a jednak zamiast tego oni uczą MÓJ lud, jak brudzić odchodami swoją bieliznę i nie odczuwać wstydu!

Nauczałem was przez MOJE Prawa, MOJĄ Torę, ustanowioną po to, by prowadziła wasze narody, ale jaki naród na całej Ziemi stosuje te Prawa, aby rządzić ludźmi? Na całej Ziemi nawet naród, który wywyższa MOJE Imię i twierdzi, że jest MOIM, Izrael, nie jest MI posłuszny!

Muszę zwrócić ich uwagę w sposób, jaki jest przepowiedziany przez ich własnych proroków!

Uczynię wszystko, co obiecałem uczynić!

Biada, biada, biada narodom, na które wyleję MÓJ Gniew!

Ze względu na wybranych skrócę czas nieszczęścia, ale wciąż będę czynić to, co musi być uczynione! (Ew. Św. Marka 13:20)

I tak, jak bitwa w Niebiosach przybiera na sile, tak też walka dobra ze złem wzmaga się na ziemi.

Oddzielam MOJE owieczki od kozłów, ciemność od światła. To nie będzie dla was przyjemne, MOJE dzieciątka, Oblubienico, wybrani i wyselekcjonowani, gdyż niektórych spośród kozłów pokochaliście i pragnęliście społeczności z nimi, życia z nimi, a nawet małżeństwa.

Nie nakazuję wam się rozwieść, raczej proszę was, byście złożyli te relacje na ołtarzu poświęcenia. Powiedzcie MI, że pragniecie, abym ich zbawił bez względu na to, jak musiałbym ich poniżyć, co musiałbym uczynić. Podejdźcie do tego poważnie! Powiedzcie MI, że pragniecie MOJEJ Woli w tych związkach i proście MNIE, abym usunął to, czego JA nie chcę w waszym życiu!

Ku MOJEMU pohańbieniu uczyniliście wymówki dla letniej miłości do MNIE. Uczyniliście wymówki dla braku pragnienia bycia MI posłusznym, lub życia w świętości, lub uczenia się o MNIE lub służenia MI. – Nie przyjmuję żadnych wymówek!

Powiedziałem wam wielokrotnie w MOIM Słowie, że nie macie mieć związków z ciemnością, macie być przykładem MOJEJ Świętości, a jednak tak wielu wzrusza teraz ramionami i więcej nie przejmuje się złem w tym kraju! Mówią MI, bym zbawił tych z duszą kozła żyjącego w ciemności, który nie pragnie być owcą, a jednak nie napominają swoich przyjaciół, rodziny, współmałżonków, lub dzieci w obawie, że ich obrażą.

MOJE dzieci upierają się, żeby bać się reakcji ich umiłowanych, a nie MOJEJ! MOJE dzieci, zrozumcie, że albo obrazicie ich teraz, albo będziecie dla nich obrazą na wieczność, podczas gdy będą płonąć w piekle!

Miejcie odwagę obrażać w Imieniu JAHUSZUA!

Niektórzy się obrażą, a inni zostaną oświeceni, a wszystko to w Imieniu JAHSZUA (JAHUSZUA) ha MASZIJACH!

Jesteście teraz odpowiedzialni za to, co wiecie!

Co zrobicie z tą wiedzą?

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

Komentarz Elisabeth:

Jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane dnia 10-tego sierpnia 1999 roku. Powierzone tej służebnicy, Elisabeth Elijah, która ma odwagę obrażać w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH. Modlę się, abyście nie zostali obrażeni na próżno, ale byście byli oświeceni ze względu na wasze dusze. Wierzę, że to Słowo jest przekazane w całości tak, jak zostało mi powiedziane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH HA KODESZ). Modlę się w uniżeniu, żeby każde Słowo było przeze mnie usłyszane tak, jak chciał BÓG, aby zostało wypowiedziane.

P.S.

Proszę, pomóżcie mi dostarczyć to Proroctwo w ręce innych, którzy przyjmą je jak reakcję łańcuchową i przekażą innym. Proszę, prześlijcie je na inne strony internetowe, które pomogłyby mi czynić to, do czego zostałam powołana – wypowiadać Proroctwa JAHSZUA (JAHUSZUA) HA MASZIJACH, gdyż czasu pozostało tak niewiele. Patrzcie w górę, nadchodzi nasze Odkupienie! Chodźcie drogą wiary, a nie według tego, co widzicie, lub czego się lękacie! Sprawiedliwi przechodzą wiele cierpień, ale mój KRÓL wybawi mnie od nich! Stańcie na Świętym Słowie, nie porzucajcie waszej błogosławionej nadziei!

Koniec komentarza.

 

Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”. Potem wybrać odpowiednią czcionkę i drukować.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych, angielskiej i polskiej:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018