Proroctwo 35

ZDRADZONY PRZEZ POCAŁUNEK!

Przekaz otrzymany przez Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah dnia 16-go maja 1999 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16

„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

To zostało napisane dnia 16-go maja 1999 roku, natychmiast po trzecim dniu mego „Marszu Jerycha” o 7:00 rano! Jakakolwiek ściana zła, przeszkadzające duchy, lub więzy występujące przeciwko tej misjonarce i tej Misji muszą upaść, jak mury Jerycha! Ci, którzy dążą do mojego zniszczenia i zniszczenie tej Misji nie ostaną się. Zgadzam się z wszystkimi moimi braćmi i siostrami, którzy przyjęli to Słowo oraz tę pastor z miłością i przeprowadzają  Marsze Jerycha przeciwko murom zła, więzom, które powstrzymują ich w jakikolwiek sposób, po to, aby to wszystko upadło, jak mury Jerycha one upadną. Wierzę, że Dzień Pięćdziesiątnicy będzie dniem wielkiego zwycięstwa dla tych wszystkich, którzy już przeprowadzili, albo przeprowadzają osobiste Marsze Jerycha w celu osiągnięcia zwycięstwa. Ten sam BÓG, któremu teraz służymy, jest tym samym BOGIEM, który sprawił, że mury Jerycha runęły. Ten sam BÓG, który oszczędził Rachab za to, że ukryła dwóch Izraelitów, jest tym samym Wszechmocnym BOGIEM, który nazywa SIEBIE JA JESTEM. ON uczynił to kiedyś i zrobi to ponownie. Miejcie tylko wiarę, a ujrzymy zwycięstwo.

Koniec komentarza.


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

MOJE umiłowane dzieci „JA JESTEM” jest WŁADCĄ (Księga Wyjścia 3:14). To jest MOJE Imię, a Chwały MOJEJ nie odstąpię innemu ani czci MOJEJ rzeźbionym wizerunkom. (Księga Izajasza 42:8)

Oto poprzednie rzeczy przeminęły i oznajmiam nowe rzeczy; zanim one się objawią, mówię wam o nich. Ci z duchowymi uszami do słuchania posłuchają, a wszyscy inni pozostają głusi i niemi.

Pamiętajcie Samsona i Dalilę? (Księga Sędziów, rozdz. 16)

MOI wrogowie starają się odebrać wam waszą moc, którą jest wiara we MNIE. MOI wrogowie dążą do odebrania waszej wolności, finansów i życia. MOI wrogowie starają się zniszczyć wasze dusze, przekazując je szatanowi, jako ofiarę. Oni straszą was, grożą wam, prześladują was, a jednak rzesze złożą swoje życie za to, że nie zaprą się swojej wiary.

„JA JESTEM” namaścił was i postawił was w tej Misji, abyście pomagali tej Misji wszelkimi sposobami. Jeśli wierzycie tym Słowom ode MNIE, to macie dzielić się tymi Słowami, które dałem tej Prorok. Macie osłaniać i orędować za tę Prorok i za innych Proroków i Apostołów, o których mówię do waszego ducha.

Te Prorocze Przekazy pomagają zebrać zagubionych do Królestwa Niebios przez posługiwanie im zarówno w budowaniu, jak i napominaniu. MOJE dzieci są zachęcane, a MOI wrogowie są ostrzegani i MOI marnotrawni synowie i córki powracają.

Macie być obecni, aby podnosić ręce tej Prorok, gdy są zbyt słabe, aby mogła je podnieść w czasie bitwy. „JA JESTEM” będzie nadal chronić tych, którzy pomagają, zachęcają, modlą się i wspomagają, tak jak prowadzę MOIM DUCHEM ŚWIĘTYM. Być może Słowo zachęty lub zachęcające Proroctwo będzie wszystkim, do czego poprowadzę was, abyście powiedzieli tej Misjonarz.

Zapytajcie MNIE, co możecie zrobić, aby pomóc. Zapytajcie ją, co możecie zrobić, aby pomóc. Ona jest tylko jednym głosem. Połączcie wasze głosy z jej głosem i pomagajcie jej dotrzeć do świata z MOIMI Słowami. Będziecie MNIE błogosławić przez posłuszeństwo i pomoc w dzieleniu się danymi jej Przekazami.

JA JESTEM umieści wasze imiona na bramach SWOICH murów. Będziecie nadal świecić, jako klejnoty oprawione w najpiękniejszą niebiańską oprawę.

Wszyscy MOI prawdziwi Prorocy i Apostołowie, łącznie z tą, potrzebują waszej pomocy. Oni są atakowani na różne sposoby, niektórzy fizycznie, niektórzy psychicznie, niektórzy emocjonalnie, niektórzy finansowo, niektórzy duchowo. MOJA służebnica jest atakowana codziennie na wszystkie te sposoby. Jednak „JA JESTEM” słyszy te pełne mocy modlitwy wstawiennicze i JA JESTEM podnosi SWÓJ miecz DUCHA ŚWIĘTEGO i tak samo jak padł Goliat, tak padną wrogowie, którzy naśmiewają się z tego posłańca wysłanego, aby dostarczać prorocze Przekazy. Jak Goliat został ostrzeżony przez Dawida, tak „JA JESTEM” wypowiada to ostrzeżenie w ten dzień. Chociaż drwicie, MOJE Słowo pozostaje takie samo: „Nie dotykajcie MOICH Namaszczonych i MOIM prorokom nie czyńcie krzywdy” (Psalm 105:15, Pierwsza Księga Kronik 16:22).

„JA JESTEM” osądzi każde słowo wypowiedziane przeciwko tej Służebnicy i innym MOIM Apostołom i Prorokom jedynie za wypowiadanie tego, co mówi JA JESTEM. JA JESTEM, będzie błogosławił tym, którzy mają uszy do słuchania i są posłusznymi, a będzie przeklinał tych, którzy to, co jest Święte, nazywają bezbożnym!

„JA JESTEM” zna imiona i serca tych, którzy przychodzą i przyszli, jako przyjaciele, twierdząc, że są błogosławieństwem, a potem odwrócili się i maska opadła i Judasz był pod nią!

Biada judaszom, którzy starają się przyłączyć lub dążą do zniszczenia tej Misji i starają się zniechęcić usta tej przemawiającej Prorokini przez uciszanie jej, lub zasmucanie w niej DUCHA ŚWIĘTEGO. Wy widzicie tylko kobietę, JA widzę DUCHA ŚWIĘTEGO wewnątrz i znam serce tej Prorok, jak również wiem, kogo doprowadziłem przez MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, aby czytał teraz to Słowo Prorocze.

Do kozłów mówię: Nawróćcie się w pokorze i odwróćcie się od waszych złych dróg, zanim nie będzie już czasu na nawrócenie!

Do MOICH Dzieciątek, Oblubienicy, Wybranych i Mianowanych „JA JESTEM” mówi: nazywam was błogosławionymi i udowodnię, że nagradzam tych, którzy pilnie szukają MNIE i starają się przestrzegać MOICH Praw. Błogosławieni są ci, którzy starają się być Świętymi tak, jak „JA JESTEM” jest Święty.

Błogosławieni są ci, którzy gromadzą swoje skarby w Niebie, a nie na Ziemi, którzy biegną w kierunku znaku wysokiego powołania. Zostać MOJĄ Oblubienicą jest najwyższym powołaniem ze wszystkich, to jest największy skarb ze wszystkich!

Są Goście i istnieją Oblubienice. Starajcie się usilnie, aby stać się MOJĄ Oblubienicą!

JA nie nazywam wszystkich MOJĄ Oblubienicą. Jedynie ci oddzieleni dla MOJEJ Chwały będą nazwani MOJĄ Oblubienicą.

MOJA Oblubienica – znają siebie nawzajem, obcych oni nie znają.

Jest to Misja posłana dla posługiwania i przygotowania MOJEJ Oblubienicy.

Ci, którzy drwią: strzeżcie się, gdyż wasze drwiny i nagany powrócą do waszych własnych uszu! Kim jesteście, aby mówić, co ”JA JESTEM” może, a czego nie może uczynić?

Posyłam MOICH Proroków, aby ostrzegali o zagładzie, zanim ona nadejdzie! Czyż MOJE Słowo nie mówi: „ Jeśli upokorzy się MÓJ lud, nazywany MOIM Imieniem, będzie pokorny i będzie modlić się i szukać MOJEGO Oblicza, i zawróci ze swoich nikczemnych dróg, to JA z Nieba wysłucham ich i przebaczę im grzechy i ich ziemię uzdrowię”. (Druga Księga Kronik 7:14)

Och, nawróćcie się w pokorze, wy niegodziwe pokolenie, gdyż oszczędziłem was, kiedy powinienem był zniszczyć was dawno temu! Zachowałem was od MOJEGO Gniewu tylko na krótki czas! Jesteście o sekundy do północy, a drwicie i naśmiewacie się z przyjścia MOJEGO SYNA! Drwicie i naśmiewacie się z horroru, który ma nadejść! Drwicie i naśmiewacie się z tych, którzy przygotowują się na ten czas duchowo, wyczekując swojego ZBAWICIELA i wyczekując, by przyszedł i zabrał ich od wyznaczonego czasu ucisku. Drwicie i wyśmiewacie się nawet, kiedy podaję datę nadchodzącej katastrofy – a gdy z powodu łez, postów i modlitw ta katastrofa nie nadchodzi, nazywacie takiego Proroka fałszywym!

Jest wielu fałszywych proroków, ale jeśli ten Prorok lub Apostoł prowadzą was do Zbawienia i Świętości, i nauczają prawdy a nie kłamstw, to jak oni mogą być fałszywi?

Jeśli prorok lub apostoł odciąga was od Nieba w kierunku Piekła, wtedy rzeczywiście jest fałszywym prorokiem! Jeśli prowadzi was do innego boga lub fałszywego znaku, cudu, dziwu, wtedy rzeczywiście jest fałszywym prorokiem, lub apostołem czy też nauczycielem. Jeśli apostoł, prorok lub nauczyciel prowadzi was do porzucenia MOICH starodawnych Praw i Ksiąg, to w istocie jest to fałszywy prorok lub apostoł. (Psalm 1:2)

Macie rozmyślać nad MOIMI Prawami dniem i nocą.

Nawet, jeżeli przyjdzie anioł nauczający innej drogi do Nieba, lub powie wam, abyście nie słuchali Starej Księgi, a tylko czytali Nową Księgę – uważajcie, gdyż „JA JESTEM” jest Starą Księgą, która stała się Ciałem w MOIM SYNU JAHSZUA (JAHUSZUA)! Gdyż Stara Księga była nie tylko czytana, ale i oglądana – MOJE Słowo zostało ujrzane w Słowie i Czynie! (List do Galatów 1:8-9)

A teraz, MOJE prawdziwe Dzieci, tak samo ten świat powinien zobaczyć MOJE Słowo – zarówno Nowy jak i Stary Testament powinny być widziane w was!

Martw się o samą swoją duszę za zniechęcanie MOICH prawdziwych Apostołów i Proroków, którzy wypowiadają Słowa ostrzeżenia, a ty powiesiłeś się przez swoje własne słowa z taką pewnością, jak to, że Judasz się powiesił! – Jaka jest cena twojej duszy, czy jeszcze nie dostrzegasz?

MOI wrogowie usiłują dowiedzieć się, gdzie jest wasza moc. Wasi wrogowie starają się odebrać wam waszą moc i wasze pragnienie, aby MI służyć, po to, aby was zniszczyć i owszem, nawet was zabić, jeśli to byłoby możliwe. Wasi wrogowie starają się was zdezorientować i spowodować, że zwątpicie jak Piotr, kiedy powiedziałem mu, aby szedł po wodzie. (Mateusza 14:28-29)

Czy Dalila zdradziła Samsona mieczem? Nie, lecz pocałunkiem w imię miłości! Zdradziła go po tym, jak odkryła źródło jego siły!

Czy Judasz zdradził MOJEGO SYNA mieczem? Nie, lecz pocałunkiem. Tak samo wasi wrogowie, którzy żyją w waszych własnych domach i rodzinach, powiedzą: „Chcę ci tylko pomóc”, a następnie zdradzą was pocałunkiem śmierci niszczącym waszą wolność i wasze życie, jeśli na to pozwolę.

Wrogowie MOJEJ Ewangelii mówią, że wierzą, ale nie mają pojęcia, kim jest „JA JESTEM”!

„JA JESTEM” to ktoś, o kim czytają, nie ktoś, dla kogo żyją.

„JA JESTEM” jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze. (List do Hebrajczyków 13:8, Malachiasza 3:6) Nie zmieniam się dla mężczyzny, kobiety, czy dziecka!

„JA JESTEM” nie jest rozbawiony, gdy widzę MOJE owce mieszkające z kozłami! JA JESTEM oddzieli owce od kozłów!

Dla tych, którzy pozostawali w tych domach i świadczyli kozłom w nadziei, że ci będą mieli pragnienie stać się owcami: rzeczy zmieniły się w tych ostatecznych czasach. JA JESTEM przynosi miecz, który sprawiedliwie oddzieli plewy od pszenicy, pszenicę od wyki!

„JA JESTEM” smuci się i jest rozgniewany, kiedy widzę łzy MOICH Owiec i tak, jak za dawnych dni, JA JESTEM wyzwoli tych, którzy pragną być wyzwoleni i którzy zmagają się z duchami bezbożności, powstałymi przeciwko nim w niewoli. Tam skąd nie było żadnej drogi ucieczki, JA poprowadzę was do wyjścia.

Czy nie powiedziałem w MOIM Słowie: „Wasi najwięksi wrogowie znajdą się w waszym własnym domu!”? (Ew. Świętego Łukasza 12:51-53) Czy nie powiedziałem: „MÓJ SYN JAHSZUA (JAHUSZUA) podzieli mieczem?” (Ew. Św. Mateusza 10:34)

Czytajcie MOJE Słowo. Studiujcie MOJE Słowo. Mieczem MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ) jest Miecz Prawdy, a MOI wrogowie nie starają się poznać Prawdy, ale raczej wierzą kłamstwom, które są tak kojące jak palec w swędzącym uchu lub oku. Kiedy MÓJ Palec przekonania przychodzi na bezbożnych, to w zamian oni starają się wskazać tym palcem przekonania z powrotem w waszym kierunku i przekształcić go w palec oskarżenia, zarzucając wam uprzedzenie, szaleństwo lub głupotę! Wasi wrogowie oskarżają was o zbrodnie nienawiści, podczas gdy JA nie włożyłem w was ducha nienawiści, z wyjątkiem nienawiści do szatana i bezbożności.

Owcom będzie trudniej niż kiedykolwiek mieszkać spokojnie w domach lub w rodzinach, w których przebywają kozły, gdyż widzicie, czyż MOJE Słowo nie mówi, że w tych Czasach Końca Święci staną się świętszymi, a bezbożni bardziej bezbożnymi?

Jesteście jasno świecącym światłem (Ew. Św. Mateusza 5:14-16). Grzechy są popełniane w ciemności. Dzieci ciemności nie chcą, by ich grzechy zostały ujawnione, jako grzech.

Dla tych z was w domostwach, w których byliście tym światłem na wzgórzu widocznym dla wszystkich, (Mateusza 5:14), powiedzcie tym, którzy zapierają się MNIE, jako WŁADCY i nie chcą żyć dla MNIE, lub żyć w Świętości przede MNĄ, że teraz BÓG, któremu służycie, JA JESTEM i JAHSZUA (JAHUSZUA), będą zabierać tych wypełnionych Prawdą z Niebios z dala od ciemności, pozostawiając tamtych w ciemności z ich grzechami. Do tej pory było tak, że ci, którzy są moimi dziećmi i których nazywam MOIMI owcami, byli powodem, dla której mieszkające z nimi kozły nie odczuły MOJEGO gniewu. Kiedy owce zostaną zabrane, to kozły odczują MÓJ Gniew w pełnym wymiarze! (Apokalipsa 3:10) JA JESTEM wypowiada to ostrzeżenie.

Tak jak MOI wrogowie przystawiali miecze do Samsona, torturowali i oślepili go (Księga Sędziów 16:21), tak również JA JESTEM podnosi SWÓJ Miecz i przetnę więzy, którymi bezbożni was związali! JA JESTEM użyje SWOJEGO Miecza, aby zabić SWOICH wrogów na wiele różnych sposobów!

JA JESTEM będzie gonił SWOICH wrogów i oni uciekną w strachu w siedmiu różnych kierunkach!

JA JESTEM uwolni więźniów, którzy wołają do MNIE, o swoją Paschę. (Pierwszy List do Koryntian 5:7)

JA JESTEM zaślepię oczy i ogłuszę uszy dalej tych, którzy nie chcą słuchać, choć wielokrotnie byli ostrzegani. Oni chcą być ślepi, zatem jak zły faraon będą w siedmiokrotnie gorszej sytuacji, aż będzie gorsze niż to poprzednie. I oni byliby w lepszej sytuacji, gdyby nie dowiedzieli się, tak, nie mogliby drwić z MOICH Apostołów i Proroków, których posyłam.

Owieczki już więcej nie będą zadowolone, leżąc razem z kozłami. Nadszedł czas, gdy czynienie tego będzie bardzo niebezpieczne.

Módlcie się o drogę ucieczki! Zobaczcie, jak mury zła rozpadają się, niczym mury Jerycha. Maszerujcie po swoje zwycięstwo tak, jak to uczynił Jozue, każdy według swoich własnych potrzeb! (Księga Jozuego, rozdz. 6)

Nie zniechęcajcie się, wy, którzy byliście w więzach, gdyż tak jak Szaul (Apostoł Paweł – Dzieje Apostolskie, rozdz. 9) został namaszczony, by przemawiać do MOJEGO ludu, to było z powodu jego uwielbienia, – chociaż cierpiał, został sprawdzony i użyty, by przemawiać ze swoich dolegliwości. Tak samo jak oswobodziłem Szaula z jego więzienia przez anioła, tak również z pewnością uwolnię tych, którzy wołają do MNIE o uwolnienie od kozłów, z którymi mieszkają. „JA JESTEM” wyzwoli was, gdy będziecie wypowiadać to z wiarą i nie pozwolicie sobie na to, aby poczuć się wygodnie w otoczeniu bezbożnych, którzy nazywają siebie rodziną, ale nie są w ogóle rodziną. Waszą prawdziwa rodzina to ci, którzy wierzą i miłują JA JESTEM, JAHSZUA (JAHUSZUA) i DUCHA ŚWIĘTEGO. Ci, którzy mają pragnienie życia w świętości i bycia Świętymi i kochać całe SŁOWO, które stało się CIAŁEM – JEGO Imię to JAHSZUA (JAHUSZUA)! Nie ma innego Imienia, które może was zbawić, prócz Imienia JAHSZUA (JAHUSZUA), ani nie ma innej Drogi z wyjątkiem JAHSZUA (JAHUSZUA), którą możecie przyjść z odwagą przed MÓJ Tron!

Nie noście waszych własnych brudnych szmat (Księga Zachariasza 3:3), ale przyjdźcie odważnie w Szatach Sprawiedliwości, którymi JAHSZUA (JAHUSZUA) was okrywa. MÓJ SYN ma na Imię JAHSZUA (JAHUSZUA) i w Starej Księdze, Księdze Izajasza w 53 rozdziale, JA mówię wam z wyprzedzeniem o JEGO przyjściu – przepowiedziałem JEGO przyjście.

Tak jak rzesze nie uwierzyły wtedy, że przyjdzie ZBAWICIEL, tak samo teraz wielu nie wierzy w tekst z Ewangelii Jana 3:16 w Nowej Księdze. JAHSZUA (JAHUSZUA) przyszedł i zbawił tych z duchowymi uszami, które słyszą i słuchają oraz tych z duchowymi oczami, do patrzenia. Do tych, którzy wierzą i mówią w swoim sercu i żyją tak, jakby ON miał przyjść w każdej chwili: wy nie będziecie rozczarowani. Jaki Pan Młody nie zna swojej prawdziwej Oblubienicy? Nie będzie welonu zasłaniającego wasze twarze, wszystko zostanie ujawnione tego dnia.

Goście będą płakać ze smutkiem, kiedy tego dnia zdadzą sobie sprawę, że mogli być Oblubienicą.

Ci, którzy odrzucili zaproszenie by przyjąć JAHSZUA (JAHUSZUA), będą zgrzytać zębami w bólu i zapłacą na wieczność swymi duszami.

Którym ty będziesz?

„JA JESTEM, KTÓRY JESTEM” i „JA JESTEM” już wie!

******* Koniec Proroctwa *******

 

Komentarz Elisabeth:

Zapisane 16-go maja 1999 roku. Jak zostało powiedziane i tak zostało zapisane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO. Dane tej służebnicy Elisabeth Elijah. Dla wydruku, proszę skopiować stronę i wybrać program „Word”, a następnie w Wordzie przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję wklejania: „Tylko tekst” oznaczoną literą „A”.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Adres do korespondencji:

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018