Proroctwo 34

MURY JERYCHA PONOWNIE RUNĄ!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 7-go maja 1999 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16

„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

 

******** Proroctwo ********

 

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec słowa wstępnego.

Jak za dawnych czasów, tak JA ponownie zniszczę – podobnie jak to już uczyniłem – mury Jerycha! Narody i gospodarki upadną! To już się zaczęło.

Narody i ludzie, którzy mówią, że JA nie uczynię tego, co mówię, poczują MÓJ gniew na sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli, jestem wyszydzany nawet przez tych, którzy dla pozoru nazywają siebie oddzielonymi dla MNIE, a jednak zwracają się do bożków ze złota i oświadczają, że przemawiam i objawiam się w tych złotych bożkach – bałwanach stworzonych przez człowieka i demony.

Domy kultu niegdyś czciły MNIE, a teraz, chociaż wzywają MOJEGO Imienia i śpiewają MI pieśni uwielbienia, oraz modlą się w MOIM Imieniu – gdzie manifestacje złota ukazują się w ustach i na ciałach, nie można MNIE tam znaleźć! Dusze, które oni uważają, że prowadzą do MNIE, są w rzeczywistości prowadzone do innego!

Zobaczą, co się dzieje, gdy ofiarują to kadzidło modlitw, które jest obrazą dla MYCH nozdrzy, gdy ofiarują MI ten dziwny ogień! Ostrzegłem poprzez tę proroczą służebnicę. Tak jak powiedziałem dawnemu Eliaszowi, aby zabrał głos i skonfrontował się z prorokami baala, tak i teraz używam MOJEGO Nowego Eliasza, aby uczynić to samo.

Czytelniku zwróć uwagę na to, że jeżeli to jeszcze nie przyszło do waszych kościołów, aby was kusić, to przyjdzie, gdyż szatan chce oddzielić i oznaczyć tych, którzy należą do niego, i bez ich wiedzy już zaczęli być znakowani! Nie jest to znak, który prowadzi do jakiegokolwiek odkupienia, lecz jest to początek zwiedzenia, prowadzącego do przyjęcia Znamienia/Znaku Bestii.

Znamię/Znak Bestii (Apokalipsa 13:16-18) będzie tak chętnie przyjmowane, jak ten złoty znak teraz. (Komentarz: Złote plomby w zębach, lub złote zęby, lub też złoty pył)

Kiedy nastanie znak/znamię bestii, ludzie będą myśleli, że jest to błogosławieństwo, podczas gdy w rzeczywistości potępili swoje własne dusze na wieczny ogień i siarkę!

Ponieważ MÓJ nowy Eliasz wypowiada MOJE Słowa, jest ona unikana i szkalowana przez innych, którzy pragną tylko słyszeć MOJE błogosławieństwa, które podbudowują, a nie chcą słyszeć o MOICH przekleństwach dla tych, którzy odmawiają słuchania wypowiadanych przeze MNIE Słów.

Ponieważ większość nie chce słuchać i ostrzegać innych, JA pozwolę szatanowi nadal oznaczać i zwodzić tych, którzy należą do niego, przez napełnienie ich ust złotem posłanym z piekła i pozwolę im wierzyć kłamstwu, gdyż oni nie chcieli uczyć się i okazać się zaaprobowanymi (2 Tymoteusza 2:15). Oni odrzucili Prawdę, a więc JA pozwalam im wierzyć w wielki podstęp, gdyż nienawidzą Posłańców wysłanych do nich z ostrzeżeniem i zniesławiają ich na wszelkie sposoby, wypowiadając nad nimi przekleństwa!

Tak, więc pozwolę szatanowi wypełnić usta, które unikały prawdy, pożądaniem tego świata – złotem.

Oni przyjdą do MNIE pewnego dnia mówiąc MI: „PANIE, PANIE”, a JA powiem: “ Odejdźcie ode MNIE wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Nigdy was nie znałem.”. (Ew. Św. Mateusza 7:23)

Uciekajcie od tego objawiania się złota, które można znaleźć w kościołach wielu krajów! To jest tylko początek zwiedzenia przychodzącego na tych, którzy mówią, że są MOI, a jednak nie są.

Przywódcy, którzy mówią, że należą do MNIE, a jednak nieświadomie zostali napełnieni demonami powodującymi demoniczne manifestacje, i którzy myślą, iż idą za MNĄ, a jednak podążają za „bogiem żądzy tego świata” – jego imię to szatan! Ci, którzy nadal biorą udział w tym, przed czym ostrzegałem, którzy nadal oczerniają i okazują nienawiść tym, którzy zwyczajnie głoszą MOJE ostrzeżenia, poczują MÓJ Gniew na sposób, jaki nigdy im się nie śnił! Tych, których kiedyś nazywałem MOIMI przyjaciółmi, teraz nazywam MOIMI wrogami. Złoty pył oślepił ich oczy!

Ostrzegam was teraz: Tak jak podnosicie swoje ręce na Proroków, którzy ostrzegają, tak JA podniosę SWOJĄ Dłoń i palnę was daleko od MOICH prawdziwych Posłańców wysłanych z MOIMI Przekazami, a nie z ich własnymi.

Co mogą zyskać MOI prawdziwi prorocy poprzez wypowiadanie Słów, których większość nie chce słuchać? Oni, oczywiście, nie są wynagradzani finansowo, nawet przez tych, którzy uznają ich za Proroków, gdyż tak niewielu pomaga im w czasie, kiedy to konieczne. Ale ci MOI zaufani Posłańcy zdobyli zaufanie swojego STWÓRCY!

Ci nieliczni, którzy pobłogosławili tę przemawiającą Prorok, JA będę nadal chronić i to, co jest MOJE jest wasze, a co jest wasze jest MOJE. Ochraniam i błogosławię wszystkich, którzy błogosławią i modlą się o błogosławieństwa dla głoszących MOJE Przekazy tak, jak to czyni teraz ta Prorok. Podzielę się z nimi MOIMI tajemnicami i przekażę ostrzeżenie, zanim wróg może uderzyć, aby mogli zejść z drogi i ostrzec innych, by czynili to samo.

Cytaty z Pisma Świętego są wyrywane z kontekstu przez fałszywych proroków i liderów. Czytajcie MOJE Słowo!

Czyż nie powiedziałem mężczyźnie, który robił wszystko, co mógł, aby MNIE zadowolić i być MI posłusznym, a jednak, kiedy przyszedł i zapytał: „Co powinienem uczynić, aby być TWOIM uczniem?” Czy nie pamiętacie, że JAHSZUA (JAHUSZUA) powiedział mu: „Sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za MNĄ?” (Ew. Św. Mateusza 19:16-22) JA powiedziałem to, gdyż wiedziałem, że on był bardzo bogatym człowiekiem i oczy miał skierowane na swoje bogactwo i chociaż on MNIE miłował oraz był posłuszny MOIM Prawom, to miał innego boga przede MNĄ, a tym bogiem było jego bogactwo! - Czy MOJE Słowo nie mówi, że ten człowiek odwrócił się i odszedł, gdyż odmówił uczynienia tego, o co go prosiłem?

Ten mąż mógł być MOIM Uczniem, lecz wybrał, aby zwabiło go bogactwo żądzy tego złota i przedłożył bogactwo ponad BOGA, którego czcił.

Ilu z was czyni to samo?

Do tych z was, którzy tak nie czynią – wiem, kto modli się słowami „OJCZE pokaż mi: Jak mogę wykorzystać te pieniądze dla TWOJEJ chwały? Jak mogę użyć tych błogosławieństw, które mi dałeś, aby oddawać CI chwałę?”. JA znam wasze serca i są MI miłe.

Wy nie przedłożyliście bogactw tego świata ponad waszego BOGA i JA nazywam was MOIMI Uczniami. Gdzie jest wasz skarb, tam jest również wasze serce. Nie możecie służyć dwóm panom, bo albo jednego będziecie nienawidzić i miłować drugiego, albo miłować jednego i nienawidzić drugiego. (Ew. Św. Mateusza 6:24) Nie mówię wam, abyście sprzedali wszystko i szli za MNĄ, ale raczej abyście podarowali to MNIE jako przyjemną ofiarę. JA was pobłogosławię za uczynienie tego. Kontynuujcie gromadzenie waszych skarbów w Niebie, a nie na Ziemi, gdyż jedno jest wieczne, a drugie tymczasowe.

Złoto, które wam oferuję, to złoto prób, przez które przechodzicie, a nie nadprzyrodzone wypełnianie dziur w waszych zębach, nie posypywanie waszych ciał drobinkami złota. Czy MOJE Słowo nie mówi wyraźnie: „Próby waszej wiary są cenniejsze niż złoto?”. (Pierwszy List Piotra 1:7)

Stare księgi są teraz odrzucane w miejscach, które niegdyś nazywałem MOIMI Świątyniami Uwielbienia. Czy oni nie rozumieją, że MOJE Prawa nie zmieniły się, ani nie zmienił się BÓG „JA JESTEM”? (Księga Malachiasza 3:6)

MÓJ SYN nie przyszedł, aby zmienić to, co JA ustanowiłem Prawem! (Mateusza 5:17)

MOJA Tora nie zmienia się dla mężczyzny, kobiety ani dziecka. JA jestem taki sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze – na wieczność! (List do Hebrajczyków 13:8)

Cała Ziemia zacznie się trząść, ponieważ „JA JESTEM” rozpoczął stąpanie po tej Ziemi i to tylko jedną stopą. Kiedy będę stąpał po tej Ziemi dwiema stopami, to będzie tak, że żaden naród, miasto lub kraj nie zostaną zachowane od wstrząsania!

Ale ponownie tych, którzy są MOIMI i święcą MOJE Szabaty, którzy wielbią MNIE w mocy i w prawdzie JA zachowam, osłonię was.

Nauczcie się, kim „JA JESTEM” jest naprawdę!

Nie rozpocząłem jeszcze nawet dmuchać na ten świat, ale zobaczycie, co się dzieje, kiedy STWÓRCA Nieba i Ziemi i wszystkiego, co znajduje się pomiędzy i dookoła, dmuchnie na ten świat z oddechem JA JESTEM w gniewie i w zapalczywym oburzeniu!

Człowiek myśli, że może kontrolować atmosferę, i zasiewa on chmury truciznami! Rozsiewają truciznę w powietrzu, rozsiewają truciznę w wodzie, rozsiewają truciznę w pożywieniu! Nawet wasze ubrania zawierają truciznę, aby spowodować choroby, a wy o tym nie wiecie! Nawet detergenty, których używacie, kosmetyki i artykuły toaletowe są zatrute!

Nawet lekarze zatruwają tych, których mają wyleczyć! Lekarze teraz zabijają to, co według mądrości, którą im dałem, mieli ratować!

szatan, bóg tej Ziemi, zatruwa was na wszelkie sposoby, a wy głupi nie widzicie nawet, co on robi z przywódcami tego kraju, gdy wasze umysły, ciała, duchy i dusze są zatruwane!

Wasi przywódcy kościelni zatruwają waszego ducha, prowadząc was na bezdroża zatrutymi kłamstwami i przekręcaniem Pisma Świętego, oraz fałszywymi znakami, dziwami i cudami!

Jak niewielu będzie pragnąć usłyszeć prawdę, która mogłaby ich wyzwolić!

Teraz wypowiadam Słowa, których znów nie będziecie chcieli słyszeć, a jednak JA ostrzegam was z wyprzedzeniem: nie kamienujcie MOJEGO posłańca, to nie są jej słowa!

Gdzie są inni MOI prorocy, którzy słyszą MÓJ Głos a nie chcą wypowiadać Przekazów, które obrażają cielesność tego świata? –  Osądzę was za czynienie tego, za nie wypowiadanie się i nie ostrzeganie przed tym manifestowaniem się, które ogarnia świątynie i kościoły, przed fałszywymi znakami, dziwami i cudami! Atmosfera karnawałowa – tylko, że JA JESTEM nie jest rozbawiony!

Gdzie są MOI prorocy, którym nakazałem ostrzegać ten świat, aby pozostawał święty i oddzielony? Gdzie są MOI Apostołowie, Prorocy i inni, którzy nie zabawiają się w „Podążaj za przywódcą!” i ostrzegają, aby nie mieć udziału w tym demonicznym znaku umieszczanym w zębach (członków) społeczności kościelnej i rozsypywanym na ich ciałach, co sprawia, że myślą, iż są bardziej święci i uprzywilejowani od tych, którzy tego nie mają? – Głupcy, szatan ustawia was, a wy o tym nie wiecie!

Hitler już kiedyś wyrywał złoto z ust i antychryst ponownie to uczyni!

Wy, którzy wierzycie w to, zostaliście oszukani i macie „gorączkę złota”, porzucając Prawdę dla kłamstw posłanych z Piekła!

Mówię teraz do MOICH dzieci, które rozpoznają to zło jako zło!

Wy macie być MOIMI Jozuami i czynić to, co Jozue, i cokolwiek złego stoi wam na drodze, aby was zatrzymać w niewoli, maszerujcie wokół niego przez sześć dni jeden raz, a siódmego dnia maszerujcie dookoła tego siedem razy; zadmijcie w szofar, jeśli go macie, a potem krzyczcie to, co każę wam powiedzieć! Zobaczycie zwycięstwo, jeśli to uczynicie i będziecie posłuszni wszystkiemu, co wam nakazuję.

Upewnijcie się, że wasze serca są czyste i nie ukrywają skarbów tego pogańskiego świata, tak jak te z Jerycha. Upewnijcie się, że jesteście szczerzy, a jeżeli cokolwiek was zniewala, jeżeli macie wiarę by ufać i żyjecie w świętości przede MNĄ, zobaczycie zwycięstwo takie, o jakim nigdy nie marzyliście!
Czy to paczka papierosów cię zniewala? Czy to alkohol lub pornografia? Czy to jakaś osoba trzyma cię w niewoli? Co to jest, MOJE Dziecko? Jakie mury Jerycha chcesz ujrzeć rozwalające się?

Uważajcie jednak, gdyż pamiętacie, że śmierć przyszła do Jerycha. Śmierć przyszła na MOICH wrogów, a także na tych, którzy byli nieposłuszni! Tym, którzy maszerowali, dałem zwycięstwo. Czytajcie MOJĄ Księgę Jozuego, rozdział 6! Mury Jerycha runą rozwalając się, gdy ci, którzy mają zaufanie w wierze, zobaczą ponownie, że nie jest to uczynione rękami kobiety lub mężczyzny, ale Wszechmocnego BOGA, „JA JESTEM, KTÓRY JESTEM”. Nie ma innego!

A teraz mówię o tym nadchodzącym trzęsieniu ziemi, o którym prorokowano, że przyjdzie, że zniszczy tę Ziemię jak nigdy przedtem!

Pozwalam teraz tej Prorok ogłosić to, co powiedziałem jej wcześniej.

Co mam uczynić? – Stąpnąć teraz MOIMI obiema stopami ze względu na zło tego świata i pozwolić złu czynionemu przez człowieka poprzedzić MÓJ plan? Co mam uczynić?

Widziałem post i słyszałem modlitwy o odłożenie tego, co miałem zamiar pozwolić. Albowiem, czyż MOJE Słowo nie mówi:„ Jeśli MOI ludzie ukorzą się i upadną na twarze, to JA uzdrowię ich krainę.”? (2 Kronik 7:14) Niewielu to czyni i to MNIE smuci, ale co mam zrobić z tymi nielicznymi, którzy ubolewają z powodu wojen i niegodziwości tej krainy? Co powinienem zrobić? Jeśli pozwolę na to, wtedy MOI ludzie, którzy ufają, że tego nie uczynię, gdy to się zdarzy pomyślą, że ich modlitwy i posty były daremne!

Nawet poplecznicy i czciciele szatana – ci, którzy zginają swoje kolana przed baalem – wiedzą, że post w jedności ma moc. O ile większa jest moc, gdy MÓJ lud nazwany MOIM Imieniem tak czyni! Czyż MOJE Pismo nie mówi, że niektóre rzeczy zmieniają się tylko przez post i modlitwę? (Ew. Św. Mateusza 17:21)

Jednak, jeśli JA nie uczynię tego i nie ukażę MOJEGO Gniewu, stąpając po krainach całego świata jednocześnie, w tym samym czasie, MOI Prorocy będą wyśmiewani i nazywani fałszywymi prorokami! Zostanie im przypięta etykietka tak, jak Jonaszowi, kiedy lud Niniwy uważał, że on fałszywie prorokował. On zdenerwował się na MNIE. (Księga Jonasza 3:10-4:4)

Wszakże powiadam wam, że ci, którzy prorokowali o wielkim zniszczeniu mającym nadejść 8-go maja, nie okłamywali was! To z powodu modlitw, postów, oraz czystych serc i łez opóźniłem Sąd, lecz tylko na bardzo krótki czas!

Będzie stąpanie, lecz nie w takim stopniu, o jakim była mowa, nie w tym czasie – otrzymaliście odroczenie egzekucji, wykorzystajcie je mądrze! Nie ważcie się szkalować, czy wyśmiewać z MOICH Proroków, którzy was ostrzegli! Zamiast tego bądźcie bardzo wdzięczni. Gdyby was nie ostrzegli, maj byłby miesiącem na całej ziemi jak żaden inny do tej pory!

Teraz zła wiadomość:, Ponieważ powstrzymałem MÓJ Sąd na krótki czas, MÓJ Gniew jedynie się wzmaga, gdyż powstrzymuję MÓJ Gniew, lecz on tylko bardziej rozpala się przeciwko złu tego świata! Wasze modlitwy jedynie odroczyły to, co nieuniknione, jak w przypadku Niniwy.

Nie ważcie się drwić, gdyż ci, którzy drwią z MOICH proroków, zobaczą, co się stanie, kiedy JA zadrwię z nich!

 Ci, którzy drwią i nie są wdzięczni za to odroczenie egzekucji, strzeżcie się! Bez względu na to, co inni myślą o was, JA osądzę was według słów, które wypowiadacie! Nie będziecie mieli odroczenia egzekucji, ale w wyznaczonym czasie BÓG Niebios zniszczy was i wszystkich waszych domowników, którzy szydzą razem z wami, a wszystko, co macie, JA dam, jako błogosławieństwo MOIM ukochanym, którzy nie mają śmiałości drwić, ale zamiast tego wychwalają MNIE za odroczenie egzekucji! Czynię to, aby wielu ujrzało, że jestem BOGIEM miłosierdzia i miłości, tak samo jak gniewu! Czynię to, abyście ujrzeli moc modlitwy i postu, kiedy są połączone w Imieniu JAHSZUA (JAHUSZUA) - one poruszą MOJĄ Dłoń i opóźnią MOJE nadchodzące Sądy!

Jednakże ukochani, jak Wyroki (Sądy BOŻE) są opóźnione, tak również jest MOJE przyjście!

Kiedy ponownie nadejdę, wielkie zniszczenie będzie miało miejsce na tej ziemi, jak w żadnym innym czasie! Żadne inne ostrzeżenie nie będzie dane z wyjątkiem tego, które wypowiadają Prorocy i o których mówią MOJE Święte Zwoje, nazywane przez was Pismem Świętym!

JA muszę teraz również wystosować to ostrzeżenie poprzez MOJĄ służebnicę. Powiedziałem jej we Śnie 20 kwietnia 1999 roku, jednak nie pozwoliłem jej ogłosić tego nikomu aż dotąd, poza kilkoma zaufanymi. Oto teraz czas, w którym to wypowiadam. Nie ważcie się złorzeczyć MOJEMU Posłańcowi, gdyż ponownie, co ona zyska ogłaszając Wiadomość, której swędzące uszy nie chcą usłyszeć?

Przemówiłem do niej w jej śnie i powiedziałem jej, aby wam to przekazała: Nadszedł czas, kiedy niebezpiecznie jest żyć w tym samym domu z niewierzącymi, gdyż współmałżonkowie zdradzą się nawzajem, dzieci zdradzą rodziców i tak dalej.

Wy będący nierówno sprzężeni, a pomimo tego udaje wam się razem żyć, gdy oboje służycie różnym bogom- chociaż niewierzący może twierdzić, że wierzy w boga, nie jest to BÓG, któremu wy służycie, którego czcicie i stawiacie na pierwszym miejscu - módlcie się teraz o drogę ucieczki zanim zostaniecie wydani na ofiarę!

Dla tych, którzy nie mają możliwości ucieczki, a jednak modlili się o drogę ucieczki – JA przygotuję drogę ucieczki!

JA rozumiem, tylko wypowiadajcie to w modlitwie, a uczynię to, czego nie czyniłem przedtem – JA zburzę dla was Mury Jerycha i niewierzący nie będzie już dla was przeszkodą w oddawaniu czci i służeniu MI. Naprawdę będziecie mogli powiedzieć: “Jeśli chodzi o mnie i mój dom, my będziemy służyć WŁADCY.” (Jozue 24:15)

Wielu z was zapewniłem drogę wyjścia finansowo, ale nie ruszyliście się, gdy powiedziałem: “Uciekajcie teraz!”

Wielu z was ma, dokąd pójść, a jednak wybiera pozostanie z niewierzącymi. Pościeliliście sobie wasze łoże i chcecie w nim leżeć. Smucę się z tego powodu.

Wielu z was płakało i błagało MNIE o drogę ucieczki i nie znalazło jej. Są to ci, których wybawię sposobami, o jakich nie pomyśleli. Ani jedna łza, którą uroniliście z powodu zła, które otacza was w waszym domu, przez inną osobę w waszym domu, przez waszych współmałżonków lub dzieci, nie przeszła niezauważona! Wszystkie te łzy są zgromadzone i JA otrę wasze łzy i pobłogosławię was w sposób, jakiego nigdy nie poczytalibyście możliwym!

Czy nie jestem waszą Paschą? (Pierwszy List do Koryntian 5:7) Czyż JA nie powiedziałem w MOICH Świętych Słowach: “Co Światłość ma wspólnego z ciemnością”? (Drugi List do Koryntian 6:14) MOJE dziecko, będzie albo ciemność, albo światło! Nie mogą być jedno i drugie! Tam, gdzie jest światłość, mieszkam JA; tam, gdzie panuje ciemność, mieszka szatan!

Wypowiedzcie się i udowodnijcie MI, któremu Bogu służycie!

Jak wy byliście cierpliwi, tak i JA byłem cierpliwy. Ale teraz nadchodzi czas i ten rok zbliża się ku końcowi, i jeśli nie posłuchacie teraz, to w następnym roku będziecie modlić się o to, abyście mogli być MI posłuszni i oddalić się od robotników niegodziwości.

Ponownie, dla wielu będzie za późno!

Niewierzący zaoferują was, jako ofiarę, a JA przestrzegam was już teraz o tym, co ma nadejść.

Nakazałem MOJEMU dawnemu prorokowi, jak jest napisane w Piśmie Świętym, by rozkazał moim kapłanom rozwieść się z pogankami czczącymi innych bogów, czyż nie? (Ezdrasza 10; Nehemiasza 13:23-30) Kapłani mieli dzieci z tymi bezbożnymi kobietami, a jednak JA nie zarządziłem tych małżeństw! Widzieliście, że podzielony dom nie może się ostać i tak jak było wtedy, tak też będzie ponownie. Kapłani opierali się i MÓJ Prorok musiał ich policzkować i targać za brody. (Księga Nehemiasza 13:23-27) Czy chcecie, abym to uczynił ponownie? Tylko, że teraz to nie prorok, ale WSZECHMOCNY BÓG JA JESTEM uczyni to i znacznie gorsze rzeczy!

Nie rozpaczajcie MOJE dzieci – ci, którzy pragną być wolnymi, lecz nie wiedzą, jak to zrobić! Wiem, którzy z was są zdolni do uczynienia tego, a którzy nie są w stanie tego zrobić. Wybawię tych, którzy byli niezdolni, ale muszą Mi to powiedzieć, modlić się do MNIE i stawiać MNIE na pierwszym miejscu, ośmielając się obrazić gdzie przedtem nie obrażali!

MOIM ludziom nie wolno obawiać się niewierzącego, szydercy, prześmiewcy, gdyż, chociaż ten świat uważa was za jedność, nigdy nie oznajmiłem, że jesteście jednością z niewierzącymi. Wybawię was ponownie tak, jak uratowałem Jozuego w Jerycho.

Wierzcie nie tylko waszym rozumem, ale i waszym duchem! Przeprowadzajcie Marsze Jerycha dookoła tego, od czego chcecie, aby MOJA Ręka was wybawiła!

Módlcie się, a JA pokażę wam MOJE wybawienie. Jak uczyniłem to przedtem, tak uczynię ponownie!

MOJA służebnica wypowiadająca to Słowo zapłaciła cenę za Namaszczenie do wypowiadania Przekazu Proroczego, aby wyswobodzić uwięzionych w Imieniu JAHSZUA (JAHUSZUA)! Tylko JA znam cenę, jaką ona płaci, oraz tych, którzy powstaną przeciwko niej, gdyż szatan będzie zmuszony uwolnić rzesze z nierówno sprzężonych małżeństw i domów.

Ponownie posty i modlitwy oraz marsze Jerycha sprawią, że mury się rozwalą.

Ale MOI ludzie, którzy to uczynią, nie będą pozostawieni w mocy ducha biedy - czytajcie ponownie MOJĄ Księgę Jozuego i zobaczcie, jak im pobłogosławiłem, odbierając bogactwo bezbożnych i dając je sprawiedliwym. To bogactwo nie jest wykorzystane na przyjemności tego świata, lecz dla MOJEGO Królestwa, aby dalej wspierać tych niewielu Proroków, których mam, jak ta służebnica, która ma odwagę mówić to, czego żaden prorok nie odważył się wypowiadać z taką śmiałością, wbrew konsekwencjom.

Jak wielu z was ukryje MOICH Proroków i Uczniów, kiedy nadejdzie ten czas?

Kto uczyni to, co uczyniła Rahab w Księdze Jozuego? (Księga Jozuego, rozdział 2) Wy nie musicie się obawiać, bo czy JA nie powiedziałem Jozuemu, aby oszczędził tę nierządnicę, jej rodzinę, całe jest domostwo i wszystko, co posiadała, zanim on zdobył miasto, po tym, jak mury runęły?

Nakazuję teraz temu prorokowi modlić się przez wyznaczony dzień, a wtedy razem krzykniecie i przeprowadzicie Marsz Jerycha nad czymkolwiek, co chcielibyście, aby zostało usunięte z waszego życia, co nie przynosi MI Chwały, Honoru i Czci! Nawet tym, którzy nie potrzebują by cokolwiek zostało usunięte, nakazuję, by przyłączyli się do tego Marszu Jerycha dla waszych braci i sióstr potrzebujących ratunku.

Przestańcie tkwić w samozadowoleniu z waszych własnych błogosławieństw, bo w przeciwnym razie JA odbiorę je wam i przekażę innym. Nie musicie nawet być fizycznie razem, jedynie wiedzcie, co musi zostać usunięte. Maszerujcie wokół waszych własnych domów ze względu na tych, których domy są podzielone na niewierzących i wierzących.

Módlcie się, a JA pokażę wam, jak możecie pomóc w wyzwoleniu waszych braci i sióstr w JAHSZUA (JAHUSZUA)!

To wasze posty, modlitwy i Marsze Jerycha zostaną użyte, jako klucz przekręcający zamek, który tak długo był zamknięty, że jest jakby zardzewiały. Jednak w Imieniu JAHSZUA (JAHUSZUA), gdy uczynicie to w jedności, zostanie on otwarty, a tego, co „JA JESTEM” otwiera, żaden człowiek lub diabeł nie zamknie. Ponownie, jeśli tylko możecie zaufać w wierze, w końcu ujrzycie to wyzwolenie!

Wyłamcie zamek waszych uwięzionych braci i sióstr i uwolnijcie ich w jedności!

Ofiarujcie MI wszystkie nierówno sprzężone domostwa, tak jak Abraham ofiarował Izaaka i zobaczcie, co JA uczynię z waszymi ofiarami!

Rzesze będą uwolnione, jeśli tylko możecie uwierzyć!

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018