Proroctwo 32

 

UWAŻAJCIE NA ODRADZANIE SIĘ GORĄCZKI ZŁOTA! 

(WIELKIE ZWIEDZENIE)

 

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah dnia 14-go kwietnia, 1999 roku. 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth: 

To Proroctwo mówi nie tylko o fałszywych objawieniach złotego kurzu na ciele, ale również o zębach stających się złotymi, jak również o wojnie w Kosowie, ale również może odnosić się do wojny w Iraku i w Afganistanie! Brat w JAHUSZUA napisał do mnie i poprosił o Proroctwo 32. OJCIEC JAHWEH powiedział, aby zamieścić to Proroctwo w: inJesus.com, i aby dodać ten nowy e-mail posłany do mnie z Malezji, gdzie mamy wielu, którzy przyjęli JAHUSZUA, z greckiego tłumaczenia nazwany JEZUSEM CHRYSTUSEM, z prawd pouczanych przez tę Misję. 

Te Proroctwa rozprzestrzeniane są po całej Malezji, w Afryce, Indii, Anglii, aby tylko wymienić parę obcych krajów. Nawet chrześcijański kościół w Iraku ma te Proroctwa i rozprzestrzenia je i dzieli się nimi ze swoimi członkami. Proszę was abyście się modlili o tych Chrześcijan i Mesjańskich Żydów w Iraku, gdyż oni są ukrytą mniejszością i brat napisał mi rok temu, który był tam pastorem. Ja używam słowa “był” gdyż ja nie wiem czy on i jego kościół są jeszcze żywi po tym, co zobaczyłam w wiadomościach. Ja spotkam go w Niebie, jednakże nigdy nie będę miała zaszczytu spotkania go na Ziemi. 

Umiłowanie i błogosławieństwa w Imię JAHUSZUA 

Elisabeth S. Elijah

 

BÓG Abrahama, Izaaka i Jakuba posłał mnie do was. JEGO Imię jest “JA JESTEM”. JA JESTEM posłał mnie zarówno do Żydów jak i do Greków zbawionych, upadłych w wierze i niezbawionych, abyście mogli usłyszeć RUACH HA KODESZ przemawiającego z tych zapisanych słów tutaj i niechaj wszystko odda Chwałę Imieniu JAHUSZUA, JAHWEH, RUACH HA KODESZ. Ten, który ma uszy do słuchania, niechaj słucha to, co DUCH mówi do kościołów. Wszyscy pozostali niechaj pozostaną głusi. 

Powiedziane przez służącą, pastora Elisabeth Elijah, dnia 14-go kwietnia, 1999 roku. 

Koniec komentarza. 

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

JA JESTEM” (BÓG OJCIEC) i MÓJ SYN JAHSZUA “JAHUSZUA” (komentarz:  znany w Polsce jako JEZUS CHRYSTUS) nie jesteśmy dentystami w chwale!

 

MY jesteśmy BOGIEM stworzenia.

 

MY nie naśladujemy dróg człowieka.

 

Szukajcie prawdy z modlitwą, gdyż są tacy, którzy chcą was oszukać. To nic więcej jak tylko czarownictwo, magia, alchemia i zaklinanie – magiczne zamienianie metalu w złoto. 

Miejcie się na baczności! Przywódcy duchowni/duchowi i ludzie, którzy otrzymują w nadprzyrodzony sposób te złote plomby, (chociaż niektórzy twierdzą to przez oszustwo) w ich ustach, wychwytują wiadomości od Szatana niczym przekaźniki radiowe. Nie będą mogli już więcej odróżniać prawdziwego Głosu DUCHA ŚWIĘTEGO. Oni sprzedali swoje dusze za usta pełne złota, jeśli nie nawrócą się i nie odsuną tego.

 

Studiujcie i okażcie się zaaprobowani!

 

Gdzie jest to w Piśmie Świętym, które wam dałem?

 

Oni nazywają to ‘przebudzeniem’, ale ogień piekielny liże ich po stopach!

Wiedzcie, że MOJE drogi nie są drogami tego świata!

Wy idziecie biegając tu i tam – nawet bezbożni to czynią ze względu na złoto – w pogoni za znakami, dziwnościami (niezwykłymi rzeczami) i cudami, a nie wiecie, że to jest to, co użyje antychryst, aby oszukać tak wielu!

 

Czy nie wiecie, że znaki, cuda i niezwykłe rzeczy towarzyszą tym, którzy wierzą? (Marka 16:17-18)  Ale nie, abyście wy podążali za tymi znakami, dziwami i cudami!

 

MOI najbardziej zaufani słudzy są odwodzeni tak, jak świniaki ze złotymi pierścieniami w ich ryjach! 

Wy, którzy czynicie te rzeczy, ukazujecie swój prawdziwy owoc – uważajcie, gdyż zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności! 

Jak śmiecie znieważać MOICH prawdziwych służących, którzy ostrzegają was i przypominają wam, że nawet sami ci wybrani będą oszukani, jeśli to będzie możliwe!? (Mateusza 24:24)

To jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy nikt nie zechce przemówić i ostrzec. Wy nie powinniście ich nienawidzić, ale powinniście być im wdzięczni za ich odwagę!

 

No, ale w tych czasach o dobrym mówi się, jako o złym, a o złym, jako o dobrym.

 

JA nie muszę zmieniać metalowych plomb w zębach na złote, aby zbawić dusze, ani też posypywać was złotym pyłem! 

Potrzeba, aby pokryła was Krew JAHSZUA (JAHUSZUA), a nie złoty kurz! 

Jeśli to byłoby wszystko, co jest potrzebne, to nie oddawałbym MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA) na ofiarę na Kalwarii. 

 

Wy duchowi liderzy – JA oskarżam was o to szaleństwo!

Nawróćcie się [z grzesznej drogi] już dzisiaj! 

Nie miejcie udziału w tym przebudzeniu „gorączki złota”! 

Dowiedzcie się, kim są czarownicy w kościołach, którzy przynoszą to do kościołów i świątyń, i wygońcie ich! Wy jesteście ślepymi prowadzącymi ślepych – oboje wpadną do wnętrzności piekła, – podczas, gdy prowadzicie ludzi do znaków, dziwów, cudów a nie do Odkupienia – JAHSZUA (JAHUSZUA) jest JEGO Imię! 

 

MÓJ ludu, uciekajcie z takich miejsc, gdzie to zobaczycie!

 

Zgańcie szatana i uciekajcie! (List Św. Jakuba 4:7) 

 

Przynosicie sami sobie wstyd, podczas, gdy jesteście głodni i spragnieni znaków, a szatan daje wam to, czego pragniecie! 

 

Co uczynicie, gdy szatan powie: Przynieście mi wasze grosze, a ja zamienię ten metal w stos złota?

Czy jeszcze nie rozumiecie? – To wasza chciwość oślepia wasze oczy!

Czy jeszcze nie dostrzegacie, że kościoły, które otworzyły się na to mają także tego drwiącego, śmiejącego ducha chaosu w ich kościołach? 

Czy jeszcze nie dostrzegacie, że to jest inną formą zwiedzenia, aby powstrzymać was od bycia bez plamy i bez zmarszczki? 

To jest kolejnym zwiedzeniem do odwrócenia waszej uwagi od MOJEGO przyjścia! 

 

Wy, którzy zostaliście oszukani i nie nawróciliście się – nie jesteście MOJA Oblubienicą!

 

JA nawołuję MOJE zagubione owieczki, które nazywały siebie MOIMI, ale mimo to pobiegły w ramiona innego pasterza, fałszywego pasterza, który poprowadzi tych, kiedyś nazywanych MOIMI owieczkami na rzeź!  Ci, którzy przychodzą do MNIE i nazywają MNIE ‘Zbawicielem’, robią to tylko z powodu znaków przemieniania metalu w złoto lub złoty pył. 

 

Czy wy nie zdajecie sobie sprawy, że tylko miłość, prawdziwa miłość dla MNIE zbawi wasze dusze? 

Czy wy nie zdajecie sobie sprawy, że nawrócenie [z grzesznej drogi], prawdziwe nawrócenie się zbawi wasze dusze? 

 

Czy nie pamiętacie, że JA uczyniłem cudowne znaki, dziwy i cuda z Mojżeszem, a zły faraon miał swoich magików, czarowników i zaklinaczy podrabiających to samo?

Szatan starał się oszukać wtedy i robi to samo teraz! On wtedy użył złotego bożka – on i teraz używa złotego bożka.

 

Wy z duchem faryzejskim, wy gonicie za ciałem, a nie za MOIM DUCHEM ŚWIĘTYM! Na was JA kiedyś patrzyłem z radością, teraz JA odwracam się od was z odrazą!

 

Mówicie: ponieważ ta misja lub ta osoba – którą wy postawiliście na piedestał, myśląc, ze znaczy więcej aniżeli w rzeczywistości jest, ponieważ oni mówią, że to jest dzieło Nieba, nawet bez rozeznania, z jakiego ducha przemawiają – wy akceptujecie to jako prawdę, choć jest to kłamstwo z piekielnej otchłani.

 

Biada tym, którzy pouczają MÓJ lud grzeszyć i akceptować to, co nie jest z MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO! Wy jesteście tymi samymi, którzy prowadzą ich do tarzania się w przejściach pomiędzy ławami, szczekania jak psy i śmiania się w chaotycznym szyderstwie twierdząc, że to jest radość PAŃSKA!

 

Wy przywódcy, którzy poprowadziliście MOJE stada na manowce, JA strącę was tak nagle – wy nawet nie zostaniecie ostrzeżeni! Uważajcie to za ostrzeżenie, jednak tak niewielu w ogóle usłyszy MÓJ Głos, gdyż oni słyszą głos innego, który teraz mówi do nich poprzez szatana!

 

Wy, przywódcy, odpowiecie i będziecie rozliczani z tego, co wiecie! 

Wy, fałszywi przywódcy, którzy prowadzicie MOICH ludzi na bezdroża, jesteście tymi samymi, którzy teraz używają MOJEGO Słowa, aby twierdzić, że JAHSZUA (JAHUSZUA/JEZUS) stosuje channeling poprzez ludzi. (Komentarz: Channeling można odkreślić jako komunikowanie się ludzi z duchami poprzez przyjmowanie ducha do swojego ciała i pozwolenie mu przez siebie przemawiać).

 

Wyjdźcie z kościołów, które czynią te wszystkie rzeczy, o które je dziś oskarżyłem, bo inaczej – trzodo, która niegdyś byłaś MOJA – twoje imię będzie wymazane na zawsze z Księgi Życia BARANKA!

 

W tym świecie kłaniacie się złotu i myślicie, że jeden jest lepszy od drugiego w zależności od tego, jak są bogaci.  

 

Głupcy! – Tak, JA nazywam was głupcami!

 

Czyż Izraelici nie uczynili dla siebie złotego bożka? To się niczym nie różni!

 

Ponieważ MOJA głupia, samowolna córka, Jerozolima, również wzięła udział w tym szaleństwie, i MOI słudzy, którym kiedyś ufałem nauczają tej herezji, to wy wierzycie, że to jest dzieło MOICH Rąk!?

 

Zadajcie sobie pytanie: czym się różni kłanianie się i czczenie fałszywego boga, który wypełnia wasze zęby złotem, od kłaniania się złotemu cielcowi?

 

Zadajcie sobie pytanie, kiedy JA dałem te Przykazania zapisane MOIM Palcem na kamieniu Mojżeszowi – zapisane MOIM Palcem na kamieniu a nie na złocie – to zadajcie sobie pytanie: dlaczego JA nie zapisałem ich na złocie? Lecz w tym samym czasie, szatan wypełnił serca MOICH ludzi i oni czcili złotego bożka! To się niczym nie różni! 

 

Wy przywódcy chwalicie się tym, jak wielu zostaje zbawionych przez tę odnowę gorączki złota, ale, czy nie myślicie, że JA znam prawdziwe motywy ludzi i widzę ich serca? 

 

Czy wy nie wiecie, że szatan ponownie używa bożka złota, aby prowadzić MOICH ludzi do fałszywego czczenia? I myślicie, że wychwalacie MNIE i wielbicie „JA JESTEM”,  a jednak wy MNIE obrażacie! – Wynoście się ode MNIE wy, którzy czynicie te rzeczy! 

Nawróćcie się dzisiaj, bo inaczej zapłacicie swoimi duszami! 

A teraz, mam dalsze oskarżenia przeciwko wam, przywódcy, zgromadzenia i kościoły, którzy mówicie, że jesteście MOI. W tym czasie macie nawet wzrok pogan na tym „przebudzeniu gorączki złota”, ale JA oskarżam was o to: dlaczego nie upadacie na kolana w poście i orędownictwie dniem i nocą za te okrucieństwa dokonywane w wojnie zaaranżowanej przez samego szatana?! Czy nie wiecie, że „JA JESTEM” będzie sądził bardzo surowo wszystkich uczestniczących w NATO i dokonujących tych zbrodni? Wasze oczy są zwrócone na złoto, a nie na niewinnych mężczyzn, kobiety i dzieci, które bombardujecie i mordujecie codziennie!

Pastorzy, duchowni, prorocy, apostołowie, ewangeliści, nauczyciele strzeżcie się wy, którzy kiedyś wypowiadaliście MOJE Słowa, ale teraz gracie w grę „podążaj za przywódcą”! „JA JESTEM” jest jedynym PRZYWÓDCĄ, za którym macie podążać! „JA JESTEM” nie podąża za żadnym mężczyzną czy kobietą – oni mają podążać za „JA JESTEM”!

JA JESTEM” nie jest w popularności misji, od których chcecie brać autografy ku pohańbieniu!

MOI słudzy mają służyć ludziom, ale zamiast tego, oni są kuszeni do grzechu poprzez łapówki za milczenie od rządu, który daje status zwolnienia od podatków i ostrzega was: „Jeśli się wypowiesz, to zapłacisz za to finansowo!” Ze względu na pieniądze nakładacie sobie kaganiec.

Wy udowadniacie, jakiemu bogu służycie, gdy niemówicie, że homoseksualizm jest grzechem, że aborcja jest grzechem, ta wojna jest grzechem, że drogi tego świata są grzechem!

Każdy, kto jest przyjacielem tego świata nie jest przyjacielem JA JESTEM lub MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA) – uważajcie!

JA oskarżam was teraz – was, którzy nazywacie się przywódcami duchowymi, którzy maszerujecie w rytm światowego dobosza: dlaczego nie słyszycie MOJEGO Głosu mówiącego wam, abyście wypowiadali się przeciwko bezbożności? Wy nauczacie MÓJ lud grzeszyć poprzez pozostawanie cicho, i bez względu na to, co jest czynione przez waszych przywódców politycznych; wy mówicie im, że „‘JA JESTEM’ nie chce, aby oni walczyli przeciwko temu, co bezbożne, ani wypowiadali się przeciwko przywódcom narodów czyniących te rzeczy.”

Módlcie się za nich, aby się nawrócili, ale nie pozwólcie tym duchowym przywódcom i przywódcom politycznym poprowadzić was do wnętrza Piekła! Nie pozwólcie, aby krew innych zmoczyła wasze szaty! Nie dajcie się zaślepić sławie i fortunie, jaką oferuje szatan w tym świecie!

Jest przebudzenie, tak, ale większe przebudzenie śladów prowadzących do Piekła z tego wielkiego odstępstwa od MOJEJ Prawdy! Szatan miał także przebudzenie w toku, a więc uważajcie na to oszustwo, karnawałowe „przebudzenie”! JA oskarżam was, duchowni liderzy!

Nie wszyscy maszerują w rytm bębnów Piekła. Są tacy, jak ta Służebnica i inni, którzy będą odważnie wykrzykiwać i protestować, i jeśli potrzeba, oddadzą swoje życie ze względu na MNIE.

Ostrzegam was: Jakuba miłowałem, Ezawa nienawidziłem! (Rz 9:13) Kiedy staracie się uciszyć MOICH Jakubów, jesteście w niebezpieczeństwie stania się jednym z tych o duchu Kaina! Jesteście w niebezpieczeństwie tego, że MOJA Miłość zamieni się na nienawiść do was!

To wy bluźnicie przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU, kiedy śmiecie powiedzieć, że praca szatana jest dokonywana przez DUCHA ŚWIĘTEGO!

 

Sprawdzajcie każdego ducha, który mówi! (Pierwszy List Św. Jana 4:1) 

Sprawdzajcie każdy znak, dziwo i cud, czy zgadza się ze Słowem BOŻYM.

Złoty pył zraszający was i wasze ubranie – ten złoty pył jest posłany do was z Piekła, aby pokryć was jak okrycie i aby oślepić wasze oczy i aby wprowadzić was w głęboką duchową śpiączkę, gdzie już więcej nie będziecie rozróżniać prawidłowego od błędnego.

 

JA oskarżam was duchowi przywódcy, którym niegdyś wierzyłem, ale nie mogę już więcej.

 

Dlaczego nie protestujecie i nie sprawiacie, żeby wasi ludzie protestowali przeciw tej wojnie? 

Dlaczego nazywacie się przyjaciółmi politycznych przywódców, czyniących te okropności? 

Czy nie wiecie, że będziecie obarczeni odpowiedzialnością za niewypowiadanie się ze strachu przed utratą zwolnienia z podatku?

 

Wy, duchowi przywódcy, wy zaakceptowaliście od rządu łapówkę na pozostanie cicho, sprzedaliście wasze pierworodztwo tak, jak uczynił to Ezaw, za garść złota!

Im większa misja (duszpasterstwo), tym więcej mogliście mieć MOICH ludzi do powstania, przemówienia i powiedzenia poganom: „Nie!” Jednakże za łapówkę pozostajecie cicho i pozwalacie na morderstwa niewinnych, i krew jest na waszych rękach, duchowi przywódcy oraz wszyscy, którzy podążacie za nimi i wszyscy, którzy wspieracie ich datkami i dziesięcinami!

Nie oczekujcie jakichkolwiek błogosławieństw ode MNIE, bo kiedy nadejdzie czas i będziecie wołać po MOJE wyzwolenie – pamiętajcie gdzie byliście, kiedy niewinny potrzebował waszych głosów, aby ich bronić.

Wojna ze względu na chciwość!

Człowiek zabawiający się w BOGA, a MOI ludzie milczą! Co uczynicie, wy stojący w milczeniu i patrzący na bombardowanie niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci? Wy teraz macie ich krew na waszych ubraniach! Jeśli tylko każdy uczyniłby coś, aby się wypowiedzieć, jeśli każdy kościół po prostu wypowiedziałby się przeciwko temu, pościł, modlił się, orędował – nie zamykajcie waszych drzwi, aż ujrzycie MOJĄ Rękę wybawienia!

Ameryko, biada wam, gdyż przelew krwi nie przyszedł do waszych brzegów z powodu wojny przez wiele lat, ale teraz sprowadziliście to na siebie! JA jednak powstrzymuję rękę kata ze względu na niewielu, którzy wołają o litość, lecz kiedy nadejdzie, to nie będzie ostrzeżenia! W ciszy nocy uderzy bez zapowiedzi!

Jesteście tak bardzo napuszeni dumą, że myślicie, iż żaden naród nie dokona odwetu, ale biada wam, Ameryko, gdyż, kiedy przyjdzie czas do uderzenia, to nie tylko jedna ręka was uderzy, ale wiele rąk uderzy was za to, w czym wzięliście udział! Waszych sojuszników nie będzie nigdzie w zasięgu wzroku, gdyż oni będą walczyć za ich własne kraje. Biada MOIM dzieciom, które wspierają tę wojnę – wasze pieniądze są przesiąknięte krwią!

Wasi duchowi przywódcy, którzy co tydzień prowadzą kościoły i świątynie, mimo to nie prowadzą ludzi do poszczenia, modlitwy i orędownictwa przeciwko temu. Dwa zła nie dają w rezultacie dobra! Jak możecie z jednej strony potępiać morderstwo, a jednak z drugiej strony przyklaskiwać mu, tak długo jak tylko to wasz naród dokonuje tego mordu? Obłudnicy! Jak możecie mówić: „Musimy wspierać naszych przywódców politycznych”, kiedy to, co oni czynią, jest złe?

Tak, to JA umieszczam przywódców politycznych na ich stanowiskach. (Rzymian 13:1) JA również ustanowiłem tego złego faraona skorumpowanym rządcą. Czy JA powiedziałem Mojżeszowi, aby go słuchał, kiedy ten był bezbożnikiem? Czyż JA nie powiedziałem Izraelitom, aby uciekli od tego bezbożnego władcy? Czyż JA nie powiedziałem Mojżeszowi, aby ostrzegł tego bezbożnego rządcę? Czy JA nie stworzyłem tego złego faraona i tak, nawet Hitlera i Mussoliniego, dla MEGO niepowstrzymanego Gniewu i zniszczenia za zło, którego dokonali na MOICH oczach?!

JA oskarżam was o to, duchowni liderzy i wszyscy wy pozostający w milczeniu: Wy nie różnicie się od tych, którzy milczeli podczas pogromu Żydów!

JA oskarżam was o to, duchowi przywódcy i wszyscy pozostający w milczeniu: wy nie różnicie się od tych, którzy milczeli podczas Holokaustu!

JA oskarżam was o to, przywódcy polityczni, którzy trwacie w milczeniu, wiedząc, że to, co jest czynione, jest złe, a mimo to nie mając śmiałości kołysać łodzią ze strachu: wasze łodzie zostaną rozbujane, ale stanie się to Ręką Gniewu „JA JESTEM”! JA nie tylko je rozkołyszę – JA przewrócę wasze życia do góry nogami, i zatrzymam was pod spodem!

Nawróćcie się dzisiaj! Przemówcie dzisiaj!

 

Nie nienawidźcie tej dostarczającej ten Przekaz! Ona tylko jest posłuszna MOJEJ woli! 

Ktoś musi przemówić i być jak Mojżesz, i powiedzieć: “Wypuśćcie MÓJ lud!”

 

Kiedy nadejdzie czas i zobaczycie Izrael otoczony przez wojska, to czy wtedy przemówicie? 

Kiedy usłyszycie pogróżki waszego własnego narodu grożącego MOJEJ Córce Jerozolimie, to czy wtedy przemówicie? 

Kiedy rakiety będą wymierzone w ich kierunku przez wasz własny naród, to czy wtedy przemówicie? 

 

Wy, duchowi przywódcy, którzy kulicie się w kącie ze strachu z zawiązanymi ustami, ponieważ wzięliście łapówkę złota pokrytą waszym złotym pyłem – o letni, o pozorach Pobożności, ale bez Pobożności wewnątrz; wy, którzy czytacie MOJE Słowa ludziom, ale nie postępujecie według tych Słów! Wiara bez uczynków jest martwa! (Jakub 2:14-26[128])

Wy śpiewacie wasze uwielbienia dla MNIE, a mimo to JA mówię: precz z waszym uwielbieniem, gdyż wy nie okazujecie MI uwielbienia w żaden inny sposób jak tylko poprzez układanie waszych ust do śpiewu!

Daleko są wasze serca ode MNIE! Wy mówicie o miłości, a pomimo to JA oskarżam was, duchowni liderzy: gdzie jest wasza miłość? Jeżeli MNIE miłujecie, to będziecie mi posłuszni! (Jana 14:15,21) Będziecie nauczać MÓJ Lud bycia MI posłusznym, przemawiania niczym Jan Chrzciciel, nie obawiając się o swoje życie!

Uważajcie, jeśli się nie nawrócicie, to powiem wam pewnego dnia: „Odstąpcie ode MNIE wy robotnicy niegodziwości! Nigdy was nie znałem!” (Mateusza 7:23) Jakuba miłowałem, Ezawa nienawidziłem! (Rzymian 9:13)

Uważajcie, aby MOJA Miłość do was nie obróciła się w nienawiść!

Uważajcie! Kain uważał, że złożył MI również dobrą ofiarę i w zazdrości zabił Abla, gdyż zdał sobie sprawę, że jego dar ofiarny nie był wystarczający.

Dlaczego kierujecie wzrok waszego zgromadzenia na ich zęby i złoto? JA pokażę wam, jak to jest poczuć zęby LWA JUDY, kiedy jest bardzo rozgniewany!!!

Wy drwicie ze MNIE waszym uwielbieniem, które prowadzi ludzi do złotego bożka i usypia ich na otaczające ich morderstwa, a ich oczy są zwrócone na ich własne zęby lub na ustach innych!

 

Czy nie zastanawiacie się, że JA słyszę krzyki z ust niewinnych?

 

Biada narodowi i ludziom, którzy biorą udział w bronieniu robotników zła i którzy zabijają tych, którzy czczą MNIE!

 

Biada jakiemukolwiek narodowi, który nie czyni wszystkiego, aby ochraniać Jerozolimy! 

JA ukryłem Izrael, chociaż Ona jest MOJĄ samowolną córką; Ona jest MOJĄ córką i JA miłuję ją bardzo i zazdrośnie strzegę i ochronię to, co jest MOJE. Jej oczy zostały oślepione i teraz złoty pył próbuje oślepić ją jeszcze bardziej, ale JA osobiście otrę jej załzawione oczy, aby zobaczyła wyraźnie, i ona zobaczy jak ZBAWICIEL JAHSZUA (JAHUSZUA) przychodzi i wybawia Izrael!

 

Och, Jerozolimo! Och, Jerozolimo! JA zgromadzę was przy SOBIE i obejmę SWOIMI ramionami MÓJ Lud, a każdy, kto będzie śmiał wystąpić przeciwko wam zobaczy jak to jest, gdy próbuje się zniszczyć Wszechmogącego BOGA, który jest BOGIEM Abrahama, Izaaka i Jakuba!

JA JESTEM” to MOJE Imię i JA nie dzielę się MOJĄ Chwałą z nikim i niczym!

Wy pokochaliście MNIE, lecz nie MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA), który narodził się na Ziemi, na waszej ziemi, z lędźwi waszego własnego ciała, a pomimo to wy ciągle gardzicie jedynym ZBAWICIELEM, jakiego kiedykolwiek będziecie znać! Jednakże to zmienia się i MÓJ DUCH ŚWIĘTY unosi się nad Izraelem, i wróg nie może tego powstrzymać.

Och, Izraelu! Nie oddawajcie tego, czego JA poleciłem wam nie oddawać!

Och, Izraelu! Nie ulegajcie straszeniu wojną, pogłoskom o wojnie czy zniszczeniu! Wierzcie, że „JA JESTEM” zbawi i wyzwoli was z rąk wrogów i z rąk obcych dzieci!

Wierzcie, że JA wyzwolę was i wszystkie MOJE Dzieci ze wszystkich narodów z rąk dziwnego ognia! Nie dajcie się oszukać! Wygońcie czarowników z waszych kościołów i świątyń! Przegońcie czcicieli złotych bożków z dala od MOICH Dzieci!

Przywódcy, nawróćcie się i pokutujcie dzisiaj za nie zajęcie stanowiska przeciw bezbożności!

JA wypowiadam to Przesłanie poprzez MOJĄ Służebnicę Sherrie Elijah (Elisabeth), i chociaż ten Przekaz nie łaskocze waszych uszu, jest on Przesłaniem od BOGA Abrahama, Izaaka i Jakuba, Niebiańskiego OJCA JAHSZUA (JAHUSZUA)!

JA JESTEM” to MOJE Imię, i „JA JESTEM” przemówił tego dnia, a więc niech będzie to zanotowane na Ziemi jak i w Niebie.

 

 

******* Koniec Proroctwa ******* 

 

Komentarz Elisabeth:

To jest wiadomość, którą usłyszałam, by ją dostarczyć. Pokornie ją wypowiadam i proszę o przebaczenie od BOGA JAHWEH i JAHSZUA, jeżeli nie usłyszałem czegoś w całości czy też jeśli, nie chcąc urazić, ocenzurowałam jakiekolwiek słowa. To straszna rzecz mieć taką niesamowitą odpowiedzialność, aby wypowiadać Słowa BOGA Stworzenia – „JA JESTEM”. To tak jakby ogień DUCHA ŚWIĘTEGO zamknięty w moich kościach. Zostałam poinformowana przez PANA, że „JA JESTEM” rozlicza mnie za to, co mówię, a czego nie mówię.

Proszę, módlcie się za Apostołów i Proroków, którzy podobnie jak ja przyjmują żar (prześladowań) za wypowiadanie słów, których ludzie nie chcą słyszeć. Po raz kolejny znajduję się poza kościołami głównego nurtu. Nie widziałem tego złota w niczyich ustach, ale znam siostrę, która jest atakowana i nazywana bluźniercą za wypowiadanie się przeciwko temu, co DUCH ŚWIĘTY mówi mi, że nazywa się „przebudzeniem gorączki złota", a co nie jest żadnym przebudzeniem!

Gdy Izraelici tańczyli wokół złotego cielca, czy ktoś odważył się zabrać głos i powiedzieć: „Nie! To nie jest BÓG!” Oni zebrali swoje złoto i wykonali bożka, a jednocześnie prawdziwe poruszenie BOGA JAHWEH spisywało Prawa JEGO palcem na tablicy z kamienia!

Tylko, dlatego, że Richard Roberts, TBN i inni znani prorocy i duszpasterze oferują ci pokój, że jest to znak, dziw i cud z Nieba abyś mógł wierzyć, że JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA) są prawdziwi… Nie dajcie się zwieść, gdyż pamiętacie o Wielkim Zwiedzeniu? Nie dajcie się zwieść!

Biblia mówi: „Bez wiary nie sposób podobać się BOGU.” (Heb. 11:6) Gdzie jest potrzebna wiara w tej gorączce złota? Proszę, zanim stracisz swoją duszę, zrozum, że ja nie mam nic do zyskania przez wypowiadanie się przeciw temu. Jestem tylko posłuszna woli mojego Niebiańskiego OJCA. Mam także wolność, gdyż nie jestem zwolniona od podatku, ja nie sprzedałam swojego pierworództwa za zwolnienie od podatku! Tak wielu duszpasterzy zachowuje się jak Ezaw i nie zdają sobie oni z tego sprawy, i nie zdadzą aż będzie za późno. Oto zarzuty, jakie mam do kościołów i liderów. Jaka jest wasza odpowiedź na te zarzuty? Wszystkie oczy w Niebie obserwują wasze działanie. Teraz nie możecie powiedzieć, że nie zostaliście ostrzeżeni.

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba przemówił przez tę Służebnicę Sherrie Elijah. Tego dnia jesteście odpowiedzialni za to, co zrobicie z tą wiadomością. Ten Przekaz może być kopiowany i publikowany w całości, taki jak jest, bez dodawania lub zmieniania.

Nie wiedziałam o tym, że napiszę tę powyższą wiadomość (komentarz), którą właśnie wam przekazałam. Jest to wypowiedziane pod namaszczeniem, i jest to część Przekazu Proroczego, który jest jak ogień w moich kościach, płonący, aby się wydostać. Po raz kolejny znajduję się poza kościołami głównego nurtu, ale Ezechiela 3:17-21 mówi mi, że gdybym nie ostrzegła was oraz innych, chociaż Wiadomość uraża, to krew byłaby na moich rękach. Gdy ostrzegam was, abyście wy mogli ostrzec innych, krew nie jest na moich rękach.

Modliłam się o to, żebym – jeśli ten cud jest naprawdę od JAHSZUA (JAHUSZUA)  – mogła obudzić się z wypełnionymi ubytkami w zębach, gdyż BÓG wie, że jestem w potrzebie takiego cudu. Ze względu na brak finansów oraz strach, czekałam na cud albo Ciało w Chwale, którego zęby się nie psują. Chcę abyście wiedzieli, że obiecałam JAHSZUA (JAHUSZUA), że będę wykrzykiwać o tym z internetu, jeśli to byłoby od NIEGO. ON udowodniłby to, dając ten cud. Zganiłam także szatana i powiedziałam mu, że nie ma we mnie niczego! Rzecz jasna, nie mam złota w ustach ani wypełnionych ubytków.

Pozostaję skromną służebnicą JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA),

Pastor Sherrie Elijah

 

 

E-maile do Misji z komentarzami na temat Proroctwa:

 

Temat: złoty pył i przebudzenie śmiechu?

Droga Oblubienico Jahszua (JAHUSZUA),

Pozdrowienia dla was w Imię Jezusa. Ja chciałbym wiedzieć o tych odnowach złotego kurzu i odnowie śmiechu, czy one wymarły?

Czy widzieliście kogokolwiek z nich, kto otrzymałby wyzwolenie z tych demonów?

Czy oni żyją zwycięskim życiem, jako biblijni chrześcijanie?

My mamy te przebudzenia rozprzestrzeniające się w moim kraju Malezji i ja osobiście widziałem dziewczynę z innego kościoła, która miała złote plomby, które teraz stały się szarymi. Ona wykazywała objawy demonicznego opętania, ale została wyzwolona, kiedy modlono się za nią w imię Jezusa. Ona upadła na wznak do tyłu.

Ja wierzę, że te fałszywe oznaki są z tego samego rzymsko-katolickiego ducha, który daje fałszywe objawy, wizje maryjne, które są połączone z Marią i antychrystem.

Kobieta z tego samego kościoła, która miała objawy z odnowy śmiechu i była w trakcie wyzwalania, wyrzucała precz wszystko, co miało objawy fałszywych cudów w imię Pana Jezusa Chrystusa.

Jeśli macie jakiekolwiek podobne świadectwa, to proszę dajcie mi znać.

Niech Bóg błogosławi.

Ps. Michael z Malezji.

*

Otrzymano: Piątek 16 kwietnia 1999

Pomyślałem, że podzielę się tym z wami. Nigdy nie znalazło się to na liście nowozelandzkiej. Twoje proroctwo tylko potwierdza, co Duch Boga wzbudził we mnie.

Niechaj Bóg cię błogosławi siostro.

Elli

>>>> 5 kwietnia 1999 K. Walters napisał:

„Ja nie otrzymałem osobiście tego cudu (jeszcze!), ale ja miałem okazję zaglądać do wielu ust… co za widok! Jedna kobieta, która była na zapomodze większość swego życia miała 8 nowych złotych zębów! Inna kobieta miała 4 złote zęby i plomby w środę. A w sobotę już miała 11! Ja widziałem ją na obu etapach tego cudu! Jeden mężczyzna miał dwa piękne, doskonałe lśniące się złote zęby i jeden miał wygrawerowany krzyż na sobie. Ja wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale ja widziałem to na moje własne oczy!”

 

Drogi Andrew i osoby z listy,

Chciałbym podzielić się paroma spostrzeżeniami po przeczytaniu powyższego wpisu o „złotym fenomenie”, a dotyczą one czasu fałszywych znaków i cudów, które wyjdą z „miejsca przebywania Boga” – ze „świątyni Bożej”, z „kościoła” – w jak wierzę naszych czasach. Czytam o podnieceniu, którym dzielą się koledzy chrześcijanie odnośnie tych „dziwów”, i pytam siebie: dlaczego ja nie odczuwam takiego samego podekscytowania jako dziecko Boże, ale raczej smutek wewnątrz?

Śledząc raport TACF, moje myśli zostały skierowane na ustępy z 2 Listu do Tesaloniczan, rozdział 2, i tak zastanawiam się: co chrześcijanie myślą, że jest opisane w tym rozdziale, jak oni wyobrażają sobie oszustwa szatana, jak się one objawiają? Czy wy naprawdę myślicie, że fałszywy prorok objawi się o wyglądzie rodem z Piekła i ogłosi: „Cześć, jestem fałszywym prorokiem!”? Czy naprawdę myślicie, że będziecie w stanie dostrzec kłamstwa, kiedy pojawią się one pośród was (wewnątrz „mieszkania Bożego”, w „domu Bożym”, w „kościele”)? Mam odczucie, że większość chrześcijan, a zwłaszcza ci, którzy biegają za tymi znakami i dziwami i za promującymi je ruchami, mają wyobrażenie, że fałszywy cud musi śmierdzieć siarką i być ohydny, aby być od diabła.

Nie dajcie się zwieść bracia i siostry! Szatańskie oszustwo ukaże się od wnętrza „świątyni Bożej” i nie mówię o świątyni, którą pewnego dnia wybudują w Jerozolimie, ponieważ: 1) Bóg nie mieszkał tam ponad 2000 lat i 2) Bóg nie mieszka w świątyniach zrobionych rękami człowieka.

Dlaczego wierzę, że fenomen „złotego pyłu” i „złotych zębów” to fałszywe cuda? Dlatego, że cały ten cud ma tak trywialne podłoże, i jest to coś co nęci pożądliwość ciała i pychę życia. (1 Jana 2:16) Kto jest tym, który kusił Chrystusa władzą i pokusami tego świata? (Mateusza 4:8-10) Złote zęby (nie wspominając wygrawerowanych krzyży) zawsze były czymś wyjątkowym w tym świecie, czymś, na co tylko bogaci mogli sobie pozwolić, przypomina to o pozycji społecznej.

Ja nie mówię tutaj, że Bóg nie mógłby czynić czegoś w tym rodzaju, ale szczerze mówiąc, ja wierzę, że to nie jest zgodne z charakterem Boga, kiedy Jego serce kraje się nad potrzebami złamanych serc i dusz.

Obudźcie się ludzie! Szatańskie cuda będą pojawiać się pośród was, i on będzie się wynosił ponad wszystko, co jest nazywane Bogiem (lub „od Boga”), siedząc pomiędzy Bożymi ludźmi jako Bóg (lub „od Boga”), podobnie jak pan Sandman rozsiewający złoty piasek (silne zwiedzenie) w wasze senne oczy! Jest najwyższy czas by się obudzić! Nie dajcie się zwieść na manowce!

Służąc w Jego miłości,

Elli (Grace 2u)

W Proroctwie 37 BÓG JAHWEH mówi: „szatan nienawidzi Jerozolimy i Izraela nienawiścią jak żadną inną! On prowadzi swojego antychrysta, aby rządził i panował w Jerozolimie! Wierzymy zatem, że „świątynia Boga” wspomniana w II Tesaloniczan 2:4 może mieć podwójne znaczenie: lud roszczący sobie przynależność do BOGA jak i fizyczna, trzecia świątynia w Jerozolimie.

 

 Drugi List do Tesaloniczan 2:3-12 

3Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,4który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.5Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem?6Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie.7Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca,8wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.9Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów,10[działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.11Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu,12aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. 

 

Zapisane 14-go kwietnia, 1999 roku. I jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane. Dane tej służebnicy Elisabeth Elijah. 

Koniec komentarza. 

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018