Proroctwo 31 

 

WASZA PASCHA MIESZKA TAM GDZIE MIESZKA WASZA WIARA!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah dnia 30-go marca, 1999 roku o godz. 4:26 rano. 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16

Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.

Pascha – Księga Kapłańska, rozdz. 23 … 4. 
Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. 
5
W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana.  
6
A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana - przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby.  
7
Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. 8Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie [w tym dniu] wykonywać żadnej pracy. 

 

Komentarz Elisabeth: 

 

Księga Izajasza rozdział 53, wiersze 4-5 (Biblia Tysiąclecia) 

4. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.  
5.
Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.  Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. 

Koniec komentarza. 

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

JA mam to przeciw tobie, Ameryko, że wasz lider jest nie tylko alfonsem, ale i podżegaczem wojennym.

 

Wasze ulice nie są wystarczająco przepełnione zdeprawowaniem i przelewem krwi, teraz musicie zabierać to jeszcze do innych narodów!

 

Nienarodzone mordujecie z mniejszą litością, aniżeli wasze zwierzęta zarzynane na pokarm!

Macie więcej wzglądów i współczucia dla stworzenia aniżeli dla dzieciątek, które są rozrywane na kawałki i palone żywcem, na co dzień!

 

Mam to przeciwko wam, Ameryko:

Wy byliście narodem oddzielonym MOJĄ BOSKĄ Ręką, aby przynosić Chwałę PANU BOGU Wszechmogącemu, którego Imię jest “JA JESTEM”.

Wy, którzy kiedyś staliście za pobożnością, jesteście niczym innym, jak tylko pustą skorupą.

Wy wylewacie swój gniew na naród, na który nie macie prawa wylewać swoich wyroków. Tylko “JA JESTEM” jest tym, który ma do tego prawo, gdyż zemsta należy do MNIE, mówi WŁADCA (List do Rzymian 12:19). Jak możecie wyciągać drzazgi z ich oczu, kiedy sami macie belkę w swoich oczach? Najpierw wyciągnijcie belkę ze swoich własnych oczu, a potem pomóżcie komuś z drzazgą. (Ew. Św. Mateusza 7:4) Jak możecie wołać: “Dyktator”, kiedy wy sami macie swoich własnych dyktatorów?

 

Ameryko, JA oznajmiłem to z Nieba, że jeśli nie upadniecie na kolana i nie przyznacie się do swoich grzechów, tak jak JA ostrzegłem wcześniej wołając poprzez tę służebnicę, to JA ponownie powiem to poprzez nią jak również przez innych proroków: “Ameryko nawróć się, gdyż wy nigdy więcej nie wygracie już żadnej wojny!” Wy zbierzecie to, co siejecie! Miarę zniszczenia, jaką wylewacie i miarę śmierci, którą wylewacie, będziecie musieli wypić z MEGO Pucharu Gniewu, aż do ostatka!

 

Ameryko, wy kiedyś byliście narodem zaufanym i szanowanym, ale teraz jesteście kpiną wszystkiego, co jest Święte!

Wasi ludzie kiedyś stali za moralnością i również wasi przywódcy, ale teraz wasi ludzie i wasi liderzy są znani dookoła świata, jako niemoralni i nierzetelni – bronicie złą stronę, a staracie się uciszyć tych, którzy mają rację.

 

Wy bombardujecie kraj, który przynajmniej czci boga! 

Nawet bóg pogan jest lepszy niż żaden, gdyż nawet pogański naród przyznaje się, że oni nie są najwyżsi. 

 

Ameryko, JA to mam przeciw tobie: ty nie służysz żadnemu Bogu! Ty nie zginasz swego kolana przed żadnym Bogiem, chociaż wasza waluta mówi: “Wierzymy w Boga” to wy jednak nie wierzycie w BOGA!

 

Wy, Ameryko, macie formę pobożności, ale bez pobożności wewnątrz! 

 

Ameryko, wy zbierzecie, co siejecie! 

 

Wy, którzy wysyłacie misjonarzy do innych krajów, i JA błogosławię tych misjonarzy MOIM Namaszczeniem, i pogańskie krainy dochodzą do poznania JAHSZUA (JAHUSZUA), jako PANA i ZBAWICIELA, a jednak wasz własny kraj drwi z tego samego Przekazu!

 

Nie każdy to czyni, gdyż JA mam lud; JA mam resztkę, która nie będzie poruszona. Oni nie ugną swoich kolan przed szatanem i przed doktrynami antychrysta! Ale och, tak niewielu. 

 

Och, JA płaczę – tak wielu schodzi na manowce! Rzesze słuchają pouczeń o dziwnym ogniu, demonstrując dziwny ogień w ich kościołach, a nawet modląc się modlitwami dziwnego ognia!

 

Wyjdźcie spośród nich!

 

Słuchajcie Głosu DUCHA ŚWIĘTEGO!

Znacie Głos waszego Dobrego PASTERZA!

 

Sprawdzajcie każde poczynanie, czy zgadza się ze Słowem BOŻYM! Badajcie ducha, który mówi! 

W tym czasie i sezonie, fałszywi prorocy wyglądają tak dobrze – oni mówią słowa mówiące, że wszystko jest dobrze i mamy tylko błogosławieństwa przed sobą. 

 

Tak! – Dla MOICH dzieci, JA je ochronię.

Pamiętajcie jednak Mojżesza i nauczcie się lekcji dzieci Izraela! Plagi nie przyszły blisko tych, którzy wierzyli we MNIE, BOGA Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale oni widzieli plagi spadające na innych! 

 

JA posyłam MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA), waszego MESJASZA, by przyszedł i porwał MOJĄ Oblubienicę.

 

Czy nie dałem wam znaków w Piśmie Świętym, na co czekać i czego wypatrywać? 

Czy nie widzieliście, iż to się dzieje? 

Czy JA nie powiedziałem, że nie przeminie to pokolenie, które ogląda te rzeczy, zanim SYN BOŻY – JAHSZUA (JAHUSZUA) ponownie powróci?

Dlaczego MI nie dowierzacie? 

Dlaczego, zatem tylko 50 procent z was, którzy twierdzicie, że MNIE miłujecie i służycie MI, wierzy, że JA posyłam MOJEGO umiłowanego SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA), aby wybawił tych, którzy nie są wyznaczeni na MÓJ nadchodzący Gniew? 

 

Dla tych z was, którzy odmawiają użycia swojej wiary, aby uwierzyć w tę błogosławioną Nadzieję, mam wiadomość dla was: ON nie przychodzi po was! 

 

Tak, jak nie możecie zostać zbawieni bez wierzenia, że to prawda, tak samo nie zostaniecie zaliczeni do godnych bycia Oblubienicą JAHSZUA (JAHUSZUA), jeśli nie macie wiary!

 

Jeśli żyjecie tak, jakby MÓJ SYN JAHUSZUA nie nadchodził, planując na wiele lat naprzód, interesując się tylko światowymi rzeczami i posesjami, wówczas JA mam wiadomość dla was: Wy nie jesteście na Liście OBLUBIEŃCA między zapieczętowanymi, jako JEGO Oblubienica!

 

Nie każdy nadaje się na miano Oblubienicy JAHSZUA (JAHUSZUA)!

Niektórzy nadają się tylko na Gości.

To nie znaczy, że w pewnym momencie nie zostaniecie zbawieni! To oznacza, że dopiero, gdy będziecie chodzić po świecie nadającym się tylko na MÓJ Gniew, zobaczycie, co straciliście! – Czy wtedy zwrócicie się do MNIE na nowy sposób z nową wiarą?

 

Następnie są inni, którzy są godni bycia MOJĄ Oblubienicą, 

(komentarz: Ja wierzę, że to dotyczy również pouczeń w kościele Adwentystów Dnia Siódmego) 

a pomimo to szatan oszukał was, przekonując was do myślenia, że czynicie MI przysługę, zostając na Wielkim Ucisku, aby usługiwać ludziom. Wasza wiara mówi: “Ja pozostanę tutaj i opuszczę ten wielki Dzień Wesela, aby być pomocny innym.”

 

Gdzie jest wasza wiara, tam będziecie!

 

Czy nie uważacie, że JA mogę wzbudzić innych, którzy potrzebują tę karę, aby przygotowało ich to na Niebo?

 

Czy wy naprawdę myślicie, że JA muszę pozostawić MOJĄ umiłowaną Oblubienicę, której powiedziałem w SWOIM Piśmie: Módlcie się, abyście byli godni ominąć nadchodzący Gniew? (Ew. Św. Łukasza 21:36)

 

A jednak wy mówicie, że czujecie się godni i jesteście dumni, że będziecie pozostawieni.

Bądźcie ostrzeżeni: Gdzie jest wasza wiara, tam będziecie!

 

Niektórzy pójdą na Wielki Ucisk, ponieważ tak wybrali. To nie MÓJ, ale ich wybór. JA uczynię tak, jak oni wierzą i zaopiekuję się nimi tak, jak ich wiara pozwala MI czynić – tak wiele cierpienia mogłoby być zbędnego, jeśli tylko teraz nawróciliby się z takiego myślenia i mówienia! 

 

Pełną miarę bez rozcieńczenia zbierze ten świat za to, co zasiewał.

 

JA ostrzegłem złego faraona i JA ostrzegam ponownie MOICH wrogów: Nawróćcie się, odwróćcie się od zła!

 

JA ostrzegłem Niniwę i zostali zaoszczędzeni, ale w końcu oni zwrócili się z powrotem do zła i musiałem zniszczyć to, co predestynowałem na zniszczenie, gdyż JA znam serca potępieńców, tych jak zły faraon, którzy mówią tak, jakby żałowali i mieli skończyć z ich złymi drogami, aby tylko pomnażać zło z następnym oddechem przez okłamywanie MNIE i MOICH ludzi.

 

W potępieńcu – nie ma w nich prawdy. Bez względu na to, co JA im uczynię, oni nie będą MI służyć ani MNIE czcić!

 

JA mam wiadomość dla MOJEJ umiłowanej, krnąbrnej córki – Izraela:  Umiłowany Izraelu, wy nie macie oddawać tego, co JA nie dałem wam, abyście oddawali. Wy daliście o wiele za dużo! 

Obiecałem wam krainę mlekiem i miodem płynącą. JA, BÓG Abrahama, Izaaka i Jakuba obiecałem pobłogosławić waszą krainę pięknością i powodzeniem – czy nie uczyniłem tego?

 

A pomimo to przywódcy tego kraju są jak słabe kobiety, kulące się w rogu przed ręką znęcających się małżonków! 

Izrael wierzy w kłamstwa tyrana! 

Izrael modli się do BOGA “JA JESTEM” i prosi o wyzwolenie, ale pomimo to swoimi poczynaniami pokazują, iż nie wierzą, że “JA JESTEM” może i będzie chronić krainę gdzie jednego dnia, niebawem, MÓJ SYN JAHSZUA (JAHUSZUA) postawi SWOJE stopy na Górze Oliwnej.

 

Izrael odmawia uwierzenia BOGU Abrahama, Izaaka i Jakuba, że już udowodniłem SWOJĄ miłość dla nich przez posłanie im ich MESJASZA, ich WYBAWICIELA. JEGO Imię to JAHSZUA (JAHUSZUA).

 

MÓJ umiłowany narodzie żydowski, JA posłałem MEGO SYNA, jako jednego z waszych własnych. ON jest nie tylko ZBAWICIELEM Pogan (nie-Żydów), ale, umiłowani, również i waszym.

 

MOIM pragnieniem jest, aby zarówno Żydzi jak i Poganie stali się jednością w (JAHSZUA) JAHUSZUA!  (Komentarz: Poganie w znaczeniu osób nienarodzonych z rodziców żydowskiego pochodzenia)

 

Dlaczego czekacie na innego ZBAWICIELA, kiedy JA dałem wam MOJEGO najlepszego? Szatan stara się was oszukać z jego najlepszym.

 

JA posyłam MOICH proroków, i ponownie teraz ich posyłam, aby powiedzieć wam, och MOJA piękna i krnąbrna córko – słuchajcie waszych własnych Pism. Patrzcie nowymi oczami rozeznania na wasze własne Święta i celebracje.

 

Nie miłujcie tylko połowy MNIE, miłujcie MNIE całego wy, którzy mówicie, że należycie do BOGA Abrahama, Izaaka, i Jakuba – i JA mam resztkę, która należy, tak jak i w innych częściach świata, – ale wy musicie zaakceptować MNIE w całości, gdyż JAHSZUA (JAHUSZUA) jest MOIM umiłowanym SYNEM, który został zabity, jako doskonały, nieskazitelny Baranek Ofiarny bez skazy za wszystkich, którzy akceptują zbawczą Krew przelaną na Kalwarii na odpuszczenie grzechów. 

 

JEGO Krew przesiąkła grunt na Kalwarii, ale jak rozlała się na ziemię, to również pokryła Jerozolimę miłosierdziem – “OJCZE przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią” – to jest również dla was! (Ew. Św. Łukasza 23:34) 

 

JA miałem więcej cierpliwości do ciebie, umiłowane krnąbrne dziecko, które stara się MNIE zadowalać, a jednocześnie to odrzuca MÓJ dar z Kalwarii. 

 

Wyłączna droga do Nieba prowadzi przez JAHSZUA (JAHUSZUA)! Nie ma innego Imienia, które może zbawić, z wyjątkiem JEGO!

 

JA starałem się wzbudzić waszą zazdrość i dałem zrozumienie Poganom – tym, którzy nawet nie poszukiwali MESJASZA.

 

Teraz powracam do was poprzez tego proroka i innych, których posyłam i mówię: Nie odrzucajcie JAHSZUA (JAHUSZUA)! ON nie jest MESJASZEM tylko pogan, ale był najpierw posłany do żydowskiego narodu, który JA miłuję miłością, której nie możecie nawet zacząć pojmować!

 

Czy JAHSZUA (JAHUSZUA) nie narodził się z lędźwi żydowskiej służebnicy?

 

Wam, Izraelu, nie wolno obawiać się ziemskich olbrzymów!

 

Dlaczego zapominacie, że JA obiecałem ochraniać tych, którzy są oddzieleni i wykupieni?

 

Wam, Izraelu, nie wolno oddawać już więcej ziemi, której JA nie dałem wam po to, byście ją rozdawali! Dałem to wam poprzez waszych przodków. Ta ziemia nie może być zabrana, ale wy pozwalacie i daliście się zastraszyć, aby myśleć, że olbrzymi posiądą tę ziemię! – A oni nie mogą wziąć, czego wy im nie dacie! 

 

Moi ludzie wołajcie jeszcze raz po Paschę (Księga Wyjścia 12:11) od złego faraona! 

MOI ludzie, “JA JESTEM” instruuje DUCHA ŚWIĘTEGO, aby mieć tych, którzy wierzą, że “JA JESTEM” jest BOGIEM, który nie zmienia się i pozostaje ten sam, i będzie zabezpieczał wszystkich, którzy mówią: “Co jest moje jest TWOJE, co jest TWOJE jest moje”. 

 

Tylko nie kłaniajcie się innemu bogu, Izraelu! 

 

Izraelu, nie kłaniajcie się bezbożnym ludziom, którzy nie są bogiem, ale zwykłym prochem do deptania pod waszymi stopami!

 

Nie słuchajcie kojących słów wrogów, mówiących: “Dajcie nam tylko trochę więcej ziemi, a wtedy odejdziemy i zostawimy was w spokoju.”

 

JA poleciłem MOIM dzieciom w Piśmie Świętym, aby modliły się o pokój dla Jerozolimy.

 

Dzisiaj poprzez tę prorok JA ponownie mówię te Słowa: nie zawierzajcie tym nadchodzącym, jako olbrzymy straszące małe dziecko – wy nie jesteście małym dzieckiem, Izraelu! 

JA wylałem MOJE Namaszczenie na waszą krainę. Wykorzystajcie je dla Chwały JA JESTEM!

 

Wasz naznaczony łzami Mur Świątynny (Ściana Płaczu) jest zawsze przede MNĄ. 

Wasze wołania odbijają się echem w MOICH uszach! Och, JA pragnę objąć was MOIMI Ramionami i pocieszyć was – uczynię to!

 

Ale nie odwracajcie się już więcej od MEGO Daru, który dałem wam na Kalwarii – JEGO Imię jest JAHSZUA (JAHUSZUA)! ON wyłącznie jest waszym Zbawieniem!

 

Nie tylko recytujcie wasze modlitwy, które wypowiadacie, Izraelu, ale wierzcie tym odmawianym modlitwom! 

Nie tylko obchodźcie Paschę, ale wierzcie, że to jest wasza Pascha!

 

To dotyczy wszystkich MOICH umiłowanych dzieci, które starają się MNIE zadowolić, które słuchają MNIE, które służą MI, czczą MNIE przedkładając wielkiego BOGA “JA JESTEM” i JAHSZUA (JAHUSZUA) ponad wszystko.

 

JA wysyłam dalej ten Przekaz, a powiedziałem go już rzeszom poprzez MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO. Jeśli chcecie paschalnego wyzwolenia z rąk wrogów, to musicie obchodzić i wierzyć i zachęcać jeden drugiego. To jest wasza Pascha i będziecie zaliczeni do tych, którzy są warci uniknięcia nadchodzącego Gniewu „JA JESTEM”, który ma nadejść.

Te plagi ominą was i nie dotkną was, wszystkie plagi! Jak było za czasów Mojżesza, tak będzie i ponownie, ale wy będziecie mieć drogę ucieczki.

 

Wy będziecie mieli ponownie Paschę – Krew JAHUSZUA jest waszą Paschą! 

 

Jeśli to czytacie, to jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie. Co z tym uczynicie? 

 

Pascha jest waszą obietnicą. BÓG Abrahama, Izaaka i Jakuba, ten Wielki BÓG JA JESTEM ponownie was wybawi na sposób, jakiego się nie spodziewacie, jeśli tylko uwierzycie!

 

Gdzie jest wasza wiara, tam jest wasza Pascha. 

 

Ci, którzy mieszkają w Ameryce – JA prorokowałem nadejście Gniewu, to prawda, ale wy, którzy wierzycie, że JA jestem Paschą – i jak Mojżeszowi dostarczę wam drogę do ucieczki – wy nie będziecie zawstydzeni, że uwierzyliście. JA udowodnię, że wielki BÓG JA JESTEM nie może i nie będzie was okłamywać! Gdzie jest wasza wiara, tam będzie wasza Pascha. 

 

MOI umiłowani, nie myślcie, że JA mówię, iż nikt z was nie będzie cierpiał, gdyż na tym świecie jest ból i cierpienie, ale JA dostarczyłem drogę do ucieczki.

JA posyłam MEGO SYNA jak obiecałem.

Jednakże to nie oznacza „siedźcie i nic nie róbcie”. 

 

Teraz jest czas, w którym musicie zbierać żniwo Końca Czasów, dopóki jeszcze jest czas.

 

Użyjcie waszego papieru i plastyku, jako ziarna siewnego, aby przynieść MI Chwałę. Wspomóżcie modlitwami i jałmużną misje, za które nakazałem wam się modlić i współpracować z nimi, nie dlatego, aby te misje mogły gromadzić bogactwa na ziemi, gdyż misje, które to czynią – JA sam doglądnę, aby one stały się słomą nadającą się tylko na zniszczenie. 

 

Jedzcie chleb utrapienia nazywany Macą.

 

Jedzcie nie tylko, dlatego że jest on symbolem, co Izraelici jedli, gdy uciekali, zanim chleb mógł wyrosnąć. JA również chcę, abyście uczestniczyli w Dniach Przaśników (Księga Wyjścia 12:17) i jedli ten chleb utrapienia, jako przypomnienie o JAHSZUA (JAHUSZUA) i jaką on zapłacił cenę, jako Chleb Cierpienia – ON cierpiał ze względu na was! Ten chleb jest twardy, gdyż cena, jaką ON zapłacił za was nie przyszła łatwo. 

 

Uczestniczcie w Ostatniej Wieczerzy PAŃSKIEJ tak, jak to uczynił JAHSZUA (JAHUSZUA)! 

 

Uczyńcie to wieczorem 31-go marca, 1999 roku. Uczyńcie to na pamiątkę Krwi, którą JAHSZUA (JAHUSZUA) wylał dla waszego zbawienia i Chleba, który był zamaczany we krwi, gdyż JAHSZUA (JAHUSZUA) jest Chlebem Życia. I JEGO Ciało zostało złożone na ofiarę, abyście wy mieli wspólnotę z “JA JESTEM”, i odpuszczenie grzechów, abyście mieli drogę ucieczki z płomieni Piekła! (Ew. Św. Łukasza 12:5, 16:24, Ew. Sw. Mateusza 5:22, 13:41, 50, 18:8,9, 25:41,46, Ew. Sw. Marka 9:44,47) 

 

Szatan nie ma prawa do tych, którzy są naprawdę MOIMI!

 

Za każdym razem, kiedy modlicie się, pamiętajcie, teraz jest czas na modlitwę o to, abyście zostali poczytani za godnych uniknięcia Gniewu, który ma przyjść na tę ziemię.

 

Gniew “JA JESTEM” nie jest tylko nagłym napadem złości!  On narasta, a straszną rzeczą jest wpaść w ręce Żywego BOGA! (List do Hebrajczyków 10:31) 

 

Ale MOJE dzieci, Oblubienica, wybrani i wyselekcjonowani nie muszą się obawiać. JA tylko zaleję was MOIMI błogosławieństwami, a nie MOIM Gniewem.

 

Lamentujcie z powodu tego, co teraz czyni Ameryka i jej sprzymierzeńcy.

Płaczcie, gdyż nawet poganie czczą boga.

Płaczcie, gdyż niektórzy z pośród tych, na których spadają bomby, to wasi bracia i siostry w JAHSZUA (JAHUSZUA)! 

Ta przelewana krew i wymierzona zemsta – a “JA JESTEM” patrzy – to zostało dopuszczone, jak dotąd, gdyż ci biorący w tym udział tylko gromadzą sobie potępienie dla ich własnych krajów i dla siebie. 

 

Nie bierzcie udziału w tej wojnie! Nie wierzcie tej głoszonej propagandzie, tym czynionym wymówkom. 

 

Rządy mają swoje własne motywacje, a nie jest jedną z nich chęć zadowolenia Wielkiego BOGA “JA JESTEM”. Ratowanie podeptanych nie jest jednym z powodów. Działania w arogancji i pysze są jednym z powodów! Módlcie się, aby przywódcy ukorzyli się i nawrócili od tego zła, zanim będzie za późno!

 

Protestujcie, wypowiadajcie się przeciw tej wojnie! 

 

Ameryko, wy sprowadziliście to na siebie poprzez waszą dumę i ducha dominacji! Wy sprowadziliście to, co nadchodzi na naród, który JA do tej pory osobiście ochraniałem SWOJĄ Ręką! Wojna nie nadeszła do waszych brzegów, ale nadejdzie.

 

Ze względu na MOICH umiłowanych JA chwilowo powstrzymam od was rękę kata jeszcze na chwilę, ale och, na tak krótką chwilę!

 

Wy posyłacie wojnę do innych narodów!

Wy zakosztujecie wojny w waszym narodzie, za aroganckie działanie!

Wy wypowiadacie się przeciw drugiemu narodowi, ale nie słyszycie echa tego, co wraca do waszych własnych uszu, gdyż to są słowa oskarżenia innych o to, co wasi liderzy w skrytości czynią.

 

Każdy Amerykanin powinien być wstrząśnięty tym, co jest czynione!

Lepiej niechaj wasi przywódcy zarówno polityczni, jak i duchowi nawrócą się [z grzesznej drogi] i odwrócą od tego, co czynią.

 

Jeśli ukorzy się MÓJ lud, nazwany MOIM Imieniem, upadną na ich kolana i nawrócą się, to JA uzdrowię ich kraj – JA przebaczę im. (2 Kronik 7:14)

 

Och, ale oni są sztywnego karku i uparci, mówiąc, że nie grzeszą, chociaż cały świat widzi ten grzech z wyjątkiem amerykańskich polityków i tych, którzy idą za nikczemnikami czyniącymi te rzeczy!

 

Jeśli Ameryka nie nawróci się, to “JA JESTEM” zniszczy ich krainę!

JA uczynię pośmiewisko z kraju kiedyś nazywanego krajem wolnych i odważnych!

 

Dla wszystkich MOICH dzieciątek, Oblubienicy, wybranych i wyborowych czytających to:

Nie zwracajcie się przeciw Jerozolimie! 

Nie zwracajcie się przeciw Izraelowi! 

Módlcie się o pokój dla Jerozolimy, abym mógł was pobłogosławić!

Módlcie się za te narody, przeciw którym ręka wojny została zwrócona przez NATO! 

Módlcie się MOI ludzie i bolejcie nad tym, co jest czynione!

 

Ponownie MOJE Święte Dni są bezczeszczone przez bezbożników.

 

JA nie jestem BOGIEM, z którego można się naśmiewać!

 

Wszystkim tym, którzy pragną Paschy od (tzn. ominięcia) MOJEGO Gniewu, JA daję to Przykazanie, które nigdy się nie zmieniło – Obchodźcie święto i módlcie się, aby wasza Pascha nadeszła; JEGO Imię jest JAHSZUA (JAHUSZUA) ha MASZIJACH! 

I módlcie się, abyście byli godni uniknąć MOJEGO gniewu i ucisku, który nadchodzi. 

Przygotujcie torbę uciekiniera na przypadek, gdybyście jej potrzebowali zanim MESJASZ przyjdzie po was! 

 

Są czytający to, którzy będą przechodzić przez Ogień MEGO Zapalczywego Gniewu i ucisku. Niektórzy będą i JA ochronię ich w sposób, jakiego nie spodziewacie się. 

 

Inni będą to czytać i naśmiewać się z tej służącej przekazującej to Posłanie.

Uważajcie! To nie są jej słowa, słowa, z których się naśmiewacie!

A więc ponownie – uważajcie! Te Słowa, z których się teraz naśmiewacie powrócą z powrotem i będą was prześladować, gdyż wy drwicie z Wielkiego BOGA “JA JESTEM”, a nie ze słów Sherrie Elijah. Jeśli to byłyby tylko jej słowa, to byłyby tylko oddechem powietrza, ale kiedy są MOIMI Słowami wypowiedzianymi, to one są  Słowami Żywej Mocyi JA uczynię to, co mówię.

 

JA posyłam MOICH proroków i apostołów, aby prorokowali zanim ześlę zagładę lub błogosławieństwa.

 

Ci z was, którzy drwicie, posmakujecie nadchodzącego MOJEGO Gniewu!

 

Ona została pouczona, aby wymawiać MOJE Słowa niezależnie od tego, czy są przyjemne dla waszych uszu, czy też nie. Ona zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli się powstrzyma i pójdzie na kompromis, ze strachu przed tym, co powiecie wy lub inni mający autorytet.

 

Wszyscy MOI prorocy, którzy słyszą Wielkiego BOGA “JA JESTEM”, każdy, który poszedł na kompromis i tylko starał się dostarczyć słowa przyjemne dla uszu, sprawi wiele zawodu, kiedy to, co wy mówicie nie spełni się. Martwicie się, co wasz klub proroków ma do powiedzenia, a nie o to, co Wielki BÓG “JA JESTEM” mówi! Wy porównujecie notatki i doszukujecie się przez waszą mądrość lub objawienie, a nie MOJĄ Mądrość lub Objawienie. 

 

Strzeżcie się tych, którzy nazywają siebie MOIMI prorokami, ale nigdy nie mówią słów: “Nawróćcie się (na drogę BOŻĄ) i odwróćcie się od grzechu!” 

 

Strzeżcie się tych, którzy mówią tylko o nadchodzącym nieszczęściu i już nie dają MOIM dzieciom nadziei – “JA JESTEM” nie jest w tych Proroctwach.

 

Zawsze istnieje droga ucieczki dla MOICH ukochanych dzieci, Oblubienicy, wybranych i wyselekcjonowanych. JA zapewnię sposób, gdy będzie się wydawało, że żadnego nie ma! Tylko, ponieważ wy nie znacie go teraz, to jest tak, jak z człowiekiem, który ma bilet na przejazd – oni nie potrzebują biletu, aż nadejdzie moment do wyjścia. Wy nie potrzebujecie teraz Mądrości, gdyż, jeśli JA miałbym powiedzieć MOIM prorokom o MOICH sposobach ucieczki, to umiłowani, wróg również wiedziałby. 

 

JA mam SWOICH ukrytych – to jest wszystko, co potrzebujecie wiedzieć w tym czasie. 

 

Nie każdy będzie miał powiedziane, aby uciekać! 

 

Jeśli nie słyszycie MNIE mówiącego to i potwierdzającego to i zaświadczającego to w waszym Duchu, to JA będę was ochraniał tam, gdzie jesteście.

 

Jeśli JA nie mówię wam, dokąd uciekać teraz, to JA powiem wam, kiedy nadejdzie czas, by wyjść. 

 

Jak za czasów Lota i Mojżesza, tak ponownie będzie. JA JESTEM pośle wam waszą Paschę – JAHSZUA (JAHUSZUA) jest waszą Paschą.

 

Nie pozwólcie, aby wieczór 31-go marca, 1999 roku był wieczorem bez modlitwy o nadejście waszej prawdziwej Paschy “JAHSZUA/JAHUSZUA”! Świętujcie w ten dzień nie legalistycznie, ale czyńcie, co możecie. Studiujcie i okażcie się zaaprobowanymi, abyście wiedzieli, co czynić w ten dzień.

 

Czy to jest naprawdę zbyt wielka prośba, abyście nie jedli drożdży [zakwasu] przez osiem dni, abyście jedli Chleb Cierpienia dla przypomnienia wam o TYM, który zapłacił tę cenę, jako Chleb Cierpienia, aby dostarczyć wam waszej Paschy?

 

MOIM zamierzeniem było, aby Izraelici nie mieli czasu na rośnięcie chleba (komentarz: rośniecie ciasta drożdżowego na chleb). JA zamierzyłem to, chociaż oni nie wiedzieli, że nie przypadkowo doprowadziłem do ich ucieczki, aby to nastąpiło. Gdyż ponownie, Żydzi spożywali i mieli zaoferowany pierwszy chleb cierpienia, nazywany ‘chlebem macą’.

 

I teraz JA daję tę wiedzę, że oni mieli to dane nawet wtedy – gdyż to był (JAHSZUA) JAHUSZUA, który miał przyjść – dane, jako przypomnienie.

 

JAHSZUA (JAHUSZUA) jest Paschą zarówno dla Żydów jak i Pogan.

 

Nie było ani nie ma innego doskonałego ofiarnego baranka, – który mógłby być zabity na odpuszczenie grzechów na zmycie ich tak, jakby ich nigdy nie było – z wyjątkiem jednego, JEGO Imię jest JAHUSZUA ha MASZIJACH! 

 

JEGO Imię jest Zbawieniem.

 

Jedynie ON jest waszą Paschą – celebrujcie to o zmierzchu 31-go marca, 1999 i nauczcie się prawdziwego znaczenia Paschy, która była i tej Paschy, która nadchodzi. 

 

 

Módlcie się o Paschę od niepowstrzymanego gniewu, który nadchodzi na ten świat. 

Módlcie się, abyście byli godni i aby te czasze i trąby MEGO Gniewu ominęły was, a wy abyście byli godni ucieczki.

 

Gdyż “JA JESTEM” jest BOGIEM, który nie może i nie będzie kłamać!

 

JA prorokuję poprzez MOICH proroków, co się wydarzy i co się stanie, aby nikt nie mógł powiedzieć “JA JESTEM” nie ostrzegł ludzi.

 

Kiedy przejdziecie na tę drugą stronę – czy będzie to Niebo, czy tez Piekło i przekleństwa?

 

Kiedy nadejdzie wasza Pascha, to czy doświadczycie Wniebowzięcia, czy też Wielkiego Ucisku, jakiego ten świat nie zaznał, ani nigdy więcej nie zazna?

 

Co uczynicie z tym Proroczym Przekazem od “JA JESTEM”? Czy przejdziecie obojętnie i zapomnicie Go, uważając Go za głupstwo lub niedorzeczność, lub czy też przygotujecie się na waszą Paschę, której na Imię jest JAHSZUA (JAHUSZUA ha MASZIJACH)?

 

Módlcie się już dzisiaj za wszystkich tych czytających to i niewiedzących jak się przygotować, aby być bez plamy lub zmarszczki! 

 

Napiszcie do tej pastor - ona zapozna was z prawdziwym BARANKIEM Paschalnym, który został zabity i ponownie powstał z martwych trzeciego dnia, który z własnej woli złożył SWOJE Życie za was, abyście mogli być zbawieni poprzez obmycie wszystkich waszych grzechów tą doskonałą Krwią prawdziwej Paschy, doskonałego bezgrzesznego BARANKA BOŻEGO, SYNA “JA JESTEM”, którego Imię jest JAHSZUA (JAHUSZUA ha MASZIJACH).

 

ON wyłącznie jest waszym MESJASZEM dla tych, którzy zaakceptowali “JA JESTEM” (BOGA OJCA) dar na Kalwarii, dla tych, którzy miłują, służą, próbują bardzo słuchać “JA JESTEM” Przykazań wiedząc, że kiedy zawiedziecie, to macie BARANKA Paschalnego, którego Krew została przelana na Kalwarii za wasze grzechy, ale również wiecie żeby nie poddawać MNIE próbom, i nie grzeszycie celowo, myśląc, że możecie.

 

JA JESTEM” nie pozwoli drwić z SIEBIE i każda osoba musi wypracować swoje własne Zbawienie w bojaźni i z drżeniem (List do Filipian 2:12), gdyż tylko “JA JESTEM” zna wasze prawdziwe serce i motywy i zamiary. 

Teraz przemówiłem. Co uczynicie z waszą Paschą?

 

Dla wielu z was czytających to nie będzie więcej szansy by obchodzić Święto Paschy.

 

To jest wasz czas decyzji; to jest wasz wybór!

 

Uwaga! JA już wiem, co wybraliście!

 

Czy uhonorujecie MNIE w to Święto Paschy?

Tak, więc jest to wypowiedziane, tak, więc jest to zapisane, tego dnia 30 marca 1999 o 4.26 nad ranem poprzez MOJĄ Służebnicę Sherrie Elijah, pod MOIM Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO, które zniszczy wszelkie jarzma i więzy.

 

 

******* Koniec Proroctwa ******* 

 

Komentarz Elisabeth: 

Proszę przekazywać sobie nawzajem ten Przekaz dla nauki i zachęty, a także na ostrzeżenie. Ja powiedziałam i zapisałam ten Przekaz, który był zamknięty w moich kościach tak, jak ogień czekając na odpowiedni czas i sezon. W tę Paschę, ja zamierzam być oswobodzona od złych faraonów, którzy próbowali mnie zniszczyć, podobnie jak i tę Misję. Ja oczekuję oswobodzenia od bezbożnych więzi i uprzęży. 

Ja celebruje Paschę po raz pierwszy, podczas, gdy wielu z was jest również tak skierowana przez RUACH ha KODESZ. Ten rok 1999 jest najbardziej niepewnym z dotychczasowych. Ale poprzez pamiętanie i celebrowanie dni Święta Przaśników i Paschy my możemy być pewni, że uwaga naszego BOGA JAHWEH jest na nas. Ja chcę, aby zło przeszło z dala ode mnie i aby nie dotknęło ani mnie, ani mojej rodziny, ani Misji, ani tych, którzy są częścią tego zboru. Proszę napiszcie i dajcie mi znać, z czego chcecie się oswobodzić w to Święto Paschy. Jeśli się zgodzicie, to zamieścimy wasze potrzeby na stronie internetowej, ażeby inni mogli się również modlić. My wszyscy potrzebujemy oswobodzenia z czegoś lub od kogoś. 

Dla tej Misji, ja również chcę nadejścia wolności od uwięzi długu. My pracujemy by uruchomić drugą stronę z ISP w Izraelu. To jest duży krok wiary i najdroższe przedsięwzięcie z dotychczasowych. Ja mam pełnomocnictwo na uczynienie tego, gdyż siły starają się mnie uciszyć w jednym rejonie świata, ale my będziemy kontynuowali przemawiać z innych rejonów świata. JA JESTEM dał nam to pełnomocnictwo, chociaż ludzkość może myśleć, że to jest głupotą. Ja słucham BOGA, a nie człowieka. Jeśli ktokolwiek jest prowadzony przez RUACH ha KODESZ, aby mi pomóc w tym, to proszę mi przesłać e-mail lub napisać. My teraz mamy strony internetowe w Kanadzie i USA, a wkrótce będzie Izrael. Będzie dodatkowa również w Afryce, jeśli PAN pozwoli. Kopiujcie według waszej woli i rozprowadzajcie dla tych, którzy potrzebują usłyszeć prawdę, która ich uwolni. O jedno tylko proszę, abyście nie usuwali i nie zmieniali żadnej części, i aby dostarczać cały ten Przekaz, a nawet z tą ostatnią częścią, którą zapisuję. Ja nie pozwalam nikomu zamieszczać tego Świętego Przekazu Proroczego, jeśli miałby być użyty dla drwin. 

Ja jestem upokorzona, że zostałam użyta ponownie, aby dostarczyć Przekaz Wszechmogącego BOGA z Nieba. Bycie prorokiem jest nagrodą, a pomimo to może wyglądać czasami jak przekleństwo, gdyż my wszyscy obawiamy się, że co będzie, jeśli nie usłyszeliśmy poprawnie? 

Czy powiedziałam wszystko to, co BÓG chciał abym powiedziała?

Ja proszę teraz o wybaczenie, jeśli kiedykolwiek ominęłam znak. Ja staram się jak najlepiej by słyszeć, co JAHWEH mówi do RUACH ha KODESZ i do mnie. Ja muszę dostarczyć Przekaz i nie iść na kompromis, by nie pozwolić wstąpić duchowi bojaźni. 

Naczynie gliniane, ale potężny wojownik w JAHUSZUA. 

Zapisane 30-go marca, 1999 roku o godzinie 4:26 rano. Dane tej służebnicy Sherrie Elijah pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ. 

I tak jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane. 

 

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018