Proroctwo 2

 

MÓJ GNIEW JEST TAK WIELKI, JAK MOJA MIŁOŚĆ.

Spisane/wypowiedziane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO
przez Prorok i Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah
8-ego stycznia 1997 roku.

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 


******** Proroctwo ********

 

W Proroctwie 105 JAHWEH polecił Prorok Elisabeth, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

 „JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, zanim jeszcze powstała ta Misja, aby nie nazwać jej imieniem mężczyzny lub kobiety! JA włożyłem to w twego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twych ust! To narodziło się z Ust JAHWEH, to narodziło się z Ust JAHUSZUA twojego MASZIJACH, to narodziło się z Ust RUACH ha KODESZ, twojej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już upadło. To ma miejsce dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię – Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło.” (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16 „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Tak mówi PAN Zastępów (JAHWEH): JA pokażę, że wynagradzam tych, którzy pilnie MNIE poszukują! (Heb. 11:6) Zaufajcie MI a zobaczycie, że to jest ten rok, na który czekaliście.

Łączcie się razem dookoła świata poprzez cud komputera, połączcie się ze sobą, stójcie razem, a zobaczycie większe wylanie DUCHA ŚWIĘTEGO, aniżeli kiedykolwiek wcześniej, gdyż pobudzicie przez to u siebie nawzajem Dary, które pozostawały w uśpieniu lub były rzadko używane. Zostaniecie połączeni razem w Duchu nawet bez wchodzenia do samolotu, będziecie jednością we MNIE poprzez cud tej technologii komputerowej, którą, chociaż szatan używa do swojego zła, JA używam nawet bardziej dla MEJ Chwały, Czci i Uwielbienia. MOI Prorocy będą jej używać, aby przekazywać MOJE Przekazy, a więc słuchajcie uważnie tego roku, abyście wiedzieli, czego się spodziewać, zanim się to wydarzy.

JA poślę Proroków, zanim ześlę MÓJ Gniew. Módlcie się, abym zastał was szczerze poszukujących MNIE, miłujących MNIE i posłusznych MEMU Słowu. Nie mówcie, bowiem, że miłujecie MNIE, jeśli nie jesteście MI posłuszni! Choć wasze grzechy są zmyte Zbawienną Krwią, nie poddawajcie MNIE próbom, gdyż JA wiem, kto jest zbawiony, a kto zwyczajnie odgrywa rolę!

Wcześniej nakazałem MOJEJ Prorok Sherrie Elijah, aby powiedziała: „Sąd rozpoczyna się od Domu PANA!”

Teraz, tego dnia 8-go stycznia 1997 roku, Sąd rozpoczął się od Domu PANA (JAHWEH) potężniej aniżeli przedtem!

 

Patrzcie i słuchajcie uważnie! Bądźcie przygotowani!

 

Obserwujcie MNIE oczyszczającego Świątynie, podobnie jak MÓJ SYN zdemolował Świątynię.1 Dotyczyło to rzeczy mających nadejść, i rozpoczęło się to!

 

Źli pasterze i okrutni pastorzy (duchowni, księża), fałszywi prorocy – strzeżcie się! Wielki i potężny Gniew zbliża się do was tego roku!

 

Uciekajcie, dopóki jeszcze możecie! Uczyniliście rzeczy w MOIM Imieniu… skrzywdziliście MOJE małe owieczki, zabiliście je i złożyliście MOJE owieczki u stop szatana – zapłacicie za to! Zachęcaliście złego i zniechęcaliście sprawiedliwego! Powiedzieliście, że JA (JAHWEH) kłamałem, i mieliście wizje, ale nawet MNIE nie znacie, więc jak mogliście widzieć MNIE lub ode MNIE usłyszeć? Oszukaliście wielu i nawet użyliście MOJEGO Świętego Słowa, ale tylko dla waszego zysku i waszej chwały! Przygotujcie się do walki, gdyż nie tylko będziecie musieli walczyć z Wszechmogącym BOGIEM JAHWEH, ale również z nowym rodem MOICH namaszczonych, wypełnionych DUCHEM ŚWIĘTYM Wojowników.

 

Usłyszcie ich okrzyki wojenne! Oni są pełni Gniewu PANA za wszystko, co uczynił wróg. Oni podążają za owcami rozgonionymi przez wroga, sprowadzając je z powrotem do stóp jedynego Dobrego Pasterza – JEZUSA CHRYSTUSA z Nazaretu i Kalwarii! JAHSZUA (JAHUSZUA) MESJASZ to JEGO Imię i jest Ono na ich ustach jak również jest zapisane na ich czołach (umysłach) i w sercach.

 

Umacniam MOJE pięciourzędowe Misje (Efez. 4:11) na sposób, jakiego jeszcze nie znali, i przez cały czas będą słyszeć MÓJ Głos i zobaczą, że BÓG, któremu służą, jest Wszechmocny w wojnie! MOJE dzieci, nie macie się, czego obawiać, gdyż JA znam MOJE owce, a wy znacie waszego PASTERZA. Nie macie się, czego obawiać!

 

Ponownie mówię wam: Spójrzcie w górę, wasze Odkupienie się zbliża!2

MOJE przyjście jest bliżej niż możecie sobie to wyobrazić, ale wróg wie o tym i próbuje teraz przyspieszyć zło.

 

Pamiętajcie, kiedy wróg nadchodzi jak powódź, JA podniosę przeciw niemu standard!3

 

Ci, którzy stoją za kazalnicami i posługują MOIM owieczkom – słuchajcie MEGO Głosu! JA powołałem was, abyście byli wojownikami dla JAHSZUA, a nie mięczakami! Odbierzcie, co wróg wam ukradł w MOIM Imieniu! Szatan przychodzi, aby kraść, zabijać i zniszczyć. Przestańcie mu na to pozwalać!

 

Ponownie mówię, JA powołałem was, abyście byli MOIMI wojownikami, a nie mięczakami! Nie dawajcie miejsca diabłu, a diabeł nie da wam miejsca! Tego dnia Kościół, którym nie jest budynek lub pastor, ale MOI ludzie nazywani MOIM Imieniem, musi powstać i powiedzieć: „My jesteśmy wojownikami dla JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH); my wiemy, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami poprzez Imię JEZUSA CHRYSTUSA!4(JAHUSZUA ha MASZIJACH) To jest bitwa PANA (JAHWEH), nasze jest zwycięstwo dla Chwały, Czci i Uwielbienia JAHSZUA (JAHUSZUA) MESJASZA i JAHWEH!” (1 Sam. 17:47)

 

A w końcu, chociaż to nie mniej ważne, w każdym aspekcie zobaczycie MNIE rozprzęgającego to, czego razem nie sprzęgłem – wy sami to uczyniliście! Ale użyję MOJEJ ręki wyłącznie, aby rozprząc to, co nigdy nie miało być sprzężone!

Czy wół i mysza mogą razem ciągnąć wóz?

Co gorsza, czy wół i mrówka mogą ciągnąć wóz załadowany owocami?

Módlcie się do MNIE, a MÓJ DUCH ŚWIĘTY wyjawi, w którym miejscu mrówka lub mysza zostały sprzęgnięte z wami. Następnie zaakceptujcie cokolwiek zdecydowałem oraz kogokolwiek wybrałem, by go od was odprzęgnąć.

Zastanawialiście się, bowiem, dlaczego wasze modlitwy były powstrzymywane. To, dlatego, że niektórzy z was byli nierówno sprzężeni na wiele sposobów, łącznie z MOIMI Misjonarzami i Misjami, a także w waszym życiu osobistym.

Nikt nie pozostawi cokolwiek ze względu na MNIE, abym nie oddał mu przynajmniej podwójnie w tym życiu oraz w Niebie!5

Ufajcie MI i bądźcie ochoczy, jak był Abraham, i miejcie wiarę!

Powiedzcie:

„PANIE, cokolwiek powstrzymuje mnie od bycia wszystkim tym, do czego zostałem powołany, i czynienia wszystkiego, do czego zostałem mianowany, ja składam TOBIE w ofierze – cokolwiek, co stoi na drodze TWOJEJ doskonałej Woli od wypełnienia się w moim życiu.” (Księga Rodzaju 22)

Ofiarujcie MI wszystko to, czym jesteście, oraz wszystko to, czym nie jesteście, i patrzcie jak dokonuję potężnego, cudownego wyzwolenia w waszym życiu i w życiu waszych umiłowanych.

W tym roku podaruję wam pragnienia waszych serc, gdyż JA wiem, że pragnienia waszych serc są pragnieniami, jakie JA wam dałem.

1 „A JAHUSZUA wszedł do Świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w Świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. I rzekł do nich: Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców!”– Ewangelia Mateusza 21:12-13

2 „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.” – Ewangelia Łukasza 21:28

3 Cytat z Księgi Izajasza 59:19. Biblia przekładu King James Version. Tłumaczenia polskie niestety mają inne znaczenie aniżeli BÓG nam mówi. Na przykład, Biblia Tysiąclecia, Izajasza 59:19 „Od Zachodu ujrzą imię Pana i od Wschodu słońca - chwałę Jego, bo przyjdzie On jak gwałtowny potok, pędzony tchnieniem Pańskim.” Biblia Gdańska: „Gdy przypadnie nieprzyjaciel jako rzeka, tedy go DUCH PAŃSKI precz zapędzi. ”

4 „Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki TEMU, który nas umiłował.”– List do Rzymian 8:37

5 „JAHUSZUA odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu MNIE i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a Życia Wiecznego w czasie przyszłym.” – Ewangelia Marka 10:29-30

6 Wyjaśnienie na temat znaczenia tytułu Reverend (Rev.) oraz powodu dla którego Prorok Elisabeth Elijah jest nim mianowana, znajduje się w podrozdziale: „Dlaczego jestem nazywana Apostołem?”

 

* * * Koniec Proroctwa * * *

 

Dane tego 8-ego stycznia 1997 roku Pastor Sherrie Elijah poprzez Namaszczenie DUCHA ŚWIĘTEGO, ku Chwale JAHSZUA MESJASZA, jednorodzonego SYNA JAHWEH.

Komentarz od Rev.6 Sherrie Elisabeth: Módlcie się w mocy Języków DUCHA ŚWIĘTEGO zwłaszcza o Dar Proroctwa, aby został wzbudzony w was. My Prorocy potrzebujemy, aby również i nad nami prorokowano. Ja posługuje innym, ale jakże niewielu posługuje mnie. Być może ty będziesz jednym z nich.

Tak, trzęsienie ziemi nadchodzi również do Ameryki. Miałam wiele snów, w których widziałam mój stan – Indiana – prawie w ruinach. Będzie to 8,9 w skali Rychtera, i jednocześnie w tym samym czasie będą tornada i powodzie. Uderzy to jednocześnie w przynajmniej 15 Stanów razem ze Stanem Indiana.

Usłyszałam, jak BÓG OJCIEC powiedział w moim najbardziej przerażającym śnie, gdy ludzie sprzątali myśląc, że już po wszystkim: „Koniec rundy pierwszej, teraz czas na rundę drugą!” Ale Chwała JEZUSOWI CHRYSTUSOWI (JAHUSZUA ha MASZIJACH), JAHSZUA (JAHUSZUA) MESJASZOWI; ukazał mi ON w tym samym Śnie, że chociaż niewiele domów pozostanie na miejscu, to będzie tak, jak za czasów Mojżesza, i ci ludzie, którzy czczą JEZUSA (JAHUSZUA) – JAHSZUA (JAHUSZUA) MESJASZA – w Duchu i Prawdzie, ich domy i życie zostaną zaoszczędzone! Anioł śmierci przejdzie obok i nie dotknie ich ani ich domów.

Kliniki aborcyjne wpadną w olbrzymie zapadliny w ziemi, kiedy ziemia otworzy się i połknie je. Sam JAHWEH pokaże, co się stanie z tymi mordercami niewinnych dzieci, które są jeszcze w łonach swoich matek.

Homoseksualizm jest perwersyjnym duchem żądzy i nie jest wadą wrodzoną, ale grzechem, i jest posłany przez szatana, aby drwić z BOŻEGO związku zwanego małżeństwem! Ale BÓG JAHWEH ponownie dokona pomsty sposobami, które udowodnią, że nie daje się ON z SIEBIE łatwo naśmiewać. I biada tym, którzy się naśmiewają, gdyż JAHWEH jest nie tylko BOGIEM Litości i Miłości, ale i Gniewu dla SWOICH wrogów.

Naród i lud Ameryki, w przeważającej części, utracili Bojaźń PAŃSKĄ, i tym którzy utracili, da ON powód do obaw. Ale my, Oblubienica JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), nie mamy się czego obawiać, tak długo jak tylko robimy co możemy, aby być MU posłuszni, słuchać JEGO głosu i czcić GO w Duchu i Prawdzie. Ostrzeż innych, aby krew z Ezechiela 3:17-21 nie była na twoich rękach.

 

Księga Ezechiela 3:17-21 „Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Jeśli powiem bezbożnemu: Z pewnością umrzesz, a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast JA ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Ale jeślibyś upomniał bezbożnego, a on by nie odwrócił się od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie. Gdyby zaś sprawiedliwy odstąpił od swej prawości i dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś doświadczenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś z powodu jego grzechu; sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać, ciebie jednak uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego, by sprawiedliwy nie grzeszył, i jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozostanie przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie, ty zaś ocalisz samego siebie.”

 

Biada tym, którzy słyszą, ale nie słuchają! Najpierw będzie Sąd w Domu PANA, a potem będą sądzeni poganie.

Bogactwa niegodziwców i ich stanowiska pracy będą dane prawdziwym dzieciom JAHSZUA, które czczą GO, mają wiarę i starają się być MU posłuszni i MU służyć, rozprzestrzeniając Ewangelię JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) ku Zbawieniu dusz. Więcej milionerów niż kiedykolwiek wcześniej powstanie, i będą to dzieci JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH), które mają bogactwo, linie lotnicze, centra handlowe.

Ja również jestem powołana, aby być założycielką i pastorem wielu kościołów. To wymaga pieniędzy, których teraz nie mam, ale ufam w wierze, że będę miała przed końcem tego roku. Proszę, dodawajcie odwagi naszym braciom i siostrom na całym świecie, powiedzcie im, że JAHSZUA (JAHUSZUA) będzie bronić SWOJEGO Kościoła w większym stopniu, aniżeli przedtem. Poczekajcie, a zobaczycie jak wrogowie upadną.

W Chinach wystąpi wielkie trzęsienie ziemi i spadną na nich plagi, a także choroby, których żaden człowiek nie będzie w stanie uleczyć, i będą cierpieć to za prześladowanie dzieci CHRYSTUSA (MASZIJACH). Ponownie BÓG udowodni, że ON nie jest ślepy lub głuchy, i usłyszał ON wołanie SWOICH dzieci. Widzicie, wrogowie mówią, że nasz BÓG nie istnieje, ale uważaj szatanie, ponieważ wyzwolenie ludu JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) jest w drodze właśnie teraz, kiedy jest to pisane!

Ci, którzy prześladowali prawdziwych Chrześcijan, będą teraz prześladowani. Ci, którzy posłali duchy zniszczenia, biedy, beznadziejności i śmierci, będą tymi, na których te duchy powrócą jak bumerang w potężny sposób. Nasi wrogowie zginą, jeśli nie ukorzą się przed BOGIEM, który sądzi wszystkich. Bogactwo będzie – i już zaczęło być – przekazywane w ręce sprawiedliwych poprzez JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH)! To będzie zaledwie krótki czas, aż nasz PAN przyjdzie ponownie, i pieniądze te mają być użyte do zbierania plonów dusz.

Nasz PAN JEZUS (JAHUSZUA) nadchodzi! Najpierw musi przygotować SWÓJ Kościół (Oblubienicę), by był bez plamy lub zmarszczki. Żadnej pychy w naszych duchowych przewodnikach, gdyż to będzie dokonane mocą DUCHA ŚWIĘTEGO, aby żadna osoba nie zabrała Chwały JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH). Większa Moc Namaszczenia niż kiedykolwiek wcześniej zstąpi na JEGO wybrane sługi i większe znaki, cuda oraz niezwykłe dzieła przyjdą do prawdziwych czcicieli, gdy zobaczą oni, że nasz JEZUS ciągle dokonuje cudów w dzisiejszych czasach w potężny sposób! Niektórzy będą tak namaszczeni, że nawet cień niektórych Sług będzie przeganiał diabła i demony oraz uzdrawiał chorych i ożywiał zmarłych, wyłącznie dla Chwały JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH).

Rok 1997 będzie punktem zwrotnym dla kościołów. Te kościoły, które odrzucają Nowe Wino, będą puste albo pełne mocy okultystycznych. (Mat. 9:14-17) DUCH ŚWIĘTY nie będzie dłużej tolerować kościołów, w których występuje segregacja rasowa. My wszyscy jesteśmy jednością i nie mamy widzieć innego koloru niż Czerwony! Jesteśmy ludźmi obmytymi i oczyszczonymi w zbawczej Krwi JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) z Kalwarii.

Naszymi braćmi i siostrami, bez względu na rasę, pokrewieństwo lub język, są tylko ci zbawieni, uświęceni i wypełnieni DUCHEM ŚWIĘTYM. Poznamy ich po owocach i po świadectwie ich ducha. Szatan próbował przekonać rasy, że są lepsze; to jest pycha i BÓG OJCIEC mówi, że jedną z tych rzeczy, których najbardziej nienawidzi, jest pycha. ON nie ma względu na osobę. ON wie, kim są JEGO dzieci, a kim są dzieci szatana. ON nie pozwoli już dłużej, aby JEGO wybrani byli zwiedzeni. Patrzcie jak oszustwo upada w potężny sposób, a BÓG OJCIEC JAHWEH ustanawia prawdziwych Proroków, Ewangelistów, Pastorów, Apostołów i Nauczycieli, aby zajęli miejsca oszustów. A ci późniejsi będą bardziej namaszczeni, aniżeli poprzedni, gdyż oni przyznają, że to się dzieje nie naszą mocą lub siłą, ale wyłącznie mocą DUCHA ŚWIĘTEGO; poprzez Imię JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) i poprzez JEGO Krew nadejdzie wyzwolenie. To Namaszczenie będzie tym, co zerwie jarzma i więzy poprzez Moc DUCHA ŚWIĘTEGO.

Jest wielu wojowników, którzy upadli. Oni nie mają już dłużej mocy ani wiary. Diabeł oszukał ich, i oni myślą, że JEZUS nie widzi ich łez ani nie słyszy ich wołań tego roku. Poczekajcie, to nie czas, aby rezygnować. Misje, które wam dano, będą rozwijać się pomyślnie i wszystko, na co czekaliście stanie się rzeczywistością. Nie poddajcie się, o potężni mężczyźni i kobiety o sercu BOGA, gdyż ON jest tu po to, aby przybyć wam z pomocą!

 

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018