Proroctwo 29

 

BIADA WILKOM W OWCZEJ SKÓRZE!

 

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 4-go lutego, 1999 roku o godz. 2:12 po południu. 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać JAHUSZUA Deptaczami Demonów (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16

„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz Elisabeth: 

Biada wilkom w owczym przebraniu! Nie dotykajcie MOICH Namaszczonych, ani nie czyńcie MOIM prorokom krzywdy. Chociaż to Proroctwo było dane dla innej, która oszukała mnie jako kierownik strony internetowej, która nazwała swoją stronę internetową na wzór tej, a pomimo to, ta jej misja zwodzi innych do materializmu i niektórych fałszywych doktryn. Oni, Engleowie, nazwali swoją misję,  Misją Świętego Ognia Ducha Świętego,kopiując to, co BÓG dał mnie i co jest Święte. Ja mam podzielić się tym Proroctwem w celu zachęcenia innych misjonarzy i misje, gdzie te wilki pożerają i gryzą was swoimi kłami. Podczas, gdy BÓG ochrania mnie, ON nie honoruje osoby i spowoduje, że wasi wrogowie uciekną w siedmiu różnych kierunkach. 

Ta kobieta, która nazywa się pastorem, była kierownikiem mojej strony internetowej przez jedną noc i prowadziła ludzi do Amway, a nie do JAHSZUA (JAHUSZUA) (komentarz:Amway jest handlową organizacją w USA). Ja nie mam wyboru jak tylko pozostawić jej imię na stronie, jako że ona nie zmieniła imienia jej misji. Ona osiągnęła zysk z tego proroka na jedną noc. Jaka jest cena duszy i wszystkich tych, co to czynią? – Ja zapytałam ją. Misjonarze uważajcie, wy wszyscy, którzy przyjmujecie status bez podatkowy i jesteście przekupieni przez rząd, aby nie ostrzegać ludzi przed tym, co zostało uczynione temu krajowi. DUCH ŚWIĘTY powiedział(a) mi, że naprawdę jedynym waszym wynagrodzeniem będzie wasz status bez podatkowy. Wkrótce nie będzie żadnego wynagrodzenia od rządu – co wtedy uczynicie? Ta misjonarka, wspomniana poniżej w Proroctwie chciałaby, abym usunęła jej imię, ale ja nie mam pozwolenia na to, gdyż to jest Słowo BOGA i ostrzeżenie dla innych, którzy czynią to samo. Pamiętacie jak JAHSZUA (JAHUSZUA) zniszczył te “świątynie” ludzi wymieniających pieniądze w Świątyni? To Proroctwo jest tylko małą próbką tego, co on czuł. Ja przebaczam jej i tylko się modlę, aby ona przestała służyć bogowi materializmu. 

Ja usunęłam to Proroctwo na dłuższy czas, aż zaczęłam otrzymywać prośby o niego. Ja nie lubię wymawiać Przekleństwa BOGA JAHWEH, a tylko Błogosławieństwa. Przeczytajcie Przekleństwa BOGA z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 28 dla tych, którzy są nieposłuszni i Błogosławieństwa BOGA dla posłusznych. 

Koniec komentarza. 

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Wrogowie tej misjonarki i tej Misji, którzy przyszli, jako owieczki, ale pokazali swoje wilcze kły i zamiary zabicia tej Misji i tej misjonarki, i tego, za czym one stoją – wy będziecie żałować tego dnia, mówi JAHWEH, JAHSZUA (JAHUSZUA) i DUCH ŚWIĘTY, kiedy ukradliście nazwę tej Misji, aby wprowadzić w błąd dzieci, Oblubienicę, wybranych i mianowanych.

 

Ty nie masz prawa, i ani JA, PAN, JAHWEH, ani JAHSZUA (JAHUSZUA) nie daliśmy tobie tego prawa, abyś nazwała swoją misję “Holy Ghost Fire Ministry (Misja Świętego Ognia Ducha Świętego)! 

 

Nawróć się w pokucie [z grzesznej drogi] dzisiaj, Barbara Engle, za kradzież tego, co było Święte, i ściągnięcie na siebie MOJEGO gniewu! A motywy twoje i twojej misji są bezbożne! Ty jesteś tym Judaszem, przed którym ostrzegłem MOJĄ córkę Sherrie Elijah dawno temu!

 

Oddaj z powrotem siedmiokrotnie więcej aniżeli ukradłaś! Usuń to imię, które ukradłaś, bo w przeciwnym razie utracisz swoją duszę, jeśli będziesz kontynuować iść drogą zniszczenia, którą idziesz; żaden, kto czyni te rzeczy nie przeżyje i płomienie piekła będą pełzać po twojej twarzy i duszy na wieczność! (Psalm 11:6, 9:18, 55:16, 139:8; Przypowieści S. 9:18, 15:11, 24; Izajasza 14:9; Ezechiela 31:16-17, 32:21,27; Ew. Św. Marka 9:45,47; Ew. Św. Łukasza 12:5; Ew. Św. Mateusza 5:22,29,30, 10:28, 18:9, 23:15,33, 25:41;  Jakuba 3:6; Hebrajczyków 10:27; Drugi Tesaloniczan 1:8-9; Apokalipsy 20:10,13-15, 21:8) 

 

Oddaj z powrotem, porzuć wszystko, co ukradłaś! 

 

Strzeż się! JA jestem BOGIEM, który nie pozwoli z SIEBIE drwić.

 

JA użyłem MOJEJ służebnicy, MEJ umiłowanej służącej, aby cię sprawdzić, aby ostrzec cię, ale nie chciałaś słuchać.

 

Czytałaś i przepisywałaś Proroctwa. Słyszałaś o MOICH Sądach wypowiedzianych nad bezbożnikami i nad tymi, którzy starają się zniszczyć Misję, która nie jest zbudowana rękami zwykłej kobiety, ale Rękoma Wszechmocnego BOGA JAHWEH, JAHSZUA (JAHUSZUA) i DUCHA ŚWIĘTEGO! 

 

Wy śmiecie kraść imię Misji, która mówi o Ogniu MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO! Za czynienie tego, jeśli nie ukorzycie się i nie nawrócicie dzisiaj i nie porzucicie tego zła, to stracicie swoje dusze! To jest ostatnie MOJE ostrzeżenie dla was “Barb i Paul”. Wy będziecie się nadawać tylko na MOJE zniszczenie!

 

Odwróćcie się od waszych złych dróg!

Pamiętajcie, że JA Jakuba miłowałem. Ezawa nienawidziłem.

Ikabod” jest waszym imieniem. (Hebrajskie imię dziecka „Ikabod” oznacza – pozbawiony chwały)

 

Nie myśl, że to mówi Sherrie Elijah, gdyż JA prorokuję twoje zniszczenie w każdy sposób, jeśli nie odwrócisz się od swoich niegodziwych dróg! JA ostrzegłem cię dawno temu i teraz ponownie cię ostrzegam. Was pies był tylko znakiem!

 

JA, PAN BÓG, daję życie i JA, PAN BÓG, odbieram życie (Księga Powtórzonego Prawa 32:39)! Jaka wątła jesteś! Nawróć się dzisiaj! Usuń “Holy Ghost Fire Ministry” z imienia misji, której JA tobie nie dałem!

 

Ty nazywasz siebie poszukiwaczem snów, ale JA, PAN BÓG, któremu jak twierdzisz służysz, będzie twoim najgorszym koszmarem, jeśli nie posłuchasz MEJ prorok, która teraz przemawia.

 

Zwróć siedmiokrotnie finanse, które ukradłaś! Oddaj jej (Elisabeth) z powrotem to Święte Imię Misji, które skradłaś!

Tylko ogień Piekła ujrzysz, jeśli tego nie uczynisz dziś! Poddaj MNIE próbie, a zobaczysz czy nie uczynię tego, co powiedziałem!

Poddaj MNIE próbie, a zobaczysz czy JA nie doprowadzę do zniszczenia wszystkiego, co zbudowałaś swoimi własnymi rękoma!

Czy nie nauczyłaś się jeszcze z przeszłości?

 

Ze względu na to, że nie chcę, aby ktokolwiek przepadł, JA ostrzegłem cię ponownie! Nie gromadź sobie bogactw na Ziemi, ale buduj je w Niebie!

 

I jak było powiedziane, tak jest zapisane, i tak się stanie, gdyż te Słowa są Słowami jedynego BOGA “JA JESTEM”. JA JESTEM” będzie jak wasz najgorszy, własny wróg, począwszy od tego dnia, jeśli nie porzucisz zamiaru i nie oddasz siedmiokrotnie więcej wszystkiego, co skradłaś! 

 

Nie zwalaj winy na swego męża Paula, podobnie jak to Ewa uczyniła! Ty wiedziałaś, że to, co czyniłaś było złe. Ty czułaś MÓJ żal w formie depresji, a pomimo to nie nawróciłaś się.

 

JA pokazałem tobie MÓJ Gniew, dotykając życia twego psa i pokazując ci, jak kruche jest życie, ale ty również widziałaś, jak JA mogę dać życie tam, gdzie jest śmierć, chorobę tam, gdzie jest zdrowie, biedę tam, gdzie jest bogactwo, smutek tam, gdzie jest radość. 

 

Twoje łono będzie nadal bezpłodne. A wszystko – co myślisz, że JA powiedziałem nie stanie się – …, jeśli nie oddasz wszystkiego tego, co ukradłaś od Sherrie Elijah i nie usuniesz Ognia DUCHA ŚWIĘTEGO (Holy Ghost Fire) z imienia swojej misji.

 

JA nie powiedziałem tobie, abyś czyniła takie zło, aby zbezcześcić tę Świętą Misję, która wyłącznie opowiada się za Świętością i aby drwić z tego, co JA dałem Sherrie Elijah.

 

Jeśli nie posłuchasz, to wszystkie twoje błogosławieństwa, nawet najmniejsze zamienią się w przekleństwa. Za każdym razem, kiedy napiszesz lub zobaczysz nazwę: „Holy Ghost Fire Ministries”, którą skradłaś dla swojego zysku i sławy, otrzymasz kolejne przekleństwo, aż twój los będzie taki jak faraona.

 

Wyjdźcie z kościoła udawaczy Barbaro i Paul Engle!

 

Sherrie Elijah nie znała całości tego, co czyniłaś, ale pokazałem innym. Podczas, gdy pracowałaś, JA dałem ci znaki, abyś powstrzymała to, co czynisz, jednakże ty zignorowałaś te znaki.

 

Ponownie mówię:

Nawróć się, żałuj tego, co uczyniłaś!

Oddaj z powrotem nazwę tej Misji!

Wymaż swoją bezbożność przelaną Krwią MEGO SYNA!

Porzuć bezbożne doktryny i innych bogów zysku! 

 

Zostałaś ostrzeżona w ten dzień przez JAHWEH, JAHSZUA (JAHUSZUA) i DUCHA ŚWIĘTEGO, TYCH, którym jak twierdzicie służycie, 4-go lutego, 1999 roku, o 2:12 po południu.

 

Jaka jest cena twojej duszy? 

 

Bądź ostrzeżona i uważaj, JA zabiorę z powrotem te błogosławieństwa, które ci dałem, jeśli nie nawrócisz się dzisiaj!

 

JA posłałem cię do Sherrie Elijah, abyś mogła zostać poddana próbie, wiedząc, że ona wypowie MOJE Słowa, kiedy JA je wymówię.

 

Ty nie możesz powiedzieć, że nie zostałaś ostrzeżona, mówi PAN BÓG Zastępów.

 

Nawróć się z tej fałszywej doktryny, w którą wierzysz i której pouczasz!

 

Swędzące uszy, wędrujące oczy i żądza złota odciągnęły cię od Kalwarii! 

 

 

******* Koniec Proroctwa ******* 

 

Komentarz Elisabeth: 

Zapisane 4-go lutego, 1999 roku o godzinie 2:12 po południu. I tak jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane. Dane tej służebnicy Elisabeth Elijah.

Koniec komentarza. 

 

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018