Proroctwo 28

CZY JESTEŚ JEDNYM Z MOICH UKRYTYCH?

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah 25-go stycznia 1999 roku o godz. 12 w południe.

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16   

„Lecz, oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Broń, którą prowadzicie waszą walkę, nie jest z ciała, ale ma wielką moc burzenia warowni szatana. (2 List do Koryntian 10:4)

Laptop będzie jedną z tych broni użytych do zdemaskowania wroga, do ostrzegania przed wrogiem, do powstrzymania wroga od zniszczenia MOICH ludzi z powodu [ich] braku wiedzy (Księga Ozeasza 4: 6).  Powiedz MOIM ludziom, aby zainwestowali w to dzisiejsze narzędzie, gdyż, kiedy będą musieli uciekać, nie będą mogli podróżować z dużymi komputerami. JA stworzyłem komputer na ten czas i w tym celu. To jest ta wiedza, która w wzrasta… biegając tu i tam. (Księga Daniela 12:4. Tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia wydaje się być niedokładne)

Oto, dlaczego jesteście w stanie być w jednym miejscu i jednocześnie w innym, przemawiając do MOICH ludzi na całym świecie. Nie myślcie nawet przez chwilę, że ta broń nie jest potężna.

Szatan stara się kontrolować Internet, uciszać MOICH ludzi, ale on nie może uczynić nic, do czego JA nie dopuszczę.

Wasz czas jest krótki, ale JA połączę was z tymi, którzy mają wiedzę komputerową. Sieć MOICH ludzi będzie donośnym głosem w tych czasach końca. MOI geniusze komputerowi byli ukryci na taki czas, jak ten. Ci z Mądrością PAŃSKĄ byli ukryci na taki czas, jak ten. Oni pracują w świecie, aby poznać drogi bezbożnych, po to by mogli być użyci przeciwko bezbożnym i ich drogom w odpowiednim czasie.

JA mam SWOICH ludzi we wszystkich dziedzinach, bez względu na to, gdzie się obawiacie: od policji po wojsko, Urząd Skarbowy, rząd, po sklepy spożywcze, po dostawców usług internetowych – szukajcie MOICH ludzi, a znajdziecie ich. Teraz jest czas, w którym oni powstaną i zajaśnieją, rozbłysną niczym słońce.

Wiedza poznana na uczelniach, dostarczona przez wroga, będzie użyta przeciwko wrogowi, aby ochraniać tych, których JA nazywam MOIMI. Oni znajdą sposoby na obejście praw, które wam wydają się niemożliwe. (Komentarz: Chodzi o ludzkie prawa stojące w sprzeczności z Prawami BOŻYMI.) JA mam prawników, lekarzy; mam nauczycieli we wszystkich dziedzinach.

Nie myślcie, że bezbożni mają więcej mądrości.

Moi geniusze byli trzymani w ukryciu aż do wyznaczonego czasu. MOI geniusze mają Mądrość PAŃSKĄ i mogą nauczyć się wszystkiego szybko, nawet, jeśli nigdy przedtem nie myśleli o uczeniu się tego.

Komunikacja będzie wartościowym narzędziem w tych Czasach Końca.

Istnieją sposoby na ominięcie tego, co ten świat zamierza uczynić, aby uciszyć MOICH ludzi. JA nie objawię teraz tych sposobów, ale rozpoznacie je, kiedy o nich usłyszycie. Mówię wam, oni mogą budować sobie swoje wieże Babel.

JA zapewnię MOIM dzieciom sposób, aby nieustannie pozostawały w kontakcie.

Ufajcie MI i uczcie się MOICH dróg! Wiedzcie, że MOI ludzie, pozostali ukryci, mają ukryte Dary DUCHA ŚWIĘTEGO, kroczyli sami bez wzajemnego doradzania sobie i nauczania, ale mimo to zostali nauczeni przez MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO.

Podróżowanie z jednego kraju do innego, bez posiadania zezwolenia tych krajów, stanie się coraz trudniejsze. Ale JA mówię wam, że mam SWOICH ludzi, którzy już pracują w tych dziedzinach, i MOI ludzie uciekną, kiedy przyjdzie czas ucieczki. JA mam samoloty, pilotów i stewardesy.

JA mam MÓJ obowiązujący plan. Jestem BOGIEM, którego nie można zaskoczyć bez względu na to, co myśli sobie wróg. Mam plan, a MÓJ plan dla was jest ku dobremu, a nie ku złemu. MÓJ plan dla MOICH umiłowanych Dzieciątek, Oblubienicy, Wybranych i Wyborowych jest ku błogosławieństwom – tak wielu błogosławieństwom, że nie będziecie w stanie ich wszystkich wymienić.

MOJE plany dla MOICH wrogów są ku przekleństwom, tak wielu, że nie będą oni w stanie ich wszystkich wymienić!

Szykujcie się wrogowie, przekleństwa nadchodzą na was! Klęskami żywiołowymi będą je zwać, ale nie ma nic naturalnego w kataklizmach przychodzących z ręki rozgniewanego BOGA! Wy chełpicie się swoimi nadwyżkami, ale nie będzie żadnych nadwyżek z powodu MEGO Gniewu, który spadnie nierozcieńczony, jednak nie wyrządzi krzywdy MOIM ludziom!

JA ochronię MÓJ lud tak, jak to uczyniłem w czasach Noego, jak w czasach Lota, jak w czasach Mojżesza.

Wrogowie będą zgrzytać zębami ze złości i wściekłości, gdyż będą widzieć, że nic nie może zatrzymać ani stanąć na przeszkodzie tym, którzy są posłuszni i ufają JAHSZUA (JAHUSZUA), jako swojemu DOBREMU PASTERZOWI. Żadne wilki nie mogą zaskoczyć MOICH owiec! JA poprzedzam wilki i wypowiadam do MOICH Proroków i Apostołów Słowa ostrzegające zawczasu o tym, gdzie i kiedy te wilki zaatakują. Widzicie, te wilki nie są zwyczajnymi wilkami o ostrych kłach – one mają wściekliznę i kiedy raz ugryzą, to ich ugryzienie jest śmiertelne. Nie jest to, więc zwykłe ugryzienie, lecz wasza własna dusza i życie leżą na szali.

Te węże wysłane po to, by was osaczyć, to nie tylko jeden osobnik, ale wiele. Te węże będą próbowały was otoczyć, a ich ukąszenie to nie tylko ukąszenie węża, lecz są to kobry, które wstrzykują jad do waszego Ducha, mówiąc wam, że JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA) nie potrafią zatroszczyć się o SWOJE owce, że jest beznadziejnie. Wszczepią w was kłamliwy jad, mówiąc: „Zaufaj rządowi, a nie swojemu BOGU!”

Potem użyją boa dusicieli, próbując zgnieść was w każdy możliwy sposób: finansowo, duchowo, fizycznie, psychicznie. Rząd uciśnie was jak boa dusiciel, używając jednocześnie kobry, aby wstrzyknąć trujący jad kłamstw i sprawić, że nawet najmocniejsi w wierze będą drżeć ze strachu.

Ale JA przemawiam teraz poprzez tę służebnicę, aby powiedzieć wam, MOI umiłowani, że nie ma potrzeby obawiać się tych wilków lub węży! Powiedziałem wam, że JA zawsze mam ludzi, którzy wielbią, służą i są posłuszni Wielkiemu BOGU „JA JESTEM”. I zawsze będą!

JA, JAHWEH, i MÓJ SYN JAHSZUA (JAHUSZUA), po cichu obserwujemy i badamy, co czyni wróg, i zdajemy sprawę z tego poprzez naszych Proroków, a oni z kolei nie tylko ostrzegają was, ale i zachęcają tak, jak teraz, dając wam znać, że w MOIM czasie JA powiem wam, kiedy wyruszyć, co robić i jak uniknąć boa dusicieli i zabójczych kobr!

Zwyczajnie czekajcie na MNIE, gdyż JA PAN, wasz BÓG, nigdy nie jestem zbyt wcześnie, ani zbyt późno. JA wyratuję MOICH ludzi w sposób, który uznacie za cud.

Tak, będą tacy, którzy poniosą, i już ponoszą śmierć męczeńską, ale ich krew spada na grunt i jedynie wzbudza innych do tego, aby przemawiali i czynili większe dzieła w Imieniu MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA).

Nie ubolewajcie nad tymi, których pozwalam zabić ze względu na MNIE!

Ubolewajcie raczej nad tymi, którzy zabijali i torturowali – oni będą mieć wieczność na to, by cierpieć za to, co uczynili; za to, co uczynili MOIM dzieciom, które oddały swoje życie dla MNIE. Oni będą torturowani w taki sam sposób w Piekle na wieczność. Ci, którzy są umęczeni, cierpieli za życia, ale nigdy więcej na wieczność nie będą już cierpieć. Ich nagrody w Niebie są wielkie.

JA przychodzę po MOJĄ Oblubienicę bez plamy lub zmarszczki (List do Efezjan 5: 27).  

Nauczcie się teraz, jak MNIE zadowolić (List do Efezjan 5:10).  
Nauczcie się teraz być MI posłuszni.
Nauczcie się teraz składać wszystko na MOIM ołtarzu poświęcenia
(Ewangelia Łukasza 14:33).

To, co JA wam zwrócę, jest ku błogosławieństwu. Tego, co JA usunę, nie mieliście wcale posiadać, gdyż to tylko wyrządzi wam szkodę.

JA jestem dobrym BOGIEM.

JA jestem waszym Niebiańskim OJCEM, i uważnie strzegę tych, którzy wołają do MNIE, abym przemówił do nich, abym pokazał im, co robić, kiedy to uczynić, dokąd się udać. Nie myślcie nawet przez chwilę, że wasze modlitwy nie zostały wysłuchane. To zwyczajnie nie jest jeszcze czas, aby udzielić odpowiedzi.

JA czekam, podczas gdy wy czekacie, cierpliwie czekam, podczas gdy coraz więcej dusz zwraca się każdego dnia do JAHSZUA (JAHUSZUA), jako ich WYZWOLICIELA i ODKUPICIELA.

JA nie mogę czekać już dłużej, gdyż wróg planuje rozpocząć atak na całym świecie jednocześnie.

JA nie dopuszczę do tego, aby MOJE dzieci, które słuchają MEGO Głosu, zostały zwiedzione.

Słuchajcie uważnie głosu wrogów, a przekonacie się, – gdy usłyszycie go na wszystkich falach eteru, – że to nie jest Głos waszego STWÓRCY i ZBAWICIELA. Słuchajcie uważnie i obserwujcie oczy, gdy oni przemawiają. Słuchajcie nie jedynie waszymi cielesnymi uszami, ale użyjcie waszych duchowych uszu, i patrzcie nie waszymi cielesnymi oczami, lecz poproście DUCHA ŚWIĘTEGO, aby ukazał wam poprzez wasze duchowe oczy.

W tym świecie wszystko jest nie takie, jak się wydaje. W tym świecie bóg kłamstw i zniszczenia rządzi wieloma krajami. Ale BOGIEM Prawdy jest JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA), i JA umieściłem we wszystkich tych, którzy wielbią MNIE, służą MI i są MI posłuszni, DUCHA ŚWIĘTEGO, który rozdzieli Prawdę od kłamstwa. DUCH ŚWIĘTY ochroni was przed nadchodzącym zniszczeniem i spustoszeniem.

Nie pozwólcie, aby wasze oczy były skoncentrowane wyłącznie na ciemności, na negatywnych stronach tego świata, ale raczej myślcie o dobrych rzeczach: o ochronie, o cudach, jakie uczynię, aby ocalić MOJE dzieci. Podobnie jak w czasach Mojżesza, tak zrobię to jeszcze raz. Na nowy sposób, z nowymi, nowoczesnymi narzędziami, niemniej jednak, ochronię MOJE Dzieciątka, Oblubienicę, Wybranych i Wyselekcjonowanych. Nie tylko ochronię, ale pobłogosławię MOJĄ Umiłowaną Oblubienicę sposobami, o jakich nawet im się nie śniło. (1 List do Koryntian 2:9)

Tylko ufajcie MI!

Nie wszystkich, którzy nazywają siebie MOJĄ Oblubienicą i czekają na MNIE, zabiorę ze SOBĄ do Domu tego dnia. MÓJ SYN JAHSZUA (JAHUSZUA) zaakceptuje wyłącznie Oblubienicę bez plamy czy zmarszczki.

Czy żyjecie w nierozważnej beztrosce, w grzechu, a pomimo to pokrywacie go przelaną Krwią JAHUSZUA?

Czy uważacie, że nie musicie przestrzegać MOICH Przykazań i wymogów Świętości, gdyż zostało to zniesione na Krzyżu JAHSZUA (JAHUSZUA)?

Jeśli tak, to nie jesteście MOJĄ Oblubienicą, gdyż MOJA Oblubienica wie, że miłować MNIE oznacza być MI posłusznym. (Ewangelia Jana 14:15,23,24)

MOJA Oblubienica nie wystawia MNIE na próbę, aby zobaczyć jak daleko może pochylić się nad Piekłem, ale wciąż pójść do Nieba! MOJA Oblubienica nie czeka, aby zobaczyć, czy JA ukarzę ich, by dać im znać, że zgrzeszyli. Oni są przekonywani przez MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, i nawracają się, zanim JA musiałbym ich ukarać.

Do wszystkich tych, którzy nazywają siebie Imieniem MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA) i mówią, że są zbawieni, ale żyją życiem grzechu – nie oszukujecie nikogo z wyjątkiem samych siebie. Nawróćcie się i ukorzcie w pokucie dzisiaj!

MOJEJ Oblubienicy JA oszczędzę horroru, który ma jeszcze nadejść, ale nie wam, wy, którzy zabawiacie się Krwią JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) przelaną na Kalwarii! Myślicie, że ona pokrywa wasze grzechy, kiedy grzeszycie z premedytacją? (List do Hebrajczyków 10:26-31, oraz 6:4-6) Myślicie, że chodzenie do kościoła wymazuje ten grzech, ponieważ sprawiacie wrażenie Świętych wobec innych. Nie oznacza to, że jesteście Święci dla MNIE.

Ukorzcie się w pokucie i nawróćcie z grzechu!!!

Horror nadchodzących dni dowiedzie, kto prawdziwie MNIE szuka, a kto ukrywa się przede MNĄ. Nie zapominajcie, że JA znam wasze serca, znam wasze umysły, znam wasze intencje, nawet, jeśli nie wypowiecie ani słowa.

JA, PAN BÓG, który stworzyłem was, znam was w każdym aspekcie. Nic nie pozostaje ukryte przede MNĄ. Pamiętajcie o Ananiaszu i Safirze – oni myśleli, że mogą okłamać RUACH ha KODESZ. Jak było za dni Ananiasza i Safiry, tak będzie ponownie. Ci, którzy ważą się drwić ze MNIE, zostaną wydrwieni! (Psalm 18:26-28)

Krew JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA ha MASZIJACH) [przelana] na Kalwarii albo zbawi, albo też – przez zaparcie się lub odmówienie przyjęcia daru z Kalwarii – zostajecie potępieni. Albo jedno, albo drugie.

Dla jednych Dar dany na Kalwarii jest błogosławieństwem i oni poznają wieczność w Niebie. Dla drugich zaś MÓJ Dar, który złożyłem na Kalwarii, będzie niczym przekleństwo, gdyż oni odrzucili jedyną drogę do Nieba, jedyną drogę do przebaczenia. Czyniąc to, oni zaakceptowali szatana i Piekło oraz wszystko, co ma ono do zaoferowania.

Biada tym w tych czasach ostatecznych, którzy przyjmują drogi szatana i prowadzą życie bezbożności, gdyż wasze życie będzie bezowocne i każde błogosławieństwo, które posiadacie, zostanie odcięte.

Ale do tych, którzy starają się i przestrzegają MOICH Przykazań i, którzy nie mają innego BOGA poza JAHWEH i JAHUSZUA, i słuchają jedynie Głosu RUACH ha KODESZ, a nie podążają za zwodniczymi duchami – wasze życie będzie pełne błogosławieństw na ziemi i w Niebie. JA was nigdy nie opuszczę, ani nie pozostawię. (List do Hebrajczyków 13:5)

Tylko wierzcie!

Nie porzucajcie swojej wiary, jak widzicie nadchodzący Dzień Sądu!


******* Koniec Proroctwa *******


Jak zostało wypowiedziane, tak zostało zapisane 25-go września 1999 roku o godzinie 12:00 w południe. Dane tej Służebnicy, Dziecku, Wojowniczce i Oblubienicy JAHUSZUA MESJASZA, Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]