Proroctwo 24 –  Część 2

 

 

STRZEŻCIE SIĘ KWASU FARYZEUSZÓW! 

 

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 15-go listopada, 1998 roku o godz. 12 w nocy. 

      
Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

 

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Strzeżcie się kwasu faryzeuszów! 

Jest on w wielu kościołach.  Ten kwas powoduje, że faryzeusze, których JA nazwałem wężami lub żmijami, objawiają ducha religii.  JA, PAN, wasz BÓG, nienawidzę ducha faryzeuszów.  Oni mówią świętobliwie, gdy to im pasuje i kiedy ich to nie obraża, ale oni nie żyją według tego, co mówią! 

Ten kwas powoduje, ze faryzeusz powstaje i mówi słowa prawdy z Biblii, ale dodaje odsetek kłamstw z Piekieł i diabelskich doktryn! 

Są dwa różne duchy faryzejskie. Strzeżcie się obu tych, przed którymi teraz ostrzegam was, tych z duchowymi uszami do słyszenia i słuchania. JA nie chcę, aby MOJE owieczki i baranki zostały zwiedzione. 

Duch faryzeusza próbuje zniszczyć MOICH przemawiających proroków!

Ta przemawiająca MOJA służebnica walczy z tymi, którzy przychodzą do niej, jako wrogowie z duchem faryzeusza. 

Ona została zraniona wielokrotnie przez tego ducha faryzeusza – powiedziano jej, że ponieważ ona jest kobietą, to nie może być pastorem: „z powodu jej wyglądu nie może być MOIM pastorem”. 

Dlatego, że ona demaskuje wilki w owczych skórach, tych, którzy są tam, aby oszukać i pożreć MOJE owieczki i jagnięcia, ona jest oskarżana o osądzanie ich.  Jednakże ona ich nie osądza! To MOJE Słowo ich osądza.   MÓJ DUCH ŚWIĘTY wypowiada przekonywujące Słowa, a ci z duchem faryzeusza nie chcą być uznani za winnych ani ujawniani. To powoduje, że kwas faryzeuszów powstaje, próbując zniszczyć tę Misję, jak i wiele innych. 

Jednakże ci faryzeusze mówią puste słowa!  Ich słowa nie oszukają JAHSZUA (JAHUSZUA), który zna ich serca i prawdziwe zamiary. 

Nie ma litości dla faryzeuszów bez pokuty i nawrócenia (z grzechu)!

A więc bądźcie dziś ostrzeżeni zawczasu! 

Strzeżcie się! Kwas faryzeuszów skazi całe zgromadzenie, jeśli pozwoli mu się wzrastać! Nawet sami wybrani zostaną zwiedzeni, jeśli to możliwe. 

Strzeżcie się duchów demonicznych ducha religii! 

JA nie jestem religią – JA jestem relacją miłości. 

Duch faryzeusza mówi, że tylko pewne denominacje będą zbawione.  W niebie nie ma etykiet! 

Tylko wykupieni przez JAHSZUA (JAHUSZUA) wstąpią do Nieba! 

Duch religii wychodzi z kwasu faryzejskiego.  Oni cytują MOJE Słowa, a nawet MNIE nie znają. 

Faryzeusze próbują zniszczyć i zniechęcić MOICH prawdziwych proroków! Nie słuchajcie ich! 

MOI prorocy, których JA wyuczyłem podobnie jak tę służebnicę wymawiającą MOJE Słowa, widzą, że szatańską bronią wyrządzającą szkodę jest: „nie ci, którzy przychodzą w imię szatana, ale ci, którzy zadają największe rany w Imię JAHSZUA (JAHUSZUA)”!  JA nie posłałem ich to tej przemawiającej służebnicy.  Jak już jej powiedziałem, te faryzejskie duchy są demonicznymi duchami, które zamykają się w tych, którzy nienawidzą tej misjonarki bez powodu.

Uważać na duchy klonowania, nazywane „duchami wchodzącymi”, gdyż JA ostrzegam was teraz MOJE dzieci, że to jest najnowsza broń szatana, która przeszła niezauważona! 

Są dusze, które oddały się szatanowi, prosząc go o błogosławieństwo lub ochronę.  Ale nie można tam znaleźć ani ochrony, ani błogosławieństwa! 

Zamiast tego, demony przejęły ich osobowości i dusze!  Tak, nawet w MOICH kościołach, wielu MOICH pastorów i misjonarzy (duszpasterzy) zostało sklonowanych! 

Oni kiedyś byli świętymi przede MNĄ. Niegdyś pouczali prawdę, ale teraz głoszą diabelskie doktryny! 

Strzeżcie się kwasu faryzeuszów! Nie pozwólcie, aby was skaził! 

Ci w kościołach, którzy to widzą, muszą uciekać! 

Strzeżcie się, gdyż szatan posyła anioła światłości, aby odciągnąć MOJE stada od MOJEJ Prawdy – ci pastorzy, którzy kiedyś nauczali MOJEJ Prawdy i polegali na DUCHU ŚWIĘTYM (RUACH ha KODESZ), aby ich umacniał, teraz zwracają się do piekielnych manifestacji z Piekła i oszukują wybranych! 

Strzeżcie się, kiedy widzicie grzech, nawet na ambonie / za kazalnicą!  Ze względu na duszę tego pastora
(księdza, duchownego, zakonnika), nie zachowujcie milczenia! Kto ich zgani, jeśli wy tego nie uczynicie?  Ale mówcie dopiero po pomodleniu się do MNIE i po szukaniu sposobu, jak przystąpić do tego pastora.  Módlcie się, aby ludzie wstawiali się w modlitwach, aby zgromadzenie nie zostało zwiedzione przez kwas faryzeuszów, ani oszukane przez ducha klonowania! 

Czy jest lepszy sposób dla szatana, aby oszukać MOICH wybranych, aniżeli wejść w kogoś, kto kiedyś głosił MOJĄ Ewangelię i doprowadził rzesze do PANA, waszego BOGA?  Uważajcie, ci duszpasterze,
(księża, zakonnicy, pastorzy) chwalą się ich zegarkami Rolex ze szczerego złota, ubraniami szytymi na miarę; biorą święte dziesięciny i ofiary, wykorzystują je, jako swoje osobiste wynagrodzenie, i chlubią się tym. 

Te dziesięciny i ofiary należą do PANA (JAHWEH)!

Wy macie dawać wasze datki tam, gdzie MÓJ DUCH ŚWIĘTY was prowadzi – nie zawsze, gdzie chodzicie do kościoła.

Siejcie tam, gdzie JA wam mówię, abyście siali. 

Słuchajcie MEGO Głosu i otwórzcie swoje uszy, a będziecie zdumieni, że JA nie mówię wam, abyście płacili za większe i lepsze budynki, renowacje, luksusowe dary dla pastora
(papieża, proboszcza, zakonnika, duchownego).  JA nie mówię wam, abyście zachęcali jego lub jej światowość. 

Będziecie pociągnięci do odpowiedzialności za to, gdzie zasialiście wasze ziarna, gdy je mieliście! To ziarno nie powinno iść na czynienie pastora bogatym.  Tak, oni powinni mieć dochód, ale dzieci, dlaczego nawet nie kwestionujecie, gdy widzicie waszego pastora jeżdżącego luksusowymi samochodami i mieszkającego w domu godnym króla? 

Dlaczego nawet nie dbacie o to, że niektórzy pastorzy (papieże, biskupi, duchowni, ewangeliści, zakonnicy) są milionerami, a pomimo to oni są w środkach masowego przekazu, w telewizji, w radio i organizują konferencje, błagając o więcej?  Pewnego dnia, już wkrótce, będą pociągnięci do odpowiedzialności za kradzieże tego, co było przeznaczone na święte dziesięciny i ofiary, a zamiast tego, odżywiało ich apetyty na chciwość.  

Ta dziesięcina i dary miłości są po to, by głosić Ewangelię dookoła świata i wypowiadać MOJE prorocze Przekazy, przyprowadzając dusze w MOJE miłujące Ramiona. 

JA, Władca wasz, BÓG JAHSZUA (JAHUSZUA), jestem bardzo rozzłoszczony, gdyż wy siedzicie w tych kościołach, które tylko pouczają o jednej stronie Wszechmocnego BOGA – o stronie miłości, ale nie chcą mówić przeciw czemukolwiek, co mogłoby urazić innych!  Oni nie boleją z powodu zagubionych dusz! 

Kwas faryzeuszów chce jedynie wzrastać i mówić o remoncie kościoła, o budowaniu większych i lepszych budynków, płaceniu przybywającym misjonarzom za seminaria lub muzykom, aby śpiewali, a wszystko to, podczas, gdy MOI ludzie w zgromadzeniu kościelnym są nadzy, głodni, lub bezdomni! 

Ci sami pastorzy
(księża, zakonnicy, duchowni, kaznodzieje) nigdy by nie pomyśleli o zaproszeniu tych ludzi do ich własnych domów! 

Wielu ma zgromadzenia kościelne tak duże, że oni nawet nie próbują rozpoznawać ich twarzy lub znać ich nazwisk – to nie żaden pastor (duchowny)!  Oni powinni być dostępni, kiedy ich potrzebujecie bez względu na porę dnia lub nocy! 

Kwas faryzeusza mówi, że oni nie mogą fatygować się modlitwą tak po prostu za kogokolwiek! 

Oni zapominają, że pastor jest sługą! – Oni mają płakać z MOIM ludem, cieszyć się z MOIM ludem! Oni nie są ponad MOIM ludem! Powinni nosić ciężary jedni drugich, zachęcać wiernych do wzywania ich, gdy potrzebna jest modlitwa.  Domowe numery telefoniczne powinny być dobrowolnie rozdawane.

To strofowanie nie jest dla wszystkich duszpasterzy
(pastorów, duchownych, zakonników).  JA mam również MOJĄ resztkę, która miłuje MOJE dzieci i jest tam, aby posługiwać zgromadzeniu kościelnemu w każdy sposób.  Ci duszpasterze (pastorzy, duchowni, zakonnicy) są w potrzebie, gdyż oni mają biedniejsze zgromadzenia, ale wielka będzie nagroda w Niebie dla tych pastorów.  Ci pastorzy są bogaci w wiarę i w Dary DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ).  JA wynagrodzę ich otwarcie pewnego dnia, już wkrótce. 

Ale ten Przekaz jest dla tych, którzy siedzą w kościołach, gdzie duszpasterze
(pastorzy, księża, zakonnicy, duchowni) grzeszą, a pomimo to nikt nie śmie o tym mówić! 

Ilu z was, czytających to – JA pokazałem zło tkwiące w waszych kościołach, tak, w waszych własnych pastorach – a pomimo to wy siedzicie tam i nic nie mówicie, zastraszeni przez to, kim on lub ona jest….  Oni nie są ani trochę lepsi niż wy!  Wy słyszycie: “Kim jestem ja, aby korygować pastora?  To jest przynajmniej kościół”.  Ale kiedy JA pokazuję wam zło, to wy macie przemówić!

Wy powstrzymujecie błogosławieństwo tego duchowego lidera.  A co będzie, jeśli się ukorzą i nawrócą? 

A jeśli oni naprawdę nie wiedzą, że obrazili MNIE? Zamiast tego martwicie się gdyż wasi przyjaciele i rodzina uczęszczają do tego kościoła. Nie chcecie powodować wstrząsów, gdyż może już nigdy nie będziecie zaakceptowani –uważajcie na kwas faryzeuszów!  On już was zanieczyścił!

Wy siejecie wasze ziarno w jałową glebę, której JA nie błogosławię MOIM DUCHEM ŚWIĘTYM (RUACH ha KODESZ). Wy nie widzicie znaków, cudów ani niezwykłych dziwów, które idą za tymi, którzy wierzą.  Więc zamiast nich, faryzeusze muszą stwarzać karnawałową atmosferę, aby zabawiać kongregację. 

Strzeżcie się kwasu faryzeuszów!

Nic dziwnego, że wy liczycie sekundy do wyjścia z kościoła. Czy nie widzicie, że MÓJ DUCH ŚWIĘTY (RUACH ha KODESZ) nie działa tam? Czy nie widzicie, że pogardza się prawdziwym Darem Proroctwa? 

Czy nie widzicie, że jeśli JA posłałbym tę służebnicę Elijah do tych kościołów, to ona nie byłaby mile widziana?  - Gdyby ona miała wypowiedzieć to Proroctwo, pokazano by jej drzwi! 

Sprawdźcie to i skopiujcie oraz pokażcie waszemu pastorowi to, co jest napisane tutaj i w innych Proroctwach, które powiedziałem poprzez Sherrie Elijah (Elisabeth).  Będziecie zdumieni, gdyż zobaczycie czy wasz pastor (proboszcz, duszpasterz, ksiądz, zakonnik, duchowny) ma ducha i kwas faryzeusza! 

Większość was czytających to i rozpoznających Głos waszego Niebiańskiego OJCA będzie zaszokowana, gdy ujrzycie, co wasz pastor (duchowny) czyni z Proroctwami takimi jak te, które JA dałem temu prorokowi.  Oni mogą powiedzieć, że nie mają czasu, lub po prostu mogą dać wam znać, że nie są zainteresowani Proroctwami. 

Czy nie widzicie, że szatan posyła swoje klonujące duchy, aby sklonowały osobę, która kiedyś była święta, ale odwróciła się ode MNIE ze względu na chciwość, pychę, grzech lub brak wiary?  A teraz, ten klonujący duch wypowiada MOJE Słowa, pomimo, że nie ma w nim DUCHA ŚWIĘTEGO (RUACH ha KODESZ), a tylko klon przebrany za anioła światłości!

JA pociągnę was do odpowiedzialności za sianie ziarna w misje/kościoły, które prowadzą MOICH ludzi do fałszywych doktryn. Kościoły te wzrastają w nadmiarze i konsumują bogactwo niczym żarłok! 

Tylko, dlatego, że są największymi misjami/kościołami, nie oznacza wcale, że są najlepszymi, a to, że są w telewizji, nie czyni ich lepszymi od małych zgromadzeń.

Ci duchowni, którzy budują ośrodki masowego przekazu, aby dosięgnąć świat i ciągle jeszcze błagają o więcej, aby zapłacić za ich kosztujące wiele milionów dolarów kościoły i studia; opływają w bogactwa, w światowość, ale nie w Świętość. 

Wy, którzy pomogliście im prowadzić ludzi na manowce przez to, że nie przemawialiście, będziecie pociągnięci do odpowiedzialności! 

JA usunę wasze błogosławieństwa, jeśli dalej będziecie zatykać uszy.  To jest wasza ostatnia szansa! 

Przestańcie wspierać misje i kościoły z kwasem faryzeuszy! 

JA usunę wasze błogosławieństwa, jeśli będziecie promować te faryzejskie kłamstwa. 

JA pobłogosławię tych, którzy są  MI posłuszni. 

Czytajcie te Proroctwa waszym pastorom i proście o pozwolenie, aby się nimi podzielić, abyście mieli udział w MOICH błogosławieństwach wraz z innymi. Jeśli czynienie tego onieśmiela was, wtedy zadajcie sobie pytanie – dlaczego

Ostrzeżcie zbór i pastora o tym, co JA mówię!  MOJE Słowa nie są tylko dla niewielu, ale mają być słyszane przez większość. Powiedzcie im to, że tak jak za dni Noego, tak ponownie będzie – powódź przekleństw z MOJEJ Czaszy Przekleństw, która przelewać się będzie na tej ziemi i żaden nie ucieknie z wyjątkiem tych, których JA już zapieczętowałem! 

Ogień z nieba – ogień, który będzie trawił wszystko, czego dotknie! 

Jedna trzecia Ziemi będzie zniszczona! 

Ziemia trzęsie się ze strachu, gdy JA, SYN BOŻY, nadchodzę! 

Gniew strawi Ziemię! 

Ta Ziemia jest czczona, a nie STWÓRCA tej Ziemi! Z tego powodu Ziemia płaciła i będzie dalej płacić! 

Stworzenia tej Ziemi były czczone i za to te stworzenia muszą zapłacić! 

Człowiek był czczony, a nie STWÓRCA ludzkości – za to ludzkość zapłaci! 

Złe duchy Izebel i Achaba (1 Ksiega Krolewska 16:29-34) zostały przyjęte przez kościoły – za to Sąd nadchodzi do Domu PAŃSKIEGO i na ziemię. 

Uciekajcie z takich miejsc! 

W zamian za to, słuchajcie MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO! 

Słuchajcie duchowych przywódców z duchami Noego, Eliasza, Mojżesza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, Jana Chrzciciela!

Uczcie się z owocu tych Proroków, ale przede wszystkim uczcie się od waszego PANA, waszego BOGA, wołajcie na MOJE Imię – JAHSZUA (JAHUSZUA) – a JA was nauczę i wprowadzę we wszelką Prawdę! 

Nauczcie się słuchać MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Nadchodzi czas, że publiczne gromadzenie się w budynkach w Ameryce będzie powodować wielki strach.  Inne kraje znają to już teraz, ale JA byłem jak dotychczas litościwy.  Wy polegaliście dotychczas na tym budynku, aby się zbierać i wielbić MNIE raz lub dwa razy w tygodniu, zapominając o MNIE przez resztę tygodnia – nie wszyscy, ale wielu czytających to teraz. Polegacie na tym budynku lub pastorze czy zgromadzeniu kościelnym, ale wy nigdy nie nauczyliście się słuchać MEGO Głosu samemu. 

Co uczynicie, gdy  będziecie  tylko wy i JA? 

Uczcie się już teraz słyszeć i słuchać posłusznie MEGO Głosu! Wasi pastorzy powinni was zachęcać do czynienia tego i do darów MEGO DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Słuchajcie tego, co mówią MOI prawdziwi prorocy! Pracujcie z prorokami!  Uczcie się odwagi na ich przykładzie. 

Szatan stara się skraść waszą błogosławioną nadzieję i wypełnić wasze serca strachem, mówiąc MOIM dzieciom i MOJEJ Oblubienicy, że oni będą przechodzić czas Gniewu, kradnąc waszą radość, wykradając waszą błogosławioną Nadzieję!

Ci słudzy szatana przychodzą, jako aniołowie światła.  Kiedy myślicie o aniołach posłanych przez szatana, aby wywołać zamieszanie i zakłopotanie MOICH sług, myślcie o nich jak o światłach fluorescencyjnych.  To jest podróbka, szkaradny i zabójczy falsyfikat.  Światło fluorescencyjne odczuwa się jakby wyciągało z was waszą energię. 

Czy nie powiedziałem wam, abyście się modlili, abyście byli godnymi ominąć godzinę pokusy, która nadchodzi na tę ziemię? 

Zapisałem w MOIM Słowie, aby was pocieszyć i ukoić wasze obawy: „MOJE dzieci, wy nie jesteście wyznaczeni na MÓJ Gniew!” (1 Tes 5:9, Obj 3:10)  Zamiast tego, JA dałem wam błogosławioną Nadzieję. 

A jednak pozwalacie fałszywym prorokom okradać was z tej błogosławionej Nadziei. Niektórzy będą zbawieni, chociaż teraz odrzucają tę błogosławioną Nadzieję, która przyjdzie już teraz bardzo niedługo!  

Będą oni ubolewać jak tych pięć panien bez oliwy w ich lampach, gdyż będą pozostawieni w ciemności bez jakiegokolwiek światła!  Oni będą patrzeć jak zniszczenie dosięga każdego, z kim starają się podróżować, tych, którzy nie są MOIMI dziećmi – czy to męża, czy żonę, rodziny lub przyjaciół. 

Uczcie się od Lota! 

Ci, którzy nie chcą uwierzyć, że JA, PAN wasz, BÓG (JAHUSZUA), powracam po MOJĄ Oblubienicę – a JA jestem już w drodze – zostaną zastani tak, jak te pięć dziewic bez oliwy w ich lampach i bez możliwości zakupu przez nich oliwy do ich lamp! 

Te pięć mądrych dziewic teraz wierzy, że JA mogę nadejść każdego dnia i godziny.  Oni wypatrują i pragną abym szybko przyszedł, boleją codziennie, że JA nie porwałem ich jeszcze ze SOBĄ.  Te mądre zachowują oliwę w ich lampach i wypełniają codziennie świeżym, nowym Namaszczeniem. 

Wiedzcie to – MOJA błogosławiona Nadzieja jest rzeczywista!  JA jestem tą Błogosławioną Nadzieją! 

Nie pozwólcie, aby drzwi Arki zostały zamknięte bez was będących w MOICH Ramionach.  JA jestem Drzwiami do Arki. 

JA mówię wam, że Księga Pogan się zamyka, jak to prorokował dla Ameryki Dimitru Duduman.

(Komentarz: Dimitru Duduman był rumuńskim Prorokiem)

On teraz patrzy z Nieba i wie, że uczynił, co tylko mógł, aby ostrzec Amerykę.  Ale och, jak niewielu posłuchało!  On ostrzegł was o nadchodzącym na Amerykę gniewie! 

Gdyż Ameryko, czyż JA nie prorokowałem przez tę służebnicę teraz przemawiającą: „Ameryko, nawróć się, zanim będzie za późno, gdyż JA zostawiłem najgorsze na koniec”?

Ale JA mówię do MOICH dzieci, które żyją w Ameryce: “Nie porzucajcie swojej błogosławionej Nadziei!”

Szatan nadchodzi, aby skraść waszą wiarę w to, że JA ochronię tych, którzy są MOI i zapewnię drogę ucieczki dla MOJEJ Oblubienicy!  Tylko wierzcie, że te pogańskie nieszczęścia nie są nieszczęściami MOICH dzieci!  Po prostu wierzcie, że JA jestem BOGIEM, który wynagradza tych, którzy MNIE pilnie poszukują! MOJE nagrody są ze MNĄ. 

I tak, jak za dni Noego, będziecie patrzeć na zniszczenie z ponad MOJEGO Gniewu - było za późno, kiedy zamknięto drzwi do Arki! I bez względu na to, jak  bezbożni walili w drzwi Arki, oni nie mogli wejść!

Kiedy JA zabiorę do domu SWOJĄ Oblubienicę, wszyscy pozostawieni będą zmuszeni przejść przez czas Ucisku! 

W zależności od wiary tych, którzy będą wołać na MNIE, abym ich zbawił, będzie zależało to, czy oni umrą, czy też zdołają uniknąć Znamienia / Znaku Bestii.  Tylko słyszenie MEGO Głosu i posłuszeństwo wobec MNIE zadecydują o tym.  

Ci, którzy wierzycie, że JA ochronię was znad potopu MEGO Gniewu, wierzcie, że JA nie jestem kimś, kto bije żonę.

JA jestem znieważony – by myśleć… jak może ktoś tak uważać? Kiedy JA mówię, że JA przychodzę po MOJĄ Oblubienicę, bądźcie gotowi i czekajcie na MNIE! Kiedy JA mówię w MOIM Słowie, że możecie uciec od tej godziny pokusy, która ma nadejść na cały świat; kiedy JA mówię, że MOJA Oblubienica nie jest wyznaczona na MÓJ Gniew – wielu z was wciąż upiera się by poddawać MNIE próbom, a więc JA dopuszczę, aby wypełniło się to, co mówicie! 

Czy wierzycie, że JA zapewnię wam drogę  ucieczki? 

Dla tych, którzy wierzą i żyją świętobliwie, jakbym JA miał nadejść lada chwila – JA ich nie zaskoczę – oni czekają na MNIE teraz!

Ta Służebnica, przez którą przemawiam, każdego dnia smuci się tym, że nie przychodzę. Oto, w jaki sposób będziecie wiedzieć, czy jesteście MOJĄ Oblubienicą! Czy wy także smucicie się każdego dnia tym, że nie przychodzę, czy też żyjecie tak, jakbym nie miał przyjść przez lata?

Czy wierzysz, że jesteś „Objawionym Synem Bożym”1, który przyniesie pokój tej ziemi? Bo jeżeli tak, to się mylisz! Jedynie JA, JAHSZUA (JAHUSZUA), mogę przynieść Pokój temu światu! Lecz nie zanim na tym świecie rozpęta się Piekło!

Kiedy będzie wyglądać na to, że nikt nie przetrwa, JA przyjdę ponownie z MOIMI Świętymi za MNĄ, i ujrzycie jak łatwo unicestwiam wroga (KRÓLA) JAHSZUA (JAHUSZUA)! JA uczyniłem jawne widowisko przedtem,2 i JA uczynię to ponownie!

Uważajcie, gdyż teraz mówię wam tajemnicę przez MOJĄ Służebnicę: JA przychodzę, aby potajemnie porwać MOJĄ Oblubienicę w godzinach nocnych, wtedy, gdy ci, którzy MNIE nie wypatrują, będą się MNIE najmniej spodziewać! Przyjdę i udowodnię, że nie jestem kimś, kto bije swoją żonę! JA kocham MOJĄ Oblubienicę i czekam z utęsknieniem na nią; aż będzie ubrana w swoje Nieśmiertelne Ciało – czyste i nieskazitelne – ubrana w promieniującą biel!

Do tych, którzy nie wypatrują MNIE i wierzą, że muszą cierpieć Ucisk: JA zastanę was jak złodziej w nocy, niespodziewanie, ale JA nie przyjdę po was, gdyż wy nie czekaliście! Będzie musieli patrzeć, jak MOJA Oblubienica otrzymuje swoją nagrodę Nieśmiertelnego Ciała w Chwale! Oto MOJE nagrody są ze MNĄ! Wy, którzy miłujecie MNIE, ale nie chcecie w to wierzyć – wasze Ciała w Chwale będą musiały czekać, a wy będziecie musieli wycierpieć Ucisk, gdyż wasze usta mówią to, w co wierzycie.

Ci, którzy oczekują ich OBLUBIEŃCA, zostaną porwani przeze MNIE ponad cały ten horror, który nadejdzie na tę ziemię!

Dla tych z was, którzy to czytają, ale w to nie wierzą: weźcie sobie nauczkę od tej Ziemi, gdyż nawet Ziemia dygocze i trzęsie się, kiedy JA, wasz JAHSZUA (JAHUSZUA) MESJASZ, zbliżam się do Ziemi raz jeszcze! Nadchodzę, aby uciec potajemnie z MOJĄ Oblubienicą! Jak wielu z was będzie gotowych?

Wy wiecie, że ten czas się zbliża, jednak nie będziecie znać dnia ani godziny. Tak, więc żyjcie, jakby miało to być dziś, abym nie zastał was żyjącymi tak, jak ten grzeszny świat!

Mówię ponownie: Drzwi do Arki i Księga Pogan zamykają się szybko! JA jestem Drzwiami do Arki! Przyjdźcie w MOJE miłujące Ramiona!

Do tych, którzy MNIE nie znają: JA czekam na was, czy wy czekacie na MNIE?

Spójrzcie w górę, wasze Odkupienie się przybliża – do tych wypatrujących i czekających na JAHSZUA (JAHUSZUA) MESJASZA!

Ostrzeżcie innych i niechaj wasze szaty pozostają nieskazitelne i białe, obmyte w MOJEJ przelanej na Kalwarii Krwi! JA pragnę być z MOJĄ Oblubienicą w ten sam sposób, w jaki ona pragnie być ze MNĄ!

Kiedy będziecie widzieć, jak wszystkie te rzeczy się wypełniają, wiedzcie, że jestem w drodze!

 

1 „Manifest Sons of God” („Objawieni Synowie Boży”), ruch chrześcijański w Ameryce wyznający wiarę w niebiblijne doktryny uczące m.in. o tym, że wierzący mają możliwość stania się niczym CHRYSTUS pod każdym względem, i że to oni sami, jako „Kościół Chrystusowy”, „staną się nieśmiertelni i ustanowią Królestwo Boże na ziemi” zanim przyjdzie jakikolwiek Ucisk czy Wniebowzięcie. W gruncie rzeczy zaprzeczają oni biblijnemu Wniebowzięciu i prawdzie o tym, że JAHUSZUA zabierze SWE Najlepsze Owoce – SWĄ Oblubienicę – od Wielkiego Ucisku, co jest Błogosławioną Nadzieją Wiernych, o której mowa w tym Proroctwie.

2 „Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił /je/ na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu (Krzyżowi) w triumfie.” – List do Kolosan 2:15

 

******* Koniec Proroctwa ******* 


Komentarz Elisabeth:

Zapisane 15-go listopada, 1998 roku o godzinie 12:00 po południu.  I tak jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane.  Dane tej służebnicy Elisabeth Elijah.

Koniec komentarza. 

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk
amightywind2k@yahoo.com

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018