Proroctwo 24 / część I

UWAŻAJCIE! DRZWI DO ARKI I KSIĘGA POGAN ZAMYKAJĄ SIĘ!

Przekaz otrzymany przez Apostoł Elisabeth Elijah 15-go listopada 1998 roku o godzinie 24.


Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16

„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8) 

 

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Wchodźcie teraz! Drzwi do Arki i Księga Pogan zamykają się!

Wejdźcie do Arki! Przyjdźcie w MOJE ramiona, w których jest bezpieczeństwo.

Do tych, którzy nazywają MNIE „UMIŁOWANYM” i JA nazywam ich „MOJĄ Umiłowaną Oblubienicą, MOIMI Dziećmi”: Przyjdźcie, ponownie uwierzcie w waszą błogosławioną nadzieję – waszego Wszechmogącego BOGA, PANA, ZBAWICIELA i OBLUBIEŃCA! Uwierzcie błogosławionej nadziei! JA wybawię was od nadchodzącego gniewu.
(1 List do Tesaloniczan 1:10)

Do
tych, którzy odrzucają tę błogosławioną nadzieję – MOJE przyjście po MOJĄ Umiłowaną Oblubienicę, ucieczkę z nią o północy: Wy obrażacie MNIE mówiąc, że JA sprawię, iż ona ucierpi od Gniewu Wszechmogącego BOGA. Ona jest MOJĄ Umiłowaną, – dlaczego miałbym bić MOJĄ Oblubienicę? JA nie biję SWOJEJ Żony!

Wy zostaliście już sprawdzeni i uznani za godnych nazwania MOJĄ Oblubienicą, bo w przeciwnym razie nie porywałbym was ze sobą. A więc przestańcie MNIE obrażać i wierzcie w to, że JA wynagradzam tych, którzy MNIE pilnie szukają i wypatrują MOJEGO przyjścia, i tęsknią za MOIM ponownym przyjściem.

Jak za dni Noego, JA ostrzegałem Noego, że nadejdzie deszcz. Chociaż Noe nie wiedział, czym jest potop, on MI uwierzył. Powiedziałem Noemu, aby zbudował Arkę, chociaż praca była ciężka, a kpiny i prześladowania wielkie. I chociaż praca nad ukończeniem tego, co JA zleciłem Noemu, zajęło wiele lat, to dzięki jego posłuszeństwu wy dzisiaj jesteście w tym miejscu. Zwierzęta, które on ocalił, z wyjątkiem tych, których wyginięcie wy spowodowaliście, zapełniły ziemię.

JA z góry wiedziałem, kogo stworzyłem, aby miał odwagę wypowiadać Przekazy z Mocą i Namaszczeniem MEGO RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO), które przekonuje serca tych z duchowymi uszami do słuchania i oczami do patrzenia.

Noe nie wątpił, ani nie powinni też MOI Prorocy dzisiaj.

Jednakże tak wielu to czyni, nawet pomimo tego, że wypowiadam MOJE Słowa Ognia i używam ich ust do przemawiania oraz rąk do pisania, a mimo to oni śmią wątpić i zastanawiać się, czy słyszą z Nieba.

Noe nie wątpił; Jeremiasz nie wątpił; Jonasz nie wątpił; Eliasz nie wątpił; Ezechiel nie wątpił; Daniel nie wątpił, a więc dlaczego MOI Prorocy dzisiaj poddają MNIE w wątpliwość?

JA poprę Słowa, które wypowiadam.

Nie słuchajcie prześmiewców i szyderców!

Jak za dni Noego i Lota i Mojżesza, tak będzie ponownie.

Nadchodzi deszcz, ale jest nim deszcz MEGO Świętego Terroru Gniewu i Sądu Wielkiego BOGA „JA JESTEM”!

Nadchodzi potop, ale nie jedynie potop wodny, lecz potop przekleństw wylewanych z czasz (Księga Objawienia 16). JA zaleję tę ziemię powodzią MEGO Gniewu za grzechy przeciw MNIE, począwszy od czasu Adama i Ewy.

I tak jak miałem Noego, by ostrzegał o potopie, Mojżesza, by ostrzegał o przekleństwach, i Lota, aby ostrzegał, że spadnie ogień z Nieba, tak uczynię to ponownie!

Ostrzegam teraz poprzez MOJĄ służebnicę! Wyszłoby to wam na dobre, gdybyście studiowali każde słowo, które JA teraz wypowiadam i zapisuję przez nią.

Zawsze jest resztka, którą mam, która usłyszy i usłucha MOJEGO Głosu.

Zawsze jest rzesza, która będzie kpiła i szydziła w taki sam sposób, w jaki bezbożni drwili z Noego, Mojżesza i Lota. I z pewnością tak samo, jak zniszczenie i Gniew nadeszły w postaci potopu, przekleństw i ognia z powodu Gniewu i Sądu Wielkiego BOGA „JA JESTEM” – tak będzie ponownie!

Tak, więc uczynicie dobrze słuchając Słów, które wypowiada MOJA służebnica Elijah. To nie są jej Słowa, ale Słowa z ust waszego STWÓRCY. Wy błagaliście o wiadomości ode MNIE. JA przemówię teraz.

Te Słowa rozgniewają MOICH wrogów oraz sprawią, że MOJE dzieci i Oblubienica będą się cieszyć i mieć niewysłowioną, pełną chwały radość.

Całe Piekło próbowało rozpraszać uwagę Sherrie Elijah, aby nie słyszała MOICH Słów, które teraz wypowiadam, ale jedynie utrudniało, nie mogąc powstrzymać MNIE od mówienia, a jej od słyszenia.

Te Słowa przyprawiają szatana o dreszcze, gdyż rzesze – tak, powiadam, miliony – usłyszą MÓJ Głos i przybiegną w ratujące Ramiona Zbawienia MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA).

Jedynie poprzez przelaną Krew JAHUSZUA ktokolwiek będzie ocalony od tego, co ma nadejść.

JA zamierzam wylać MOJĄ Furię!

Wy, którzy słuchacie tego i to czytacie, będziecie albo zaoszczędzeni przez MOJE ponowne przyjście, albo będziecie żyć by doświadczyć MOJEGO Gniewu.

To, co czynicie teraz dla MOJEJ Chwały, i co już uczyniliście wyłącznie dla MOJEJ Chwały sprawi, że MÓJ SYN oszczędzi was od grozy MOJEGO Gniewu i nadchodzącego Sądu.

Drzwi do MOJEJ Arki zamykają się!

Wejdźcie szybko dopóki możecie!

W czasach Noego niewierni dobijali się do drzwi arki, aby się schronić, a jednak było już za późno po tym, jak ten Gniew zaczął spadać. Pierwsze krople deszczu bezbożni ignorowali tak, jak ignorują teraz!

Ale otwórzcie oczy! Gniew już spada dookoła świata, chociaż w łagodniejszym stopniu niż to nastąpi!

Przyjdźcie szybko do JAHSZUA (JAHUSZUA), przyjmijcie GO, jako swojego WŁADCĘ, ZBAWICIELA i BOGA. Znacie drogę ucieczki – na co czekacie?

Ta Arka jest niczym Arka MEGO Przymierza.

Ta Arka jest MOJĄ obietnicą bezpieczeństwa – tylko MÓJ SYN JAHUSZUA jest wasza Arką Bezpieczeństwa!

JA odpowiem na wasze modlitwy jedynie w Imieniu JAHSZUA (JAHUSZUA ha MASZIJACH)!

Nie możecie modlić się we własnych imionach, we własnej odwadze czy sile. Nie ważcie się dotknąć MEGO Tronu w waszych własnych imionach, gdyż nie ma dla was innego imienia wstawienniczego, prócz MOJEGO Umiłowanego SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA)!

Nie ważcie się nosić waszych własnych szat sprawiedliwości, gdyż JA wiem, kto ma MOJĄ Pieczęć na sobie – ci, którzy są prawdziwie wykupieni poprzez Dzieło MEGO SYNA JAHUSZUA na Kalwarii.

Przyjdźcie do MNIE w Imieniu JAHUSZUA, poprzez JEGO przelaną Krew!

Stańcie w JEGO Szatach Sprawiedliwości, abym, gdy to uczynicie, powiedział: Podejdźcie śmiało do Wielkiego BOGA „JA JESTEM”, waszego BOGA JAHWEH.

Jeżeli spróbujecie podejść w jakimkolwiek innym imieniu, to wypędzę was! Nie zostaniecie wybawieni od potopu MOJEGO Gniewu, od ognia, który spadnie, od przekleństw, od plag, w żaden inny sposób jak tylko poprzez przyjęcie JAHUSZUA, jako MESJASZA, waszego ZBAWICIELA, waszego BOGA, już teraz, zanim będzie za późno!

Budda nie może was zbawić – on nie mógł zbawić samego siebie!

Allah, Mahomet, Gandhi nie są w stanie was zbawić – oni nie mogli zbawić samych siebie! Wszyscy umarli! Wszyscy są pod Sądem za to, że skłonili innych do oddawania im czci!

Sun Moon nie zbawi was – on nie jest w stanie wybawić samego siebie od Sądu BOŻEGO, który nadchodzi!

Maitreya nie może was zbawić!

(Komentarz: Sun (Myung) Moon, czytaj: San Mun - koreański założyciel i przywódca Kościoła Zjednoczeniowego. Ogłosił się mesjaszem. Maitreya, czytaj: Matreja, ogłoszony zbawicielem, nauczycielem świata przez zwolenników New Age, np. przez Anglika – Benjamina Creme)

Jest
tylko jedno Imię, które może was zbawić, a jest nim Imię JAHSZUA MESJASZA (JAHUSZUA ha MASZIJACH)!

To, czy nazywacie GO JAHUSZUA czy JAHSZUA – nie jest istotne. Po prostu wołajcie na JEGO Imię!

Wy, którzy nazywacie siebie Żydami – słuchajcie uważnie! Nie możecie wejść do Nieba jedynie poprzez oddawanie czci JAHWEH i wiarę w [JEGO] Imię, choć jest to MOJE Imię.

To JAHUSZUA jest wyłącznym MESJASZEM.

Cena, którą MÓJ SYN zapłacił na Kalwarii, była za wasze Zbawienie, zarówno Żyda jak i Poganina (nie-Izraelity; Rzymian 1:16). JAHUSZUA był ukrzyżowany, torturowany, zmarł i zmartwychwstał ze względu na was. ON zapłacił okup za wasze grzechy!

Zarówno Żydzi jak i Poganie
(ludzie z narodów poza Izraelem) – słuchajcie MNIE! Nie ma innego Zbawiciela poza JAHSZUA (JAHUSZUA). ON jest waszym ZBAWICIELEM, jedyną drogą ucieczki od MEGO nadchodzącego Gniewu!

MOJE dzieci, które stworzyłem, żydowskiego pochodzenia – słuchajcie MNIE: czekacie na innego zbawiciela, jednakże czekacie na próżno! Nie ma innego poza MOIM SYNEM JAHSZUA (JAHUSZUA). TEN, którego nauczono was nienawidzić, jest wyłączną Arką Bezpieczeństwa. Nie możecie miłować MNIE, a nienawidzić MEGO Umiłowanego SYNA! JAHSZUA (JAHUSZUA) jest TYM, którego JA posłałem na Ziemię, aby zapłacił okup za wasze grzechy!

Oto, dlaczego, Izrael i Jerozolima nie znają pokoju. Każdy naród, który odrzuca JAHSZUA (JAHUSZUA), jako MESJASZA nie zazna pokoju.

Ponownie słuchajcie MNIE! Poznajcie JAHSZUA (JAHUSZUA), a zaznacie pokoju!

JAHSZUA (JAHUSZUA) przynosi Pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. JAHSZUA (JAHUSZUA) jest Księciem Pokoju. (Księga Izajasza 9:5)

Jak moglibyście mieć pokój, odrzucając Jedynego Księcia Pokoju?

Tak jak za czasów Noego, praca przy budowaniu Arki była trudna, długo trwało zbudowanie Arki i zebranie zwierząt. Tak jak trudno było dawnym Prorokom, tak i dzisiejszym Prorokom nie jest łatwo wypowiadać MOJE Słowa. Potrzebna jest do tego odwaga, i będziecie urażać więcej
[osób] niż błogosławić.

JAHUSZUA był obrazą dla wielu.

Tacy są też MOI Prorocy, którzy nie wypowiadają słów dla swędzących uszu, ale zamiast tego słowa, które przekonują o winie (Ew. Jana 16:8), i wygłaszają MOJE tajemnice, ostrzegają by się nawrócić, lecz zawsze oferują także nadzieję i litość.

Praca Proroków i Apostołów nie jest łatwa ani popularna. MOI Prorocy stają się sfrustrowani, próbując przekonać ludzi do słuchania, wiedząc, że te Słowa nie są ich słowami. Wydają oni swoje własne środki finansowe, aby wypowiadać te Prorocze Przekazy, jako że JA zawsze mam resztkę, która usłyszy MÓJ Głos i będzie posłuszna. JA zawsze mam resztkę, która będzie pragnęła usłyszeć to, co mówią Prorocy.

Jednakże… jak bardzo boleję – jak niewielu jest chętnych, by pracować u boku MOICH Proroków, dzieląc ich ciężary. Czyż MOJE Słowo nie mówi: „Zaufajcie Prorokowi, a będzie się wam powodziło”? (2 Księga Kronik 20:20)

Teraz mówię wam: wynagrodźcie Proroka, a otrzymacie takie samo wynagrodzenie jak i oni, w Królestwie Niebios i na ziemi! Kiedy papierowa waluta stanie się bezwartościowym papierem i nie będzie miała już wartości, JA będę pamiętać, czy pomogliście MOIM Prorokom, czy pozostawiliście ich w potrzebie. (Ew. Św. Mateusza 25:31-46)

Pamiętajcie
o wdowie z Sarepty, jeśli w to wątpicie (1 Księga Królewska 17:10).

Czy ja nie wiedziałem już z góry, kto będzie chętnym do tego, aby dzielić jarzmo dawnego Eliasza?

Czy wzbudziłem bogatą kobietę, aby wspomogła Eliasza?

Nie, JA wzbudziłem kogoś, kto był w potrzebie tak, jak on. Oni oboje byli głodni, czyż nie? Oni oboje nie mieli fizycznego bogactwa, czyż nie? A jednak JA wybrałem tę małą wdowę z Sarepty, gdyż znałem jej serce. Ona nie była egoistką, i chociaż była zatroskana – to był ostatni posiłek jej i jej syna, a potem umarłaby ze swym synem – ona zaufała Prorokowi i uwierzyła temu Prorokowi, i tak nie była już dłużej w potrzebie. Ona przedłożyła potrzeby Proroka przed swoimi własnymi.

Pamiętajcie, jak rozmnożyłem jej baryłkę oliwy i nie opróżniła się!

Pamiętajcie, jak rozmnożyłem jej dzban mąki tak, że nie wyczerpał się!

Pamiętajcie, jak poprosiłem ją o to, by użyła swej wiary, aby dać ostatki tego, co miała!

Pamiętajcie to MOJE dzieci – ona musiała pożyczyć garnki i dzbanki od sąsiadów, a kiedy oni zapytali ją, co zamierza do nich włożyć, ona musiała odrzec, że jej BÓG wypełni te puste naczynia. I tak, jak uczyniłem jej, tak uczynię ponownie! 
Tylko wierzcie!

Wiara bez uczynków jest martwa! (List Jakuba 2:17,26)

JA uczynię to dla tych, którzy wierzą, że zaopatrzę również ich, tak jak uczyniłem to dla wdowy z Sarepty – dla tych, którzy błogosławią MOICH Proroków.

Będziecie chcieć, abym błogosławił wam, kiedy wasze papierowe pieniądze i karty staną się bezwartościowe. JA będę pamiętać, czy daliście dziesięcinę i jałmużnę wtedy, kiedy powiedziałem wam, abyście się podzielili. Czyż MOJE Słowo nie mówi: „Gromadźcie sobie skarby w Niebie, gdzie złodzieje nie mogą ukraść, ani rdza nie może zniszczyć.”? (Ew. Mateusza 6: 20) Gromadźcie sobie błogosławieństwa w taki sam sposób, w jaki gromadzilibyście swoje bogactwa.

Tam, gdzie jest wasze serce i w co pokładacie zaufanie jest waszym Bogiem.

Powiadam wam to: każdy, kto pomógł Noemu, został zaoszczędzony. Ale kto trudził się z Noem? – Tylko jego rodzina! I tak będzie ponownie. Tylko MOJE prawdziwe dzieci będą pragnęły pomoc Prorokom w przemawianiu, a nie nakładać im kaganiec, czy też „pętać nogi wołu”, podczas gdy ciągnie pług.

Módlcie się za Proroków, a zwłaszcza za służebnicę wypowiadającą to!

Szatan stara się uciszyć MÓJ Głos na tej ziemi, gdyż Prorocy zawsze ostrzegają zanim JA poślę MÓJ Gniew, lub zanim szatan zaatakuje!

To z MOIMI Prorokami JA dzielę się MOIMI tajemnicami. („Pan JAHWEH nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, Prorokom.” Księga Amosa 3:7)

Nigdy nie zsyłam MEGO Gniewu i Sądu dopóki nie poślę Proroków, aby ostrzegali i aby nawoływali do pokuty i nawrócenia z grzechu!

Szatan nienawidzi zwłaszcza Proroków. Urząd Proroka nie jest łatwy. Nikt nie jest Prorokiem, jeśli cierpienie nie jest mu znajome. Oni cierpieli za Namaszczenie do prorokowania.

A więc teraz mówię:

·        Błogosławcie MOIM Prorokom, a JA pobłogosławię wam!

·        Ochraniajcie MOICH Proroków, a JA ochronię was!

·        Pracujcie z MOIMI Prorokami, a wielkie będą wasze błogosławieństwa, zwłaszcza, kiedy będziecie w potrzebie!

·        Zaoferujcie kryjówkę MOIM Prorokom, a JA ukryję was!

·         Podzielcie się z MOIMI Prorokami, a JA obiecuję, że nigdy nie będziecie chodzić głodni ani bezdomni!


Nadszedł czas, kiedy niebezpieczne jest nazywać siebie Prorokiem. Staje się to bardziej niebezpiecznie w miarę jak JAHSZUA (JAHUSZUA) zbliża się, przychodząc po SWOJĄ Oblubienicę. JA nie powinienem musieć mówić wam tego, co już powiedziałem, powinniście to już wiedzieć. Wstydźcie się za nieczynienie tego, co wiecie, że JA powiedziałem wam w Duchu, abyście zrobili. Mówiłem wiele razy: „Pomóż im!”, a jednak odmawialiście.

Jak możecie mówić, że MNIE miłujecie, kiedy nie jesteście MI posłuszni?
(1 List Jana 2:3-6)

Wejdźcie do Arki MEGO SYNA JAHSZUA (JAHUSZUA) ha MASZIJACH. Uwierzcie, że JA jestem BOGIEM, co wynagradza tych, którzy MNIE pilnie szukają. (List do Hebrajczyków 11:6)

Jeśli
wierzycie, że ucierpicie od Gniewu, który wkrótce zaleje tę Ziemię, to ucierpicie od tego Gniewu i Sądu.

Jeśli wierzycie, że JA jestem BOGIEM, co wynagradza tych, którzy MNIE pilnie szukają, pilnie słuchają MEGO Głosu i wykonują MOJĄ Wolę, a nie swoją wolę, i idą, gdy JA mówię „Idź”, biegną, gdy JA mówię „Biegnij”, stoją bez ruchu, gdy JA mówię „Stój bez ruchu”, przemawiają, gdy JA mówię „Przemawiaj”, są cicho, gdy JA nic nie mówię, lub nie robią nic, aż usłyszą z Nieba. Żołnierz nie wykonuje po prostu swoich własnych rozkazów, on czeka aż rozkazy wyda dowódca. A więc czekajcie, chociaż MOJA odpowiedź wydaje się opóźniać, jednak ona nadejdzie.

Wojna w Niebiosach szaleje. Jak dotychczas, fale dźwiękowe są blokowane.

Jakże MOI Prorocy mogliby przemawiać tak, jak ta służebnica, jeśli fale dźwiękowe nie byłyby zablokowane – nie byłoby ich. To ze względu na was pozwalam szaleć tej wojnie w Niebiosach.

Pieczęcie wykupionych zostały nadane. Podczas gdy szatan oznaczył tych, którzy należą do niego, tak również i JA, wasz OJCIEC JAHWEH, oznaczyłem tych, którzy są MOI. Pobożni staną się bardziej Święci, a źli staną się bardziej bezbożni.
(Księga Objawienia 22:11)

Biada Ziemi, gdyż wzdryga się i trzęsie!

Nie tylko Niebo doznaje konwulsji, gdy JAHSZUA (JAHUSZUA) zbliża się do Ziemi, lecz i Ziemia trzęsie się ze strachu i dygocze ze strachu, gdyż zna to zło, które zostało popełnione.

Trzęsienia ziemi to trzęsąca się ze strachu Ziemia, i one będą się wzmacniać, i burze staną się gwałtowniejsze, a lawa w górach będzie wylewać się, gdyż lawa jest rozgrzewana MOIM (ekstremalnym) Gniewem; wrze ona zawzięcie przeciwko bezbożnikom tej Ziemi, którzy odrzucają MOJE Przykazania, którzy odrzucają dar JAHUSZUA [złożony] na Kalwarii, i którzy nienawidzą wszystkiego, co Święte!

Ziemia będzie się trząść coraz bardziej, w miarę jak zbliża się SYN BOŻY.

Firmament trzęsie się od gniewu szatana i wojny w Niebiosach.

Firmament przechodzi bóle porodowe jak rodząca kobieta. Będzie tak, jakby gwiazdy spadały z nieba.

Książę i władca powietrza trzęsie firmamentem, gdyż szatan wie, że JAHUSZUA przychodzi po SWOJĄ Oblubienicę!

JAHUSZUA przychodzi ponownie!!!

Szatan musi prędko wykonać swoje zło, gdyż wie, że ma już teraz bardzo mało czasu! On chce zabrać z sobą do Piekła
tak wiele dusz, jak tylko może, gdyż wie, że tylko w ten sposób może zranić JAHSZUA (JAHUSZUA)! MÓJ SYN, bowiem zapłacił tę cenę na Kalwarii, aby szatan nie mógł zabrać was z sobą do Piekła!

Ameryko – tak, nadchodzi wojna ku waszym brzegom i krajowi, JA jednak ochraniałem was do tej pory. Czekałem na Amerykę, aby ukorzyła się i nawróciła! Ten naród jednak tylko MNIE zasmuca, wzbudza MÓJ Gniew! Przywódcy polityczni nie okazują wstydu ani żalu, i stają się tylko coraz większymi potępieńcami. Ludzie, którzy głosują na tych haniebnych przywódców, nie okazują wstydu ani żalu. Zamiast tego – nie opowiadając się za Świętością – przeciwnie, wprowadzają swoimi głosami na urząd jeszcze bardziej niegodziwych bezbożników!

Ameryko, macie to, na co głosowaliście. Tych kilku pobożnych i sprawiedliwych, których JA miałem na stanowiskach zostało otwarcie pohańbionych, odartych do naga, a ich stanowiska pracy ukradzione. A wszystko to, ponieważ oni ośmielili się przemówić przeciwko fałszywemu prorokowi tego kraju. Wszystko, dlatego, że stanęli za moralnością i Świętością.

Biada ludziom, którzy mieli wybór, aby zagłosować na pobożnych, a mimo to wybrali bezbożników z duchami antychrysta!

JA oszczędziłem MOICH ludzi, – którzy stracili urząd w wyniku przegłosowania, a którzy stali za prawością – od przebywania w Białym Domu wtedy, kiedy całe Piekło rozpęta się w tym miejscu. JA otwarcie okażę MÓJ Gniew na nikczemnych polityków.

Nierządnica – pamiętacie Sodomę i Gomorę – jest w Białym Domu. JA pobłogosławię tym, którzy głosowali przeciwko złu w stolicy Waszyngtonie, D.C. i przeklnę tych, którzy oddali swoje głosy na zło i niemoralność.

JA wystawię Amerykę na otwarte pohańbienie przed całym światem!

Wasi liderzy będą otwarcie płakać z powodu tego, co zamierzam uczynić – ale nie MOJE dzieci!

Wy będziecie wiedzieć, co robić, kiedy nadejdzie czas.

Nie wiecie jeszcze, gdyż wciąż nie nadszedł czas.

JA nigdy nie jestem za wcześnie ani za późno. JA, wasz PAN BÓG, jestem zawsze na czas. Wy tylko myślicie, że spóźniam się. MÓJ czas jest doskonale ustalony. Nie możecie iść przede MNĄ lub za MNĄ, ale musicie pozostawać przy samym MOIM boku.

Wszystkie MOJE dzieci na całym świecie – ci, którzy należą do JAHUSZUA, tęsknią za JEGO ponownym przyjściem – usłyszcie MNIE, Głos waszego STWÓRCY, wielkiego BOGA „JA JESTEM”: JA będę ze względu na was posyłał cuda, jakich nigdy wcześniej nie widzieliście, gdyż widzicie, MÓJ SYN JAHUSZUA, wasz MESJASZ, zbliża się do Ziemi, jak ta służebnica Sherrie Elijah powiedziała wam już wcześniej.

JA powtarzam to raz jeszcze: to prawda, że Gabriel zadął już w swój róg. Fale dźwiękowe zostały zablokowane przez wojnę w Niebiosach, ale róg Gabriela zostanie usłyszany, a te fale dźwiękowe – odblokowane. Wasze ciała zostaną przemienione w jednej chwili, w mgnieniu oka. Zmarli w CHRYSTUSIE (MESJASZU) powstaną pierwsi, a wy, którzy pozostaniecie [żywi], będziecie porwani, aby spotkać PANA/WŁADCĘ w powietrzu. (1 List do Tesaloniczan 4:16-17) Lecz będziecie chodzić w waszych ciałach w chwale świadcząc dla MNIE, ostrzegając aby nie przyjmowano Znamienia/Znaku Bestii, przez 40 dni. Wtedy będziecie największym świadectwem MEGO Słowa!

Ale dla nieprzemienionych – oni będą ubolewać wiedząc, że muszą przejść przez Wielki Ucisk.

Potem przybędziecie do MNIE, aby spotkać MNIE w powietrzu, razem spotkamy się w powietrzu.

MOJA Oblubienica nie jest przeznaczona na Gniew.

Szatan zostanie zrzucony na Ziemię w wielkim szale razem z jego demonami spadającymi z firmamentu – biada mieszkańcom ziemi!!! (Księga Objawienia 12:9-13)

MOJA
Oblubienica będzie się radować na MOJE ukazanie się!

Ci wierzący, którzy mówili i wierzyli, że JAHSZUA (JAHUSZUA) nie uratuje SWEJ Oblubienicy przed Wielkim Uciskiem, będą zdziwieni, kiedy JAHSZUA (JAHUSZUA) nadejdzie wtedy, gdy najmniej spodziewali się przyjścia OBLUBIEŃCA po swoją Oblubienicę!

Ci, którzy są zdecydowani, że muszą przejść Wielki Ucisk, będą uśpieni, podczas gdy MÓJ SYN JAHSZUA (JAHUSZUA) nadejdzie i ulotni się ze SWOJĄ Oblubienicą o północy, zmieniając śmiertelne ciała w Ciała Nieśmiertelne!

Potem ci, którzy spali i tak pewni, że mają rację zobaczą, że się mylili! - Będą płakać i zawodzić, gdyż przegapili drogę ucieczki od Gniewu, który ma nadejść! Będą musieli poczekać na swoje Ciała w Chwale!

Bezbożni będą wściekać się i przeklinać Wszechmogącego BOGA, i nastanie wielka nienawiść do wierzących w JAHSZUA (JAHUSZUA)! Albowiem po 40 dniach świadczenia i ukazywania przez Świętych w Chwale tego, co oni przegapili, nastanie wielka rozpacz i wielka wściekłość!

Módlcie się teraz, abyście zostali poczytani za godnych miana Oblubienicy MEGO SYNA JAHUSZUA!

Módlcie się, abyście zostali poczytani za godnych uniknięcia godziny pokusy przyjęcia Znamienia/Znaku Bestii!

Wołajcie do MNIE teraz w Imieniu JAHSZUA (JAHUSZUA)! JA jestem Niebiańskim OJCEM, który nie odrzuci tych, co słuchają niniejszych Słów i przyjmują je, i ich przestrzegają!

Wyłącznie dla MOJEJ Chwały przemówiłem do was, przeto nie możecie powiedzieć, że JAHWEH was nie ostrzegł!

Jest tylko jeden Orędownik, jedna Arka Bezpieczeństwa, a jest nią Imię JAHSZUA MESJASZA (JAHUSZUA ha MASZIJACH)!

Tak jak Noe był ponad wodami MEGO Gniewu, tak wierzcie, a wy również będziecie ponad MOIM Gniewem, patrząc z Nieba bezpieczni od Ucisku.

Ci, którzy upierają się przy poddawaniu MNIE próbom i przekonaniu, że JA nie uratuję MOJEJ Oblubienicy przed Uciskiem; przekonaniu, że JA nie uznam nikogo godnym ucieczki od godziny pokusy – również dla was jest nadzieja. Wierzcie, że JA ochronię was tak, jak uczyniłem to dla Lota, i bądźcie MI posłuszni, a także zobaczycie Niebo.

Ostrzegam was: W tym czasie będziecie chodzić według wiary, a nie według widzenia – bardziej, niż w jakimkolwiek innym czasie w historii!

Nikt, kto jest letni w wierze, nie przetrwa MOJEGO Gniewu!

Jeśli teraz jest wam trudno mieć wiarę, to o ileż trudniej będzie uwierzyć, że JA was uratuję. Ale jednak większość z wiary umrze i oni chętnie będą oddawać swoje życie, jako męczennik, wybierając to, aby dalej żyć wyłącznie poprzez wiarę. Oni będą mieć ścinane głowy za swoją wiarę, przedkładając śmierć nad cierpienie.

Jednakże wszyscy ci, którzy w czasie Ucisku odrzucą Znak Bestii, zostaną zbawieni!

 

******* Koniec Proroctwa *******


Jak zostało wypowiedziane, tak zostało zapisane 15-go listopada 1998 roku o godzinie 12:00 w południe. Dane tej Służebnicy, Dziecku, Wojowniczce i Oblubienicy JAHUSZUA MESJASZA, Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

Kliknij, aby przejść do strony głównej, na której znajdują się pozostałe Proroctwa w języku polskim.

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]