Proroctwo 19

 

PORZUĆCIE WASZĄ ZASŁONĘ BÓLU MOJE DZIECI, MOJE SKARBY!

 

Przekaz otrzymany przez Apostola Elisabeth Elijah dnia 10-go kwietnia, 1998 roku.Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH.

 

 

 

Komentarz Elisabeth Elijah: To proroctwo jest dla mnie, ale OJCIEC powiedział mi, że to odnosi się także do innych namaszczonych dzieci JAHWEH z darami RUACH ha-KODESZ, którzy służą ABBA YAHUAH, JAHUSZUA, IMMAYAH.

 

******** Proroctwo ********


W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16 „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Tak mówi PAN JAHWEH. Tak MOJA umiłowana, którą cenię tak, jak żadne inne bogactwo, które posiadacie na tej Ziemi. JA widzę twój ból. To jest głęboki, dręczący ból, gdyż jesteś tak nierozumiana. Jak ludzie nie MEGO DUCHA mogą odczuwać twój ból lub zobaczyć to, co ci ukazałem, lub powiedziałem tobie?

Czy nie nazwaliby oni również Jana Chrzciciela szaleńcem?

Czy również oni nie staraliby się uciszyć go za jego postawę, i Eliasza, Jeremiasza i wszystkich MOICH proroków?

Pomyśl, co by ten nowoczesny świat, który wyklucza Głos Wszechmogącego BOGA, uczynił z tymi dawnymi prorokami?

Ty jesteś niczym Jonasz posłany do Niniwy, i jak niewielu posłuchało lub usłyszało MOJE ostrzeżenia!

Ale oni zobaczą, gdy to, co powiedziałem przez ciebie, spełni się.

Nie myśl, że to jest dziwne, że ci, o których myślisz, że są zbawieni – czy aby są naprawdę?

Czy naprawdę znasz ich serca, tych, którzy czynią głębokie, rozdzierające rany w twojej duszy?

JA nie posłałem ich, aby cię dręczyli, gdyż ty jesteś MOIM umiłowanym skarbem.

Nie polegaj na swoim własnym rozumieniu, ale uznaj MNIE, a JA pokieruję twoimi drogami!
(Księga Przysłów 3:5-6)

Nie ufaj nikomu z wyjątkiem tych, o których wiesz, że od nich możesz usłyszeć MÓJ Głos!

Nie czyń nic, chyba, że daję ci doskonały pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie!

Nie opuściłem ciebie, ani nigdy tego nie uczynię.

JA jestem twoją pierwszą miłością – wszyscy inni są drugorzędni wobec Wszechmogącego BOGA, któremu służysz.

Dalej mów o MOIM miłosierdziu i miłości, ale ostrzeż przed MOIM gniewem i zemstą i nadchodzącą zagładą, jeśli nie zawrócą ze swoich grzesznych dróg i jeśli nie pokryją się Krwią przelaną za nich na Kalwarii – zmywając każdy smród grzechu – i nie odwrócą się od nich!

Te wady wykorzystywałaś, jako oparcie, ale JA wyzwolę cię ze wszystkiego, z czego odczuwasz, że potrzebujesz być wyzwolona do uzyskania spokoju i pocieszenia, gdyż JA jestem wszystkim, co potrzebujesz. JA, WŁADCA, wystarczę we wszystkim, ale wszystko ma swój czas i porę, a JA nie nałożę na ciebie więcej, niż możesz udźwignąć.

Tak, MOJA umiłowana, cierpiałaś dla MEGO Imienia. Tak, byłaś nazywana ‘umysłowo chorą’. Ale to ci, którzy cię tak przezywają są chorzy duchowo. Ty płaczesz, ale to są MOJE łzy; ty wzdychasz, ale to są MOJE wzdychania; ty bolejesz, ale to jest MÓJ ból.

Ci, którzy mówią, że cię kochają, nie znają prawdziwego znaczenia miłości, w przeciwnym razie rozumieliby to. Nie oceniaj ich surowo, gdyż oni czynią jak mogą najlepiej z tymi duchami wewnątrz nich.

To również przeminie, chociaż wydaje się, jakby rzeki rozpaczy przelewały się. MOJA umiłowana, to też przeminie. Ty ponownie będziesz się cieszyć. Twoje życie nie przeminęło – zaledwie się zaczęło!

Cuda są tuż za rogiem.

Jak sądzisz, dlaczego szatan mówi ci, abyś się teraz poddała? Walczyłaś tak długo…nie poddawaj się teraz!

******* Koniec Proroctwa *******


Komentarz Elisabeth:

Zapisane 10-go kwietnia, 1998 roku. I tak jak zostało powiedziane, tak zostało zapisane. Dane tej służebnicy, pastorowi i prorokowi Elisabeth Elijah.

Apostoł Elisabeth Elijah

Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk
amightywind2k@yahoo.com

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018