Proroctwo 15

JEST MINUTA PRZED PÓŁNOCĄ!
JEZUS (JAHUSZUA) PRZYCHODZI W GODZINĘ PÓŁNOCY!

Przekaz otrzymany przez Apostoła Elisabeth Elijah dnia 2-go lutego 1998 roku o godzinie 6:20 po południu.

http://www.amightywind.com/artgalleryf/oneminute.jpg

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

Komentarz:

To jest wizja Nieba, gdzie JEZUS(JAHUSZUA) wstawia się za straconymi owcami. Gabriel dmie w róg szofaru i Michał dzierży swój miecz, gotowy do poprowadzenia anielskich wojsk do bitwy. OJCIEC JAHWEH – nikt żywy nie może ujrzeć JEGO Oblicza. Holograficzne krzyże za tronem, których liczba jest zbyt duża, aby je zliczyć, reprezentują każdego, kto zaakceptował dar JEZUSA(JAHUSZUA) na kalwarii ponieważ ON znalazł się na krzyżu za nas.

Tą wizję Apostoł Elisabeth Elijah otrzymała podczas modlitwy z inną siostrą. Obraz ten ma specjalne namaszczenie. Pokażcie go umiłowanym lub przyjaciołom, jeśli chcecie wiedzieć czy ich imię jest zapisane w Księdze Życia BARANKA; ich duch jest skierowany do Nieba, jeśli nie mają nic negatywnego do powiedzenia przeciwko temu obrazowi.

Koniec komentarza.

******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

To mówi WŁADCA JAHWEH: Jeśli ten naród nie ukorzy się przede MNĄ i całym Niebem i Ziemią, ten naród – Ameryka – który został oddzielony by przynieść MI Chwałę, Cześć i Honor, już nigdy więcej nie wygra żadnej wojny. To tylko dzięki MOJEJ Łasce ten kraj dotychczas pozostał wolny.

Ale teraz wasi liderzy poszli uprawiać nierząd z innymi bogami. Oni nazywają siebie MOIMI, jednak drwią ze wszystkiego, co Święte. Oni nawet nie kłamią tak, jak to czynił zły faraon.

Wasza głowa państwa, wasz prezydent, gardzi przed MOIM obliczem wszystkim, co Święte, nawet Świętością małżeństwa i prowadzi kraj na wojnę, której JA nie wywołałem, ale, do której dopuszczę! Gdyż ani o MOJĄ mądrość, ani o poradę, ani o wskazówki ci liderzy nie proszą. Oni szydzą ze MNIE poprzez Sąd Najwyższy. Ten naród mówi: 'BOŻE błogosław Amerykę!'.  Uczynię to, jeżeli tylko Ameryka ponownie będzie błogosławieństwem dla MNIE. 

Jesteś cierniem w MOIM boku, Ameryko!

JA jestem bardzo rozgniewany, ponieważ widziałem, co jest nauczane w szkołach, jak wasze dzieci siedzą w tych norach antychrysta, jak ewolucja jest nauczana, a nie tworzenie, co jedno kłamstwo za drugim wymazuje. To dobro rodziców, którzy wychowali swoje dzieci na pobożne, jest im gwałtownie zabierane. Wasze dzieci leżą nagie i zgwałcone, a pomimo to niewiele czynicie, aby je ochraniać!

Tak, JA mówię do MOJEGO Ludu, a nie do bezbożnika, który nie wie lepiej. Wasze dzieci są karmione słownictwem, gdzie MOJE Imię jest usunięte i używane jedynie, jako przekleństwo. One są uczone bezbożności i buntu przeciw wszystkiemu, co Święte.

Dlaczego MOJE dzieci stały bezczynnie w milczeniu?

Muzyka, która została stworzona dla piękna i uzdrawiania duszy, dla wychwalania i oddawania MI czci, jest teraz używana przez piekło i szatana, aby odwodzić MOJE dzieci od Świętości i zamiast tego wprowadza w nie duchy bezbożności.

Czy słuchacie muzyki waszych dzieci?

Czy rzeczywiście myślicie, że jest nieszkodliwa?

One zostały zdemonizowane przez muzykę. Nie chronicie swoich dzieci! Przemoc i bunt walą w wasze dzieci codziennie!

Czy zwracacie uwagę na gry? To są wynalazki z piekła.

Czy zwracacie uwagę na programy telewizyjne, które one oglądają? Chodzą oglądać horrory, które tylko zatwardzają ich serca na mord i przemoc, aż w końcu szatan przekonuje je do oglądnięcia prawdziwego morderstwa w wiadomościach i one mówią: 'No i co z tego? Żadna wielka sprawa!'.

Bunt przeciwko rodzicom, a w Ameryce prawa tego kraju mówią, że dawanie klapsa dzieciom jest złe!

Szatan ustanawia to teraz, wykorzystując krzywdzenie dzieci, które zdarza się rzadko, mówiąc: 'Uważajcie, to uczyni was krzywdzicielami dzieci, jeśli dacie klapsa swoim dzieciom!'. Czytajcie MOJE Słowo, które nie może kłamać. Wasze dzieci nie są w buncie z powodu dyscypliny, ale z powodu braku dyscypliny. JA stworzyłem pośladki nie tylko do siedzenia, ale również do klapsów.

Rząd usiłuje wychowywać wasze dzieci. Oni już to czynią, a wy nawet nie rozumiecie, co się dzieje. Właśnie to szkoły uczą je słuchać ich zasad, a nie zasad BOGA – 'Respektujcie rząd i prawa tego kraju!' jest wyraźnie słyszane w Ameryce… 'bo w przeciwnym razie będziecie ukarani'. Jednakże te same głosy mówią: 'Buntujcie się przeciw Świętości!'.

Młode dziewczęta mają prawo do aborcji bez zgody rodziców.

Stany odebrały wam wasze prawa.

Dzieciom rozdaje się prezerwatywy i mówi: 'Dalej, uprawiajcie seks bez konsekwencji. Nie powiemy waszym rodzicom'.

Uchwalane są ustawy zachęcające do buntu przeciwko temu, czego JA uczyłem. Nawet wasz własny prezydent drwi z MOICH Dziesięciu Przykazań, a mimo to, czy ludzi to obchodzi? – Ich obchodzi jedynie to, jak to wpływa na nich.

Moich pastorzy boją się odezwać, bo oni nie mogą sobie pozwolić na utratę ich statusu podatkowego. JA pokażę wam, kogo się bać, gdyż utracicie wasz status podatkowy!

Wy, którzy patrzycie z góry na pastorów, których JA powołałem, jak ta, której teraz daję to Proroctwo, drwicie z niej, gdyż ona wydaje swoje własne pieniądze wraz z innymi, którzy dali datki miłosierdzia, lub dziesięciny, ale nigdy nie wzięła pensji. Lecz ona będzie miała pensję, jak i inni MOI misjonarze, którzy wspomagają Misje z ich własnej kieszeni, nigdy nie biorąc, a tylko dając innym. Oni będą mieć te błogosławieństwa, gdyż MOJE Słowo mówi: 'Bogactwo bogatych jest zgromadzone dla sprawiedliwych’
(Księga Przysłów 13:22). Zabiorę wasze bogactwo i dam je tym, którzy użyją go dla MOJEJ chwały, a nie dla swojej własnej.

JA pobłogosławię tych, którzy mają śmiałość powstać w MOIM Imieniu i zganić wilki w owczych skórach. Chociaż ich ciało wzdryga się, to DUCH ŚWIĘTY (RUACH HA KODESZ) raduje się, bo są posłuszni MNIE, a nie człowiekowi.

Wy pastorzy, którzy jeździcie drogimi samochodami zakupionymi za pieniądze zgromadzenia kościelnego, które miały być MOIMI Świętymi Dziesięcinami; wy pastorzy, którzy żyjecie w aksamitnych pałacach pasujących dla króla, na które zostały wydane MOJE pieniądze z dziesięcin; wy pastorzy, których rząd poklepuje po plecach, którzy sprzedaliście prawdę za kłamstwa – czy nie widzicie, że zostaliście przekupieni, aby milczeć, bo inaczej stracicie swój status zwolnionych z podatku?

Stracicie zwolnienie z podatku i zaprawdę kres także przyjdzie na powyższe błogosławieństwa finansowe.

Zostaliście ostrzeżeni!

Ci, z których drwicie zobaczą was poniżonych wobec świata (Apokalipsy 3:9) jeśli się dziś nie nawrócicie. Zwróćcie MI te skradzione dziesięciny i donacje zgromadzone na wasza czarną godzinę!

Po usłyszeniu tego, będziecie znali MÓJ osąd i będziecie wiedzieć, dla kogo jest to Słowo. Stoicie przede MNĄ, a wskazówki zegara są na minutę przed północą.

Napawa MNIE to obrzydzeniem, gdy Świętość jest wyśmiewana w waszych telewizyjnych programach. Wasze dzieci są nauczane, że homoseksualizm jest innym stylem życia. Clinton zalegalizuje zakaz dyskryminacji homoseksualistów, czy to przez pastora czy nauczyciela.

Przygotujcie się! Nadchodzi gwałtowna nawałnica praw zainspirowanych przez demony. Ale ci, którzy są MOI – wy będziecie wiedzieć co mówić i tym razem to uczynicie.

Prezydent i przywódcy tego kraju poczują wkrótce MÓJ trawiący wszystko gniew za prowadzenie tego kraju na manowce!

Nie dajcie się zwieść, JA jestem zazdrosnym BOGIEM!
(Księga Wyjścia 20:5)

Zemsta
do MNIE należy, mówi WŁADCA! (Hebrajczyków 10:30-31)

Nawróćcie
się!

Jest minuta przed północą.

Zatem ponownie będzie tak, jak za dawnych dni z Księgi Wyjścia 11:4-5. Ponieważ JA posłałem MEGO SYNA, aby was zbawił, to tak, jak JA posłałem Mojżesza, aby ostrzegł faraona, tak JA posyłam tę Prorok, aby was ostrzegła, aby zachęciła Oblubienicę.

Jest jedna minuta przed północą.

Co uczynicie?

Powiedziałem to poprzez tę służebnicę, Prorok Elisabeth Sherrie Elijah, aby was ostrzec.

JA wypowiadam to ostrzeżenie dla tych, którzy twierdzą, że są przywódcami tego kraju: Wypuście MOICH ludzi, aby mogli żyć w Świętości przede MNĄ! Pozwólcie im czcić MNIE i wszystko to, co oznaczam! Pozostawcie MOJE dzieci! Przestańcie je prześladować!

Przekleństwa z Księgi Powtórzonego Prawa 28 są zarezerwowane dla nieposłusznych. Księga Wyjścia 11:4-5 będzie ponownie waszym wyrokiem. Wróćcie do BOGA waszych przodków po raz kolejny!

Zawróćcie przywódcy tego narodu i stańcie się wypełnionymi DUCHEM ŚWIĘTYM (RUACH HA KODESZ) przywódcami tego narodu! Zgańcie grzech i ukarzcie bezbożność, inaczej podzielicie los faraona.

Wypuśćcie MÓJ lud! - mówi PAN BÓG JAHWEH.

Zamierzam ponownie udowodnić, że JA nie jestem BOGIEM, z którego można drwić lub GO ignorować.

Szykuj się Ameryko!

Szykuj się świecie!

Wrogowie Ewangelii JEZUSA CHRYSTUSA (JAHUSZUA HA MASZIJACH) szykujcie się!

Ci, którzy nie są MOI ponownie zobaczą rozdzielenie pomiędzy tymi, którzy MNIE czczą, a tymi, którzy MNIE nienawidzą i wszystko, co jest Święte. Ujrzycie jak karzę bezbożnych pogan i zobaczycie na własne oczy, w jaki sposób ochraniam Świętych, a karzę bezbożnych oraz wszystkich aprobujących grzech. Wszystkie wasze bogactwa nie będą zdolne powstrzymać tego, co uczyni PAN BÓG Wszechmogący.

Pamiętacie tę plagę szczurów, która spadła na Biały Dom? – Ponieważ JA posłałem MOICH proroków, a wy nie chcieliście słuchać; JA posłałem MOJE Proroctwa, a wy spaliliście je, drwiąc – będzie jeszcze większa aniżeli przedtem.

Nawróćcie się zanim będzie za późno!

Jest za minutę północ.

Jest jeszcze czas zanim zabiorę MOJE dzieci do domu ze SOBĄ, a ten naród będzie zgrzytał zębami w bólu, gdyż oni ośmielili się drwić z tego wielkiego BOGA JAHWEH i JAHSZUA (JAHUSZUA)!

O północy spadnie MÓJ gniew! Wy nie wiecie, o której północy JA poślę JEZUSA (JAHUSZUA), MEGO umiłowanego SYNA.

Szykuj się Oblubienico! Wasze błogosławieństwa mają jeszcze nadejść.

 

******* Koniec Proroctwa *******

Dane temu Dziecku, Wojownikowi, Oblubienicy JEZUSA CHRYSTUSA, Apostoł Elisabeth Elijah, dnia 2 lutego, 1998 o 6:20 rano.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018