Proroctwo 12

CÓRKI PRZEZNACZENIA, WYSTĄPCIE!

Spisane/wypowiedziane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO przez Prorok i Apostoł Elisabeth Sherrie Elijah.

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony.  Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Umiłowane Córki Przeznaczenia, nie chodźcie w waszym własnym pokoju, ale w BOŻYM Pokoju, który przekracza wszelkie zrozumienie. Nie chodźcie w waszej własnej sile, ale w sile BOGA, któremu służycie.

Nie pozostawaj w łodzi, MOJA córko, ale wyjdź na wodę razem ze MNĄ. Utoruję drogę tam, gdzie wydaje się to niemożliwe. Usunę to, co cię blokuje lub powstrzymuje. Chociaż fale będą wyglądać jakby mogły cię zatopić i wiatr będzie ryczał, utrzymuj swój wzrok na swoim ZBAWICIELU, a nie utoniesz. Jesteś powołana, aby chodzić po wodzie, a nie siedzieć w łodzi.

Biegnij w kierunku Goliata jak Dawid. Dawid nie uciekał od Goliata, chociaż on drwił, groził, chociaż przewyższał wszystkich mężów – Dawid biegł w kierunku Goliata. Dawid nie okazał strachu, gdyż pokładał on swoje zaufanie nie w człowieku czy królu, ale w wielkim 'JA JESTEM', i JA nie zawiodłem go, ani nie zawiodę was.

Strach jest przeciwieństwem wiary. Usłyszcie MNIE! Strach jest cierpieniem, którego JA nie zsyłam.

Dawid, kiedy mu grożono i wyśmiewano go, nie odpowiedział, co on uczyni, ale zamiast tego, co jego BÓG uczyni. Dawid nie oczekiwał, że zabije wroga pięcioma gładkimi kamieniami, gdyż one nawet nie były ostre! Ale Dawid wiedział, że jego broń nie zabije Goliata, ale że jedynie Gniew BOŻY zabije Goliata.

JA włożyłem MÓJ Gniew w te kamienie. JA zabiłem Goliata przez młodego pasterza, z którego ludzie drwili. Gdy wyszedł on przeciwko wrogowi mówili: „On na pewno umrze, zawiedzie. Jak może zwykły młodzieniec zabić olbrzyma?”

Słowa te mówią oni teraz do MOICH Córek.

Wróg przemawia na wiele sposobów i mówi: „Nie powiedzie się wam, umrzecie, jeśli wystąpicie przeciwko temu wrogowi. Jesteście słabe i nie miałyście posługiwać w Imieniu PANA.”

Ale MOJE Córki Przeznaczenia, JA was wybrałem, JA was powołałem, JA was wzmocniłem!

Ludzie mają rację, jeśli czynicie to swoją mocą i siłą, to nie powiedzie się wam. Mogłybyście umrzeć! Ale wy polegacie nie na swojej potędze, sile i mocy. Wy polegacie na MOIM Namaszczeniu, na MOIM Słowie, nosząc MOJĄ Świętą Zbroję w MOIM Imieniu, oczyszczeni MOJĄ Krwią przelaną na Kalwarii.

MOJE córki, JA nazywam was dziś MOIMI Córkami Przeznaczenia / Proroctwa, bo czyż nie jestem początkiem i końcem? Wielki 'JA JESTEM' jest BOGIEM Proroctwa! ALFA i OMEGA jest BOGIEM Proroctwa, gdyż JA przepowiedziałem początek i JA przepowiedziałem koniec. Kto poza MNĄ mógłby tego dokonać? JA odsłonię MOJE tajemnice MOIM córkom jak i MOIM synom.

MOJE córki, JA wybrałem was, abyście uczyniły to samo, co Dawid. Wróg będzie drwił i szydził, użyje innych by grozili i krzywdzili. Będziecie szkalowane ze względu na MNIE. Kiedy ci wrogowie nadejdą przeciw wam, nie obawiajcie się, co mówić lub co czynić – to nie wasze słowa będziecie wypowiadać, ale MOJE Słowa wypowiadacie.

MOJE umiłowane maleństwa, nie myślcie przed czasem, co macie czynić! Nie bójcie się wcale, kiedy zobaczycie wyraz ich twarzy. Oni uważają, że macie być kontrolowane przez człowieka, ale wy nie jesteście kontrolowane przez króla tej Ziemi, rządzi wami KRÓL królów, PAN panów!

Dawid odrzucił zbroję tego świata i zamiast tego stanął w zbroi MOJEJ, zbroi BOGA Wszechmogącego. Tak i wy będziecie czynić.

Nie płaczcie, kiedy wróg upada! JA jestem z wami i nikt nie może uczynić nic, na co JA nie pozwolę.

Kocham cię, MOJA umiłowana córko.

Strzeżcie się, wy wszyscy, którzy powstajecie przeciwko MOIM Córkom Proroctwa, gdyż tak, jak upadł Goliat, tak będzie z wszystkimi, którzy zasmucają MOJE Córki Proroctwa. Uważajcie, gdyż JA patrzę, słucham i będę sądził tych, którzy osądzają MOJE Córki za wypowiadanie MOICH Słów!

Tak, jak mężczyźni ochraniają kobiety, i JA wkładam w nich tego ducha, aby to robili, to o ileż bardziej będę ochraniał MOJE Córki Proroctwa! Gdyż było prorokowane, że w tych czasach końca wyleję MEGO Ducha na MOJE służebnice i będą one prorokować
(Księga Joela 3)

Każdego, kto dotyka MOICH Namaszczonych i wyrządza tym Prorokom krzywdę, JA z pewnością prędko osądzę
(Psalm 105:15). Niech lepiej się nawrócą zanim MÓJ Gniew zapłonie przeciwko nim!

JA nie mówię tu o fałszywych prorokach, gdyż oni przychodzą pod postacią mężczyzny lub kobiety. Jeśli są oni fałszywi, to wtedy musi to zostać zdemaskowane, tak, aby inni nie zostali skażeni. Ale nie ważcie się dotykać lub zniechęcać MOICH Córek Proroctwa, czy też obarczać ich waszymi ludzkimi wyobrażeniami na temat tego, co JA mógłbym zrobić lub kogo mógłbym użyć! Nie mówcie: „BÓG nie użyłby tych kobiet, gdyż one nie wyglądają tak, jak powinny, one nie mają naszego pozwolenia by przemawiać!”

Kim jesteście, o mężczyźni tego świata, żeby uciszać MOJE Córki Proroctwa?

JA wybieram tych, którzy są najmniej prawdopodobni bycia wybranymi. JA używam te, które MI mówią: 'Och nie PANIE, TY naprawdę nie chcesz, abym to ja powiedział/a to lub tamto.'

Jednakże MOJE córki słyszą MÓJ Głos wyraźniej aniżeli MOI synowie.

JA smucę się z powodu bólu, który MOJE Córki Proroctwa będą znosić ze względu na MOJE Imię. Pamiętajcie, że JA cierpiałem za was. Będąc MOIMI Córkami Proroctwa, wy przyprowadzicie tak wiele dusz do MNIE i już przyprowadziłyście.

Nie każda z MOICH Córek Proroctwa będzie miała tak zwaną licencję. Wy uczyniłyście dla MNIE więcej, aniżeli wielu, którzy nazywają siebie pastorami, ale nie są wcale pastorami. Więc nie smućcie się, gdy mężczyźni was nie wyświęcają/ordynują! JA was wyświęciłem/ordynowałem. Jedynie to się liczy.

JA będę strzegł i chronił, i pobłogosławię wszystko, co czynicie i mówicie.

Nie bądźcie nierówno sprzężone w czymkolwiek, co czynicie! Pamiętajcie, że jeśli oni nie są za MNĄ, to są przeciw MNIE.
(Matthew 12:30)

Wasze oczy będą oglądać to, czego wolałybyście nie widzieć, usłyszycie to, czego wolałybyście nie słyszeć, ale to nie będą wasze cielesne oczy, lub wasze cielesne uszy, które odczują ten ból – to będą wasze duchowe oczy i uszy.

Wy poznacie błogosławieństwa, o których wam się nie śniło i poznacie żal.

JA użyję was, MOJE Córki Proroctwa, do karmienia młodych, zachęcania ich i pouczania ich, jako, że już macie instynkt, którym was pobłogosławiłem. JA użyję was do upominania, gdyż powtarzam, JA już włożyłem w was tego Ducha, a więc tak, jak matka upomina, tak wy będziecie upominać ten bezbożny naród i wszystkich tych, którzy są zwiedzeni, oraz tych, którzy zwodzą MOJE owce.

MOJE Córki Proroctwa, będziecie mieć odwagę jak matka lwica broniąca swoich lwiątek! JA użyję was do opatrzenia rannych, bo która matka nie ma tego współczującego ducha, którego jej już dałem?

Wy będziecie korzystać z Darów Matki, Nauczyciela, Wojownika i wszystkich tych darów, którymi DUCH ŚWIĘTY was tak szczodrze obdarzył.

JA pozostawiłem najlepsze na koniec. Ponieważ mężczyźni powiedzieli: 'Nie możesz użyć kobiety', to kobiety będą miały najpotężniejsze misje w tych czasach końca, a ostatni/e będą pierwszymi.

JA będę z tobą. Miłuję cię MOJA córko.

Gdy będziecie to czytać, będziecie wiedzieć, że to jest dla was.

Jeśli nie wiecie, że to jest dla was, wtedy macie racje, przestańcie czytać, bo to nie jest dla was.

Dla wszystkich innych, którzy przyjmą ten Przekaz – JA obejmuję was MYMI ramionami, szepczę w wasze uszy i mówię wam: „Słuchaj, ten Przekaz jest dla ciebie”.

JA dałem MOIM Córkom Proroctwa Ducha Dawida. Teraz idźcie i odbierzcie w MOIM Imieniu to, co diabeł ukradł.

To mówi PAN BÓG Zastępów.

 

******* Koniec Proroctwa *******

 

Obrażając niektórych, którzy nie chcą słuchać; oświecając innych, którzy chcą słuchać. Z miłością, wasza siostra, rozbite gliniane naczynie, ale potężny wojownik i Oblubienica JAHUSZUA.

Apostoł Elisabeth Elijah.

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adres E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji :

Almightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018