Proroctwo 129

UWAGA NA GNIEW BARANKA!
JAHUSZUA PRZYNOSI SWÓJ ROZDZIELAJĄCY MIECZ!

Wypowiedziane i zapisane pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO przez Apostoła i Prorok Eliszewa Elijahu (Elisabeth Elijah) 5 lipca 2016 roku.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”, Izajasza 52:6 „dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię”.

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3). W języku angielskim było używane również inne Imię wymawiane: „DŻEHOWA”, a zapisywane, jako Jehova, wymawiane, jako Jehowa w języku polskim.

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Mama Rm, Ringbearer - Ringmaiden odnosi się do Proroka Eliszewy Elijahu i oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer odnosi się do Proroka Ezry i oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH Apostołowi Eliszewa Elijahu (jest to hebrajskie imię Elisabeth Elijah – imię w języku angielskim we wczesniejszych Proroctwach). 

Apokalipsa 6:15-16 „A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: «Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka,”

Komentarz:

Słowa z nagrywarki:

Eliszewa: Dobrze Ezra. Ja potrzebuję ciebie Ezra, abyś modlił się w językach ponownie.

Ezra modli się w Świętych Językach i po chwili Eliszewa pyta: co chcesz JAH nam powiedzieć? Proszę namaść mnie. Ja zganiam i wiążę ciebie szatanie, z dala ode mnie w Imię JAHUSZUA ha MASZIJACH. AlleluJAH! AlleluJAH!

Ezra modli się w świętych językach i Eliszewa modli się w świętych językach. Eliszewa: Och, ABBA JAHWEH dotknij moich ust! Dotknij moich ust JAHUSZUA! Dotknij moich ust IMMAJAH!

[„Laska” świętych języków zaczyna wychodzić]

A potem nadchodzą Słowa BOŻE w języku angielskim.


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH polecił również dodawać następujący fragment Pisma Świętego przed każdym Proroctwem:

II Księga Kronik 36:16

„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Koniec Słowa Wstępnego.

 

Precz ode MNIE wy, fałszywi prorocy, wy, fałszywi apostołowie, wy fałszywa oblubienico! JA wzbudziłem tę Misję, aby ujawnić gdzie są chwasty i wilki.

Namaszczam nawet w większym stopniu ciebie Ezra i ciebie Eliszewo, abyście czynili to, czego odmówił potępiony[1] Paul Hellem! JA namaszczam was w większym stopniu, abyście ścigali tych z duchem Izebeli, którzy przychodzą, aby zniszczyć tę Misję, – która należy do JA, JAHWEH, która należy do JA, JAHUSZUA, i należy do IMMAJAH! – Bo Eliszewo, nie ma tam twojego imienia.[2]

Namaszczam cię do przeganiania wilków! Namaszczam was obu do zerwania maski z tych, którzy przychodzą, jako owieczki lub jagnięcia, ale są drapieżnymi wilkami.

Ezra, dzisiaj, kiedy nie chciałeś powiedzieć ani słowa o tych fałszywych pasterzach, tych fałszywych prorokach, którzy niegdyś MI służyli, jak Eliszewa mówi, kiedyś chodzili świętobliwie przede MNĄ – tak chodzili; tak chodzili. Rick Joyner, Joyce Meyer, Marilyn Hickey, lista, którą dałem w Proroctwach wcześniej[3], te Proroctwa, w Proroctwach [Proroctwa 91, 92, 93], ale to jest ich wybór, aby sprzedawać, co JA dałem tak szczodrze. Nie można służyć JA, JAHWEH i także jednocześnie służyć mamonie! Nie możecie dwom panom służyć, gdyż jednego będziecie nienawidzić, a drugiego miłować.

[Mateusza 6:24 „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.”]

Jak wielu wyprzedało się zwykle dla sławy i fortuny?

A JA namaszczam ciebie Ezra. Eliszewa czyni to od wielu lat, tylko w Internecie przez 21 lat i to nawet nie licząc od młodej nastolatki, kiedy wysłałem ją do kościołów, aby zdarła maski z tak zwanych pasterzy, i oni obawiali się, że był tam prawdziwy Prorok, ale teraz Ezdraszu, ona nie może być jedyną.

Namaszczam cię MÓJ synu dzisiaj, kiedy mówię ci i ukazuję tego, który kiedyś postępował według MOICH Prawd i nie skręcał z drogi ani na lewo, ani na prawo, ale pozostawał na wąskiej ścieżce, gdzie JAHUSZUA był tym centrum skupienia – nawet, jeśli nazywają GO imieniem Jezusa Chrystusa – ale potem ich wzrok oderwał się od celu. Ich wzrok oderwał się od ich pierwszej miłości JA, JAHUSZUA, i patrzą na sławę i fortunę.

Mówię ci MÓJ synu, że ona nie może pozostawać w tym sama. Nie możesz zakryć swoich ust i mówić: nie zamierzam powiedzieć tego. To nie może pochodzić tylko z jej ust! Potrzebuję was oboje do demaskowania wilków, do przeganiania ich moją Laską Gniewu, bo pożarliby MOJE małe jagnięcia i owieczki, które posyłam do tej Misji. Potrzebuję cię, MÓJ synu do zrobienia tego, czego nie chcesz uczynić.

Ale dlaczego miałbym wam pokazywać, jeśli nie miałoby to być użyte do ostrzeżenia innych?

Pamiętasz Ezra, był czas, kiedy przyszedłeś do MNIE, a ludzie tak cię ranili i tak cię kaleczyli [4], i myśleli, że to ich wolność – powiedzieli, że mówili to dla MNIE.

Och, ale Ezra, był czas, że przyjmowałeś te wszystkie rany i po prostu odszedłeś ze łzami w oczach i mówiłeś: „Gdzie jest ta miłość? Gdzie jest ta miłość w tym ciele, które ma być [ciałem] JAHUSZUA, JEZUSA CHRYSTUSA?”

Ale Ezra, słuchaj MNIE. Muszę mieć ciebie i Eliszewę dobrze wyuczonych tej lekcji – ci ludzie nie mówią w MOIM imieniu! To nie było MOIMI Słowami, które usłyszałeś – oni mają formę pobożną, ale bez pobożności wewnątrz. Nie skrzywdziłbym cię tak. JA nie rozdarłbym cię na strzępy słowami. Nie czynię tego.

Ale teraz Ezro, to nie zdarzy się już więcej. I Eliszewo, to nie zdarzy się już więcej, bo JA uczyniłem twoje własne czoło jak krzemień.

[Ezechiela 3:9 „dałem ci czoło jak diament, twardszy od krzemienia. Nie bój się ich, nie lękaj się ich oblicza, chociaż są ludem opornym.”

Izajasza 50:7 „Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.”]

Używam żelaza do wyostrzenia żelaza.

[Przysłów 27:17 “Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego”]

Kiedy wiecie, że słowa nie są ode MNIE, a są one przeznaczone tylko do zniszczenia was i tych, którzy zostali sprowadzeni do tej Misji, zwłaszcza kierownictwa, użyjecie MOICH Słów nagany! Nie będzie już więcej łez przelewanych za tych potępionych!

Ezra, nie odejdziesz po cichu, i Eliszewo, żaden z was tego nie powie, lub nawet nie będzie rozważać, że te słowa zostały wysłane od JA, JAHUSZUA! Nie będzie już więcej łez w waszych oczach! Zdacie sobie sprawę, że JA, JAHUSZUA biorę MOJĄ Laskę i JA, JAHUSZUA ochraniam owieczki i jagnięcia i to jest to Namaszczenie, w którym oboje trwać będziecie, a nie tylko jeden.

Kiedy daję wam ostrzeżenie – nie dbam o to, czym oni kiedyś byli – czy nie nauczyliście się lekcji od Paula Hellema? Czy nie nauczyliście się lekcji od Judasza, który kiedyś był jednym z MOICH własnych uczniów? Jak myślicie, dlaczego pozwoliłem, aby to się stało? – Aby pokazać, że to jestem JA, JAHUSZUA, który przyniosłem dzielący miecz! To jestem JA, JAHUSZUA, który ostrzegłem: „Kim jest MOJA matka, kim jest MÓJ ojciec, kim jest MOJA siostra, kim jest MÓJ brat?’ To jestem JA, JAHUSZUA![5] [Mateusza 12:48-50; Łukasza 8:21]

[Mateusza 12:48-50 „48 Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» 49 I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. 50 Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».”

Łukasza 8:21 „ Lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.”]

Nie można doprowadzić kogokolwiek [świętego] do zgody z szatanem!

Nie można honorować, co JA dyshonoruję![6]

Czy słyszycie MNIE? Nie możecie honorować, co JA dyshonorowałem!

Bo oni dyshonorują MNIE! Oni nie słuchają MOJEGO Słowa!

Nie można mówić dzieciom, aby łączyły to, co JA podzieliłem!

To jest Przekaz, który daję.

JA oddzielam pszenicę od chwastów! Czy nie jest powiedziane, że waszych najgorszych wrogów znajdzie się w waszych własnych domach?

[Mateusza 10:36   i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy”]

Słuchajcie! Słuchajcie! Słuchajcie! Tak, znowu mówię, słuchajcie!

Rozdzielam mężów i żony. Oddzielam dzieci od matki i ojca. Dla dobra ich własnych dusz oddzielam ich.

[Mateusza 10:34 „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.”]

Właśnie tak, jak powiedziałem, że chcę.

[Mateusza 10:34-38 34 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. 35 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; 36 i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. 37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. 38 Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.”

Łukasza 12:49-53 49 Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął 50 Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 51 Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 52 Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; 53 ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej.”]

Nie różni się to niczym od dzieci Izraela. [B’ei Israel][7] miał powiedziane, aby się odseparował [Kapłańska 20:23-26]  – musieli się odseparować. Nie mogli być zanieczyszczeni!

Nadchodzi czas – tak szybko – rodziny, jeśli nie podzielę, zdradzą jeden drugiego, gdy jeden jest za MNĄ a inny jest przeciw MNIE, gdy jeden chce chodzić w świętobliwości a ten drugi chce iść drogą świata! I JA mówię o rodzinie![8]

I nadchodzi czas tak szybko, matka i ojciec będą sprzedawać swoje dzieci, jak Judasz zrobił mi! Wszystko ze względu na gotówkę! Będą zgłaszać własne dzieci! Dzieci będą zgłaszać rodziców!

Mąż będzie zgłaszał żonę, i mówię: będą zgłaszane do rządu!

JA dzielę dla ich własnego dobra - nie jednoczcie, co JA dzielę!

Bądźcie ostrożni, o jakiego małżeństwa odnowienie modlicie się!

Bądźcie ostrożne MOJE dzieci!

Powiedziałem to raz i mówię to jeszcze raz: kto jest matką, a kto jest ojcem? – to ci, którzy czynią wolę OJCA ABBA JAHWEH. To są ci, którzy zginają swoje kolana przede MNĄ i ci, którzy są posłuszni i nazywają MNIE WŁADCĄ/PANEM BOGIEM WSZECHMOGĄCYM.

To jest wasza matka; to jest wasz ojciec; to jest wasza siostra; to jest wasz brat!

Kto jest prawdziwą oblubienicą JA, JAHUSZUA? – To ci, którzy czynią wolę OJCA Niebiańskiego i JA, JAHUSZUA. W przeciwnym razie są oni w fałszywej oblubienicy.

A kto jest fałszywą oblubienicą? Jest to oblubienica szatana!

Bądźcie, więc ostrożni, MOJE dzieci. Bądźcie ostrożni. Nie brońcie wilków – nawet, chociaż kiedyś wyglądali jak owce i jagnięcia.

Bądź ostrożny Ezro! Bądź ostrożna Eliszewo! I kiedy mówię wam byście podnieśli Laskę JAH Gniewu, nie patrzcie, gdzie jest skierowana. Nigdy nie patrzcie ze współczuciem! Bo są tacy, którzy dowiedzą się, dlatego że ich pastorowie [księża, duchowni] nie powiedzą im teraz.

Nie prorokujcie z uszami swędzącymi, chcąc tylko powiedzieć to, co ludzie chcą słyszeć, głaskając ich po głowach, obejmując ich i wysyłając ich w drogę z „dobrymi” słowami, które nie doprowadzą ich do Nieba. Natomiast wszystkim, co zostało dokonane było uspokojenie ciała! – Nie! Nie, moi prawdziwi Prorocy, którzy są używani w tym Czasie Końca!

I mam teraz zamiar sądzić tych, którzy twierdzą, że są MOIMI, a mimo to są prorokami – rajfurami dostatku! Czy słyszycie MNIE? Czy słyszycie MNIE?

Kim Clement, ty płacisz swoim zdrowiem! Jesteś jednym z nich! Kiedy zacząłeś, byłeś na MNIE skoncentrowany i byłem twoją miłością, a potem skierowałeś swój wzrok na sławę i fortunę, i teraz płacisz cenę – prorokowałeś fałszywie! A on nie jest jedynym.

Biada tym prorokom – rajfurom dostatku!

O tak, oni stoją w kolejce, aby dostać proroctwo od ciebie. Och tak, jesteś mile widziany przez świat, aby mówić dobre słowa, które chcą usłyszeć, ale biada prorokowi, w oczach tego świata[9], który zgani ich jak dawni prorocy, tak jak używam Eliszewę i Ezrę! – Macie rozkaz, aby nie obawiać się obrażać ciała, albowiem to nie będzie chronić i to nie będzie ostrzegać MOJE owce i MOJE jagnięcia.

Namaściłem was i włożyłem MOJE Słowa w wasze usta. JA ochraniam MOJE owieczki i jagnięta!

Ile misji zgadza się być prześladowanymi i obrażanymi, aby robić, co JA [JAH] robię?[10]

Och nie, o wiele łatwiej jest mieć misje, gdzie tylko kochające słowa są wypowiadane, gdzie tylko najsłabsze mleko jest podawane.

Och, jak niewiele mam misji?

Och, jak niewielu mam Proroków i Apostołów, którzy są gotowi zapłacić tą cenę?[11]

Ale, czy nie powiedziałem, że sługa nie jest większy od mistrza?

[Jana 13:16;15:20]

Co czynią wam, już MNIE uczynili. Ostrzeż ich! Oni nie słuchają.

Eliszewo od bardzo młodego wieku oddałaś MNIE swoje życie i służysz od momentu, kiedy poprosiłaś MNIE do swego serca – byłem twoją namiętnością. JESTEM twoją miłością ponad wszystko inne, i JA posyłałem cię do tych kościołów i oni obawiali się tego, co widzieli. Pastorowie dostrzegali MOJĄ Twarz na twojej i wiedzieli, że mieli między sobą prawdziwego Proroka, ale nadal byłaś znieważana! Jednak wciąż wykorzystywałem cię, gdyż nigdy nie brakowało kogoś uwolnionego.

Teraz wykorzystuję was oboje w Międzynarodowej Misji. Tak, pobłogosławię was! Tak, pobłogosławiłem wam finansowo, ale nie musicie wyprzedawać się.

Nie potrzebujecie myśleć, ani martwić się. Kiedy wymieniam te nazwiska, to dla ich własnego dobra, aby przypomnieć im, żeby powrócili do swojej pierwszej miłości.

Ilu utraciło pierwszą miłość?

A ilu wciąż głosi, że JA jestem ich pierwszą miłością, a jednak są daleko, daleko, daleko ode MNIE! Tak, tak wybacz, ale potem zrób to! Dostarcz ich w MOJE Ręce, bo pamiętaj, w Księdze Apokalipsy, gdy przychodzi gniew, to nie tylko od ABBA JAH, który siedzi na tronie, ale to jestem również JA! Muszą obawiać się gniewu BARANKA!

[Apokalipsy 6:16 „I mówią do gór i do skał: «Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka”,

Przysłów 9:10 „Treścią mądrości jest bojaźń Pańska, rozsądkiem - poznanie Świętego.”,

Psalm 2:12 „12 i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.”]

Nikt… jak rzadko ktokolwiek chce pouczać, że JA, JAHUSZUA przyjdę ponownie! Ale to nie tylko będzie w miłości, to nie tylko będzie w łasce, ale będzie z gniewem BARANKA!

I będą krzyczeć i będą mówić: góry spadnijcie na mnie, ukryjcie mnie przed „ON, Który Zasiada Na Tronie” i przed gniewem BARANKA! – Kto będzie głosić to? Kto będzie uczyć tego, jeśli nie wy oboje?[12] Och tak, mam innych, ale jest ich, och tak niewielu! Kto będzie to głosić? Kto będzie uczyć tego, jeśli nie użyję tej Misji? Kto ostrzeże?

Och wrogowie JAH! Będziecie zaszokowani – ojej! [JAHUSZUA sprawia, że dźwięk w rekorderze jest jak powiew wiatru, co wywiewa wrogów] Jak plewy na wietrze!

[Psalm 1:4 „Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.”]

Mam jeszcze inny powód, że nazywam tę Misję: Amightywind, gdyż nie tylko jest to ze względu na Salę na Górze [Wieczernik, Dzieje Apostolskie 2].

A to, dlatego, ponieważ namaściłem ją, aby zwiała potępionych wrogów – [podmuch!] Plewy na wietrze! [Amightywind oznacza po polsku: potężny wiatr]

To, dlatego, że jest Namaszczenie na tej Misji, która rośnie od ponad 21 lat, a była zrodzona zanim jeszcze tutaj był Internet.  Ale teraz jest Namaszczenie na was obu razem, jak zaczynacie chodzić w pełni Namaszczenia i każdy widzi miłość, którą macie dla siebie nawzajem, która tylko zwiększa to Namaszczenie.

I to wam mówię: każdy, kto przyjmuje tę Misję i te Proroctwa, jako błogosławieństwo, każdy, kto wznosi modlitwy błogosławieństwa za przywództwo i błogosławi tę Misję, pokrywa tę Misję modlitwami o ochronę, ich Namaszczenie jest jak to: [podmuch!] Będzie dmuchać na nich wszystkich dookoła tego świata! To jest potężny wiatr!

Więc widzicie MOJE dzieci, to nie jest Misja działająca tylko w języku angielskim. Będzie we wszystkich plemionach i językach, a to się już[13] rozpoczęło w ponad 28 językach.

I zawsze mówię to, ponieważ nawet nie rozumiecie – choćby, dlatego, że nie piszą wam. Te Proroctwa są zamieszczane w tak wielu więcej językach [aniżeli] to, [co] możecie zrozumieć właśnie teraz. Gdyż nie macie nikogo jeszcze, można powiedzieć, tłumaczącego to w tych językach. Ale właśnie teraz, potem jak to Słowo zostanie wypowiedziane, więcej przyjdzie do was i powie: ja chcę dosięgnąć mój kraj; chcę dosięgnąć moją wyspę; chcę dosięgnąć, a widzę, że nie ma języka przemawiającego dla mnie, nie ma języka przemawiającego dla moich ludzi.

Więc MOJE dzieci, to są Słowa, które mam do powiedzenia.

Pamiętajcie, JA, JAHUSZUA przyniosłem dzielący miecz i nie ma różnicy pomiędzy teraz, a jak było z dziećmi Izraela. JA oddzielam tych, którzy są Święci od tych, którzy nie są świętymi. JA oddzielam ziarno od chwastów; rozdzielam tych, którzy są obmyci w MOJEJ przelanej Krwi i potępionych. 

Strzeżcie się och, zimni! Wy, którzy drwicie ze MNIE, wy elito szatańska, urodzona ze srebrną łyżką w ustach! Przysłuchujecie się przemawiającym Prorokom; przeczytaliście Proroctwa i kpicie, gdyż mówicie: „Ja nie jestem ani gorący i ani nie jestem letni, jesteśmy zimni; nasze serca są wykonane z kamienia.”

Szatańska elita bada Pisma Święte. Szatańska elita występuje w najróżniejszych formach. Szatańska elita weźmie nawet Proroctwa na swój własny sposób, aby rzeczy przebiegały dla ich własnej motywacji, a żadna z nich nie prowadzi do zbawienia!

To jest na ich zgubę!

Chcą spowodować chaos. To jest na zgubę nawet MOICH własnych Dzieci obmytych w MOJEJ Krwi, roznoszących MOJE Świadectwo, a oni dążą do ich zniszczenia, jak ostrzegam ponownie w tych Proroctwach: wystrzegajcie się każdego rządu na powierzchni tej ziemi, bo wam to powiadam, żaden nie reprezentuje MNIE!

Strzeżcie się!

Uważajcie, ponieważ to jest, jak pułapka na myszy i oni umieszczają ten kawałek sera, nakłaniając myszy by weszły do tej pułapki, by odciąć im głowy!

Ale nie bójcie się MOJE maleństwa! Nie bójcie się! Nie bójcie się MOJE dzieci, Oblubienico, Wybrani i Wyselekcjonowani!

Jak widzicie, wszystkie te pojawiające się wynalazki. Wszystkie te sposoby inwazji/uchylania się prywatności.[14]

Nie bójcie się! Nie bójcie się MOJE małe, drobne maleństwa! Mam zamiar pokazać wam. Mam zamiar pokazać wam sposoby ochrony, o których nie mogę teraz mówić, i będę się śmiać z tych wrogów, bo myślą, że mogą przechytrzyć samego STWÓRCĘ!

Więc to są te Słowa, które mam dziś do powiedzenia. Namaściłem tę Misję w nowy sposób i to ma odsłonić wilki w owczej skórze i to ma zdemaskować wygłodniałe, wściekłe wilki, które nawet nie próbują założyć maski owcy! A kiedy oni usłyszą to słowo, będą zgrzytać zębami z wściekłości, bo poznają, że zostali zdemaskowani!

I używam cię po raz kolejny do przypomnienia, czego Kościół nie chce nauczać i JA, JAHUSZUA przyniosłem miecz dzielący i mówiłem ci, którym możesz zaufać, i to tylko tym, którzy są MNIE posłuszni!

Żaden z MOJEJ Oblubienicy nie opuści tej Ziemi we Wniebowzięciu, jeśli nie zdecydują się umieścić MNIE na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości, a to oznacza to – odcięcie siebie od tych, których nazywam potępieńcami. Oni/One muszą wołać do MNIE i prosić MNIE, aby uwolnić ich/je od nierównego jarzma[15], czy to w interesach, czy to w rodzinie – muszą wołać do MNIE i mówić: JAHUSZUA rozdziel mnie, nawet od tych, którzy mówią, że kochają mnie.

[2 Koryntians 6:14-18 „14 Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo5. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? 15 Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? 16 Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg:
Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 17 Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę
18 i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący.”] 

Muszą zrozumieć, jak niebezpieczne jest to dla męża i żony![16]

Znowu mówię: wołajcie do MNIE, zanim będzie za późno! I jak uwolniłem Eliszewę [od jednego], który kiedyś powiedział nawet modlitwę Zbawienną, a teraz ostemplowałem go, jako potępieńca, bo nie mógł chodzić dłużej inaczej, niż tylko niemowlę i nie było wzrostu owoców na krzewie przez tyle lat i co to znaczy w nauce mojej? – Ja odetnę ich z winorośli, – jeśli nie rosną, owoce psują się.

[Jana 15:2, Mateusza 3:10]

Więc chrońcie swój owoc! Bądźcie inspektorami owoców! To nie jesteście wy, którzy sądzicie, ale daję wam rozpoznanie duchów by sprawdzać owoce innych, więc będziecie wiedzieć, kto jest naprawdę ze MNIE, kto mówi dla MNIE.

Tak uważajcie, z kim się zbieracie i modlicie! Niechaj nikt nie zbiera się w modlitwie razem, jeśli nie rozumiecie, że duch w innej osobie jest naprawdę ze MNIE! Nawet nie łapcie ich za rękę, gdyż będzie przeniesienie demonów!

Bądźcie ostrożne, MOJE dzieci! Bo nie jest tak, jak się wydaje być! Tak wielu nazywa siebie chrześcijanami, a JA powiedziałem, „Odejdźcie ode MNIE wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” Strzeżcie się MOJE dzieci!

I to jest, dlaczego w ten dzień, Ezro i Eliszewo, dałem wam większy dar wnikliwości, śmiałości, więcej aniżeli kiedykolwiek przedtem mieliście.

I ustawiłaś swoją twarz i czoło jak krzemień i powiedziałaś, „Nie ustąpię, bo ja boję się urazić ABBA JAHWEH i JAHUSZUA więcej aniżeli boję się urażenia jakiejkolwiek kobiety albo mężczyzny” i ze względu na ich dusze będziesz mówić, co mam ci do powiedzenia.

Zrobisz, co każę ci zrobić dla dobra Królestwa Niebios, bo kocham wystarczająco dużo, aby obrazić. Zawsze pamiętajcie to, och, Święta Kobieto i och, Święty Mężu, i pamiętajcie, że nienawidzący umieją tylko nienawidzić. Potępiony będzie nienawidzić wszystkiego, co jest Święte i oni wycelują – tak jak duch Izebel, tak jak Haman – wycelują i zaatakują, ale JA dałem wam arsenał z Królestwa Niebios by zwalczać ich w MOIM Imieniu!

To są Słowa, które mam do powiedzenia, podczas, gdy zbieracie się ze MNĄ w ten dzień.

Znaki, dziwne rzeczy, cuda już codziennie podążają za wami, ponieważ podążacie za JA, JAHUSZUA, i waszym ABBA JAHWEH. SZIKAINJAH CHWAŁY ukazała się wam w różny sposób, nawet teraz. To nie powinno być niezwykłe, gdyż każdego dnia daję wam nową miarę wiary, jako że obserwujecie więcej znaków, dziwnych rzeczy i cudów.

Niektóre udostępnicie. Niektóre nie. Niektóre z nich są tak osobiste, że są przeznaczone tylko dla was. Niektóre daję wam, jako wzajemny prezent dla siebie. Zobaczycie, nawet, jeśli teraz nie rozumiecie, ale pamiętajcie te nuty. To jest pouczenie dla was, jak ważna jest wasza miłość, jeden dla drugiego, ponieważ to nie jest zwykła miłość śmiertelnika – to jest połączona, kombinacja JA, JAHUSZUA, ABBA JAHWEH i waszej IMMAJAH, SZIKAINJAH CHWAŁY i mówię wam to, że ludzie będą widzieli i będą zachęceni ze słów i z miłości, jaką JA ukazuję od was obu – jak śmiejecie się razem! Uczcie się nawzajem!

Namaszczenie! Namaszczenie! Namaszczenie nadchodzi na ludzi w zupełnie nowy sposób!

A kiedy to Słowo zostanie zwolnione, usłyszysz i będą odpowiadać i ci z Darem Proroctwa, którzy powstrzymywali się, będą pisać i prorokować wiedząc, że będą błogosławieni, skoro dają to błogosławieństwo dla ciebie.

To mam do powiedzenia w ten dzień. Teraz idźcie w pokoju i idźcie swoją drogą, gdyż ponownie Eliszewo i Ezro, jak gromadzicie się razem i wznosicie MOJE Imię, z Kathrynyah u waszego boku, i wszyscy ci – nawet teraz, w czterech zakątkach świata mam resztkę i oni wiedzą o Amightywind. Oni mogą nie znać imienia Misji, ale wiedzą, że jest Misja, która potrzebuje specjalną ochronę, i nawet w ich świętych językach wywołują twoje imię, choć nie wiedzą o tym. JA zabezpieczam was synu i córko.

Zabezpieczam was. Nie tylko tych, którzy przychodzą do tej Misji przez Internet za pośrednictwem książek, przez Proroctwa, ale przykryłem was MÓJ synu i córko w modlitwie wstawienniczej i oczywiście zawsze jesteś pod osłoną skrzydeł ABBA JAHWEH, przez Psalm 91 – przeżywacie to dzień w dzień.

Zabezpieczam was legionami MOICH najlepszych anielskich wojowników. Zabezpieczam was, więc nie musicie się obawiać.

Jesteście ochraniani przede wszystkim MOJĄ Krwią przelaną na Kalwarii. Jesteście ochraniani, podczas gdy bierzecie swoje prośby modlitewne w MOIM Imieniu – JAHUSZUA.

Wszyscy, którzy będą słuchać i wszystkim, którzy będą czytać to nowe Proroctwo – i mam na myśli, naprawdę słuchać MEGO Głosu, jak przemówiłem poprzez Eliszewę – nowy Wiatr Przebudzenia [JAHUSZUA dmucha SWÓJ Oddech Przebudzenia] wieje na was, podczas, gdy Namaszczenie RUACH ha KODESZ właśnie teraz wzrosło na was i będziecie chodzić w nowych błogosławieństwach.

Będziecie chodzić z odnowioną wiarą, podczas gdy uświadamiacie sobie, że JA nie respektuję osoby.

[Dzieje Apostolskie 10:34]

JA pragnę wspólnoty z wami na sposób, w jaki postępuję z Ezrą i z Eliszewą.

Po prostu uwierzcie! Po prostu miejcie wiarę i wy też będziecie chodzić w znakach, dziwnych wydarzeniach, cudach, jeśli, jeśli, jeśli będziecie słuchali JA, JAHUSZUA, jeśli przedkładacie ABBA JAHWEH na pierwszym miejscu w swoim życiu i swojej miłości i jesteście posłuszni i pokutujecie i nawracacie się z grzechu i uświadamiacie sobie, że szatan ma fałszerstwo.

Nie gońcie za znakami, dziwnymi zdarzeniami i cudami, w zamian tego JA, JAHUSZUA sprawię je dla was!

 

******* Koniec Proroctwa *******

Komentarze:

Eliszewa: Ojej! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! AlleluJAH! ABBA JAHWEH dziękujemy!

Ezdrasz: Dziękujemy ABBA JAHWEH! Dziękujemy JAHUSZUA! Dziękujemy IMMAJAH za to Słowo, które przyszło do nas, ABBA JAHWEH! Dziękujemy i wychwalamy CIEBIE! Wychwalamy CIEBIE JAHUSZUA, Wychwalamy CIEBIE IMMAJAH, SZIKAINJAH CHWAŁY! My wznosimy WASZE Imiona ponad wszystko. My jesteśmy posłuszni TOBIE tylko w Imieniu JAHUSZUA. My błogosławimy WAS! My błogosławimy WAS! Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!

Eliszewa: Dziękuję za to błogosławieństwo! Dziękuję za mojego umiłowanego Ezrę! Dziękuję, gdyż widzę tego Świętego Męża od tej pory, kiedy pojawił się w moim życiu, co będzie 4 miesiące 7 lipca, 2016 roku…

ABBA JAHWEH nawet przed tą czwartą rocznicą miesięczną …To jest niesamowite i to Namaszczenie każdego jednego dnia! Ludzie, musicie to zrozumieć! Popatrzcie na tą liczbę Proroctw, które są zamieszczone na stronie internetowej przed całym światem i chociaż było ich tysiące, tysiące i Kathrynyah i inni byli świadkami. One nie były zamieszczone przed światem, a więc zwracajcie uwagę na te, które zostały zamieszczone przed światem. Ale, od kiedy ten piękny, drogocenny, umiłowany mąż BOGA JAH, który trzyma moje serce i moją duszę, i miłuję go więcej aniżeli ktokolwiek będzie o tym wiedział [ gdyż tylko ABBA JAHWEH, JAHUSZUA, IMMAJAH są pierwszymi w moim życiu i mojej miłości, ale potem jest ten mąż] ponieważ kiedy masz odpowiednie Namaszczenie i masz odpowiedniego partnera duchowego, to będziesz rosnąć. Nie ma innego wyjścia. Będziesz rosnąć. I tylko to chcę powiedzieć, że w ciągu tych czterech miesięcy, wkrótce, ojej, myślę, że w każdy jeden dzień jest nowe Proroctwo! I to nie jest tylko dla nas. To jest na błogosławieństwo dla wszystkich, którzy czekali tak długo, którzy czekali tak długo!

A teraz popatrzcie, OJCIEC zastawia przed wami stół bankietowy. Nie jesteśmy w stanie robić filmów wystarczająco szybko. Nie jesteśmy w stanie tłumaczyć Proroctw wystarczająco szybko! Pracujemy nad nimi, ale ABBA JAHWEH powiedział, że będziemy musieli spieszyć  się, aby nadążyć z tym, co ON czyni w tej Misji. A to wszystko rozpoczęło się 7 marca, 2016 roku.

A więc, proszę Was abyście pokryli Ezdrasza modlitwami specjalnymi. I ja proszę was by był w waszych specjalnych modlitwach, ponieważ wojna rozpala się, wojna pomiędzy dobrem a złem.

A więc niechaj JAHUSZUA błogosławi was wszystkich. Miłujemy was! Ezdraszu, co masz do powiedzenia ludziom? Czy masz jeszcze coś do powiedzenia?

Ezdrasz: Tak.

Eliszewa: Co masz do powiedzenia?

Ezdrasz:  Tak. Chcę wam podziękować za pokrywanie nas swoimi modlitwami i za czekanie na PANA, aby działał w nich, a nie gonienie za znakami, dziwnymi wydarzeniami, cudami. Ale aby gonić za TYM, który daje je! Potem nadejdą te wszystkie rzeczy, które ON obiecał. Bądźcie wierni, posłuszni i ciągle módlcie się i szukajcie GO ze wszystkim, co macie. A więc to jest to, co mam do powiedzenia dzisiaj.

Eliszewa: Wielkie amen do tego!

Apostoł Prorok Eliszewa Elijahu (Elisabeth Elijah)

Adresy E-mail do korespondencji:

[email protected]
[email protected]

Adresy E-mail do korespondencji w języku polskim:

[email protected]

Adresy stron internetowych:

www.amightywind.com / www.almightywind.com
www.amightywind-proroctwa.com

[Kopie Proroctw można znaleźć także na stronie macierzystej Misji Amightywind w dziale tłumaczeń międzynarodowych pod tym oto adresem: http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm]

Adres do korespondencji

Amightywind

P.O. Box 40007

Upper Hutt

Nowa Zelandia 5018

 

 [1] 2 Tymoteusza 3:8 „Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną:”, Przysłów 12:2, Mateusza 23:33 „Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?” Potępiony może zostać określony jako osoba odrzucona przez BOGA bez nadziei zbawienia (Jeremiasza 6:26-30; Hebrajczyków6:4-8), który zbluźnił przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU (Mateusza 12:31; Hebrajczyków 10:26-31), co jest jedynym nieprzebaczalnym grzechem (Łukasza 12:10) i dlatego musieli zostać predestynowani na potępienie (Rzymian 9:22).

[2] Imię „Eliszewa” nie jest zamieszczone ani w tytule misji ani nie dołączone do TRÓJCY ŚWIĘTEJ, gdy jest mowa, do kogo należy Misja Amightywind.

[3] W Proroctwach z poprzednich lat, listy fałszywych pasterzy i fałszywych proroków z USA są zamieszczone.

[4] Ezra był raniony bardzo przez kłamstwa i ustne ataki złośliwców.

[5] To JAHUSZUA przyniósł dzielący miecz. A jednocześnie reprezentuje naszą niebiańską rodzinę.

[6] 10 Przykazań BOŻYCH zawiera przykazanie: Wyjścia 20:12 „Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” To przykazanie odnosi się do pobożnych rodziców, posłusznych BOGU, Efezjan 6:1-2, a przede wszystkim naszym rodzicom w Niebie, tzn. BOGU OJCU i DUCHOWI ŚWIĘTEMU – MAMIE MĄDROŚĆ – IMMAJAH.

[7] Dzieci Izraela, tznB’nei Israel’ odnosi się do całego domu Izraela, jako jedności; był oddzielony od pogan, ażeby Izraelici nie byli skalani. 

[8] Członkowie rodzin będą się zdradzać bez względu na wspólne życie przez wiele lat.

[9] Biada według tego świata, ale nie z Nieba!

[10] To znaczy,aby czynić wolę BOGA „JAH”

[11] To ma podwójne znaczenie. Może być rozumiane, jako określenie BOGA JAH prawdziwych Apostołów i Proroków i w szerszym znaczeniu jako, kto na tej ziemi jest chętny płacić cenę za posłuszeństwo.

[12] To jest odniesienie do Ezry i Eliszewy bardzo unikalnego i wysokiego powołania, oraz ich autorytetu jako przykładu dla innych, włącznie z niezwykłym namaszczeniem.

[13] Już się rozpoczął proces tłumaczenia na wszystkie języki

[14] Ci bezbożnicy wykradają osobiste rzeczy ludzi jak również zapobiegają ochrony naszych osobistych danych

[15] Apostoł Paweł użył tutaj określenia metafory dla powiedzenia, że nie możemy łączyć się z niewierzącymi – a na pewno nie z potępionymi. (2 Koryntians 6:14-18). Jarzmo jest drewnianym uprzężem łączącym dwa woły lub inne zwierzęta, zaprzężone do pracy na polu. Aby mogły wydajnie pracować muszą one być jednakowego wzrostu i siły. Gdy jedno zwierzę jest słabsze, to składa ciężar pracy na to drugie zwierzę, które szybko się zmęczy. 

[16] To się odnosi do nierówno sprzężonych małżeństw