Proroctwo 110

 

MOJE OWCE NIE MARTWIĄ SIĘ ANI NIE OBAWIAJĄ, GDYŻ JA ODPIERAM WILKI!

 

Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoł Elisabeth Elijah 5-go kwietnia, 2009 roku.

 

 

Słownictwo:

 

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3: 14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91: 14 „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20: 7 „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1:21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE, jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25: 6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik, 36: 16 „Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz:

 

Uwaga. Misja Almightywind jest na internecie już 14 lat, ale istnieje 21 lat, a rocznica przypada na 10-go kwietnia, 2009. Mamy nadzieję, że to wyjaśni wszystkie urodzinowe i rocznicowe celebracje. W każde urodziny i rocznice ta Misja ma zwycięstwo w JAHUSZUA HA MASZIJACH, ponieważ diabeł usiłował powstrzymać tą Misję nawet zanim się narodziłam.

Koniec komentarza.

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

……., krzycz wystarczająco głośno, aby każdy dostrzegł zwycięstwo, jakie ta Misja odniosła przez 14 lat bycia na internecie! Wypisz dużymi literami tą datę: 10-go kwietnia, gdyż to, o czym wróg powiedział, że będzie zniszczona w Indiana (komentarz: Stan Indiana w USA), w miejscu bólów porodowych tej Misji. 10 Kwietnia, 2009 roku nie tylko żyła, ale rozkwitła na całym świecie i osiągnęła wiek 21 lat! To nie jest zwycięstwo ani mężczyzny, ani kobiety, ale to jest zwycięstwo waszego ABBA, waszego JAHUSZUA, waszej umiłowanej RUACH HA KODESZ zwycięstwo, waszej IMMAJAH.

 

A wiec JA chcę, aby nikt nie musiał szukać tego; JA chcę, aby to było powiedziane wrogom prosto w twarz, gdyż to jest dzień wielkiego zwycięstwa! Elisabeth, kiedy JA zamieściłem ciebie na internecie, to jak mało, jak mało i jak nieliczne były kobiety-prorokinie. Ty przecierałaś szlaki i JA używam ciebie, abyś czyniła co nigdy nie było uczynione, gdyż ty prorokujesz w Świętych Językach! Ty nawet nie możesz sobie wyobrazić, jaki to ma wpływ na wroga, gdy jest to rozprzestrzeniane poprzez fale radiowe, na cztery strony świata – twój głos pełny MEGO Namaszczenia, pełny MEJ mocy, utrwalony nie tylko w materiałach drukowanych, nie tylko w komputerach i na płytach kompaktowych, ale i na iPodach, na taśmach magnetofonowych, gdyż jest on nie tylko zapisany, jest mówiony!

 

A wiec ten dzień jest nie tylko obchodzony na Ziemi, ale jest obchodzony w Niebie. Nie tylko twoje fizyczne narodziny, ale narodziny Misji w Internecie i 10 kwietnia [minęło] 21 lat liczonych według czasu ludzkiego.

Pewnego dnia w Niebie, a jest on niedaleko, wszyscy ci, którzy ci pomogli, zobaczą rezultaty wiary jednego małego, drobnego małego nasienia, które zaczęło od małego początku. JA nie tylko używam go teraz, ale ono musi być użyte nawet w czasie Wielkiego Ucisku, i MOJE Prawdy będą nadal uwalniać ludzkość … jak uwierzą.

 

Teraz Elisabeth, (Komentarz: Proszę przeczytać Świadectwo Elisabeth: http://www.amightywind.com/elisabeth/whoisese.polish.html) wiesz, dlaczego przeciwnik zawsze chciał, abyś zmarła, i kiedy to nie stało się z ręki Szatana, ty próbowałaś uczynić to własnoręcznie.

Ale poprzez Imię i Krew JAHUSZUA, twojego MASZIJACH nie tylko odniosłaś zwycięstwo, ale i wszyscy ci, którzy słuchają i uwierzą.

 

JA nie zatrzymałem się tutaj; JA użyłem jej, aby dać narodziny JAHUSZUA Deptaczom Demonów (YDS – Modlitewni Deptacze /Wybijacze Demonów), i nawet w tym miała zapłacić cenę, zanim mogłem wysłać jej tych Świętych Aniołów. (Proszę przeczytać o tym w “Eliabeth Jest Uzdrowiona Przez Dotkniecie Skrzydeł Anioła” http://www.amightywind.com/prophecypolish/estouchangel.polish.html).

 

Teraz oni (YDS) stoją przeciw siłom zła, podczas, gdy orędują i oni modlą się każdego dnia, co najmniej godzinę czasu. To są specjalni Święci, Namaszczeni Modlitewni Wojownicy, i wielkie, wielkie, wielkie będą ich błogosławieństwa, jeśli tylko pozostaną MI wierni!

(Komentarz Elisabeth: Dziękuję CI ABBA)

 

A więc JA umieszczam was w domu, gdzie na pastwisku w waszym sąsiedztwie pasą się owce, abyście pamiętali, że JA, JAHUSZUA, jestem waszym Dobrym Pasterzem, i jak JA zaopatruję, to zawsze pamiętajcie, że podobnie jak te owce obok was nie martwią się, ani nie niepokoją – one wierzą farmerowi, że zaprowadzi je na zielone pastwisko – wiec podobnie i JA zaprowadziłem was na zielone pastwisko. JA ochraniam was. Odpieram wilki i każdego, kto chciałby was skrzywdzić. I tak, jak te owce nie martwią się, i te baranki nie martwią się, tak i wy, którzy mieszkacie w tym domu, i ci, którzy są cząstką was, nie będą się martwić. To tutaj MOI umiłowani odnawiam wasze dusze podczas, gdy kładziecie się na MOICH zielonych pastwiskach i nie odchodzicie, aby znaleźć wasze własne.

 

Mówię do wszystkich tych, którzy pozwalają JA, JAHUSZUA, abym był waszym MASZIJACH, waszym Dobrym PASTERZEM. JA ochronię tych, którzy są MOIMI. Ci, którzy patrzą na tą Misję, jako na błogosławieństwo uczynione MOJĄ własną ręką, tą ręką waszego JAHUSZUA przebitą gwoździem, otrzymają ode MNIE obfite cuda, – jeśli uwierzyli temu Słowu, które JA wypowiedziałem i nie wstydzą się, i zganią wszelką natarczywą wypowiedź. Oni zganiają kłamstwa; oni mocno stoją na tym, w co wierzą, i oni walczą przeciw szatanowi, temu wrogowi i przeciw jego sługom, którzy są wysłani.

 

Każdy, kto nazywa tą Misję “bezbożną” – prawdziwy duch, który jest wewnątrz, został zdemaskowany i oni nie są ze MNIE. Tak, JA mowię, że nie ma w nich DUCHA ŚWIĘTEGO, gdyż wy nie możecie tak nazywać tego, co jest Święte, tego, co tylko podnosi standard Świętości, ostrzegając ludzi, aby nawrócili się zanim nie jest za późno, wywyższając Imiona waszego ABBA JAHWEH, JA, JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, i drogocennej RUACH HA KODESZ. Każdy, kto nazywa to złym, naprawdę mówię wam to – oni zbluźnili i niechaj lepiej zadrżą ze strachu za każde wypowiedziane słowo, które JA słyszę. A w Dzień Sądu, ich własne słowa zostaną wypowiedziane ponownie i oni zwieszą swoje głowy ze wstydu. Ale gdyby mogli, to uczyniliby to ponownie w inny sposób.

 

Ale pamiętajcie MOJE dzieci. JA nie nazwałem tej Misji “Misją Ostatniej Szansy” bez powodu. Każdy, kto ma kontakt z tą Misją, spotyka się twarzą w twarz z JAHWEH i co oni wam czynią, jest uczynione i JEMU. Gdyż ani mężczyzna, ani kobieta nie otrzymuje chwały za tą Misje! Cała Chwała, Cześć i Honor jest dla TEGO, co wy nazywacie TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ.

 

A więc to jest w ten dzień, i to jest piątego kwietnia, rocznicę pierwszego razu, Elisabeth, kiedy powiedziałem ci, że ty jesteś MOJĄ Panną Obwieszczającą. I JA używam Słowa wypowiedzianego poprzez ciebie, aby dosięgnąć ten świat – tych, którzy chcą słuchać i tak, JA powiem nawet tych, którzy są zmuszeni do słuchania, a także tych, którzy będą słuchać.

 

Dziesiątego kwietnia, 2009, JA chcę, aby ta celebracja była ogłaszana krzykiem daleko i szeroko, 21, według tego jak człowiek liczy lata, i ta Misja jest ciągle tutaj. A to mowię dla Chwały, Czci i Honoru JAHWEH.

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

Komentarz:

 

Elisabeth: Dziękuję CI, ABBA. Dziękuję CI umiłowany JAHUSZUA. Dziękuję CI drogocenna RUACH HA KODESZ. Wszystko, ponieważ pytamy CIEBIE ponownie, i mój mąż……

Elisabeth: (Śmiejąc się). Dziękujemy TOBIE. My po prostu dziękujemy, TOBIE ABBA JAHWEH. Mój mąż zapytał mnie, abyśmy się modlili, i pomodliliśmy się. Po prostu dziękujemy CI TATUSIU! To jest naprawdę szczęśliwa celebracja, szczęśliwe urodziny, i to wszystko jest dla Chwały, Czci i Honoru Aleph i Tav, Alfa i Omega, naszego ABBA JAHWEH, naszego umiłowanego JAHUSZUA, naszego MASZIJACH i drogocennej RUACH HA KODESZ.

Dziękujemy TOBIE! Dziękujemy! Dziękujemy!

Amen.

 

Obrażając niektórych i oświecając innych,

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH dnia 5-go kwietnia, 2009 roku.

Apostoł Elisabeth Elijah

 

Jeśli to Proroctwo jest błogosławieństwem dla was, to proszę mi dać znać.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

 

Pozostałe Proroctwa w języku polskim można znaleźć na stronie tłumaczeń międzynarodowych pod poniższym adresem:

http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm