Proroctwo 108

 

JA, JAHWEH, WKRÓTCE UWOLNIĘ NA ZIEMI DUCHA ZNISZCZENIA!

 

Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) poprzez Apostoła Elisabeth Elijah 9-go marca, 2009 roku. Słowo na Purim 2009

 

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nie znanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach. 

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz:

 

Po lekturze Księgi Estery, a następnie przechodząc przed Tronem JAHWEH w modlitwie z ……… i ukochaną siostrą, pytałam JAHWEH czy miał Słowo, które zechciałby powiedzieć na ten Purim. I to jest to Słowo, które zostało wypowiedziane.

 

Audio Tape:

 

W celu wysłuchania nagrania dźwiękowego, proszę nacisnąć na http://www.almightywind.com/prophecy/proph108.html

 

Elisabeth: Ja po prostu słyszę GO jak mówi: JA przemówię MOJA córko, ale na to nie jest jeszcze czas.

 

Koniec komentarza.

 


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

 

Gdyż MOJE Słowa, które wypowiem, będą Ogniem! (Psalm 18:8-9, Jeremiasza 5:14)

 

Po prostu wiedzcie to, że skrzycie się przede MNĄ – wszyscy z tych, którzy chodzicie w MOJEJ Świętości i w MOJEJ Prawdzie, którzy naprawdę wiecie, co przedstawia Purim i czego dotyczy. Po prostu wiedzcie to, że wy skrzycie się przede MNĄ! Wy nosicie najpiękniejsze szaty, gdyż nie może być piękniejszej szaty, aniżeli Szata Sprawiedliwości, którą MÓJ SYN JAHUSZUA wkłada na was. (Księga Izajasza 61:10) Po prostu wiedzcie to, że podczas, gdy wrogowie planują zniszczenie Świętego, to i JA również wiem jak będę niszczył bezbożnego.

 

Teraz jeszcze nie jest ten czas, MOJA córko, do wymawiania Słów Ognia!

 

Bądź cierpliwa! JA tylko daje tobie tych parę Słów zachęty, że JA, ABBA JAHWEH, jestem zadowolony, jestem zadowolony z MOJEGO Duchowego Izraela (Rzymian 2:28-29, 9:6-10,13), z tych którzy chodzą ścieżkami, które JA powołałem dla nich, jako Świętych, którzy nadstawiają ucha na każde MOJE Słowo, które wymawiam.

 

MOJE dzieci, MOJE dzieciątka, MOJA Oblubienico, MOI wybrani i MOI wyselekcjonowani – wy, którzy nie jesteście dumni z tego, kim jesteście, ani z tego, co możecie osiągnąć, ale wasza duma jest w tym, co JA, JAHWEH, czynię, w tym, co JA, JAHWEH, osiągam poprzez MEGO SYNA JAHUSZUA, waszego MASZIJACH.

 

Tylko kontynuujcie się modlić, aby podobnie jak JA dałem Mardocheuszowi (Księga Estery, Stary Testament) rozeznanie by wiedział, gdzie byli wrogowie i jakie poczynili plany zniszczenia świętych, tak módlcie się o zdolność rozpoznawania, abym wam zawsze pokazał gdzie ukrywa się wróg, nawet, jeśli on jest pomiędzy wami.

 

Tylko wiedzcie to, że każdy, kto stara się przeniknąć i zdradzić kierownictwo tej Misji i tych, którzy należą do tej Misji, wszyscy, którzy planują zniszczenie tej Misji, wszyscy, którzy kłamią o tej Misji i wszyscy, którzy powstali przeciw tym, których JA przedtem powołałem, aby im zapewnić bezpieczeństwo – to JA z całą pewnością, mówi JAHWEH, MOJĄ własną ręką zniszczę ich tak, jak zniszczyłem Hamana i jego 10 synów! (Księga Estery 7:9-9:12) 

 

Widzicie, w tych ostatecznych czasach JA już wiem, bez względu na to, co czyni wróg – JA już z góry zadecydowałem, kogo zachowam bezpiecznie w dłoni MEJ Ręki, skąd żaden człowiek nie może ich wyrwać, tak samo jak w dawnych czasach JA już z góry zadecydowałem, że zachowam bezpiecznie Mardocheusza i Esterę. (Rzymian 8:28-30)

 

Nic się nie zmieniło, ale bądź przygotowana Elisabeth, gdyż inne Słowo ma się jeszcze objawić i będzie pełne MEGO Ognia, ale ponownie [mówię] – to nie jest czas na jego objawienie! Wiedz tylko to, że JA, JAHWEH, nigdy nie będę przepraszał za to, co uczyniłem Sodomie i Gomorze, i tym innym miastom, które szły za ich przykładem. (Księga Rodzaju 19:24-25)

 

I JA, JAHWEH, obiecuję to, że JA mam właśnie uwolnić na Ziemi ducha zniszczenia i właśnie pozwalam na rzeczy o ogromnym znaczeniu, jakie się jeszcze nigdy nie wydarzyły! (Apokalipsy, rozdz.6)

 

Ale wiedzcie to, że JA nie mówię wam tego, aby was przestraszyć, ale żeby was zapewnić – tych, którzy naprawdę należą do JAHUSZUA, tych, którzy są pokryci Krwią MEGO SYNA JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, którzy naprawdę poddają swoją wolę i ich życia JEMU i dążą do wykonania każdego polecenia z Niebios – JA zachowam was w bezpieczeństwie! (Apokalipsy 3:10)

 

Tylko wytrwajcie w wierze, gdyż szatan chce waszej wiary więcej aniżeli waszego życia!  A więc wytrwajcie w waszej wierze i patrzcie, co JA uczynię waszym wrogom!

 

Patrzcie, co JA uczynię tym, którzy chcą zniszczyć wszystko, co jest święte! Patrzcie, co JA, JAHWEH, uczynię, gdyż ich los będzie znacznie gorszy od losu Hamana i jego dziesięciu synów!

 

Każdy dzień żyjcie waszym życiem i mówcie: “Jak mógłbym CIEBIE więcej zadowolić, ABBA JAHWEH? Jak mógłbym CIEBIE więcej zadowolić, JAHUSZUA, mój MASZIJACH? Jak mógłbym CIEBIE więcej zadowolić moja drogocenna RUACH ha KODESZ, moja IMMAJAH, moja MAMO MĄDROŚĆ?” (Hebrajczyków 11:5)

 

I wasza MAMA MĄDROŚĆ da wam Mądrość, abyście poznali odpowiedź.

 

Oj, jak bardzo was kocham! (Jana 3:16)

 

JA wiem, którzy są MOIMI. JA znam imiona tych, którzy będą MOIMI, podczas, gdy w końcu poddadzą MI swoją wolę i zaakceptują przelaną Krew JAHUSZUA, aby obmyła ich grzechy. Ale oni wiedzą, że to nie wystarczy; oni wiedzą, że muszą uciekać od zła – JA wiem, kim wy jesteście!

 

To są te Słowa zachęty, które JA mam wam do powiedzenia w ten dzień [Święta] Purim, 2009.

 

(O Święcie Purim można przeczytać pod następującym adresem: http://www.amightywind.com/prophecypolish/puriminstructions.polish.htm)

 

To nie jest ważne - nie spierajcie się między sobą o to, czy to jest ten dzień, czy tamten dzień, gdyż czasy zostały zmienione przez człowieka, ale JA znam wasze serca. Oddajecie MI honor, gdy zbliżacie się do MEGO Tronu tak, jak Estera. I JA wyciągam MOJE Berło, a JEGO Imię jest JAHUSZUA, MÓJ Jednorodzony SYN i przyjmuję was. A wasze uwielbienie i wasze wychwalanie doszło MNIE jak słodki aromat. A więc skrzyjcie się dla MNIE pośród tego stosu odchodów na Ziemi.

 

JA patrzę z Niebios i widzę was skrzących się i JA jestem uhonorowany! (Psalm 11:4)

 

(Komentarz: PILNE OSTRZEŻENIE – iskierka, którą JAHWEH widzi nie jest skrzeniem się fałszywego złotego pyłu, o którym ostrzegał JAH w proroctwie 32 - UWAŻAJCIE NA ODNOWĘ GORĄCZKI ZŁOTA! Proroctwo to należy przeczytać ponownie i ostrzec ludzi)

 

 

******** Koniec Proroctwa ********

 

 

Komentarz Elisabeth:

 

Uwaga – Ostrzeżenie:

 

Iskierka, którą JAHWEH widzi nie jest skrzeniem się fałszywego złotego pyłu, o którym ostrzegał JAH w proroctwie 32 - UWAŻAJCIE NA ODNOWĘ GORĄCZKI ZŁOTA! Proroctwo to należy przeczytać ponownie i ostrzec ludzi)

 

To skrzenie się, o którym mówi JAHWEH w tym Proroctwie jest skrzeniem się opisanym również w Proroctwach 91 i 95.

 

Urywek z Proroctwa 91

 

Amerykanie i MOJE umiłowane Skarby – tych niewielu, których JA mam, którzy skrzą się jak drogocenne kamienie – JA patrzę z MEGO Tronu w Niebiosach i widzę odchody bez ludzkości, gdyż tak wyglądają dla MNIE dzieci Szatana, zebrane odchody. Smród dosięga Niebios. Hollywood jest niczym więcej aniżeli szatańskim placem zabaw i naprawdę Piekło zatrzymuje tych z “Who’s Who of Hollywood” (Kto jest kim w Hollywood). Ale widzicie, JA mam te małe, skrzące się drogocenne kamyki na całym świecie, co przypominają MI, nawet w chwilach MOJEGO wzburzenia i gniewu, JA widzę ich skrzących się, osaczonych dookoła przez te odchody, – ale wy mienicie się skrząc, ponieważ MÓJ cenny, cenny, cenny, umiłowany DUCH jest wewnątrz i wy skrzycie się.

 

Urywek Proroctwa 95

 

Teraz jest już tak mało czasu! Małe owieczki stają się owcami poprzez noc. JA objawiam MOJĄ Prawdę. JA daje im wzrost, albowiem nie ma na to czasu, aby pozostawać dzieckiem na dłużej. JA wymagam Świętości więcej niż kiedykolwiek, zanim zło nie ogarnie wszystkiego wokoło. JA szukam iskrzenia się klejnotów, gdy JA i MÓJ OJCIEC patrzymy na Ziemie.

 

Widzicie, ci, którzy należą do MNIE, oni mienią się jak najjaśniej mieniące się klejnoty, gdyż MOJE Światło świeci na nie. Ale naprawdę, wy jesteście zarówno otoczeni przez, jak i pośrodku ludzkich wydalin. A JA rozglądam się za iskrzeniem i klejnotami, i JA po prostu wiem, gdzie one są, i nawet z Niebios, JA mogę dostrzec te najbardziej cenne z MOICH klejnotów – to jest każdy z was, którzy przedkładacie MNIE na pierwszym miejscu w waszym życiu i w waszej miłości, którzy staracie się być posłusznymi za wszelką cenę, którzy zganiacie szatana i dajecie mu znać, że on nie ma nic z wami wspólnego. Wy jesteście MOIMI drogocennymi klejnotami.

 

Obrażając niektórych i oświecając innych,

 

Dane waszej Siostrze w JAHUSZUA HA MASZIJACH dnia 9-go marca, 2009 roku.

 

Apostol Elisabeth Elijah

Jeśli to Proroctwo jest błogosławieństwem dla was, to proszę mi dać znać.

 

www.amightywind.com

www.almightywind.com

 

Pozostałe Proroctwa w języku polskim można znaleźć na stronie tłumaczeń międzynarodowych pod poniższym adresem:

 

http://www.amightywind.com/prophecy/prophlanguages.htm