Proroctwo 95

 

JAHUSZUA HA MASZIJACH MÓWI: UCHWYĆ BROŃ, JA ŻYJĘ!

 

Napisane/Powiedziane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ poprzez Apostoł Elisabeth Elijah w Szabat, 12-go kwietnia, 2008 roku. Ogłoszone 19-go kwietnia, 2008 roku. 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajskiיהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”.  W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

 

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz
oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

 

Komentarz Elisabeth:

(Elisabeth modli się w Świętych Językach i po angielsku.) To jest ten powód dlaczego, ponieważ POCIESZYCIELKA przyszła. JAHUSZUA, TY nie pozostawiłeś nas samych. TY posłałeś POCIESZYCIELKĘ – MATKĘ wszystkich matek, TWOJĄ własną Niebiańską MATKĘ. Dziękuję CI umiłowany JAHUSZUA HA MASZIJACH. Oj, abyśmy my byli warci, aby być nazwanymi TWOJĄ Oblubienicą. Nigdy, nigdy nie jesteśmy samo-zadowoleni. My widzimy jak wielu upada na poboczu drogi. Trzymaj nas blisko swojej piersi. Niech nie będzie tam nawet miejsca na oddech dla szatana, aby nie wszedł. Przygarnij nas bliżej JAHUSZUA w ten dzień Szabatu. Honoruj nas, gdy modlimy się w Twojej obecności. My jesteśmy TWOIMI. Szatan nie ma nas w posiadaniu. To się stało dzięki temu, co dokonałeś na Kalwarii. To jest naprawdę nasza jedyna broń, jaką mamy na tym świecie. Nie ma innej broni jak tylko Krew i Ciało JAHUSZUA HA MASZIJACH. Nie ma innej broni. Nie ma nic, nic, nic, co by mogło zwalczać zło w tym świecie, a tylko jedna rzecz. I to jest, dlaczego TY powiedziałeś, aby przyjmować komunię z TOBĄ. Święty, Święty, Święty, Święty. TY tak bardzo nas pobłogosławiłeś. Ta Misja nie ma braków. Tylko pokaż nam, co mamy czynić, ABBA JAHWEH. Pokaż nam miejsce, które moglibyśmy kupić, oj ABBA JAHWEH!

Koniec komentarza.


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

 

MOJE dzieci, teraz to do was dotarło! Teraz rozumiecie, dlaczego powiedziałem, że to jest broń jak żadna inna broń, kiedy bierzecie Komunię dla MNIE. Te słowa, które powiedziałaś Elisabeth nie są twoimi własnymi słowami, gdyż MOJE Słowa są wyżej, aniżeli cokolwiek możesz wymyślić. Za każdym razem, gdy bierzesz komunię, za każdym razem stajesz się jednością ze MNĄ. JA słucham ciebie. JA patrzę na ciebie. JA przemawiam z twoich ust. JA obrzezuję twoje serce, podczas, gdy oferujesz dla MNIE swoje ręce, aby czynić MOJĄ wolę, i dla MNIE swoje stopy, abym mógł prowadzić cię śladami stóp Świętych.

Teraz rozumiesz już, Elisabeth. Oj, jak bardzo szatan ciebie nienawidzi.

Czy JA nie powiedziałem, że im więcej chcecie być błogosławieni, tym więcej potrzebujecie wyswobodzenia od wroga? To nie jest tylko o przebaczeniu, to dotyczy zwycięstwa w każdej sferze waszego życia! Powiedzcie im, MOJE dzieci! Powiedzcie im ode MNIE!

Jak wiele zorganizowanych religii włoży tylko opłatek w ich usta, suchy opłatek, który nie może być niczym więcej niż styropianem.

Oni zapominają o cenie, jaką zapłaciłem! Nie ma najpierw ukorzenia się, żalu za grzechy, nawrócenia się! Oni piją wino i mówią słowa powtarzane rutynowo – nie ma serca oddanego dla MNIE!

I ta zuchwałość, kiedy jeden wkłada ten opłatek do ust innych! I on nazywa się biskupem, i on nazywa się papieżem!

Nie można tego robić za innych! 

Komunia jest sam na sam!

JA nie mówię o tych, którzy są inwalidami, o tych, którzy potrzebują pomocy innych, aby włożyć chleb w usta, lub przyłożyć kubek do warg. Gdyż nastawienie ich serc jest prawidłowe, jeśli serce tego, który daje komunię jest prawidłowo nastawione.

Powiedz im: Odżywiajcie MOJE owieczki!

Powiedz im, podnieś tą broń, która została porzucona dawno, ale nie czyńcie tego z nieczystymi wargami!

Nie czyńcie tego w duchu nienawrócenia się!

Nie czyńcie tego, jako zwykłego rytuału, słów napisanych przez innego człowieka!

Oddajcie MI wasze serca, a JA przemówię MOJE Słowa!

Nie czyńcie tego, kiedy grzeszycie, gdyż w przeciwnym razie pijecie potępienie dla siebie!

Gdzie jest ta bojaźń?

Gdzie jest ta bojaźń?

Jak wielu JA widzę i oni nie mają już więcej bojaźni! (Ew. Św. Mateusza 10:28)

Oni pozostają w ich grzechu. Oni biorą ten kubek komunii do grzesznych ust. JA jestem wierny i przebaczam. Ale nigdy nie czyńcie tego z nienawróconym sercem, gdyż w przeciwnym razie, będziecie tylko pić potępienie.

Przyjdźcie do mnie w pokorze, żalu za grzechy i z nawróconym sercem!

Proście MNIE o przebaczenie waszych grzechów!

JA jestem wierny i jestem litościwy. I tylko jedna kropla MOJEJ Krwi, tylko jedna kropla MOJEJ Krwi może zbawić całą ludzkość, jeśli by MNIE przyjęli. Tylko jedna Kropla MOJEJ Krwi – a popatrzcie o ile więcej dałem! To jest to, co JA chcę, abyś im powiedziała. To jest ten nowy Przekaz, który ci daję. To jest Przekaz, który jest przeznaczony dla świata.

To jest wyłączna broń, którą posiadacie.

Powiedz im: To mówi JAHUSZUA ha MASZIJACH! Podczas, gdy widzicie broń skierowaną na was z tylu rozmaitych kierunków, podnieście tą wyłączną broń, którą wam dałem.

Ci, którzy należą do MNIE:

Ci, którzy oddali MNIE ich życie;

Ci, którzy poprosili MNIE, abym wstąpił do ich serc;

Ci, którzy starają się być MI posłusznymi;

Ci, którzy starają się zadowolić MNIE;

Ci, którzy uwielbiają MNIE i przedkładają MNIE na pierwszym miejscu w ich życiu i ich miłości i w ich małżeństwach podnieście tę broń przed wrogami!

·      Tylko MOJE Imię i MOJA Krew.

·      Tylko poprzez MOJE Ciało ktokolwiek może być zbawiony.

·      Tylko poprzez Krew JAHUSZUA, waszego MESJASZA, ktokolwiek może być zbawiony!

Nie ma imienia na tym całym świecie, w tym wszechświecie, które może zbawić, a tylko poprzez MOJĄ Krew i poprzez cenę, jaką JA zapłaciłem MOIM ciałem, gdy oddałem SWOJE Życie!

Żaden człowiek nie odebrał MOJEGO Życia!

Żaden człowiek nie mógł MNIE zamordować!

Ale z własnej woli oddałem je. To ja powiedziałem: “Dokonało się”. To JA nakazałem MOJEMU DUCHOWI wyjść.

Ale wy nie macie pojęcia, czego dokonałem w tym czasie!

·      Wy nie macie pojęcia, gdyż, chociaż MOJE Ciało zmarło, jednak JA zostałem wzbudzony i uczyniłem otwarte przedstawienie dla szatana, tego nazywanego lucyferem, i JA dałem poznać jemu i całemu piekłu, że JA jestem żywy!

·      I JA zabrałem klucze do piekła i śmierci z jego rąk! I on nie może posłać nikogo do piekła chyba, że to było częścią MOJEGO planu! Chyba, że ich imiona nie są znalezione w BARANKA Księdze Życia, przed założeniem świata!

I JA nie mogę stracić ani jednego!

JA nie stracę ani jednego!

Wszyscy, wszyscy, wszyscy, których Imiona są znalezione w BARANKA Księdze Życia przed założeniem tej Ziemi, wszyscy, wszyscy, wszyscy, wszyscy będą w Niebie.

Ci, których imiona zostały usunięte – jak oni zdradzili MNIE w Niebie, tak i zdradzają MNIE na Ziemi. Ale nawet to imię zostało usunięte przed założeniem tej Ziemi. Jak oni zdradzili MNIE w Niebie, tak i oni zdradzają MNIE na Ziemi!

Każdy z was zabiega o swoje własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, gdyż wasze dusze wiedzą, gdzie idziecie. (List Apostoła Pawła do Filipian rozdz. 2, wiersz 12) Wy tylko powtarzacie to, co już zostało dokonane.

Widzicie tych pouczających, upadających przy drodze – wy możecie zobaczyć ich zdradzających owieczki i baranki; widzicie ich pouczających Ewangelię inną aniżeli tą, którą planowałem. Ale, jak oni zdradzają MNIE teraz, tak i zdradzili MNIE wtedy.

Gdyż JA mówię wam coś, czego prawdę mówiąc nie znaliście, i nawet Elisabeth zmaga się teraz z wymówieniem tych Słów, jednak nie ma takiej rzeczy, jak “nowa dusza”!

Gdyż cała Ziemia, jak długo istnieje, była wypełniana dawnymi duszami.

To jest przyczyną, dlaczego JA znam liczbę włosów na każdej waszej głowie. To jest, dlaczego JA znam imię każdego z was, przyjaciela czy wroga. To jest, dlaczego JA wiem. Kiedy JA wybrałem MOJĄ Oblubienicę na Ziemi – JA już wiem, kto był lojalny w Niebie. To jest, dlaczego JA wiem, i JA powiedziałem Jeremiaszowi – podczas, gdy on był formowany w łonie jego matki, kiedy każdy dzień jego życia został wyznaczony – JA wiedziałem; JA powołałem go na proroka, ponieważ JA wiedziałem, komu mogę wierzyć.

Uważajcie! Uważajcie! Uważajcie! Uważajcie! Uważajcie MOJE owieczki i baranki na tych, którzy napuszają się sławą i fortuną i zapełniają wasze fale radiowe.

Uważajcie! Uważajcie! Uważajcie! Uważajcie na tych, którzy odmawiają pouczania Przekazu o nawróceniu się (ukorzeniu się przed JAHUSZUA, modlitwie, żalu za grzechy i odwróceniu się od grzechów), którzy nie żyją życiem nawróconych, odmawiając życia w Świętości, odmawiają ostrzegania grzeszników o grzechu.

Uważajcie! Uważajcie! Uważajcie! Uważajcie, oj owieczki i baranki! Gdyż ci nie są MOIMI i jak oni zdradzali MNIE przedtem, tak oni zdradzają MNIE ponownie i teraz! Oj, pastorowie (duchowni, księża zakonni), duchowni chciwości, wy wiecie, że nie należycie do MNIE! Wy jesteście farsą! Jesteście fałszerzami! Nie ma MOJEGO DUCHA w was!

JA podałem ich imiona wcześniej przez tę Misję! Ale jest znacznie więcej tych, których nie wymieniłem. Ale uważajcie na nich, oj, owieczki i baranki! Czy nie sprzedali swoje dusze podobnie jak zwykłe ladacznice, aby tylko otrzymać status zwolnienia od podatków?

Uważajcie MOJE baranki i owieczki na tych, którzy próbują złączyć wszystkie religie w jedną, w jedną światową religię!

Jest tylko jeden JAH!

Macie wyłącznie jednego STWÓRCĘ!

JEGO Imię jest JAHWEH!

Inni wymawiają to Imię JAHŁE. Ale jest tylko Jeden!

Jest tylko jeden MASZIJACH (MESJASZ)! MOJE Imię jest JAHUSZUA. Nazywajcie MNIE JAHSZUA, ale nie usuwajcie tego Imienia “JAHmyśląc, że słuchacie MEGO DUCHA!

Wy, którzy nazywacie się Mesjańskimi Żydami – tyle rzeczy rozumiecie poprawnie, ale gdzie idziecie na kompromis i nie macie już więcej MEGO Światła – wy usunęliście Imię JAH z MEGO Imienia, aby uspokoić Żydów Ortodoksyjnych, gdyż oni znają Imię STWÓRCY. Oni wierzą kłamstwom rabinów.

Ale czytajcie waszą własną Torę!

Czytajcie Biblię!

Ile razy jest napisane: “W MOIM Imieniu będziecie wyrzucać demony, w MOIM Imieniu będziecie nakładali ręce na chorych”? – tylko w MOIM Imieniu! Czy nie mówi tego Biblia? (Ew. Sw. Marka, rozdz. 16, wiersze 17-18)

A w Torze, w Tanakh, ile razy pisze: “W Imię JAHWEH”? Co zrobicie z Psalmem 91, wy Żydzi ortodoksyjni? Wy czytacie tak wiernie Torę i Tanakh, ale usuwacie Moc, gdy nie mówicie Imienia waszego STWÓRCY, waszego PROTEKTORA! I nie macie ochrony, skoro nie przyjmujecie MOJEGO Ciała i MOJEJ Krwi, gdyż JA jestem tym Jednorodzonym SYNEM ABBA JAHWEH! JA jestem Jednorodzonym SYNEM i MOJEJ MATCE jest na Imię RUACH ha KODESZ. ONA jest MATKĄ Mądrości!

Teraz jest już tak mało czasu! Małe owieczki stają się owcami poprzez noc. JA objawiam MOJĄ Prawdę. JA daję im wzrost, albowiem nie ma na to czasu, aby pozostawać dzieckiem na dłużej. JA wymagam Świętości więcej niż kiedykolwiek, zanim zło nie ogarnie wszystkiego wokoło. JA szukam iskrzenia się klejnotów, gdy JA i MÓJ OJCIEC patrzymy na Ziemię.

Widzicie, ci, którzy należą do MNIE, oni mienią się jak najjaśniej mieniące się klejnoty, gdyż MOJE Światło świeci na nie. Ale naprawdę, wy jesteście zarówno otoczeni przez, jak i pośrodku ludzkich wydalin. A JA rozglądam się za iskrzeniem i klejnotami, i JA po prostu wiem, gdzie one są, i nawet z Niebios, JA mogę dostrzec te najbardziej cenne z MOICH klejnotów – to jest każdy z was, którzy przedkładacie MNIE na pierwszym miejscu w waszym życiu i w waszej miłości, którzy staracie się być posłusznymi za wszelką cenę, którzy zganiacie Szatana i dajecie mu znać, że on nie ma nic z wami. Wy jesteście MOIMI drogocennymi klejnotami.

Oj, ten smród, ten smród, ten smród idący od Ziemi!

Oj, ten smród, ten smród, ten smród ludzkości otoczonej okrucieństwem!

Nawet MOI właśni Święci aniołowie wołają: “Czy nie możemy już odejść?” Ale oni zostali tam posłani, aby ochraniać tych, których imiona są znalezione w BARANKA Księdze Życia.

Niektórzy z was macie swoje największe bitwy we własnych domach. Wy zgadzacie się z waszymi współmałżonkami we wszystkim z wyjątkiem, kiedy chodzi o Prawdę tego, co JA mówię. To jest wasz test.

To jest wasza próba. …

Kogo będziecie bardziej kochać? …

Kogo pragniecie więcej zadowolić? …

Kogo będziecie słuchać? …

Czy będziecie słuchać słów, które oni mówią, czy też posłuchacie Słów, które JA mówię? …

Jaka jest cena waszej duszy?

Gdyż, jeśli nie możecie podjąć tej decyzji teraz, to JA gwarantuję wam, że wy nie podejmiecie prawidłowej decyzji w czasie Wielkiego Ucisku, który nadchodzi. To jest wasza dusza. Jaka kobieta, jaki mężczyzna jest warty waszej duszy? JA oddałem MOJE Ciało i MOJĄ Krew. JA powstałem ponownie z martwych, aby wszyscy zobaczyli, że szatan nie odniósł zwycięstwa nade MNĄ, abyście wy nie pozostawali już więcej nierówno sprzężeni.

To jest to Słowo, które JA mam wam do powiedzenia dzisiaj. Ty powiedziałaś: “Daj mi coś, aby pożywić TWOJE owce i baranki.” Elisabeth, to jest to, co JA chcę tobie powiedzieć. To jest to, co Ja chcę, abyś zapisała. To jest to, czego transkrypcji ma dokonać Kathrynjah.

JAHUSZUA Deptacze Demonów, oj, MOJE cenne maleństwa, wojownicy modlitw wstawienniczych, Święci przede MNĄ! Oj, wy zmagacie się jak każdy inny. Pokusy przychodzą na was z lewa i z prawa. Ale wy wiecie, że macie zakładać tę zbroję z Efezjan 6 (List Apostoła Pawła do Efezjan, rozdz. 6). Wy wiecie, że macie występować w MOIM Imieniu poprzez MOJĄ Krew. To jest Misja, którą JA wam daję, abyście byli potężnymi modlitewnymi wojownikami, noszącymi tarcze, aby pokryć Misję Amightywind, aby pokryć Elisabeth is, aby pokryć jeden drugiego w Prawdzie!

Wystąpcie zaprawieni wojownicy! Przyłączcie się do ich szyków bitewnych!

Wystąp MOJA Oblubienico JAHUSZUA ha MASZIJACH! Przyłączcie się do naszych bitewnych szyków, gdyż tam jest zwycięstwo! Im więcej potrzebujecie wyzwolenia, tym więcej potrzebujecie błogosławieństwa, tym więcej potrzebujecie uzdrowienia, tym więcej potrzebujecie przebaczenia…tym więcej, tym więcej, tym więcej nie odrzucajcie waszej wyłącznej broni – tej, którą nazywacie Komunią! JA wam to mówię: Nie przyjmujcie Jej grzesznymi ustami, grzesznym sercem! Nawróćcie się zanim to uczynicie! A nawrócenie się nie jest zwykłymi słowami, które wychodzą z ust. (2 Księga Kronik rozdział 7, wiersz 14)

Nawrócenie się jest odwróceniem od tego, co wiecie, że jest złem!

Gdyż JA jestem wierny i JA jestem prawdziwy! I jak oddajecie MI serce swoje i kładziecie przede MNĄ to nawrócenie, JA przebaczam wam.

I dla tych z was, którzy słuchacie i czytacie to i wy nie oddaliście MNIE jeszcze swego życia, ale wy przychodzicie tutaj i czytacie te Słowa, które JA wymawiam przez tą proroczą Pannę Obwieszczającą, JA przypominam wam o tym – nie czekajcie, aż staniecie się doskonali!

Nie czekajcie, aż będziecie myśleć: ”Oj, teraz jestem Święty” Gdyż nie może się to stać w ten sposób!

Najpierw przyjmijcie MNIE, jako swego MESJASZA!

Najpierw proście o przebaczenie waszych grzechów!

Najpierw proście MNIE, abym żył MOIM życiem w waszym wnętrzu, aby odebrać te złe pożądania w was, aby oczyścić was MOJĄ przelaną Krwią, i wtedy JA was oczyszczę! – to jest narodzeniem się dziecka!

Kiedy to dziecko najpierw wychodzi, to jest pokryte płynami porodowymi matki. Musi być obmyte, musi otrzymać klapsa, aby zaczęło oddychać. Oddychaj maleństwo! Przyjdź do MNIE! Pozwól Mi obmyć cię z grzechu tego świata. JA zganiam tych, których miłuję, więc możesz oddychać we MNIE, aby MÓJ DUCH mogł żyć wewnątrz ciebie, aby ta RUCH ha KODESZ mogła żyć w tobie.

MOI drogocenni, drogocenni, drogocenni, JA pragnę, JA pragnę, JA pragnę doprowadzić do waszego porodu!

Nie, nie, nie pozwólcie temu światu powiedzieć wam, że: “Nie ma takiej rzeczy jak grzech, gdyż grzesznicy nie mogą posiąść Królestwa Niebieskiego!” – Ale grzesznicy mający przebaczenie mogą!

Przyjdźcie do MNIE wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni z boleściami i ciężarami i grzechami tego świata. Oddajcie je MNIE, gdyż JA dam wam odpoczynek. To jest Słowo, Elisabeth, które JA mam wam do powiedzenia w ten dzień, w ten Szabat.

Powiedz im, że Dziesięć Przykazań jest ciągle ważne!

Zapisane przez ABBA JAHWEH własną Płomienną Dłonią. One zostały zapisane na tablicy z kamienia, a nie: zapisane na papierze lub zwoju do wymazania lub zmienienia.

Co było grzechem wtedy, jest grzechem i teraz! I uwaga na każdego lidera, który mówi wam coś innego! JA mam więcej do powiedzenia, ale to będzie w inny dzień, gdyż Świeci będą świętszymi, a bezbożnicy staną się gorszymi bezbożnikami.

A “Kto jest kim w Hollywood?” jest naprawdę “Kto jest kim w piekle?” Nie naśladujcie dróg tego świata, gdyż, chociaż wy jesteście w tym świecie, wy nie macie być częścią tego świata.

JA mam więcej do powiedzenia, ale te Słowa, które mam do powiedzenia nie będą do usłyszenia przez ten świat, ale dla was pięciu.

Oh, MOJE ukochane maleństwa, wy potrzebujecie “Paschy”. Ci, czytający te Słowa, będziecie słyszeli te Słowa, wy potrzebujecie “Paschy”. Wy potrzebujecie być wyzwoleni z waszych obciążeń, z waszych wrogów. Bez względu na to jak skromną “Paschę” czynicie – uczyńcie ją! Po prostu przyznajcie się do tego faktu, że potrzebujecie “Paschy”, potrzebujecie nowego początku. Wy potrzebujecie cudów z Nieba.

Potrzebujecie wyzwolenia z rąk wrogów, gdyż JA ostrzegam was o tym – wasi najgorsi wrogowie to wasze własne rządy i wasza własna ziemia! JA ostrzegam was o tym!

Ameryko, wy jesteście skazani na zatracenie.

JA prorokowałem to ponownie, ponownie, ponownie, ponownie! Więc, Ameryko, JA dam wam lidera według waszego własnego serca. Ty jesteś awanturnicą, jesteś brutalna. Ty kiedyś byłaś błogosławiona, ale teraz jesteś przekleństwem dla MNIE i wszystkich, którzy idą śladami Ameryki – wy wszystkie narody!

JA mówię poprzez tę proroczą służącą, a więc dla MNIE – wy będziecie przekleństwem!

Więc jesteś przekleństwem dla MNIE.

JA ostrzegłem ciebie Kanado – nie podążaj śladami twojej siostry! Ale ty zaprzedałaś się – ty rządzie kanadyjski, oj Kanadyjczycy – za cenę złota, zaprzedaliście się. A teraz akceptujecie niemoralność, akceptujecie ducha ateizmu.

Oj, Anglia, oj United Kingdom, nie ma w tobie nic zjednoczonego. Kiedyś staliście za moralnością, ale teraz w tobie nie ma już więcej nic moralnego. Wszystko, co jest MI wstrętne pozwoliliście waszym politykom przyjąć!

Wy Święci, którzy przebywacie w Ameryce i mówicie, że po raz pierwszy nie ma nikogo, na którego można by głosować, JA już dałem wam jedynego kandydata, który stoi za moralnością, i jego imię jest Ron Paul. A więc nawet, jeśli wasz głos nie będzie się liczył, oddajcie swój głos w niebie. Zapiszcie swój głos na Ziemi – dla tych z was, którzy możecie. JA znam wasze serca. Ale nie idźcie na kompromis.

Obama jest dla MNIE odrazą! Ja powiedziałem to raz i ponownie to powtórzę.

John McCain jest synem Kaina. Powiedziałem to raz i ponownie to powtórzę.

Hillary Clinton – twoja dusza jest tak czarna, jak czarna tylko być może.

Nie ma mniejszego złego ubiegającego się o prezydenturę. Wy wszyscy jesteście bezbożnikami w MOICH Oczach!

I była tylko jedna nadzieja – środki masowego przekazu nie zwrócą nawet uwagi – widzicie, JA zawsze mam ludzi i oni są ukryci. Oj, jak mało JA mam sędziów “Roy Moore”, gdyż oni nie przemówią jak on. Ameryko, oj jakby było inaczej, gdyby prezydentem był ten, którego nazywacie “Sędzią Roy Moore” – on byłby waszym prezydentem.

Ale nie ma już więcej pragnienia moralności, lub Świętości, i to przechodzi z jednego narodu do następnego.

JA prorokowałem poprzez tę MOJĄ służącą, że to, co było w mniejszości będzie w większości, jeśli nie będziecie zwalczać tego grzechu! I teraz popatrzcie na tego ducha homoseksualizmu, gdzie on nie wtargnął, ponieważ wy uwierzyliście w kłamstwa.

Dawno temu, JA powiedziałem tej MOJEJ służącej, że na początku był Adam i Ewa – nigdy nie było Adama i Stefana. Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy tego nie miało być, i tak ta plaga wrzącej, czarnej krwi ukaże się. (Czytaj poniżej o Pladze Wrzącej Czarnej Krwi)

Już teraz nie pozostało długo.

Wszyscy ci, którzy aprobują ducha homoseksualizmu, lub którzy pozostawali milczący i powiedzieli: Po prostu niech zajmują się swoimi własnymi sprawami – wy ucierpicie od plagi, jak nikt inny!

Ci, którzy biorą udział w tym, co jest dla MNIE ohydą – wy będziecie cierpieć, jak nikt inny!

I ci z was, którzy wiecie, że to jest grzeszne, nawet, jeśli nie należycie do MNIE, lecz odwróciliście się od tego grzechu – to nie spadnie na was!

Przemówcie teraz, gdy ciągle macie głos! Wy pastorowie, (duchowni, księża zakonni) którzy przyjęliście homoseksualistów, abyście nie musieli stawiać im czoła – tylko patrzcie, co JA wam uczynię, gdyż wy będziecie mieli udział w tej samej pladze!

Ci, którzy zaakceptowali aborcję, nie występując przeciw niej – pastorowie, duchowni wy, którzy nazywacie się liderami, lecz nie jesteście MOIMI liderami, wy poczujecie ból tego dziecka! Wy będziecie słyszeć w waszych uszach ich wrzaski z całego gardła na całą wieczność, podczas, gdy będziecie odczuwali to tak, jakby wasza własna skóra była gotowana w roztworze soli! Będziecie mieli uczucie jakby wasze ciało było rozdzierane na kawałki! Wasze własne głowy będą miały uczucie jakby były odcinane!

Wy nie macie pojęcia, co JA wam uczynię!

Wy, matki, które usuwacie dzieci przez aborcję, wy nie macie usprawiedliwienia przede mną, jeśli nie ukorzycie się, nie przyznacie do grzechu, nie wykażecie żalu za ten grzech i nie odwrócicie się od tej zbrodni!

Ta krew nigdy nie będzie zmazana z waszych rąk, gdyż wrzaski nienarodzonych rozbrzmiewają się echem w Niebiańskich Uszach i choć one są zabrane bezpiecznie do Domu, one jednak ciągle chcą Wyroku tutaj na dole! To jest to, o czym częściowo pisze, gdy czytacie w Biblii o duszach pod Ołtarzem, pragnących Sądu, i one wołają i mówią: “Jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze?” (Księga Apokalipsy rozdz. 6, wiersz 10).

One nie są zwykłymi męczennikami, którzy złożyli swoje życie dla MNIE! To są te nienarodzone, które by się narodziły, które byłyby Świętymi przede MNĄ!

To jest to, co JA mówię wam w tajemnicy, o której inni prorocy nie mówią. To jest wasza świeża Manna z Nieba. A teraz myślcie o tym, co JA powiedziałem w ten dzień.

I wszyscy z was, wszyscy z was, wszyscy z was słuchających, wszyscy z was, wszyscy z was, wszyscy z was, którzy przyjmujecie, nie zapominajcie – wy potrzebujecie Paschę (Święto Paschy, księga Wyjścia rozdz. 12, celebrowane w miesiącu Abib, 14-go dnia, jako Dzień Zmartwychwstania PANA naszego JAHUSZUA/JEZUSA CHRYSTUSA, BARANKA BOŻEGO)! I dla wielu z was, jeśli tylko możecie uczynić najskromniejszą, JA uhonoruję to, jak się zbliża następna Pascha.

Wy zorganizowane kościoły – JA się śmieję z was! Wy macie MOJE Zmartwychwstanie przed Paschą!

Głupie, głupie religie stworzone przez człowieka! Głupie, głupie religie stworzone przez człowieka!

Jak wiele dusz zostało zabranych do Piekła z waszego powodu?

Ale JA nie stracę żadnego z tych, których imiona są znalezione, zapisane w BARANKA Księdze Życia – JA mówię ponownie – przed założeniem Ziemi!

Żadna inna planeta nie potrzebuje ZBAWICIELA, a tylko jedna, ta planeta, na którą został zrzucony lucyfer!

Pomyślcie o tym, gdyż wy chodzicie po powierzchni piekła. Pomyślcie o tym, jako, że szatan usiłuje uczynić Ziemię tak blisko piekła, jak tylko może, aby podporządkować was do swojego wizerunku. Pomyślcie o tym i wychwalajcie MNIE, gdyż, jeśli JA nie zapłaciłbym tej ceny na Kalwarii, to gdzie bylibyście?

Dla tych z was, którzy nie napisaliście do tej Misji, z której JA przemawiam, wy wiedzieliście, wy się nauczyliście, wy otrzymaliście te Słowa, które JA powiedziałem, wasze życia zostały zmienione! Wy pożądacie Świętości tam, gdzie kiedyś pożądaliście grzechu. Na co czekacie? Dlaczego nie przedstawiliście się? Dlaczego nie staliście się częścią świętych wojowników na wale obronnym? Czyż JA nie powiedziałem dawno temu poprzez tą MOJĄ Pannę Obwieszczającą: “Nie ma już więcej samotnych komandosów!”? Wy potrzebujecie jeden drugiego. Wierzcie MI, oblubienica Szatana jest w komplecie. Wy możecie przejść od jednego krańca świata do następnego i będziecie mogli ich znaleźć. Oni są rozrzuceni wszędzie – jego siatki. JA używam tę Misję, aby zebrać MOJĄ Świętą Oblubienicę razem, gdyż oni są Święci przede MNĄ.

Na co czekacie? Oj, wy mówicie: “Ja napisałem im raz – oni nie odpisali mi z powrotem.”

Widzicie, JA notuję.  Na co czekacie?

 

******** Koniec Proroctwa ********

Komentarz z magnetofonu:

Elisabeth: Dziękujemy TOBIE JAHUSZUA. Dziękujemy TOBIE. Jaki jest dzień dzisiaj?

12-go kwietnia. Rozpoczęło się o 2:40 po południu. Skończyło się o 3:40 po południu.

Elisabeth: Ojej, to Szabat! Sobota po południu, i ja modliłam się z moim mężem. Ja obudziłam się, modląc się i wiedziałam, że Słowo nadchodzi i czekałam, i czekałam, i czekałam na to Słowo, i zganiłam diabła i wychwalałam JEGO (JAHUSZUA). I potem nagle ON dal to Słowo: “Bądźcie MI posłuszni i przyjmujcie komunie!” My nawet nie zdołaliśmy przyjąć komunii. Mój maż miał ją w swojej ręce i …Słowo przyszło! Wiec ja mogłam słyszeć, i to jest wszystko, i tak się zaczęło. Zupełnie niespodziewanie. I my wychwalamy CIEBIE JAHUSZUA HA MASZIJACH! I w ten dzień nakarmiłeś SWOJE owieczki i baranki. Ja wiem, że baranki i owieczki były bez Slowa tak długo.  I ja wiem, że one potrzebowały Słowo i ja modliłam się o to, aż my posłuchaliśmy, i wzięliśmy ten chleb i wino komunii do naszych rąk. ON nie mówił przeze mnie i to jest lekcja posłuszeństwa. To jest wszystko, co mam do powiedzenia. Jak my oczekujemy dnia naszego Święta Paschy – to będzie Pasza jakiej nie było dotychczas w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH. Amen. Czy chcesz dodać cokolwiek?Adresy E-mail do korespondencji:

revholyfire@yahoo.co.uk
amightywind2k@yahoo.com

Adres E-mail do korespondencji z polskimi misjonarzami:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com
proroctwanaczasykonca@protonmail.com

Adres stron angielskich Misji Amightywind

www.amightywind.com / www.allmightywind.com

Adres internetowych stron polskich Misji Amightywind

www.amightywind-proroctwa.com
http://amightywind.pl/home.html

Adres do filmow Misji Amightywind:

         https://yahstube.com/

Adres do korespondencji listownej:

Amightywind

P.O. Box 40007
Upper Hutt
Nowa Zelandia 5018

]